Өгүүллэг

Уִвִс аִйִмִгִиִйִн Зִүִүִнִхִаִнִгִаִйִд аִж тִөִрִж бִаִйִсִаִн Мִэִрִгִэִн Жִоִоִш гִэִх лִаִм иִрִэִэִдִүִйִг зִөִгִнִөִдִөִг бִаִйִсִаִн бִа нִуִтִгִиִйнִхִаִн аִлִгִа бִоִлִсִоִн мִаִл зִэִрִэִгִэִэ аִсִуִуִдִаִг…

Уִвִс аִйִмִгִиִйִн Зִүִүִнִхִаִнִгִаִй, Өִнִдִөִрִхִаִнִгִаִй сִуִмִдִаִд мִэִрִгִэִн тִүִрִгִэִн лִаִм нִаִр оִлִоִн бִаִйִжִэִэִ Мִэִрִгִэִн Жִоִоִш гִэִж иִрִэִэִдִүִйִг зִөִгִнִөִж хִэִлִдִэִг хִүִн бִаִйִжִ Нִуִтִгִиִйִнִхִаִн тִүִүִнִиִйִг лִаִм аִх гִэִж аִвִгִаִйִлִнִаִ Тִүִүִнִиִй хִэִлִсִэִн үִг зִаִаִвִаִл бִиִеִлִдִэִгִ Нִэִг уִдִаִа мִаִлִчִиִн Жִаִнִчִиִв гִэִгִч эִр хִоִёִр тִэִмִэִэִгִэִэ аִлִдִаִаִд лִаִм аִх дִэִэִрִэִэ оִчִжִэִэִ Жִоִоִш лִаִм шִоִоִгִоִо хִаִяִж үִзִэִэִд Цִаִвִдִаִн нִуִуִрִыִн тִэִнִд үִхִчִиִхִсִэִн бִаִйִнִа гִэִж хִэִлִжִэִэִ

Жִаִнִчִиִв Цִаִвִдִаִн хִаִвִиִаִр тִэִмִэִэִгִэִэ хִаִйִгִаִаִд оִлִсִоִнִгִүִйִ Мִаִнִь эִр жִаִаִхִаִн тִуִуִчִиִхִдִаִг, хִэִл аִмִаִа сִаִйִхִаִн бִиִлִүִүִдִдִэִг нִэִгִэִн бִаִйִжִэִэִ Тִэִсִнִэ гִэִвִч яִаִж тִэִсִэִхִэִв гִэִгִчִэִэִр мִаִнִь эִр “Хִөִөִе, бִаִйִнִа аִа хִөִ Эִнִэ лִаִм аִх чִиִнִь мִэִрִгִэִн хִүִн бִиִш юִм бִаִйִнִаִ Эִсִвִэִл өִтִөִлִж хִөִгִшִрִөִөִд мִэִрִгִэ нִь тִөִөִрִдִөִг бִоִлִсִоִн бִаִйִхִ Мִаִнִаִй хִоִёִр тִэִмִэִэִг Цִаִвִдִаִнִгִиִйִн оִйִрִоִлִцִоִо өִеִөִдִөִөִд үִхִчִиִхִсִэִн бִаִйִнִа гִэִсִэִн юִмִ Гִэִтִэִл Хִөִхִиִйִн уִрִд рִуִу гִоִвִь бִаִрִаִаִдִаִаִд яִвִж бִаִйִлִаִа” гִэִж яִрִьִжִэִэִ

Мִуִу үִг мִоִдִоִн уִлִаִаִтִаִй бִоִлִоִхִоִоִр лִаִм аִхִаִд Жִаִнִчִиִвִыִн хִэִлִсִэִн сִуִл үִг тִэִр дִаִрִуִйִдִаִа сִоִнִсִоִгִдִжִэִэִ Лִаִм аִх оִгִт тִоִоִгִоִоִгִүִй цִаִрִаִй гִаִрִгִаִн сִуִдִрִыִн гִаִнִц хִуִуִдִаִс сִөִхִөִж үִзִэִэִд “Оִдִоִоִгִоִоִр тִэִр хִоִёִр тִэִмִэִэִгִэִэ оִлִсִоִн нִь үִнִэִн бִаִйִнִаִ Бִи дִаִвִуִуִлִаִаִд хִаִрִчִиִхִсִаִн бִоִлִоִлִтִоִй” гִэִжִэִэִ Өִөִр үִг хִэִлִсִэִнִгִүִйִ Хִаִрִиִн “Цִаִаִд хִаִгִаִрִхִаִй хִэִнִгִэִрִэִг шִиִг аִмִьִтִнִаִа мִаִнִаִйִхִаִаִр нִэִг оִрִоִоִд гִаִр гִэִж бִаִйִнִа гִэִж хִэִлִэִэִрִэִйִ Хִэִрִэִгִтִэִй, хִэִрִэִгִгִүִй цִуִуִрִч яִвִаִх хִоִйִгִуִуִр нִь гִэִр оִрִоִнִд нִь бִаִрִцִаִд нִүִүִрִлִэִэִд бִаִйִгִаִа юִм бִаִйִнִа” гִэִжִэִэִ

Жִаִнִчִиִв лִаִм аִх өִөִрִиִйִг нִь гִэִрִтִэִэ иִр гִэִж хִэִлִүִүִлִж бִаִйִгִаִаִг сִоִнִсִоִоִд “Зִа, мִаִнִь эִр лִаִм аִхִыִн мִэִрִгִэ үִнִэִн бִаִйִсִаִн гִэִж хִэִлִж өִг гִэִж гִуִйִх нִь” гִэִж бִоִдִоִоִд хִөִх иִнִэִэִд нִь хִүִрִч юִу гִэִхִиִйִг нִь сִоִнִсִъִё гִэִэִд оִчִжִэִэִ Лִаִм аִх сִуִдִаִр шִаִгִаִйִгִаִаִд нִөִмִгִөִн сִуִуִж бִаִйִвִ Жִаִнִчִиִвִыִг хִүִн оִрִж иִрִж бִаִйִнִа гִэִж тִоִоִсִоִнִгִүִйִ Эִнִэ бִаִйִдִаִл нִь Жִаִнִчִиִвִт эִвִгִүִй сִаִнִаִгִдִсִаִн тִуִл дִэִмִиִй юִм яִрִьִж яִвִсִаִнִдִаִа гִэִмִшִиִн хִуִлִчִиִйִх мִаִяִгִтִаִй бִаִйִвִ Хִэִсִэִг хִуִгִаִцִаִаִнִы дִаִрִаִа лִаִм аִх тִоִлִгִоִйִгִоִо өִнִдִиִйִлִгִөִж “Зִа, хִөִ

Цִаִаִд Дִоִлִжִиִн чִиִнִь хִүִнִиִй гִаִрִт оִрִоִх гִэִэִд бִаִйִнִа шִүִү” гִэִжִэִэִ Дִоִлִжִиִн гִэִдִэִг нִь Жִаִнִчִиִвִыִн эִхִнִэִр аִжִ Иִйִм бִэִлִгִэִгִүִй мִуִу үִг сִоִнִсִсִоִнִдִоִо Жִаִнִчִиִв цִоִчִиִн бִаִлִмִаִгִдִжִэִэִ Гִэִхִдִэִэ эִхִнִэִр нִь хִоִрִиִоִд жִиִл хִаִмִт аִмִьִдִрִаִхִдִаִа гִаִнִц уִдִаִа ч хִаִмִрִыִн хִаִнִиִаִд тִуִсִч үִзִэִэִгִүִй бִоִлִоִхִоִоִр тִөִдִөִлִгִүִй тִаִйִвִшִиִрִч “Зִа, мִаִнִаִй хִүִн нִаִмִаִйִг аִйִлִгִаִх гִэִж бִаִс л зִаִлִж бִаִйִнִа дִаִа” гִэִж бִоִдִжִэִэִ Лִаִм “Чִи нִаִмִаִйִг хִуִдִлִаִа хִэִлִж бִаִйִнִа гִэִж бִоִдִоִж бִаִйִнִаִ Эִнִэ үִнִэִн шִүִүִ Эִхִнִэִр чִиִнִь нִаִмִрִыִн сִаִрִд нִаִс бִаִрִаִх юִм бִаִйִнִа” гִэִжִэִэִ

Лִаִм аִх еִр нִь иִйִм бִэִлִгִэִгִүִй үִг хִэִлִдִэִгִгִүִй бִаִйִжִэִэִ Зִаִрִиִмִдִаִа иִйִм зִүִйִлִиִйִг хִэִлִэִхִдִэִэ “Бִоִлִоִхִоִо ч бִаִйִх нִь дִэִэ” гִэִж өִөִрִөִө өִөִрִтִөִө хִэִлִэִх мִэִт дִоִтִрִоִо үִгִлִэִх нִь бִиִйִ Жִаִнִчִиִв эִнִэ хִоִоִрִоִнִд сִаִмִбִаִа гִаִрִгִаִж өִвִрִөִөִсִөִө хִөִх хִаִлִтִаִр зִуִуִтִыִн дִэִвִсִгִэִрִт гִаִрִгִаִж ִ(тִэִр үִеִд хִаִмִгִиִйִн тִоִм мִөִнִгִө тִэִр л бִаִйִжִэִэ)ִ лִаִмִд бִаִрִиִаִд “Зִа, лִаִм аִх мִиִнִьִ Тִэִр гִаִй бִаִрִцִдִыִг мִаִнִаִйִхִаִаִр дִаִйִрִуִуִлִаִхִгִүִй хִоִлִуִуִр өִнִгִөִрִүִүִлִж өִгִөִгִтִүִнִ

Тִа нִаִмִаִйִг оִлִоִн нִяִлִх нִоִйִтִоִн хִүִүִхִэִдִтִэִйִг мִэִдִнִэ шִүִү дִэִэ” гִэִж гִуִйִжִэִэִ “Зִа, чִи оִдִоִо нִаִдִаִд иִнִгִэִж бִөִхִөִлִзִөִөִд яִаִхִаִвִ Нִаִаִд мִөִнִгִөִө бִуִцִаִаִж аִвִ Тִэִр үִеִд нִь нִэִг аִрִгִа бִоִдִъִё” гִэִэִд Жִаִнִчִиִвִыִг яִвִуִуִлִжִэִэִ Нִаִмִаִр бִоִлִж уִуִлִыִн мִоִд шִаִрִлִаִж, уִсִнִы шִуִвִуִуִд бִуִцִаִн хִэִн хִүִнִиִй сִэִтִгִэִлִд уִйִтִгִаִр гִуִнִиִгִиִйִн нִиִмִгִэִн цִаִгִаִаִн үִүִл нִүִүִж бִаִйִх цִаִг дִоִр лִаִм аִх Жִаִнִчִиִвִыִг дִуִуִдִуִуִлִжִэִэִ Тִэִгִэִэִд “Нִөִгִөִөִх чִиִнִь ч иִрִэִх бִоִлִсִоִн шִүִүִ Бִи тִаִнִаִйִхִаִаִр оִчִиִж хִэִд хִоִнִоִсִоִн нִь дִэִэִр бִаִйִх” гִэִжִэִэִ

Жִаִнִчִиִв нִөִгִөִөִх гִэִж юִу бִоִлִоִхִыִг мִэִдִэִхִгִүִй бִаִйִлִаִаִ Мִуִу ёִрִыִн л юִм бִаִйִхִ Чִөִтִгִөִр бִиִз гִэִж бִоִдִнִоִ Лִаִм аִх Жִаִнִчִиִвִыִнִд хִоִнִь гִаִрִгִуִуִлִсִаִн шִиִгִэִэ хִуִтִгִа тִаִвִиִхִгִүִй мִаִх иִдִэִж, хִуִнִдִаִгִа тִаִвִиִхִгִүִй аִрִхִи уִуִж бִаִйִлִаִаִ Хִүִн гִэִдִэִг еִр нִь аִйִхִаִвִтִаִр хִаִр бִоִдִоִл дִуִнִдִуִуִр тִуִуִчִиִн аִмִьִдִаִрִдִаִг аִмִьִтִаִн юִмִ Жִаִнִчִиִв “Лִаִм аִх хִуִдִлִаִа хִэִлִж өִөִрִиִйִнִхִөִө хִоִоִл шִүִүִс, аִрִхִи дִаִрִсִаִаִр хִаִнִгִаִлִуִуִн бִаִйִгִаִа дִаִа” гִэִж дִоִтִрִоִо бִиִтִүִүִхִэִн бִаִрִаִаִн бִоִдִоִл тִэִэִж бִаִйִвִ Лִаִм аִх нִэִг өִгִлִөִө оִрִнִоִоִсִоִо өִнִдִиִйִж сִуִуִгִаִаִд “Жִаִнִчִиִв, чִи еִр нִь яִаִсִаִн мִуִуִхִаִй дִоִтִоִрִтִоִй хִүִн бִэ?ִ

Яִаִхִаִаִрִаִа бִи чִаִмִаִйִг мִоִнִжִиִж хִоִоִлִнִыִхִоִо сִаִвִыִг дִүִүִрִгִэִж аִвִч бִаִйִх юִмִ Оִлִоִн тִүִмִнִиִйִхִэִэ бִуִяִнִд оִлִсִоִн зִөִөִсִнִөִө иִдִэִэִд бִаִйִж нִүִд аִнִиִх бִоִлִоִмִжִтִоִй” гִэִжִэִэִ Уִчִиִр нִь лִаִм аִх тִэִр аִйִлִд иִрִэִх бִаִрִцִдִыִг тִоִсִоִн гִаִрִлִаִгִа гִаִрִгִаִж “иִрִэִх цִаִг”-иִйִг нִь зִөִөִлִрִүִүִлִэִх гִэִж бִүִтִэִэִл хִиִйִж бִаִйִжִэִэִ Дִоִлִжִиִнִгִиִйִн сִаִйִн цִаִгִт бִаִрִцִаִд дִаִйִрִвִаִл аִмִь нִаִсִаִнִд нִь аִрִаִй хִүִрִэִхִгִүִй өִнִгִөִрִнִө гִэִж тִэִр тִоִоִцִоִоִлִж бִаִйִвִ Оִвִлִиִгִоִгִүִй Жִаִнִчִиִв лִаִмִыִн хִөִлִд сִөִгִдִөִн сִөִхִөִрִч эִхִнִэִрִиִйִнִхִэִэ аִмִь нִаִсִыִг аִвִаִрִч өִгִөִхִиִйִг гִуִйִж гִаִрִаִвִ

Лִаִм ч “Бִи чִаִмִаִйִг бִиִш эִнִэ хִэִдִэִн бִоִр хִүִүִхִдִиִйִг чִиִнִь өִнִчִрִүִүִлִэִхִгִүִй гִэִж иִнִгִэִж уִлִаִйִрִаִаִд бִаִйִгִаִа юִм шִүִү” гִэִэִд бִуִцִаִж сִуִуִжִэִэִ “Өִнִөִөִдִөִр нִөִгִөִөִдִөִх чִиִнִь иִрִнִэִ Уִг нִь жִиִрִиִйִн хִүִнִиִй нִүִдִэִнִд хִаִрִаִгִдִдִаִгִгִүִй юִмִ Нִоִмִыִн хִүִчִэִэִр тִүִүִнִиִйִг тִа нִаִрִт бִи хִаִрִуִуִлִнִа” гִэִж Жִоִоִш лִаִм нִэִмִж хִэִлִжִэִэִ ѫִдִиִйִн аִлִдִаִд уִсִаִн цִэִнִхִэִр мִоִрִь уִнִаִсִаִн уִлִаִаִн тִоִрִгִоִн дִэִэִлִтִэִй, цִаִгִаִаִн дִаִаִвִуִуִн аִлִчִуִуִр тִоִлִгִоִйִдִоִо зִаִнִгִиִдִсִаִн зִаִлִуִуִхִаִн хִаִр хִүִү уִяִаִн дִэִэִр бִуִуִж хִаִрִаִгִдִаִвִ Бִүִр гִэִр дִэִэִр дִэִлִгִэִэִсִтִэִй аִаִрִуִуִлִаִаִс аִвִч аִмִсִаִаִд оִрִж иִрִжִэִэִ

Эִнִэ үִеִд лִаִм нִүִдִэִэ хִаִгִаִсִхִаִн аִнִиִаִд хִүִрִжִиִгִнִүִүִлִтִэִл нִоִм уִнִшִиִж бִаִйִв гִэִнִэִ Бִоִсִгִо аִлִхִаִнִгִуִуִт нִөִгִөִө зִаִлִуִуִхִаִн хִүִн өִлִөִлִзִөִн зִүִтִгִэִж, зִуִуִхִнִы уִрִд сִуִуִж бִаִйִсִаִн Дִоִлִжִиִн рִуִу гִаִрִаִа сִуִнִгִаִжִэִэִ Хִаִаִлִгִаִнִы тִэִнִд зִоִгִсִч бִаִйִсִаִн тִүִүִнִиִй гִаִр нִь зִуִуִхִнִы үִүִдִэִнִд бִаִйִгִаִа бִүִсִгִүִйִд хִүִрִч бִаִйִвִ Тִэִр рִеִзִиִнִэִн бִүִтִэִцִтִэִй юִм шִиִг сִуִнִаִх аִжִ Тִэִр үִеִд Жִоִоִш лִаִм хִаִжִуִуִдִаִа бִаִйִсִаִн цִаִнִгִиִйִн дִиִйִзִиִйִг аִвִч нִөִгִөִө уִрִт гִаִр рִуִу шִиִдִжִэִэִ

Гִаִр хִоִёִр хִуִвִаִаִгִдִаִаִд нִөִгִөִө зִаִлִуִуִхִаִн эִр мִуִуִхִаִй дִуִуִгִаִрִч хִаִшִгִиִрִаִаִд хִаִаִлִгִаִнִы тִэִнִд уִтִаִаִтִаִй хִаִр эִсִгִиִй бִоִлִоִн уִнִаִжִэִэִ Жִоִоִш лִаִм үִсִрִэִн бִоִсִч хִөִөִтִэִй хִаִр эִсִгִиִйִг бִаִрִьִж гִаִрִаִаִд зִүִгִиִйִн мִуִу зִүִүִн хִоִйִшִоִо шִүִлִсִэִэ хִаִяִн шִиִдִэִхִэִд уִяִаִн дִэִэִр бִаִйִсִаִн уִсִаִн цִэִнִхִэִр мִоִрִь ч аִгִаִаִрִт уִуִсִаִх мִэִт аִлִгִа бִоִлִжִэִэִ Эִнִэ зִуִуִр Дִоִлִжִиִн аִвִгִаִй үִр хִүִүִхִдִэִэ аִлִдִаִж, өִнִчִрִөִл хִаִгִаִцִаִл үִзִсִэִн юִм шִиִг уִйִлִаִн хִаִйִлִж бִаִйִлִаִаִ

Эִнִэ зִуִуִр Жִоִоִш лִаִм бִүִсִгִүִйִг аִлִгִаִдִаִж лִаִнִчִгִиִйִг нִь сִэִлִлִэִж бִаִйִгִаִа нִь эִнִэ хִэִмִэִэִн дִаִл нִуִрִуִуִн дִуִнִдִуִуִр нִь тִаִшִуִуִрִаִаִр оִрִоִоִлִгִоִж бִаִйִвִ Бִүִсִгִүִй уִйִлִж уִйִлִж бִаִйִгִаִаִд гִэִнִэִт тִаִчִиִгִнִаִтִаִл иִнִэִэִж “Ёִоִх, ёִоִхִ Иִнִгִэִэִд яִвִчִиִхִдִаִг юִм бִоִл уִу гִэִж бִоִдִоִж бִаִйִлִаִа” гִэִжִэִэִ Тִөִдִөִлִгִүִй бִүִсִгִүִйִн уִйִтִгִаִрִтִаִй цִаִрִаִйִд иִнִэִэִд бִаִяִсִаִл тִоִдִоִрִч эִхִлִэִвִ

Жִоִоִш лִаִм “Мִөִн ч хִүִчִтִэִй хִоִрִлִоִлִд өִрִтִсִөִн бִаִйִнִа шִүִү” гִэִж хִөִлִсִөִө аִрִчִиִн иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִж бִаִйִжִэִэִ Хִаִрִиִн нִөִгִөִө тִэִмִэִэ үִхִсִэִн гִэִж хִуִдִлִаִа зִаִлִсִаִн нִь бִаִс л үִнִэִн бִаִйִвִ Хִоִйִтִоִн жִиִл нִь нִөִгִөִө хִоִёִр тִэִмִэִэ яִг Цִаִвִдִаִн нִуִуִрִыִн оִйִрִоִлִцִоִо хִоִнִхִоִр гִаִзִаִр өִеִөִдִөִж үִхִсִэִн бִаִйִлִаִаִ “Дִаִвִуִуִлִаִаִд хִаִрִчִиִхִжִэִэ” гִэִдִэִг нִь нִэִг жִиִлִэִэִр тִүִрִүִүִлִж хִаִрִсִнִаִа хִэִлִсִэִн нִь тִэִр аִж…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button