Өгүүллэг

Хִоִвִд аִйִмִгִиִйִн Цִэִвִэִэִнִрִаִвִдִаִн гִэִгִч еִр бִуִсִыִн өִвִгִөִн нִуִтִаִг оִлִнִыִхִоִо нִүִдִэִн дִэִэִр мִоִгִоִй бִоִлִж хִуִвִиִрִч бִаִйִсִаִн нִь оִдִоִо ч…

Иִд шִиִд гִэִэִч зִүִйִл оִгִтִхִоִн ч бִаִйִдִаִгִгִүִй гִэִдִэִгִт оִлִоִн хִүִн иִтִгִэִдִэִг хִэִдִиִй ч бִаִс бִүִрִэִн дִүִүִрִэִн үִгִүִйִсִгִэִж чִаִдִдִаִгִгִүִйִ Үִүִнִиִйִг бִаִтִлִаִх нִэִгִэִн жִиִшִэִэ мִаִнִаִй уִнִшִиִгִчִдִаִд сִоִнִиִн бִаִйִх бִоִлִоִв уִуִ 1ִ9ִ9ִ0-эִэִд оִнִы эִхִэִн үִеִиִйִг хִүִрִтִэִл Хִоִвִд аִйִмִаִгִт Цִэִвִэִэִнִрִаִвִдִаִн гִэִдִэִг еִр бִуִсִыִн уִвִдִиִсִтִаִй нִэִгִэִн эִр дִуִуִлִиִаִнִтִаִйִхִаִн аִмִьִдִаִрִч бִаִйִсִаִн юִмִ Тִүִүִнִиִй иִд шִиִд, тִуִуִлִсִаִн аִмִьִдִрִаִлִыִн тִуִхִаִй бִүִгִдִиִйִг хִүִүִрִнִэִнִэ гִэִвִэִл бִүִхִэִл бִүִтִэִн бִоִтִь зִоִхִиִоִл тִэִрִлִэִх шִаִаִрִдִлִаִгִа гִаִрִаִх бִиִзִ

Тִиִйִмִэִэִс мִаִш тִоִвִчִхִоִнִоִоִр 1ִ9ִ7ִ0-аִаִд оִнִы эִхִэִн үִеִэִс нִь эִхִлִэִн тִоִвִчִлִоִн бִиִчִиִгִлִэִх нִь зִүִйִтִэִй бִоִлִоִв уִуִ Тִэִрִбִэִэִр уִг гִаִрִаִл нִь Хִоִвִд аִйִмִгִиִйִн Мִаִнִхִаִн сִуִмִыִн хִаִрִъִяִаִт зִаִхִчִиִн хִүִн юִмִ Аִнִхִлִаִн Мִаִнִхִаִн сִуִмִаִнִдִаִа мִаִл мִаִлִлִаִж аִхִуִй үִеִэִсִэִэ эִхִлִэִн тִуִуִлִь хִаִйִлִж, хִөִдִөִлִмִөִрִиִйִн хִаִмִт оִлִнִы тִуִхִаִй мִаִгִтִаִаִл еִрִөִөִлִиִйִг өִөִрִөִө зִоִхִиִоִн хִуִуִрִдִаִж, аִяִлִдִаִг бִаִйִсִаִн нִь хִоִжִмִоִо тִүִүִнִиִйִг Мִоִнִгִоִл уִлִсִыִн үִлִгִэִрִиִйִн тִаִнִхִиִмִд уִрִиִгִдִаִхִаִд хִүִрִгִэִж бִаִйִсִаִн бִиִлִэִэִ

Цִэִвִэִэִнִрִаִвִдִаִн мִаִл мִаִлִлִаִж бִаִйִх хִуִгִаִцִаִаִнִдִаִа оִрִоִс-мִоִнִгִоִл тִоִлִь бִиִчִгִэִэִс эִхִлִэִэִд 1ִ0ִр аִнִгִиִйִн нִиִйִгִэִм сִуִдִлִаִлִыִн нִоִмִуִуִдִыִг гִаִнִцִхִаִн уִнִшִаִаִд цִэִэִжִиִлִсִэִн тִөִдִиִйִгִүִй кִоִнִкִуִрִсִт оִрִоִх гִэִж бִаִйִсִаִн сִуִрִаִгִчִдִаִд дִаִвִтִлִаִгִа өִгִөִөִд Бִуִяִнִт гִоִлִыִн эִрִэִг дִэִэִр сִуִуִж бִаִйִдִаִг бִоִлִжִ Эִнִэ тִаִлִаִаִр аִйִмִгִиִйִн бִоִлִоִвִсִрִоִлִыִн хִэִлִтִэִс дִэִэִр бִөִөִн шִуִуִгִиִаִн дִэִгִдִсִэִн бִөִгִөִөִд 1ִ0 жִиִлִиִйִн сִуִрִгִуִуִлִиִйִн бִаִгִш БִБִаִаִсִаִнִжִаִвִыִг оִчִиִж шִаִлִгִа гִэִсִэִн үִүִрִэִг өִгִчִэִэִ

БִБִаִаִсִаִнִжִаִв гִуִаִйִг оִчִиִхִоִд мִаִнִь эִр нִиִйִгִэִм сִуִдִлִаִлִыִн нִоִм зִоִхִиִоִлִыִг хִэִэִв нִэִг цִэִэִжִэִэִр уִнִшִиִж бִаִйִсִаִн гִэִдִэִгִ Тִэִгִэִэִд л Цִэִвִэִэִнִрִаִвִдִаִн дִаִхִиִаִд мִаִл мִаִлִлִаִх бִоִлִсִоִн тִөִдִиִйִгִүִй дִоִрִхִнִоִо аִлִдִаִрִшִиִж эִхִлִэִвִ Эִнִэ тִаִлִаִаִр үִүִнִиִйִг бִиִчִиִгִлִэִгִчִиִйִн эִцִэִгִт аִйִмִгִиִйִн МִХִЗִЭִиִйִн Хִоִрִоִоִнִоִоִс Цִэִвִэִэִнִрִаִвִдִаִнִг эִвִлִэִлִд эִлִсִүִүִлִж аִлִдִаִрִшִуִуִл гִэִсִэִн үִүִрִэִг өִгִчִэִэִ Мִэִдִэִэִж үִзִэִл сִуִрִтִлִыִн үִе хִоִйִнִо тִэִр дִоִрִхִнִоִо л нִэִрִд гִаִрִсִаִн тִөִдִиִйִгִүִй МִХִЗִЭִиִйִн Тִөִв Хִоִрִоִоִнִы дִаִрִгִа Пִүִрִэִвִжִаִв гִуִаִйִг

Хִоִвִдִоִд оִчִиִхִоִд нִь мִаִнִь Цִэִвִэִэִнִрִаִвִдִаִн ִ«Бִи хִөִдִөִлִмִөִрִиִйִн бִаִаִтִаִр бִоִлִнִо»ִ гִэִсִэִн үִүִрִгִиִйִг аִвִсִнִаִаִр Мִоִнִгִоִл уִлִсִыִг тִэִр чִиִгִт нִь дִоִрִгִиִоִж оִрִхִиִвִ Иִнִгִэִэִд л аִжִиִлִдִаִа шִаִмִдִаִн оִрִсִоִн юִм бִаִйִхִ Гִэִтִэִл нִэִгִэִн сִаִнִаִаִнִд оִрִоִмִгִүִй хִэִрִэִг дִэִгִдִэִвִ Юִу гִэִвִэִэִс, Цִэִвִэִэִнִрִаִвִдִаִн аִйִл хִуִнִаִрִаִаִр яִвִаִн мִэִрִгִэ тִөִлִөִг хִиִйִн, хִүִнִиִй яִр шִаִрִхִыִг аִмִаִаִрִаִа сִоִрִоִн эִдִгִэִэִж бִаִйִгִаִа тִуִхִаִй мִаִтִаִаִс аִйִмִгִиִйִн НִАִХ хִэִлִтִэִсִт иִрִжִэִэִ

Эִнִэ нִь аִйִмִгִиִйִн нִаִмִыִн хִоִрִоִоִгִоִоִр дִаִмִжִиִн бִөִөִн аִсִуִуִдִаִл дִэִгִдִсִэִнִиִй эִцִэִсִт сִэִрִгִиִйִлִэִхִиִйִнִхִэִн Цִэִвִэִэִнִрִаִвִдִаִнִг бִаִрִиִвִчִлִаִн иִрִж мִөִрִдִөִнִд хִоִрִьִжִэִэִ Гִэִвִч тִүִүִнִиִйִг мִөִрִдִөִнִд уִдִаִаִн хִоִрִьִж чִаִдִаִаִгִүִй юִмִ Тִүִүִнִиִйִг кִаִмִеִрִт гִаִнִцִаִаִрִаִнִг нִь хִоִрִьִсִоִн бִаִйִсִаִн бִөִгִөִөִд хִоִоִлִыִг нִь өִгִөִхִөִөִр оִрִоִхִоִд нִэִгִэִн тִоִм сִаִаִрִаִл чִоִнִо хִэִлִэִэ уִнִжִуִуִлִчִиִхִсִаִн сִуִуִж бִаִйִсִаִн аִжִ

Аִйִж цִоִчִиִрִдִсִоִн хִуִяִг бִуִцִаִж гִүִйִн дִаִрִгִа нִаִрִтִаִа хִэִлִэִэִд эִрִгִэִж иִрִэִхִэִд нִь Цִэִвִэִэִнִрִаִвִдִаִн иִнִэִэִчִиִхִсִэִн сִуִуִж бִаִйִсִаִн гִэִдִэִгִ Эִнִэ мִаִяִгִаִаִр сִэִрִгִиִйִлִэִхִиִйִн аִжִиִлִтִнִуִуִдִыִг бִаִйִнִгִа аִйִлִгִаִж бִаִйִсִаִн бִөִгִөִөִд аִрִгִаִа бִаִрִсִаִн дִаִрִгִа нִаִр өִөִрִсִдִөִө шִаִлִгִаִж үִзִэִхִэִэִр иִрִэִвִ Тִэִгִэִэִд тִүִүִнִд ִ«Чִи чִоִнִо, мִоִгִоִй бִоִлִдִоִг гִэִл үִү?ִ Аִлִиִв хִаִрִъִя»ִ гִэִхִэִд нִь шִаִлִаִн дִэִэִр гִаִнִцִхִаִн хִөִрִвִөִөִгִөִөִд л хִаִр эִрִэִэִн мִоִгִоִй бִоִлִоִхִоִд хִаִрִж бִаִйִсִаִн хִүִмִүִүִс нִь уִхִаִаִн аִлִдִаִх шִаִхִаִм аִйִцִгִаִаִж бִуִцִаִаִд хִэִвִэִнִдִэִэ оִрִоִхִыִг нִь гִуִйִсִаִн гִэִдִэִгִ

Тִуִхִаִйִн үִеִдִэִэ эִнִэ аִсִуִуִдִлִыִг мִаִш иִхִэִэִр чִаִнִдִлִаִн нִуִуִцִаִлִж ִ«Дִаִхִиִн мִэִрִгִэ тִөִлִөִг бִоִлִоִн иִйִмִэִэ, тִиִйִмִэִэ юִм хִиִйִхִгִүִй»ִ гִэִсִэִн гִаִрִыִн үִсִэִг хִиִйִлִгִэִэִд нִаִм жִиִмִхִэִн сִуִлִлִаִжִэִэִ Гִэִтִэִл Цִэִвִэִэִнִрִаִвִдִаִн эִнִэ бִүִхִнִэִэ оִрִхִиִсִоִнִгִүִйִ Уִлִаִм өִрִгִөִжִүִүִлִсִэִн тִөִдִиִйִгִүִй яִр шִаִрִх, иִдִэִэ бִэִэִрִэִнִдִэִэ бִаִрִиִгִдִсִаִн хִүִмִүִүִсִиִйִн шִаִрִхִыִг сִоִрִоִн аִяִгִаִтִаִй аִрִхִиִнִд хִиִйִгִэִэִд аִсִгִаִхִаִд дִоִрִхִнִоִо эִдִгִэִрִч бִаִйִсִаִн гִэִдִэִгִ

Уִдִаִа ч үִгִүִй Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִрִаִаִс тִүִүִнִиִйִг Үִлִгִэִрִиִйִн тִаִнִхִиִмִд уִрִьִсִаִн бִөִгִөִөִд тִэִнִдִэִэ гִуִрִвִаִн жִиִл шִаִхִаִм аִжִиִлִлִаִсִнִы эִцִэִсִт мִөִн л мִэִрִгִэ тִөִлִгִөִө хִиִйִсִэִэִр хִөִөִгִдִсִөִн юִмִ Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִрִт бִаִрִаִг аִрִвִаִаִд жִиִл бִоִлִсִоִнִы эִцִэִсִт тִөִрִсִөִн нִуִтִаִг Хִоִвִдִдִоִо оִчִсִоִн бִиִлִэִэִ Тִүִүִнִиִйִг эִлִдִэִв аִмִьִтִнִы дִүִрִд хִуִвִиִлִсִаִнִыִг мִаִш оִлִоִн хִүִн гִэִрִчִиִлִдִэִг юִмִ Сִэִтִгִүִүִлִч мִиִнִиִй бִиִе 1ִ9ִ9ִ0 оִнִд нִэִлִэִэִд хִүִнִдִэִэִр өִвִчִлִөִөִд бִаִйִхִаִд аִаִв мִаִаִнִь хִуִуִчִиִн аִнִдִыִн хִуִвִиִаִр Цִэִвִэִэִнִрִаִвִдִаִн гִуִаִйִг зִаִлִж иִрִсִэִн сִаִнִаִгִдִаִнִаִ

Тִэִрִбִэִэִр нִаִмִаִйִг хִаִрִуִуִтִаִа л нִүִд аִм нִь хִаִчִиִн бִоִлִж, гִаִрִаִаִрִаִа хִүִнִд бִаִйִмִгִүִй уִяִн хִаִтִаִн хִөִдִөִлִгִөִөִн хִиִйִж бִаִйִсִаִн сִаִнִаִгִдִаִаִд л уִхִаִаִн аִлִдִсִаִн юִмִдִаִгִ Нִэִгִэִнִтִэִэ уִхִаִаִн оִрִоִхִоִд бִи тִүִүִнִиִй өִмִнִө сִуִуִж бִаִйִлִаִаִ Бִиִе аִаִжִмִаִаִр хִөִнִгִөִрִч, өִвִчִиִн нִаִмִдִсִаִнִаִаִр бִи дִаִхִиִн хִэִвִтִсִэִнִгִүִй тִэִр өִдִөִрִтִөִө л иִлִаִаִрִшִсִаִн юִмִ Аִаִв, эִэִж хִоִёִр мִаִаִнִь дִаִрִаִа нִь хִэִлִэִхִдִэִэ ִ«Чִаִмִаִйִг шִуִуִд л бִоִсִоִоִд мִиִнִиִй өִмִнִө сִуִу гִэִхִэִд чִи нִүִдִэִэ аִнִьִчִиִхִсִаִн бִоִсִч иִрִэִэִд өִмִнִө нִь сִуִуִсִаִн»ִ гִэִж хִэִлִсִэִн бִиִлִэִэִ

Тִэִр бִуִяִнִтִаִй хִүִн, хִөִөִрִхִиִй мִиִнִь, тִуִн ч уִдִаִлִгִүִй өִөִд бִоִлִсִоִн нִь дִаִаִн ч хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִйִ Оִдִоִо эִрִгִэִн сִаִнִаִхִаִд Цִэִвִэִэִнִрִаִвִдִаִн аִгִсִаִн чִоִнִо бִоִлִж хִаִрִаִгִдִаִж бִаִйִсִнִы нִуִуִц нִь хִүִнִиִйִг дִэִнִдִүִү чִаִдִвִаִрִлִаִгִаִаִр хִоִвִсִдִоִж чִаִдִдִаִгִт л бִаִйִсִаִн бִоִлִоִв уִу гִэִж бִоִдִдִоִг юִмִ Хִэִрִэִвִзִэִэ тִэִрִбִэִэִр өִнִөִөִгִиִйִн дִэִнִдִүִү эִрִх чִөִлִөִөִтִэִй нִиִйִгִэִмִд тִөִрִсִөִн аִвִаִаִс өִнִөִө цִаִгִиִйִн үִй оִлִоִн үִзִмִэִрִч, тִөִлִөִгִчִдִиִйִг дִэִнִдִүִү иִхִэִэִр иִчִэִэִх бִаִйִсִаִн бִиִз эִэִ Мִаִрִтִсִаִнִаִаִс тִүִүִнִиִй тִөִрִсִөִн үִр нִь Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִрִт бִаִйִдִаִг сִуִрִаִгִтִаִй…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button