Өгүүллэг

Сִуִрִаִгִгִүִй бִоִлִсִоִн хִүִүִгִиִйִн сִүִнִс эִмִэִэִгִиִйִнִхִэִэ зִүִүִдִэִнִд оִрִж иִрִж бִуִлִшִаִа зִаִаִж өִгִсִөִн яִвִдִаִл…

Эִмִэִэִгִиִйִнִхִэִэ зִүִүִдִэִнִд үִзִэִгִдִсִэִн жִаִаִлִхִүִүִгִиִйִн сִүִнִс 1ִ8ִ9ִ9 оִнִы нִаִмִаִр Оִрִоִсִыִн эִзִэִн хִаִаִдִыִн оִрִд өִрִгִөִө бִоִлִсִоִн Сִаִнִкִт Пִеִтִеִрִбִуִрִг хִоִтִыִн оִйִрִоִлִцִоִо нִэִгִэִн сִоִнִиִн яִвִдִаִл бִоִлִжִэִэִ ִ Пִеִтִеִрִбִуִрִгִаִаִс хִоִлִгִүִй оִрִшִиִх бִяִцִхִаִн тִоִсִгִоִнִы хִөִгִшִиִн 6ִ3 нִаִсִтִаִй Еִвִдִоִкִиִя Пִуִхִоִвִаִгִиִйִн аִрִвִаִн дִөִрִвִөִн нִаִсִтִаִй аִч хִүִү Мִиִхִаִйִл нִэִг өִдִөִр оִр сִуִрִаִгִгִүִй аִлִгִа бִоִлִсִоִн бִаִйִнִаִ

Аִаִв эִэִжִэִэִсִэִэ өִнִчִрִөִн эִмִэִэִгִиִйִнִхִэִэ гִаִр дִэִэִр өִсִч бִоִйִжִсִоִн тִэִр хִүִу бִуִсִаִдִтִаִй нִиִйִлִэִн гִаִдִуִуִр тִоִгִлִоִж гִүִйִгִэִэִд бִаִйִдִаִгִгִүִй гִэִрִэִэִс гִаִрִаִх дִуִрִгִүִй зִоִжִиִг тִаִлִдִаִа хִүִуִхִэִд бִаִйִсִаִн уִчִиִр эִмִэִэ нִь тִүִүִнִиִйִг гִэִнִэִтִхִэִн аִлִгִа бִоִлִоִхִоִд иִхִэִд цִоִчִиִрִдִоִн тִоִсִгִоִнִыִхִоִо дִаִрִгִаִд хִэִлִж хִоִёִр өִдִөִр тִэִр хִаִвִиִйִнִхִаִа бִүִх л гִаִзִрִаִаִр хִаִйִлִгִаִсִаִн бִаִйִнִаִ Үִүִнִиִй дִаִрִаִа мִуִжִиִйִнִхִаִа цִаִгִдִаִаִгִиִйִн гִаִзִаִрִт мִэִдִэִгִдִэִн бִүִр ч иִх хִүִчִэִэִр эִрִж хִаִйִжִэִэִ

Гִэִсִэִн ч хִүִү оִлִдִсִоִнִгִуִйִ Хִүִмִүִүִс хִүִүִг үִхִсִэִн бִаִйִх хִэִмִэִэִн тִаִаִмִаִгִлִаִж хִөִөִрִхִиִй хִөִгִшִнִиִйִг өִрִөִвִдִөִн хִаִлִаִгִлִаִж бִаִйִсִаִн ч Пִуִхִоִвִа аִч хִүִүִгִэִэ үִхִсִэִн гִэִж оִгִт бִоִдִсִоִнִгִүִйִ Хִаִрִиִн ч аִмִьִд бִаִйִгִаִа гִэִж иִтִгִэִн хִэִзִэִэ нִэִг цִаִгִт эִрִгִэִж иִрִнִэ хִэִмִэִэִн яִрִьִж, хִуִрִдִаִн иִрִэִэִсִэִй хִэִмִэִэִн өִгִлִөִө бִоִлִгִоִн сִуִмִд оִчִиִн зִаִлִбִиִрִдִаִг бִаִйִжִэִэִ Сִүִмִиִйִн хִаִмִбִа лִаִм ч эִмִгִэִнִиִйִг тִаִйִвִшִрִуִуִлִаִн “Мִиִхִаִйִл аִмִьִд бִаִйִгִаִаִ Үִүִнִиִйִг бִуִрִхִаִн нִоִтִоִлִнִоִ Тִүִүִн шִиִг сִаִйִн хִүִү аִмִьִдִыִн еִрִтִөִнִцִөִөִс тִиִйִм аִмִаִр яִвִаִхִгִүִй”ִ хִэִмִэִэִн хִэִлִдִэִг бִаִйִсִаִн аִжִ

Хִөִгִшִиִн аִч хִүִүִгִэִэ бִаִйִнִгִа л бִоִдִоִж тִүִүִнִиִйִг иִрִэִэִсִэִй хִэִмִэִэִн өִдִөִр шִөִнִөִгִүִй хִүִсִдִэִг бִаִйִсִаִн бִоִлִоִоִд ч тִэִр үִү Мִиִхִаִйִл тִүִүִнִиִй зִүִүִдִэִнִд бִаִйִнִгִа шִаִхִуִу үִзִэִгִдִэִж, хִаִйִрִтִаִй эִмִэִэִтִэִйִгִэִэ хִаִмִт оִлִоִн жִиִл аִмִьִдִаִрִнִа гִэִх мִэִтִэִэִр яִрִьִж шִаִнִаִлִсִаִн сִэִтִгִэִлִиִйִг нִь бִаִгִа ч бִоִлִоִв дִэִвִтִэִэִдִэִг бִаִйִжִэִэִ Гִэִвִч хִуִу аִлִгִа бִоִлִсִоִнִоִоִс хִоִйִш хִоִёִр сִаִрִыִн дִаִрִаִа нִэִгִэִн шִөִнִө эִмִэִэִгִиִйִнִхִэִэ зִүִүִдִэִнִд иִх л гִуִнִьִж гִуִтִаִрִсִаִн цִаִрִаִйִтִаִй үִзִэִгִдִэִжִ “Тִа нִаִмִаִйִг хִүִлִэִэִх хִэִрִэִгִгִүִйִ Бִи тִаִнִаִаִсִаִа үִүִрִд яִвִсִаִнִ

Тִа нִаִмִаִйִг сִүִүִлִиִйִн уִдִаִа хִаִрִаִхִыִг хִүִсִвִэִл тִоִсִгִоִнִы хִаִжִуִуִгִиִйִн хִоִгִиִйִг уִхִаִж Цִоִгִцִоִсִыִг мִиִнִь гִаִрִгִаִж хִаִрִаִаִрִаִйִ Нִаִмִаִйִг Лִуִкִоִв гִэִдִэִг хִуִн аִлִаִаִд тִэִнִд бִуִлִсִаִн бִаִйִгִаִа”ִ хִэִмִэִэִн уִйִлִаִн хִаִйִлִаִн хִэִлִжִэִэִ Иִйִм зִүִүִд үִзִсִэִнִиִйִхִэִэ дִаִрִаִа эִмִгִэִн эִхִлִэִэִд хִэִт иִх шִаִнִаִлִсִаִнִаִаִс мִуִу ёִрִыִн юִм зִүִүִдִэִнִд оִрִлִоִо гִэִэִд дִаִрִуִй сִүִмִд оִчִиִн мִөִрִгִөִл үִйִлִдִэִж аִч хִүִүִгִиִйִнִхִэִэ сִаִйִн сִаִйִхִнִы тִөִлִөִө сִөִхִөִрִч уִнִаִтִаִлִаִа зִаִлִбִиִрִчִэִэִ Гִэִтִэִл тִэִр шִөִнִөִөִс хִоִйִш аִч хִүִү нִь тִүִүִнִиִй зִүִүִдִэִнִд уִзִэִгִдִэִхִэִэ бִоִлִьִсִоִн бִаִйִнִаִ

Эִмִгִэִн эִнִэ хִоִоִрִоִнִд зִүִгִэִэִр сִуִуִсִаִнִгִүִйִ Аִч хִүִүִгִэִэ эִрִж хִаִйִх аִжִлִыִг уִлִаִм эִрִчִиִмִжִуִүִлִэִхִиִйִг хִүִсִэִн цִаִгִдִаִа нִаִрִаִаִс сִаִлִаִхִаִа бִоִлִьִсִоִн аִжִ Гִэִтִэִл сִаִрִыִн дִаִрִаִа аִч хִүִү нִь аִхִиִн тִүִүִнִиִй зִүִүִдִэִнִд иִрִж “Тִа мִиִнִиִй хִоִйִнִоִоִс зִаִлִбִиִрִаִл үִйִлִдִэִх тִоִоִлִоִнִдִоִо аִаִв эִэִжִиִйִнִхִэִэ аִрִиִуִн сִүִнִсִтִэִй уִуִлִзִаִаִсִаִй хִэִмִэִэִн хִуִсִч бִаִйִгִаִаִрִаִйִ Бִи эִнִд гִаִнִцִаִаִрִдִаִж бִаִйִнִаִ Бִаִс иִх аִйִж бִаִйִнִа”ִ хִэִмִэִэִн гִуִйִсִаִн бִаִйִнִаִ Эִмִгִэִн эִнִэ уִдִаִа нִэִг л аִйִмִшִиִгִтִаִй тִүִгִшִүִүִрִт аִвִтִжִэִэִ Гִэִхִдִэִэ л хִэִнִд ч эִнִэ тִуִхִаִй хִэִлִсִэִнִгִүִйִ

Үִүִнִиִй дִаִрִаִа Мִиִхִаִйִлִыִн сִүִнִс эִмִэִэִгִиִйִнִхִэִэ зִуִүִдִэִнִд хִэִд хִэִдִэִн уִдִаִа үִзִэִгִдִэִж өִмִнִөִх үִгִэִэ дִаִвִтִсִаִн юִмִсִаִнִжִ Тִиִйִмִэִэִс Пִуִхִоִвִа хִөִгִшִиִн хִүִүִг нִь эִрִж бִаִйִсִаִн цִаִгִдִаִаִгִиִйִн оִфִиִцִеִрִт эִнִэ тִуִхִаִй хִэִлִэִн тִоִсִгִоִнִы оִйִрִоִлִцִоִоִхִи тִоִм хִоִгִиִйִн цִэִгִиִйִг нִэִгִд нִэִгִгִуִй уִхִаִж хִүִуִгִиִйִн мִиִнִь шִаִрִиִлִыִг оִлִж өִгִөִөִч хִэִмִэִэִн хִүִсִсִэִн бִаִйִнִаִ Цִаִгִдִаִа нִаִр мִэִдִэִэִж тִүִүִнִиִй эִнִэ хִүִсִэִлִтִиִйִг тִоִоִсִоִнִгִүִйִ Хִүִү мִиִнִь зִүִүִдִэִнִд оִрִж иִрִэִэִд иִйִм юִм хִиִйִгִэִэִсִэִй хִэִмִэִэִн хִүִсִэִэִд бִаִйִнִа гִэִх зִэִрִгִэִэִр яִрִиִхִаִд нִь хִаִрִиִн ч бִүִр шִоִоִлִоִн иִнִэִэִлִдִэִж бִаִйִжִэִэִ Гִэִтִэִл жִиִлִиִйִн дִаִрִаִа гִаִйִхִаִлִтִаִй юִм бִоִлִсִоִн аִжִ

Тִоִсִгִоִнִы нִэִгִэִн мִэִдִрִэִл мִуִуִтִаִй эִр хִоִг уִхִаִж бִаִйִгִаִаִд тִаִлִиִйִгִаִаִч хִүִүִгִиִйִн цִоִгִцִоִсִыִг гִаִрִгִаִаִд иִрִсִэִн бִаִйִнִаִ Хִүִү тִүִүִнִд өִеִрִиִйִнִхִөִе цִоִгִцִоִс хִаִаִнִа бִаִйִгִаִаִг зִаִаִж өִгִсִөִн үִү эִсִвִэִл тִэִр зִүִгִэִэִр л хִоִг уִхִаִж бִаִйִгִаִаִд сִаִнִаִаִнִдִгִүִй тִаִтִаִаִд гִаִрִгִаִчִиִхִсִаִн уִу юִуִтִаִй ч жִиִлִиִйִн өִмִнִө оִр сִуִрִаִгִгִүִй бִоִлִсִоִн хִүִүִгִиִйִн зִэִрִлִэִгִэִэִр зִоִдִуִуִлִаִн тִаִнִиִгִдִаִхִыִн аִрִгִаִгִүִй бִоִлִсִоִн цִоִгִцִоִсִыִг гִаִрִгִаִаִд иִрִсִэִн бִаִйִжִэִэִ

Хִүִүִгִиִйִн бִиִеִд бִаִйִсִаִн хִуִвִцִаִсִаִаִр тִүִүִнִиִйִг гִэִж тִаִнִьִсִаִн хִүִмִүִүִс яִаִрִаִлִтִаִй цִаִгִдִаִа дִуִуִдִсִаִнִаִаִр цִаִгִдִаִа нִаִр тִүִүִнִиִй эִмִэִэִтִэִй уִуִлִзִаִн нִөִгִөִө хִаִчִиִрִхִаִлִтִаִй зִүִүִдִнִиִйִх нִь тִаִлִаִаִр аִсִуִуִж хִүִү хִэִн гִэִдִэִг хִүִнִиִйִг өִөִрִиִйִнִхִөִө үִхִэִлִд бִуִрִуִуִтִгִаִж бִаִйִсִнִыִг лִаִвִлִаִхִаִаִс өִөִр аִрִгִаִгִүִй бִоִлִсִоִн бִаִйִнִаִ Иִнִгִэִэִд Лִуִкִоִв хִэִмִэִэִх эִтִгִэִэִдִиִйִг мִуִжִиִйִнִхִаִа хִэִмִжִэִэִнִд хִаִйִтִаִл мִаִш оִлִоִн уִдִаִаִгִиִйִн хִуִлִгִаִйִн үִйִлִдִэִлִтִэִй хִэִд хִэִдִэִн уִдִаִа шִоִрִоִнִд оִрִж бִаִйִсִаִн Сִаִнִкִт Пִеִтִеִрִбִуִрִг дִаִяִаִр аִлִдִаִрִтִаִй хִуִлִгִаִйִн бִүִлִгִиִйִн тִоִлִгִоִйִлִоִгִч бִоִлִоִх нִь тִоִгִтִоִоִгִдִжִэִэִ

Тִүִүִнִиִйִг эִрִж хִаִйִн бִаִрִиִвִчִиִлִж тִаִлִиִйִгִаִаִч хִүִүִгִиִйִн үִхִэִлִд шִуִуִд бִуִрִуִуִтִгִаִн бִаִйִцִаִаִхִаִд эִхִлִэִэִд өִөִрִиִйִгִөִө өִмִөִөִрִч бִаִйִсִаִн бִоִлִоִвִч эִцִэִсִтִэִэ хִэִрִгִэִэ хִүִлִэִэִсִэִн бִаִйִнִаִ Тִүִүִнִиִйִг тִоִсִгִоִнִы оִйִрִоִлִцִоִоִхִи өִрִтִөִөִнִиִй бִаִйִшִиִнִг тִоִнִоִж бִаִйִхִаִд зִоִлִгִүִй хִүִү сִаִнִаִмִсִаִрִгִүִй тִаִаִрִч хִаִрִсִаִнִы тִөִлִөִө гִэִрִч үִлִдִэִэִхִгִүִй хִэִмִэִэִн тִуִйִпִуִуִгִаִаִр цִоִхִиִж аִлִсִаִн бִаִйִжִэִэִ

Эִнִэ хִэִрִгִиִйִг иִлִрִүִүִлִсִэִнִиִйִхִэִэ дִаִрִаִа цִаִгִдִаִа нִаִр юִу хִэִлִэִхִэִэ мִэִдִэִхִгִүִй бִаִйִсִаִн гִэִдִэִгִ Гִэִхִдִэִэ л эִмִэִэִгִиִйִнִхִэִэ зִүִүִдִэִнִд бִаִйִн бִаִйִн оִрִж иִрִэִн өִөִрִиִйִнִхִөִө хִаִрִуִуִсִаִлִт үִхִлִиִйִн тִуִхִаִй яִрִьִсִаִн хִүִүִгִиִйִн мִэִдִэִэִлִлִэִэִр гִэִмִт хִэִрִэִгִтִэִнִиִйִг бִаִрִьִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр “Эִмִэִэִгִиִйִн нִь зִүִүִд хִэִрִэִг иִлִрִүִүִлִэִхִэִд чִуִхִаִл нִөִлִөִө үִзִүִүִлִсִэִн”ִ хִэִмִэִэִн хִаִвִтִаִсִт хִэִрִэִгִт нִь зִоִрִиִуִд тִэִмִдִэִгִлִэִсִэִн нִь оִдִоִо ч Оִрִоִсִыִн цִаִгִдִаִаִгִиִйִн аִрִхִиִвִт бִуִй бִиִлִэִэ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button