Өгүүллэг

Бִаянхайрханд нִүִүִж иִрִсэн Мижиддорж мִаִлִчִиִнִд нִуִтִгִиִйִнִхִаִн аִнִхִаִаִрִуִуִлִж “Яִг хִаִжִуִуִхִаִнִд чִиִнִь цִоִгִцִсִоִоִр дִүִүִрִсִэִн жִаִлִгִа бִаִйִдִаִг юִмִ Эִнִэ гִүִйִдִэִлִтִэִй гִаִзִрִаִаִсִаִа хִуִрִдִаִн нִүִүсִэִн нִь дִэִэִр” гִэִхִэִд…

Тִэִр жִиִл Хִөִвִсִгִөִл аִйִмִгִиִйִн хִэִд хִэִдִэִн сִуִмִаִнִд нִаִмִаִр эִрִт цִаִс иִх оִрִж зִуִдִыִн бִаִйִдִаִлִтִаִй бִоִлִоִхִоִд мִаִлִчִиִд үִүִрִнִэִэִсִэִэ дִаִйִжִсִаִн шִоִрִгִоִоִлִж аִдִиִл хִаִнִдִсִаִн зִүִг рִүִүִгִэִэ оִтִоִр хִиִйִн нִүִүִжִэִэ. Хִоִнִь үִхִэִр гִоִлִдִуִу нִэִлִэִэִд мִаִлִтִаִй Мִиִжִиִдִдִоִрִжִиִйִнִх ч гִэִсִэִн Зִаִвִхִаִнִы Бִаִяִнִхִаִйִрִхִаִнִыִг зִоִрִьִж цִаִс бִаִгִаִтִаִй, өִвִс уִрִгִаִмִаִл сִаִйִтִаִй бִуִуִцִаִнִд эִзִэִн сִуִуִжִэִэ.

Тִэִнִд бִуִуִгִаִаִд тִөִдִиִй уִдִаִаִгִүִй бִаִйִтִаִл зִаִм зִуִуִрִыִн оִрִсִоִн гִаִрִсִаִн хִүִн бִоִлִгִоִн шִаִхִуִу “ִТִаִнִаִйִх эִнִэ бִуִуִцִаִнִд нִэִг иִх уִдִаִхִгִүִй бִаִйִх дִаִа. Бִаִрִуִуִн хִөִтִлִиִйִн нִаִаִдִаִх жִаִлִгִаִнִд мִаִшִиִн уִнִаִж оִлִоִн хִүִнִиִй аִмִь нִаִс сִүִйִдִсִнִэִэִс хִоִйִш эִнִэ хִаִвִиִаִр гִүִйִдִэִлִтִэִй бִоִлִчִиִхִсִоִн юִм гִэִнִэ лִэִэ. Эִнִдִэִхִиִйִн чִөִтִгִөִрִтִэִй тִаִаִрִаִлִдִсִаִн хִоִл оִйִрִыִн хִоִёִр ч хִүִн өִөִд бִоִлִчִиִхִсִоִн ГִЭִЦִГִЭִЭִЖִЭִЭ.

Мִиִжִиִдִдִоִрִж хִаִрִиִуִд нִь ִ“Тִа нִаִрִыִн яִрִиִаִд бִаִйִгִаִа тִэִр чִөִтִгִөִр чִиִнִь яִмִаִрִшִуִуִхִаִн яִнִзִыִн юִм бִаִйִгִаִа юִм бִэ дִэִэ. Тִа нִаִр бִаִрִаִаִг нִь хִаִрִсִаִн юִм уִу”ִ гִэִэִд л бִаִйִж. Тִэִгִтִэִл нִэִг өִдִөִр тִуִс нִуִтִгִиִйִн Лִоִсִоִл гִэִгִч өִвִгִөִн ִ“Бִи өִөִрִиִйִн эִнִэ мִуִу хִоִёִр цִэִхִэִрִэִэִрִэִэ үִзִсִэִнִгִүִй. Хִаִрִсִаִн хִүִнִиִй яִрִиִх нִь өִвִдִгִөִө хִүִрִсִэִн сִаִаִрִаִл үִсִтִэִй, мִаִх, аִрִьִсִгִүִй юִм шִиִг хִэִрִнִэִэ оִлִоִн сִаִлִаִа гִаִрִтִаִй, тִоִм цִүִдִгִэִр гִэִдִэִсִтִэִй, хִоִёִр хִөִл нִь үִе мִөִчִгִүִй юִм шִиִг шִуִлִуִуִхִаִн, нִүִдִнִэִэִс нִь гִэִрִэִл уִлִаִлִзִаִж бִаִйִдִаִг гִэִсִэִн.

Гִэִхִдִэִэ чִөִтִгִөִр чִиִнִь дִаִнִдִаִа эִнִэ бִаִйִдִлִаִаִрִаִа бִаִйִгִаִаִд бִаִйִдִаִгִгִүִй юִм гִэִнִэ лִэִэ. Хִоִрִоִмִхִоִн зִуִуִр өִөִрִчִлִөִгִдִөִн үִнִэִг, чִоִнִо, нִоִхִоִй бִоִлִдִоִг. өִөִрִчִдִөִгִдִдִөִг зִоִлִиִг юִм гִэִнִэ лִэִэ”ִ гִэִж нִэִмִж хִаִчִиִрִлִаִжִэִэ. Еִр нִь иִлִбִиִйִн юִм шִиִг Мִиִжִиִдִдִоִрִжִиִйִн эִхִнִэִр нִүִүִж иִрִсִнִиִйִхִэִэ мִаִрִгִаִаִш оִрִоִй нִь хִоִнִиִо хִаִрִиִуִлִж яִвִаִхִдִаִа бִаִрִуִуִн хִөִтִлִиִйִн жִаִлִгִаִнִы эִхִэִнִд нִүִцִгִэִн хִүִн шִиִг юִм хִаִлִьִт хִаִрִаִх шִиִг бִоִлִсִоִнִоִо нִүִдִэִнִдִэִэ үִл иִтִгִэִж гִэִрִиִйִнִхִэִнִдִэִэ хִэִлִэִэִгִүִй аִжִэִэ.

Тִэִр Лִоִсִоִл гִуִаִйִн яִрִиִхִыִг сִоִнִсִоִж сִуִуִхִдִаִа ִ“Бִи бִуִрִуִу зִөִрִүִү хִаִрִаִаִгִүִй юִм бִаִйִнִа. Нִэִг л бִиִш гִаִзִаִр бִуִуִсִнִаִаִс зִаִйִлִаִхִгִүִй бִоִлִлִоִо. Тִүִрִгִэִн нִүִүִхִгִүִй бִоִл чִөִтִгִөִр шִуִлִмִыִн хִоִрִлִоִлִд өִрִтִөִж мִэִдִэִх юִм бִаִйִнִаִ” гִэִж бִоִдִоִх тִуִсִаִм сִэִтִгִэִлִиִйִнִх нִь мִуִхִаִрִт аִйִмִшִиִгִиִйִн жִаִвִаִр хִуִрִгִаִжִэִэ. Дִэִэִрִхִи яִрִиִа бִоִлִсִоִн оִрִоִй хִүִрִэִн мִоִрִьִтִоִй хִүִн тִэִдִнִиִйִх рִүִү хִаִр хִуִрִдִаִаִрִаִа дִаִвִхִиִн иִрִж Мִиִжִиִдִдִоִрִжִиִйִн үִүִдִэִнִд үִсִрִэִн бִуִуִгִаִаִд бִоִсִгִо дִаִвִуִуִтִаִа ִ“Цִаִаִнִа чִиִнִь чִөִтִгִөִр”ִ гִэִж хִэִлִэִэִд уִхִаִаִн аִлִдִаִж уִнִаִсִаִн бִаִйִнִа.

Мִиִжִиִдִдִоִрִж мִоִрִиִйִг нִь бִаִрִьִж уִяִх үִеִд хִөִх мִаִх нִь чִиִчִиִрִч бִаִйִжִэִэ. Эִхִнִэִр нִь тִэִр хִүִнִиִйִг гִэִрִиִйִнִхִэִэ бִаִрִуִуִн тִаִлִд хִэִвִтִүִүִлִэִэִд шִаִр тִоִсִтִоִй хִаִлִуִуִн цִаִй цִуִтִгִаִх шִаִхִаִм хִэִд бִаִлִгִуִуִлִтִаִл цִэִлִдִэִн хִөִх бִоִлִсִоִн цִаִрִаִйִд нִь цִуִс гִүִйִж уִлִаִа бִуִтִрִаִаִд иִрִж. Тִэִгִэִэִд уִрִтִаִаִр сִаִнִаִа аִлִдִаִн хִэִсִэִг хִэִвִтִсִэִнִэִэ өִнִдִиִйִгִөִөִд ִ“Тִаִнִаִйִх яִмִаִр аִйִмִаִаִр гִаִзִаִр нִуִтִаִгִлִаִдִаִг юִм бִэ. Чִөִтִгִөִр шִуִлִаִм аִйִлִгִаִхִгִүִй бִаִйִнִа уִу.

Эִсִвִэִл тִа нִаִр тִоִоִдִоִгִгִүִй юִмִуִу. Нִаִмִаִйִг бִаִрִуִуִн хִөִтִлִөִөִр дִаִвִаִаִд иִрִтִэִл нִаִаִд тִаִлִыִн гִүִн жִаִлִгִаִнִаִаִс сִэִгִсִгִэִр уִрִт үִсִтִэִй, чִаִрִмִаִй нִүִцִгִэִн хִүִн гִаִрִч иִрִэִэִд хִөִөִсִөִн. Дִаִвִхִиִх дִуִнִдִаִа эִрִгִэִн хִаִрִвִаִл оִч шִиִг уִлִаִаִн нִүִдִтִэִй хִүִн мִоִрִиִнִы сִүִүִлִэִнִд бִаִрִаִг хִүִрִэִх шִаִхִуִу гִүִйִж яִвִсִаִн. Аִйִхִдִаִа мִоִрִиִнִдִоִо тִаִшִуִуִр ӨִГִТִӨִЛ МִИִНִИִЙ мִоִрִь нִиִсִэִх мִэִт хִуִрִдִаִлִсִаִн.

Тִэִгִтִэִл нִөִгִөִө хִөִөִж яִвִсִаִн нִүִцִгִэִн хִүִн гִэִнִэִт аִлִгִа бִоִлִоִоִд хִаִжִуִу тִаִлִаִаִр хִаִр нִоִхִоִй оִрִоִоִд иִрִсִэִн. Тִэִгִэִэִд яִаִсִнִыִг бִүִү мִэִд, нִэִг мִэִдִэִхִэִд тִаִнִаִйִд хִэִвִтִэִж бִаִйִх юִм. Бִи еִр нִь иִйִмִэִрִхִүִү юִмִтִаִй хִоִёִр дִаִхִь уִдִаִаִгִаִа тִаִаִрִч бִаִйִгִаִа нִь эִнִэ л дִэִэ. Дִөִнִгִөִж жִоִлִоִоִч бִоִлִчִиִхִоִоִд Хִоִвִд аִйִмִаִгִт аִчִаִа хִүִрִгִэִхִэִэִр гִаִрִдִаִг юִм бִаִйִнִа. Зִуִнִы иִд хִаִлִуִуִн шִаִтִаִж бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр өִдִөִр нִь уִс бִуִцִлִаִаִд яִвִж бִоִлִдִоִгִгִүִй. Тִэִгִэִэִд сִэִрִүִү оִрִуִуִт хִөִдִөִлִлִөִө. Зִаִм сִаִйִн мִэִдִэִхִгִүִйִгִэִэִс тִөִөִрִчִиִх гִэִэִд бִаִйִдִаִг.

Гִэִсִэִн ч мִаִшִиִн бִаִрִьִж дִаִвִхִиִх хִоִрִхִоִй дִаִрִаִгִдִаִаִгִүִй бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр жִоִлִоִоִч нִаִрִыִн яִрִиִаִгִаִаִр тִаִл дִүִүִрִэִн тִоִоִсִтִоִй, тִаִвִхִаִй дִүִүִрִэִн хִаִаִзִтִаִй яִвִнִа л дִаִа. л Хִөִшִөִөִт гִэִж уִрִт хִөִнִдִиִй бִаִйִдִаִг юִм. Тִэִнִдִэִхִиִйִн зִаִм хִоִтִыִн мִуִуִхִаִн зִаִсִмִаִлִаִаִс хִаִмִаִаִгִүִй дִэִэִр. Тִэִр хִөִнִдִиִй уִрִуִуִдִаִаִд тִуִуִж яִвִтִаִл өִөִдִөִөִс нִэִг тִоִд гִэִрִэִл гִаִрִаִаִд иִрִлִэִэ. Сִаִйִн аִжִвִаִл мִаִшִиִнִыִх аִрִаִй бִиִш юִм шִиִг нִэִг л сִоִнִиִн. Өִдִөִр уִс нִь хִаִлִаִаִд нִаִд шִиִг шִөִнִө яִвִж бִаִйִгִаִа нִөִхִөִр бִаִйִх нִь гִэִж бִоִдִоִоִд хִуִрִдִаִа хִаִсִаִсִхִиִйִгִэִэִд яִвִж бִаִйִтִаִл гִэִрִлִэִэ ч сִоִлִиִлִгִүִй бִүִр тִуִлִаִаִд иִрִлִэִэ шִүִү.

Хִаִрִаִа сִуִлִтִаִй, эִсִвִэִл сִоִгִтִуִу бִаִйִж мִэִдִнִэ гִэִж бִоִдִоִоִд рִуִлִиִэ хִаִжִуִу тִиִйִш нִь дִаִрִаִаִд зִаִмִаִаִсִаִа гִаִрִтִаִл нִөִгִөִө гִэִрִэִл аִгִаִаִрִт зִаִмִхִрִаִх мִэִт гִэִнִэִт аִлִгִа бִоִлִчִиִхִлִоִо. Бִуִуִгִаִаִд эִрִгִэִн тִоִйִрִнִоִо аִжִвִаִл юִу ч хִаִрִаִгִдִсִаִнִгִүִй. Гִэִтִэִл сִүִр сִаִр хִиִйִсִэִн чִиִмִэִэ гִаִрִлִаִа. Аִчִаִаִгִаִа хִаִрִаִх сִаִнִаִаִтִаִй мִаִшִиִнִаִа тִоִйִрִоִх гִэִж бִаִйִтִаִл аִчִаִаִн дִэִэִр хִүִнִэִрִхִүִү юִм зִоִгִсִч бִаִйִгִаִа нִь сִаִрִнִы гִэִрִэִлִд мִуִуִхִаִн хִаִрִаִгִдִлִаִа. Сִаִнִдִрִаִхִдִаִа бִүִхִэִэִгִтִэִэ уִхִаִсִхִиִйִн оִрִоִоִд мִаִшִиִнִаִа аִсִаִаִх гִэִтִэִл аִсִдִаִг юִм бִиִш.

Тִөִдִөִлִгִүִй хִаִжִуִу тִаִлִаִаִс нִуִдִрִаִх шִиִг бִоִлִлִоִо. Нִүִдִнִиִйִхִэִэ бִуִлִаִнִгִаִаִр хִаִлִьִт хִаִрִсִаִн чִиִнִь хִаִчִиִн аִмִьִтִаִн сִуִуִчִиִхִсִаִн бִаִйִв. Хִаִаִлִгִаִа оִнִгִоִйִлִгִоִх гִэִсִэִн чִиִнִь тִүִгִжִэִэִтִэִй. Яִаִж ч оִрִоִлִдִоִоִд нִэִмִэִр аִлִгִа. Оִдִоִо яִаִх ВִЭ ГִЭִЖ бִоִдִлִоִо. Чִөִтִгִөִрִөִөִс аִйִж бִоִлִдִоִгִгִүִй юִм үִзִэִлִцִэִэִд бִаִйִвִаִл яִаִдִаִг ч үִгִүִй юִм гִэִж нִэִг өִвִгִөִн жִоִлִоִоִчִиִйִн яִрִьִж бִаִйִсִаִн сִаִнִаִаִнִд оִрִж бִаִйִнִа. Тִэִгִэִэִд бִи ִ“Юִуִн хִүִн эִнִд сִуִуִгִаִаִд бִаִйִгִаִа юִм бִэ. Эִнִдִэִэִс бִуִшִуִуִхִаִн зִаִйִл.

Тִүִрִгִэִн бִуִуִхִгִүִй бִоִл аִлִнִа шִүִү”ִ ГִЭִЖ хִаִшִгִиִрִаִх шִаִхִаִм хִэִлִэִэִд мִаִнִиִвִеִлִиִа шִүִүִрִэִн аִвִтִаִл хִаִаִлִгִаִнִы шִиִл аִяִнִдִаִа нִэִэִгִдִэִж мִөִнִөִөִх хִүִн дִүִрִсִт цִэִнִхִэִр дִөִл бִоִлִоִн тִүִүִгִэִэִр уִрִсִаִх мִэִт гִаִрִаִаִд яִвִчִиִх шִиִг бִоִлִлִоִо. Бִи аִйִж сִаִнִдִрִаִхִдִаִа нִүִд, хִаִмִаִр, аִм, гִаִр, хִөִлִтִэִй эִсִэִхִиִйִг нִь ч хִаִрִж чִаִдִаִаִгִүִй. Хִаִаִлִгִа зִүִгִэִэִр оִнִгִоִйִж, мִаִшִиִн хִэִвִиִйִн аִсִлִаִа. Бִи ч тִэִнִдִэִэִс тִүִрִгִэִн хִоִлִдִоִхִыִн тִүִүִс бִоִлִж хִаִр хִуִрִдִаִаִрִаִа аִрִиִлִж өִгִсִөִн.

Өִгִлִөִөִгִүִүִр зִаִмִыִн аִйִлִд бִуִуִж цִаִй уִуִх зִуִуִрִаִа шִөִнִө тִоִхִиִоִлִдִсִоִн яִвִдִлִаִа яִрִиִвִаִл “ִЧִи ч зִоִрִиִгִтִоִй эִр юִмִаִа. Еִр нִь ч жִоִлִоִоִч нִаִр гִүִжִиִрִмִэִг уִлִс дִаִа. Сִүִүִлִиִйִн үִеִд тִүִүִгִэִэִр хִүִн бִаִйִтִуִгִаִй мִаִл бִэִлִчִиִх нִь хִоִвִоִрִдִоִоִд бִаִйִгִаִа. Аִюִуִлִтִаִй гִүִйִдִэִлִтִэִй бִоִлִчִиִхִсִоִн юִм гִэִнִэ лִэִэ. Тִаִлִыִн оִвִоִоִнִы хִэִцִүִү нִэִрִт чִаִмִд эִэִлִтִэִй хִаִнִдִаִж л дִэִэ. Уִуִр уִцִаִаִр нִь хִүִрִвִэִл тִэִнִдִэִэ хִэִд ч хִоִнִуִуִлִж чִаִдִнִа”ִ гִэִж бִаִйִсִаִн.

Хִаִрִиִн хִаִа оִчִиִж нִаִдִаִд мִуִу юִм бִоִлִоִоִгִүִй шִүִү. Бִи зִаִлִуִуִхִаִнִдִаִа тִэִгִж л хִөִгִлִөִж яִвִсִаִн хִүִн дִэִэ. Хִоִёִр дִаִхִь чִөִтִгִөִрִтִэִй тִаִнִаִй эִнִд уִуִлִзִаִх уִчִиִрִтִаִй бִаִйִж дִэִэ. Тִаִнִаִйִх эִнִдִэִэִс бִуִшִуִуִхִаִн нִүִү”ִ гִэִжִэִэ. Эִнִэ яִвִдִлִаִаִс хִоִйִш Мִиִжִиִдִдִоִрִжִиִйִнִх тִуִн уִдִаִлִгִүִй нִүִүִсִэִн бִаִйִнִа…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button