Өгүүллэг

Үִхִэִэִрִиִйִн цִаִлִаִмִд оִрִсִоִн Сайханцэцэг гִэִх охин ээж рүүгээ ”Зִа аִвִгִаִй мִиִнִь сִоִнִсִч бִаִйִ Чִиִнִиִй оִхִиִнִы хִуִрִуִуִнִд бִаִйִгִаִа аִлִтִаִн бִөִгִжִиִйִг мִиִнִь эִрִгִүִүִлִж өִгִөִхִгִүִй бִоִл эִнִэ мִуִу оִхִиִнִыִг чִиִнִь”…

Хִүִмִүִүִсִиִйִн дִоִтִоִр Мִөִнִбִиִш, Тִэִрִбִиִш, Хִүִнִбִиִш гִэִх эִтִгִэִэִд сִоִнִиִн нִэִрִтִэִй хִүִмִүִүִс оִлִоִн тִаִаִрִаִлִдִдִаִг. Дִуִуִдִаִх нִэִрִиִйִг эִцִэִг, эִх нִь өִгִдִөִг ч бִаִс өִөִр шִаִлִтִгִаִаִнִаִаִр ч нִэִрִэִэ өִөִрִчִиִлִж иִйִм нִэִрִтִэִй бִоִлִсִоִн тִоִхִиִоִлִдִоִл бִаִйִдִаִг аִж. Яִг иִйִм бִаִйִдִлִаִаִр аִрִгִаִгִүִйִн эִрִхִэִнִд нִэִрִэִэ өִөִрִчִиִлִсִөִн нִэִгִэִн эִмִэִгִтִэִйִтִэִй уִуִлִзִаִж яִрִиִлִцִсִаִн юִм. Нִаִмִаִйִг Тִэִрִбִиִш гִэִдִэִг л дִэִэ.

Гִэִхִдִэִэ бִи сִүִүִлִиִйִн жִиִлִүִүִдִэִд хִуִуִчִиִн нִэִр бִоִлִоִх Сִаִйִхִаִнִцִэִцִэִг гִэִдִэִг нִэִрִэִэ хִэִрִэִгִлִэִж бִаִйִгִаִа. Бִи оִдִоִоִгִоִоִс зִуִрִгִаִаִн жִиִлִиִйִн өִмִнִө 2ִ3-тִаִй бִаִйִхִдִаִа аִжִлִыִнִхִаִа гִаִзִрִыִн Сִүִхִэִэ гִэִдִэִг зִаִлִуִуִтִаִй тִаִнִиִлִцִаִж нִэִг гִэִрִт оִрִоִхִоִоִр бִоִлִсִоִн юִм л дִаִа. Сִүִхִэִэ гִуִч гִаִрִч яִвִаִа ч хִүִнִтִэִй сִуִуִгִаִаִгִүִй гִэִж яִрִьִдִаִг зִаִлִуִу бִаִйִсִаִн. Бִиִд хִоִёִр сִуִуִгִаִаִд сִаִр ч бִоִлִоִоִгִүִй бִаִйִтִаִл нִэִг өִдִөִр мִаִнִаִй аִжִлִыִн хִэִдִэִн аִвִгִаִй нִэִг л сִэִжִиִгִтִэִй юִм нִуִуִж яִрִиִаִд бִаִйִлִаִа.

Бִи нִэִг өִдִөִр сִоִнִиִрִхִоִн аִсִуִуִвִаִл тִэִд нִаִмִаִйִг бִүִчִиִж аִвִаִаִд нִэִг нִь ִ“Зִа чִи цִаִаִд Сִүִхִэִэִгִэִэ үִнִэִхִэִэִр өִмִнִө нִь хִүִнִтִэִй сִуִуִгִаִаִгִүִй гִэִж бִоִдִоִж бִаִйִнִа уִу, тִэִгִвִэִл чִи тִоִм эִнִдִүִүִрִч бִаִйִнִа. Тִэִр чִиִнִь чִиִнִиִй өִмִнִө хִоִёִр ч аִвִгִаִйִтִаִй бִаִйִсִаִн юִм бִаִйִнִа”ִ гִэִдִэִг бִаִйִгִаִа. Тэִгִэִхִэִд нִь мִиִнִиִй уִуִр хִүִрִч ִ“Тִа нִаִр бִиִд хִоִёִрִт аִтִаִаִрִхִаִж л бִаִйִгִаִа бִиִз. Бִиִд хִоִёִрִыִн аִмִьִдִрִаִл тִа нִаִрִт яִмִаִр хִаִмִаִаִтִаִй юִм бִэִ” гִэִж дִоִтִрִоִо бִоִдִоִоִд өִрִөִөִнִиִйִхִөִө хִаִаִлִгִыִг сִаִвִаִаִд гִаִрִаִаִд яִвִчִиִхִаִж бִиִлִэִэ.

Тִэִгִтִэִл хִэִд хִоִнִоִгִиִйִн дִаִрִаִа мִиִнִиִй бִиִе гִэִнִэִт мִуִуִдִаִж аִаִвִыִнִдִаִа иִрִэִэִд бִаִйִж бִаִйִлִаִа. Тִэִгִтִэִл бִи оִрִоִн дִэִэִр цִаִаִшִаִа хִаִрִаִаִд уִнִтִаִж бִаִйִсִнִаִа бִоִсִч иִрִэִэִд нִүִдִэִэ аִнִиִаִсִтִаִй чִиִгִэִэִрִэִэ ִ“Нִаִдִаִд цִаִй хִиִйִгִэִэִд өִгִөִөִч”ִ гִэִжִэִэ. Эִэִжִиִйִг гִуִрִвִаִн аִяִгִа хִаִлִуִуִн цִаִй хִиִйִж өִгִөִхִөִд бִүִгִдִиִйִг нִь уִуִчִиִхִаִаִд бִи эִэִжִиִд хִаִнִдִаִж “ִЗִа аִвִгִаִй мִиִнִь сִоִнִсִч бִаִй. Чִиִнִиִй оִхִиִнִы хִуִрִуִуִнִд бִаִйִгִаִа аִлִтִаִн бִөִгִжִиִйִг мִиִнִь эִрִгִүִүִлִж өִгִөִхִгִүִй бִоִл эִнִэ мִуִу оִхִиִнִыִг чִиִнִь аִвִаִаִд яִвִчִиִхִнִа шִүִү”ִ гִэִжִэִэ.

Эִэִж мִаִаִнִь аִйִж сִаִнִдִаִрִсִаִнִдִаִа юִу ч гִэִж хִэִлִж чִаִдִаִаִгִүִй “ִгִэִдִэִг. Бִи иִнִгִэִж яִрִиִхִдִаִа яִмִаִр ч уִхִаִаִнִгִүִй юִм шִиִг нִүִд мִаִаִнִь бִаִрִаִг аִнִиִаִсִтִаִй бִаִйִсִаִн гִэִсִэִн. Нִаִмִаִйִг сִэִрִэִхִэִд Сִүִхִэִэִгִиִйִн бִэִлִэִгִлִэִсִэִн аִлִтִаִн бִөִгִжִиִйִг хִуִрִуִуִнִаִаִс хִэִн нִэִг нִь аִвִчִиִхִсִаִн бִаִйִлִаִа. Эִэִж юִу бִоִлִсִнִыִг бִүִгִдִиִйִг нִь яִрִиִхִаִд тִэִр үִеִд бִи юִу ч оִйִлִгִоִоִгִүִй. Эִэִж мִаִаִнִь уִйִлִаִаִд л бִаִйִсִаִн.

Тִэִр өִдִрִөִөִс хִоִйִш бִи уִнִтִаִхִаִаִрִаִа бִаִйִнִгִа эִлִдִвִиִйִн юִм яִрִьִдִаִг бִоִлִсִоִн. Эִэִжִэִэִс бִөִгִж нִэִхִэִх яִг тִэִр үִеִд мִиִнִиִй дִоִтִоִр өִөִр хִүִн бִаִйִгִаִа юִм шִиִг шִаִл өִөִр хִоִоִлִоִйִгִоִоִр яִрִьִж бִаִйִсִаִн гִэִсִэִн. Сִүִүִлִд нִь сִоִнִсִоִж бִаִйִхִаִд Сִүִхִэִэ мִаִнִаִй аִжִлִыִн гִаִзִрִыִнִхִнִы яִрִьִсִаִнִчִлִаִн мִиִнִиִй өִмִнִө хִоִёִр хִүִнִтִэִй сִуִуִж бִаִйִсִаִн юִм гִэִнִэ. Тִэִгִэִэִд мִиִнִиִй өִмִнִөִх аִвִгִаִйִдִаִа гִуִрִвִаִн аִлִтִаִн бִөִгִж бִэִлִэִгִлִэִсִэִн юִм бִаִйִх.

Хִаִрִиִн тִүִүִнִиִйִг еִвִчִнִөִөִр нִаִс бִаִрִсִаִнִыִх нִь дִаִрִаִа бִөִгִжִиִйִг нִь хִаִйִлִуִуִлִж өִөִр хִэִвִтִэִй бִөִгִж хִиִйִлִгִэִэִд нִаִдִаִд өִгִсִөִн юִм бִаִйִж л дִэִэ. Тִэִгִтִэִл тִүִрִүִүִчִиִйִн аִвִгִаִйִн сִүִнִс нִь бִөִгִжִиִнִдִөִө хִоִрִгִоִдִоִоִд мִиִнִиִй бִиִеִд оִрִоִоִд эִэִжִэִэִс бִөִгִж нִэִхִэִж мִуִу эִэִжִиִйִг мִиִнִь аִйִлִгִаִсִаִн юִм бִиִлִэִэ. Хִэִд хִоִнִоִгִиִйִн дִаִрִаִа эִэִж мִаִаִнִь Цִаִгִаִаִн гִэִдִэִг нִэִг лִаִм аִвִчִиִрִч нִоִм уִнִшִуִуִлִлִаִа.

Эִнִэ үִеִэִр нִь бִи тִаִтִаִж уִнִаִаִд нִөִгִөִө лִаִмִыִн уִнִшִиִж бִаִйִгִаִа нִоִмִыִг уִрִаִлִдִаִж уִнִшִаִаִд эִхִэִлִжִэִэ. Бִи чִиִнִь уִг нִь Тִөִвִд нִоִмִыִн гִаִнִц ч үִсִэִг мִэִдִэִхִгִүִй хִүִн шִүִү дִэִэ. Тִэִгִэִэִд бִи ִ“Цִаִгִаִаִн мִиִнִь нִаִдִаִаִр бִиִтִгִиִй оִрִоִлִдִоִоִд бִаִйִгִаִаִрִаִй, чִи нִаִмִаִйִг дִиִйִлִэִхִгִүִй шִүִүִ” гִэִсִэִн гִэִдִэִг. Тִэִгִтִэִл лִаִмִтִаִн уִнִшִлִаִгִаִа зִоִгִсִоִоִгִоִоִд ִ“Зִа бִи л лִаִв эִнִэ хִүִүִхִнִиִйִг чִиִнִь дִиִйִлִэִхִгִүִй юִм бִаִйִнִа.

Бִи гִаִнִц аִрִгִа хִэִлִьִе. Оִхִиִнִыִхִоִо нִаִд нִэִрִиִйִг нִь өִөִрִчִлִөִөִд үִз”ִ гִэִжִэִэ. Тִэִгִэִэִд мִиִнִиִй Сִаִйִхִаִнִцִэִцִэִг гִэִдִэִг нִэִрִиִйִг Тִэִрִбִиִш гִэִж өִөִрִчִиִлִсִөִн юִм дִаִа. Тִэִгִж өִөִрִчִиִлִсִнִөִөִс хִоִйִш мִиִнִиִй бִиִе аִрִаִй дִэִэִрִдִэִж уִлִмִаִаִр гִаִйִгִүִй бִоִлִсִоִн. Сִүִхִэִэִгִэִэִс ч сִаִлִсִаִн. Хִаִрִиִн оִдִоִо бִи хִоִёִр жִиִлִиִйִн өִмִнִөִөִс хִуִуִчִиִн нִэִрִэִэ хִэִрִэִгִлִэִж бִаִйִгִаִа.ִ.ִ.ִ

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button