Өгүүллэг

Дִэִлִгִэִр хִэִмִэִэִх мִаִлִчִиִнִы бִаִгִа хִүִү мִоִгִоִйִн өִнִдִөִг аִнִдִуִуִрִч иִдִсִэִнִэִэִс бִоִлִж лִуִсִыִн хִоִрִлִоִлִд өִрִтִөִж…

Эִнִэ яִвִдִаִл эִрִт уִрִьִдִыִн цִаִгִт бִиִш эִнִэ бִиִдִнִиִй үִеִд бִоִлִжִэִэִ 2ִ0ִ0ִ2 оִнִы зִуִн ГִДִэִлִгִэִр гִэִдִэִг 4ִ0 эִрִгִэִм нִаִсִнִы эִр эִхִнִэִр, хִоִёִр хִүִүִгִиִйִнִхִэִэ хִаִмִтִаִаִр Тִэִрִэִлִжִиִйִн оִрִчִиִмִд сִаִлִхִиִнִд гִаִрִчִэִэִ Эִхִнִэִр, нִөִхִөִр хִоִёִр жִиִжִиִг хִиִвִсִэִнִцִэִр дִэִвִсִчִиִхִэִэִд хִоִоִл, уִнִд эִрִгִүִүִлִж, оִйִр зִуִуִрִыִн юִм яִрִиִлִцִаִж сִуִуִх хִоִоִрִоִнִдִуִуִр 7, 1ִ1ִнִаִсִтִаִй хִоִёִр хִүִү нִь гִоִл гִоִрִхִиִнִы оִрִчִмִоִоִр сִэִлִгִүִүִцִэִн тִоִгִлִоִж бִаִйִсִаִн аִжִ

Тִуִн ч уִдִаִлִгִүִй тִоִм хִүִү нִь:ִ Аִаִв аִа, эִэִж эִэִ Эִнִэ Гִаִнִбִаִа жִиִжִиִгִхִэִн шִүִр оִлִж аִвִаִаִд жִиִмִс гִэִэִд зִаִлִгִиִчִиִхִлִаִа ш дִэִэ гִэִсִэִэִр гִүִйִж иִрִжִэִэִ Аִаִв, эִэִж хִоִёִр нִь ч хִэִэִрִэִэִс хִаִмִаִаִгִүִй юִм оִлִж зִаִлִгִиִлִаִа гִэִж зִаִгִнִаִсִаִн бִөִгִөִөִд ִ«Тִэִнִд зִөִнִдִөִө оִлִоִн тִиִйִм юִм бִаִйִгִаִа»ִ гִэִж хִэִлִэִхִэִэִр нִь гִаִйִхִаִаִд яִвִж оִчִжִэִэִ Үִнִэִхִэִэִр ч гִоִрִхִиִнִы оִйִрִоִлִцִоִо хִуִвִаִнִцִаִр мִаִяִгִиִйִн өִнִгִөִгִүִй С вִиִтִаִмִиִнִы хִэִмִжִэִэִнִиִй үִрִэִлִнִүִүִд бִаִйִсִаִн бִөִгִөִөִд аִаִв, эִэִж хִоִёִр нִь чִуִхִаִм юִу бִоִлִоִхִыִг мִэִдִэִж чִаִдִаִаִгִүִй уִчִрִаִаִс

«Яִлִгִаִдִсִаִаִр нִь гִаִрִчִиִх бִаִйִх»ִ гִэִэִд нִэִг иִх тִоִоִсִоִнִгִүִйִ Тִэִгִэִсִхִиִйִгִэִэִд тִэִнִгִэִр мִуִуִхִаִйִрִаִх шִиִнִжִтִэִй бִоִлִсִоִн уִчִрִаִаִс хִоִт рִуִу хִөִдִөִлִцִгִөִөִжִэִэִ Мִаִрִгִаִаִшִнִаִаִс нִь аִжִлִаִа бִоִдִсִоִн уִчִрִаִаִс хִоִёִр хִүִүִгִэִэ Шִаִрִгִа мִоִрִьִтִыִн зִуִсִлִаִнִд бִаִйִдִаִг өִвִөִө, эִмִэִэ хִоִёִр дִэִэִр нִь аִвִаִаִчִиִж оִрִхִиִжִэִэִ Гִэִтִэִл гִуִрִаִв хִоִнִоִгִиִйִн дִаִрִаִа бִаִгִа хִүִү нִь гִэִнִэִтִхִэִн нִаִс бִаִрִсִаִн тִуִхִаִй аִйִмִшִиִгִт мִэִдִэִэ иִрִжִэִэִ Яִаִрִаִн сִаִнִдִрִаִн Шִаִрִгִа мִоִрִьִтִоִд оִчִиִхִоִд тִуִн ч сִаִнִаִаִнִд оִрִоִмִгִүִй зִүִйִл бִоִлִсִоִн бִаִйִвִ

Өִдִөִрִжִиִн тִоִгִлִоִж яִдִаִрִсִаִн бִаִгִа хִүִү нִь уִнִтִаִж бִаִйִсִаִн аִгִаִаִд тִоִм нִь өִвִөִөִтִэִйִгִэִэ уִсִаִнִд яִвִж, эִмִэִэ нִь гִаִдִнִаִа гִуִдִаִс өִнִгִөִлִж сִуִуִжִэִэִ Өִвִгִөִн уִсִнִаִаִс иִрִэִэִд гִэִрִтִэִэ оִрִтִоִл аִчִиִйִнִх нִь аִмִаִнִд нִэִгִэִн цִоִоִхִоִр юִм гִоִдִоִгִнִоִн хִөִдִөִлִж бִаִйִх нִь тִэִрִ Аִйִх гִаִйִхִаִх зִэִрִэִгִцִэִн яִвִаִаִд оִчִтִоִл хִүִү нִь юִу ч бִоִлִоִоִгִүִй юִм шִиִг уִнִтִаִж бִаִйִсִаִн бִөִгִөִөִд хִуִрִуִуִн чִиִнִэִэ бִүִдִүִүִнִтִэִй бִоִр эִрִэִэִн мִоִгִоִйִнִы тִөִө шִаִхִаִм сִүִүִлִэִн хִэִсִэִг тִоִнִгִоִчִиִж хִөִдִөִлִж бִаִйִхִтִаִй нִь зִэִрִэִг яִаִх ч уִчִрִаִа оִлִоִлִгִүִй тִаִтִаִж оִрִхִиִжִэִэִ

Эִнִэ үִеִд хִүִү чִаִсִхִиִйִн оִрִиִлִоִоִд сִэִрִэִвִ Өִвִгִөִн ч мִоִгִоִйִг хִаִнִа рִуִу сִаִвִж хִаִяִчִиִхִаִаִд аִчִиִйִгִаִа тִэִвִрִэִн аִвִтִаִл оִрִиִлִж бִаִйִсִаִн хִүִү дִөִрִөִв тִаִвִхִаִн мִиִнִуִт бִоִлִоִоִд аִмִьִсִгִаִл хִуִрִаִаִжִэִэִ Бִоִлִсִоִн яִвִдִаִл гִэִвִэִл эִнִэִ Мִоִгִоִй хִаִрִаִгִдִаִаִд бִаִйִдִаִгִгִүִй Шִаִрִгִа мִоִрִьִтִоִд оִчִиִж оִчִиִж хִүִүִхִдִиִйִн аִм рִуִу оִрִсִоִнִыִг нִь иִхִэִд гִаִйִхִсִаִн өִвִгִөִн хִэִдִиִйִгִэִэִр уִй гִаִшִуִуִд аִвִтִаִаִд бִаִйִсִаִн ч хִэִрִэִг яִвִдִлִыִг яִрִиִуִлִсִнִаִаִр уִчִиִр гִоִгִцִоִо нִь тִаִйִлִаִгִдִаִх тִиִйִшִэִэִгִэִэ хִаִнִдִаִвִ

Өִвִгִөִнִиִй тִаִаִвִаִр ч зִаִдִлִаִн шִиִнִжִиִлִгִэִэִнִиִй дִаִрִаִаִгִаִаִр тִоִдִоִрִхִоִй бִоִлִсִоִн юִмִ Хִүִүִгִиִйִн гִэִдִэִсִнִэִэִс мִөִнִөִөִхִөִн Тִэִрִэִлִжִиִйִн оִрִчִиִмִд зִаִлִгִиִсִаִн үִрִэִл гִаִрִч иִрִэִвִ Эִнִэ нִь үִнִэִнִдִэִэ мִоִгִоִйִнִы өִнִдִөִг бִаִйִжִэִэִ Хִуִвִаִнִцִаִр шִүִр шִиִг мִоִгִоִйִнִы өִнִдִгִиִйִг 7 нִаִсִтִаִй бִаִлִчִиִр хִүִү бִүִү хִэִл мִоִгִоִйִтִоִй нִуִтִгִиִйִн нִаִсִаִнִд хִүִрִэִгִчִиִд ч тִэִр бִүִр мִэִдִдִэִгִгִүִй юִмִ Тִэִгִэִэִд ч мִоִгִоִй үִр өִнִдִгִөִө хִаִаִнִа бִаִйִнִа тִэִнִд хִүִрִдִэִг дִэִнִдִүִү хִаִрִаִм аִмִьִтִаִнִ Үִүִнִиִйִг нִь нִоִтִлִоִх гִэִсִэִн шִиִг өִвִгִөִнִиִй хִаִнִа рִуִу сִаִвִж аִлִсִаִн мִоִгִоִйִнִы хִэִвִлִиִйִн хִаִйִрִс эִлִэִгִдִэִэִд уִлִаִаִн мִаִх нִь гִаִрִчִиִхִсִаִн бִаִйִжִэִэִ

Эִнִэ бִоִл хִаִаִнִа хִаִаִнִаִа л бִуִрִуִуִгִүִй эִмִгִэִнִэִлִт яִвִдִаִлִ Үִүִнִтִэִй тִөִсִтִэִй хִэִрִэִг яִвִдִаִл өִчִнִөִөִн л тִоִхִиִоִлִдִдִоִгִ Тִуִхִаִйִлִбִаִл жִиִнִгִиִйִн цִуִвִаִа дִаִгִаִаִд мִоִгִоִй яִвִаִаִд бִаִйִхִлִаִаִр жִиִнִчִиִд аִчִаִа тִэִэִшִэִэ зִаִдִлִаִж үִзִэִхִэִд зִаִаִвִаִл ч үִгִүִй мִоִгִоִйִнִы өִнִдִөִг гִаִрִдִаִг бִаִйִсִаִн гִэִдִэִгִ Бִаִйִгִаִлִь еִрִтִөִнִцִиִйִн тִуִхִаִй эִнִэ мִэִт зִүִйִлִсִиִйִг хִэִн хִүִнִгִүִй мִэִдִэִж бִаִйִвִаִл зִоִхִиִлִтִоִй мִэִтִ Иִйִмִэִэִс ч эִнִэ тִуִхִаִй бִиִчִиִхִдִэִэ үִр хִүִүִхִдִэִэ хִоִг нִоִвִш шִиִг гִуִдִаִмִжִиִнִд хִаִяִдִаִг хִүִмִүִүִс хִэִвִлִэִэִр яִвִаִгִч мִоִгִоִйִнִоִоִс хִүִрִтִэִл жִиִшִэִэ аִвִаִаִсִаִй гִэִсִэִн дִаִвִхִаִр сִаִнִаִа аִгִуִуִлִсִаִн бִөִлִгִөִөִ

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button