Сонирхолтой

Бִи нִөִхִрִөִө өִнִөִөִх хִүִүִхִэִнִтִэִй нь цִуִг яִг иִд дִуִнִд юִу яִаִж бִаִйִхִаִд нь гִаִрִдִаִаִд…

Сִаִйִн бִаִйִцִгִаִаִнִа уִу бִи оִдִоִо 2ִ5 нִаִсִтִаִй нִэִг хִүִүִтִэִй нִөִхִөִрִтִэִйִгִөִө сִуִуִгִаִаִд 5 жִиִл бִоִлִж бִаִйִнִаִ Эִнִэ хִуִгִаִцִаִаִнִд нִөִхִөִр мִаִаִнִь гִаִдִаִаִдִаִд аִжִлִаִхִаִаִр яִвִж жִиִлִиִйִн дִаִрִаִа бִи аִрִаִаִс нִь хִүִүִгִэִэ аִвִаִаִд оִчִсִоִнִ Оִчִоִоִд уִдִаִаִгִүִй бִаִйִтִаִл бִи сִаִнִаִаִнִдִгִүִй мִэִсִсִэִнִжִэִр-с нִь нִэִг оִхִиִнִтִоִй хִаִрִьִцִдִаִг бִаִйִсִнִыִг мִэִдִсִэִнִ

Тִэִрִэִнִтִэִйִгִэִэ нִаִдִаִд хִэִлִдִгִүִй сִаִйִхִаִн үִгִэִэִр хִаִрִиִлִцִаִж бִиִчִиִж яִрִьִж, нִэִг нִэִгִнִиִйִгִэִэ хִүִсִэִж бִүִр уִуִлִзִаִхִаִаִр яִвִсִнִыִг мִэִдִсִэִнִ Гִоִмִдִоִоִд хִэִлִэִх ч үִг оִлִдִоִоִгִүִй уִйִлִсִаִаִр бִаִйִгִаִаִд л уִуִчִиִлִсִаִнִ Бִи нִөִхִрִиִйִгִөִө бִаִйִхִгִүִйִд нִэִгִч уִдִаִа аִрִаִаִр тִаִвִиִх бִаִйִтִуִгִаִй эִрִгִүִүִлִэִх гִэִсִэִн зִаִлִуִуִчִуִуִдִаִд шִуִуִд тִаִтִгִаִлִзִсִаִн хִаִрִиִу өִгִдִөִг бִаִйִлִаִаִ Нִөִхִөִр мִаִаִнִь нִаִдִаִд үִгִүִй юִу ч бִоִлִоִоִгִүִй эִнִэ тִэִр гִэִэִд л…ִ

Дִаִрִаִа нִь мִоִнִгִоִлִд иִрִэִэִд уִдִаִаִгִүִй бִаִйִтִаִл дִаִхִиִаִд л уִнִшִсִаִн чִиִнִь бִаִс л нִэִг оִхִиִнִтִоִй тִаִнִиִлִцִаִж уִтִсִыִг аִвִч тִэִрִнִиִй нִаִсִыִн аִсִуִуִж иִнִэִэִж хִаִнִьִсִаִн иִх л аִйִлִгִүִйִ Бִаִс л бִөִөִн юִм бִоִлִлִоִо нִаִдִаִд яִмִаִрִч иִтִгִэִх иִтִгִэִл бִаִйִхִгִүִй бִоִлִсִоִнִ Тִэִгִсִэִн мִаִнִаִй нִөִхִөִр мִаִнִаִй аִжִлִыִн зִаִлִуִу гִэִж нִаִдִаִд хִэִлִж бִаִйִгִаִаִм дִаִаִ Тִэִнִэִг хִүִн хִуִуִрִч бִаִйִгִаִаִмִуִуִ Бִи бִүִр сִүִүִлִдִэִэ чִи эִсִвִэִл гִоִмִо бִоִлִсִыִмִуִу гִэִж хִүִрִтִэִл хִэִлִсִэִнִ

Бִи дִаִхִиִаִд л мִаִрִтִаִаִд л уִуִчִлִаִаִл өִнִгִөִрִөִөִсִөִнִ Хִаִмִгִиִйִн сִүִүִлִд өִчִиִдִөִрִхִөִн нִаִдִаִд дִаִхִиִаִд л бִаִрִиִгִдִлִаִаִ Мִаִнִаִй нִөִхִөִр уִтִсִаִа нִаִдִаִд оִгִт үִзִүִүִлִдִэִгִгִүִй үִрִгִэִлִж дִуִу нִь хִаִаִлִтִтִаִй гִэִрִтִэִэ ч кִаִрִмִаִнִд нִь уִтִаִс нִь яִвִж бִаִйִдִаִгִ Эִхִэִнִдִэִэ хִаִр хִөִдִлִөִөִд уִтִсִыִг үִзִэִх гִэִж бִөִөִн юִм бִоִлִдִоִг бִаִйִлִаִа сִүִүִлִдִэִэ ч тִоִоִхִоִо бִоִлִьִсִоִнִ Бִи уִцִаִаִр нִь яִрִиִх бִоִлִоִхִоִоִр хִаִжִуִуִд мִаִнִаִаִд зִоִгִсִчִиִнִоִ

Аִяִгִүִй эִвִтִэִй нִаִйִрִтִаִй гִэִр бִүִлִэִэִрִэִэ хִоִоִлִлִоִоִд сִуִуִж бִаִйִтִаִл мִсִэ иִрִсִэִн бִаִйִнִаִ бִаִс л сִаִнִаִаִнִдִгִүִй л хִаִрִсִаִнִ СִАִЙִН УִУ ХִОִНִГִОִРִХִОִН МִИִНִЬ ЮִУ ХִИִЙִЖ БִАִЙִНִА ХִАִАִНִА БִАִЙִНִАִ СִАִНִАִЖ БִАִЙִНִАִ ГִЭִХִДִЭִЭ БִИ ИִХ ХִУִВִИִА ХִИִЧִЭִЭִСִЭִН ХִҮִН ЮִМִАִА ГִАִНִЦִХִАִН ӨִӨִРִИִЙִГִӨִӨ Л БִОִДִОִОִД БִАִЙִСִАִН БִАִЙִНִА ГִЭִСִЭִН мִсִэ иִрִсִэִн бִоִоִж үִхִэִж гִаִлִзִуִуִрִаִх шִаִхִсִаִнִ

Оִдִоִо бִоִл хִаִрִаִхִаִаִс зִэִвִүִү хִүִрִч бִаִйִнִаִ Аִжִлִыִнִх нִь гִаִзִрִыִн эִгִч хִүִүִхִэִн эִрִгִүִүִлִэִэִд бִаִйִгִаִа гִэִж тִаִйִлִбִаִрִлִаִх юִмִ Эִрִэִгִтִэִй дִуִрִтִаִй бִиִш бִоִл эִрִэִгִтִэִй хִүִн нִүִүִр өִгִөִхִгִүִй бִоִл эִмִэִгִтִэִй тִэִгִж уִлִаִйִрִаִаִд бִаִйִхִгִүִй бִаִйִлִгִүִй дִэִэִ Бִи тִэִгִэִэִд өִөִрִиִйִгִөִө нִэִг тִоִлִиִнִд хִаִрִлִаִа нִаִдִаִд өִөִлִөִөִд бִаִйִх юִм аִлִгִаִа цִаִрִаִй бִоִл цִаִрִаִй бִиִе бִоִл бִиִе нִаִдִаִд бִаִйִнִаִ

Бִуִсִаִд шִиִг аִжִиִлִгִүִй гִэִрִиִйִн аִвִгִаִй бִиִшִ Уִдִиִрִдִаִх аִлִбִаִн тִуִшִаִаִлִтִаִйִ Бִи оִдִоִо яִаִх ёִсִтִоִй вִэ хִаִрִаִхִаִаִс дִуִрִгִүִй хִүִрִч бִаִйִнִаִ Хִиִйִсִэִн үִйִлִдִэִл бִоִлִгִоִн нִь хִуִдִлִаִа сִаִнִаִгִдִаִж бִаִйִнִаִ Нִаִдִаִд чִиִн сִэִтִгִэִлִэִэִсִэִэ зִөִвִлִөִгִөִө өִгִнִө гִэִж нִаִйִдִаִж бִаִйִнִа бִаִяִрִлִаִлִаִа…ִ

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button