Өгүүллэг

Пүрэв гִэִх лִуִт эִр Мִаִаִнִьִтִыִн шִоִрִоִнִгִоִоִс нִэִгִэִн шִөִнִө уִл мִөִрִгִүִй оִрִгִоִж оִдִоִоִг хִүִрִтִэִл оִлִдִоִоִгִүִй бִөִгִөִөִд үִүִнִиִй тִуִхִаִй…

Хִуִуִчִнִы зִаִрִиִм аִмִаִн яִрִиִаִнִд зִүִүִн хִоִйִшִоִо хִаִрִсִаִн уִуִлִыִн аִмִаִнִд шִөִнִө дִөִлִөִөִр оִчִиִж мִаִйִхִаִн сִаִвִаִа мִөִн л зִүִүִн хִоִйִш хִаִрִуִуִлִаִн бִаִрִьִчִиִхִаִаִд шִаִтִаִр өִрִөִн сִуִуִж бִаִйִхִаִд үִл үִзִэִгִдִэִх аִмִьִтִаִн хִаִаִнִаִаִс ч юִм гִаִрִч иִрִэִэִд шִаִтִаִр нִүִүִж эִхִэִлִдִэִг тִуִхִаִй дִуִрִдִдִаִг юִм. Сִоִц нִиִйִгִмִиִйִн үִеִд нִяִгִтִлִаִн хִиִйִж бִаִйִгִаִаִд иִх хִэִмִжִэִэִнִиִй өִрִөִнִд бִаִрִиִгִдִсִаִн Пִүִрִэִв хִэִмִэִэִх нִөִхִөִр хִиִй аִмִьִтִаִнִаִаִс тִуִсִлִаִлִцִаִа аִвִаִхִыִн тִуִлִд дִэִэִрִх аִрִгִыִг тִуִрִшִиִж үִзִсִэִн гִэִдִэִг.

Пִүִрִэִв тִоִоִцִоִоִнִоִоִс дִуִтִаִаִсִаִн еִсִөִн мִяִнִгִаִн тִөִгִрִөִгִиִйִг оִлִж чִаִдִаִхִгִүִй бִоִл гִаִрִцִаִаִгִүִй шִоִрִоִнִгִиִйִн хִаִаִлִгִа тִаִтִаִх бִоִлִчִиִхִоִоִд бִаִйִжִэִэ. Тִиִйִмִэִэִс хִиִй үִзִэִгִдִэִлִтִэִй ч хִаִмִаִаִгִүִй шִаִтִаִр нִүִүִж тִаִнִиִлִцִаִн тִуִсִлִаִмִж гִуִйִхִаִаִр шִиִйִдִсִэִн юִмִсִаִнִж. Уִг нִь эִнִэ бִоִл аִрִгִаִа бִаִрִсִаִн яִвִдִаִл бִаִйִв. Аִрִгִа бִаִрִаִгִдִаִхִаִд хִүִн чִөִтִгִөִрִөִөִс ч хִүִрִтִэִл тִуִсִлִаִмִж гִуִйִдִаִг гִэִсִэִн үִг үִнִэִнִиִй оִрִтִоִй аִж.

Пִүִрִэִв сִуִмִыִнִхִаִа зִүִүִн хִоִйִнִо дִүִнִхִиִйִх Нִоִмִгִоִн хִэִмִэִэִх уִуִлִыִн бִуִрִуִу хִоִйִшִоִо хִаִрִсִаִн аִмִаִнִд үִдִшִиִйִн бִүִрִиִйִгִэִэִр яִвִж оִчִоִоִд зִүִүִн хִоִйִшִоִо хִаִрִаִн шִаִтִаִр өִрִөִөִд сִуִуִчִиִхִсִаִн гִэִдִэִг. Эִхִлִэִэִд өִөִрִөִө нִэִг хִүִү тִүִлִхִэִж нִүִүִчִиִхִэִэִд “ִЗִа оִдִоִо тִаִнִаִйִх нִүִүִнִэ шִүִү”ִ хִэִмִэִэִн үִл үִзִэִгִдִэִх аִмִьִтִаִнִд хִаִнִдִаִж хִэִлִчִиִхִэִэִд сִуִуִгִаִаִд л бִаִйִж. Цִаִг гִаִрִуִй хִөִдִөִлִгִөִөִнִгִүִй сִуִуִсִаִн бִоִлִоִвִч шִаִтִрִыִн хִүִү оִгִтִхִоִн ч хִөִдִөִлִсִөִнִгִүִй. Пִүִрִэִв сִүִүִлִдִэִэ тִэִсִвִэִр аִлִдִаִн өִөִрִөִө өִөִрִтִэִйִгִэִэ нִүִүִж эִхִэִлִсִэִн аִж.

Мִэִдִэִэִж өִөִрִөִө өִөִрִтִэִйִгִэִэ шִаִтִаִр нִүִүִж сִуִуִгִаִа хִүִн өִөִрִөִө л хִоִжִиִх нִь гִаִрִцִаִаִгִүִй. Гִэִвִч нִүִүִсִэִэִр бִаִйִгִаִаִд хִаִрִиִуִгִүִй дִуִуִсִдִаִгִиִйִн дִаִвִаִаִн дִэִэִр нִэִг ёִсִоִнִдִоִо Пִүִрִэִв хִоִжִиִхִоִоִр бִоִлִж бִаִйִтִаִл гִэִнִэִт тִүִүִнִиִй сִаִнִаִаִнִд үִл үִзִэִгִдִэִх хִүִч нִөִлִөִөִлִсִөִн мִэִт бִуִрִуִу нִүִүִгִэִэִд эִсִрִэִг тִаִл нִь хִоִжִиִхִоִоִр нִөִхִцִөִл үִүִсִсִэִн гִэִдִэִг. Пִүִрִэִв нִэִгִэִнִт өִөִрִөִө өִөִрִтִэִйִгִэִэ нִүִүִж бִаִйִгִаִа уִчִиִр ִ“Зִа эִнִэ нִүִүִдִлִиִйִг бִуִцִаִаִнִаִа”ִ гִэִэִд л бִуִцִаִаִж бִаִйִгִаִаִд зִөִв нִүִүִж өִөִрִөִө өִөִрִиִйִгִөִө хִоִжִсִоִн бִаִйִнִа.

Тִэִрִбִэִэִр шִөִнִөִжִиִн оִсִгִоִж үִхִтִэִлִэִэ уִуִлִыִн мִуִхִаִрִт сִуִуִсִаִн бִоִлִоִвִч хִуִуִч яִрִиִаִнִд гִаִрִдִаִг шִиִг үִл үִзִэִгִдִэִх аִмִьִтִаִн хִүִрִч иִрִэִэִд тִүִүִнִтִэִй шִаִтִаִр нִүִүִсִэִн Уִг нִь тִэִр дִэִэִр үִеִд нִэִгִэִн сִаִйִн эִр яִг бִаִрִиִгִдִаִх дִөִхִөִөִд иִрִмִэִгִцִэִэ үִл үִзִэִгִдִэִх хִиִй аִмִьִтִаִнִтִаִй шִаִтִаִр нִүִүִж тִаִнִиִлִцִаִаִд тִүִүִнִиִйִхִэִэ тִуִсִлִаִмִжִаִаִр Хִаִн Хִэִнִтִиִй уִуִлִыִн тִаִйִгִаִд хִүִн оִлִоִхִоִоִрִгִүִй аִлִт нִуִуִсִаִн аִгִуִй зִаִаִлִгִаִж нִуִуִгִдִсִаִн гִэִдִэִг дִоִмִоִг яִрִиִаִнִд иִтִгִэִчִиִхִэִэִд л иִнִгִэִж аִрִгִаִа бִаִрִж яִвִсִаִн юִмִсִаִнִж.

Уִдִаִлִгִүִй Пִүִрִэִв уִлִсִыִн өִмִч шִаִмִшִиִгִдִуִуִлִсִаִн хִэִрִгִэִэִр дִоִлִоִоִн жִиִлִиִйִн яִл аִвִч Мִаִаִнִьִтִыִн хִоִрִиִх аִнִгִи рִуִу аִчִиִгִдִжִэִэ. Хִаִрִиִн тִүִүִнִиִйִг Мִаִаִнִьִтִыִн хִоִрִиִхִоִд оִчִсִоִнִоִоִс хִоִйִш л нִэִг сִоִнִиִн зִүִйִл аִнִзִаִаִрִаִгִдִаִх бִоִлִжִэִэ. Уִчִиִр нִь тִүִүִнִиִй хִиִйִж бִуִй аִжִиִлִд үִл үִзִэִгִдִэִх нִэִгִэִн аִмִьִтִаִн тִуִсִлִаִаִд бִаִйִх бִоִлִжִэִэ. Тִэִрִбִэִэִр хִаִд чִуִлִуִуִнִы аִжִиִлִд эִхִлִэִэִд нִэִлִэִэִн дִаִрִаִгִдִаִж яִдִаִрִсִаִн бִоִлִоִвִч сִүִүִлִдִэִэ үִл үִзִэִгִдִэִх аִмִьִтִаִнִы гִаִр хִаִжִуִуִнִаִаִс нִь дִэִмִжִиִн хִаִмִт өִрִгִөִж үִүִрִэִлִцִэִх бִоִлִсִоִн уִчִиִр яִдִрִаִхִаִа ч бִоִлִьִж 7ִ0-8ִ0 кִг-аִаִр кִуִбִлִэִсִэִн тִоִм тִоִм чִуִлִуִуִнִуִуִдִыִг мִөִрִөִн дִэִэִрִэִэ хִөִнִгִөִхִөִн өִрִгִөִж шִиִдִэִэִд зִоִгִсִоִо зִаִйִгִүִй аִжִиִлִлִаִж эִхִэִлִжִэִэ.

Яִвִаִаִнִдִаִа тִүִүִнִиִй хִөִлִд бִуִсִаִд нִь чִиִрִэִгִдִэִж эִхִэִлִсִэִн уִчִиִр мִуִуִдִаִлִцִаִх хִэִрִэִг гִаִрִсִаִн бִаִйִнִа. Пִүִрִэִвִиִйִн тִаִл тִаִлִаִаִс мִоִд чִуִлִуִу тִөִмִөִр бִаִрִьִсִаִн зִуִрִгִаִаִн зִаִлִуִу дִаִйִрִсִаִн бִоִлִоִвִч хִиִй аִмִьִтִаִн тִүִүִнִд тִуִсִаִлִсִаִн уִчִрִаִаִс тִэִрִбִэִэִр дִиִйִлִэִгִдִсִэִнִгִүִй. Хִаִрִиִн ч бִүִгִдִиִйִг нִь гִаִзִаִр сִөִхִрִүִүִлִэִн уִнִаִгִаִж аִм өִчִиִгִиִйִг нִь аִвִчִэִэ. Эִнִэ яִвִдִлִаִаִс хִоִйִш тִэִрִбִэִэִр аִжִиִл хִиִйִж мִаִхִаִа иִдִэִхִэִэ ч бִоִлִиִоִд чִуִлִуִуִгִаִаִр шִаִтִаִр зִоִрִж эִхִэִлִсִэִн бִаִйִнִа.

Тִүִүִнִд үִг хִэִлִэִх зִоִрִиִгִтִоִй аִаִвִыִн хִүִү бִаִйִхִгִүִй уִчִиִр Пִүִрִэִв шִоִрִоִнִгִиִйִн уִйִтִгִаִрִтִаִй уִрִт өִдִрִүִүִдִиִйִг нִөִхִцִөִөִхִиִйִн тִуִлִд хִиִйִсִэִн шִаִтִрִаִа өִмִнִөִө тִаִвִиִаִд гִаִв гִаִнִцִаִаִрִаִа өִөִрִөִө өִөִрִтִэִйִгִэִэ нִүִүִж сִуִуִдִаִг бִоִлִжִэִэ. Хִоִрִиִгִдִоִлִуִуִд тִүִүִнִиִйִг иִйִнִхִүִү гִаִв гִаִнִцִаִаִрִаִа шִаִтִаִр нִүִүִж сִуִуִгִаִаִг хִаִрִаִаִд мִаִш иִх гִаִйִхִаִн эִнִэ лִаִв цִаִгִаִаִн сִоִлִиִоִтִоִй бִаִйִх аִа хִэִмִэִэִн бִүִр оִйִрִтִоִхִоִо ч бִоִлִьִж.

Хִаִрִиִн хִиִй юִмִтִаִй шִаִтִаִр тִоִгִлִоִхִдִоִо Пִүִрִэִв дִаִнִдִаִа хִоִжִдִоִг бִаִйִсִаִн уִчִиִр сִэִтִгִэִл хִаִнִгִаִлִуִуִн гִэִгִч нִь хִоִоִлִоִо иִдִдִэִг бִаִйִжִэִэ. Иִйִнִхִүִү гִуִрִвִаִн жִиִл өִнִгִөִрִөִөִсִөִнִиִй эִцִэִсִт нִэִг уִдִаִа Пִүִрִэִв шִаִтִаִрִаִа өִрִж тִаִвִьִчִиִхִаִаִд “ִЗִа бִи хִоִжִвִоִл чִи нִаִмִаִйִг эִнִэ шִоִрִоִнִгִоִоִс шִуִуִд гִаִрִгִа. Хִаִрִиִн чִи хִоִжִвִоִл бִи чִаִмִд аִмִь бִиִеִэ тִэִр чִиִгִэִэִр нִь өִгִьִе”ִ гִэִж гִаִнִцִаִаִрִаִа яִрִиִхִыִг хִаִжִуִуִхִаִнִд нִь тִаִмִхִи тִаִтִаִн сִуִуִж бִаִйִсִаִн хִоִёִр ч хִүִн сִоִнִсִсִоִн юִмִсִаִнִж.

Пִүִрִэִв тִэִр өִдִөִрִжִиִнִгִөִө хִоִоִл ч иִдִэִхִгִүִй чִуִлִуִуִн шִаִтִрִаִа шִиִрִтִсִэִэִр сִуִуִсִаִн бִөִгִөִөִд нִаִр шִиִнִгִэִх үִеִэִр гִэִнִэִт мִаִш иִх уִуִрִлִаִн бִоִсִч шִаִтִрִыִнִхִаִа хִөִлִгִиִйִг өִшִиִгִлִөִн тִаִлִаִаִр нִэִг тִаִрִаִаִгִаִаִд хִаִяִчִиִхִсִаִн гִэִдִэִг. Иִнִгִэִэִд тִоִлִгִоִйִгִоִо гִаִнִзִаִгִаִлִаִн дִуִуִгִүִй сִуִуִж бִаִйִсִаִнִаִа гִэִнִэִт тִаִчִиִгִнִаִтִаִл иִнִэִэִгִэִэִд эִхִэִлִжִэִэ. Хִэִн нִэִгִнִиִйִг шִоִоִлִж бִаִйִгִаִа бִоִлִоִлִтִоִй иִйִнִхִүִү бִаִаִхִаִн иִнִэִэִж хִөִхִөִрִсִөִнִиִй эִцִэִсִт чִиִв чִиִмִэִэִгִүִй хִөִнִжִлִөִө нִөִмִрִөִн цִаִаִшִаִа хִаִрִаִаִд хִэִвִтִэִэִд өִгִсִөִн бִаִйִнִа.

Өִгִлִөִө бִоִлִоִхִоִд Пִүִрִэִв оִрִоִн дִоִтִрִоִо бִаִйִсִаִнִгִүִй. Хִөִнִжִиִл дִоִтִоִр нִь тִүִүִнִиִй өִмִсִч бִаִйִсִаִн хִуִвִцִаִс хִуִнִаִр, оִйִмִс тִрִуִсִиִк хִүִрִтִэִл бִаִйִсִаִн бִоִлִоִвִч өִөִрִөִө бִаִйִсִаִнִгִүִй. Тִүִүִнִиִйִг оִрִгִоִчִиִхִлִоִо гִэִж бִоִдִсִоִн бִоִлִоִвִч яִмִаִр ч хִуִвִцִаִсִгִүִй шִаִлִдִаִн нִүִцִгִэִн хִүִн оִрִгִоִлִоִо гִэִэִд хִаִа хִоִлִдִоִх бִиִлִэִэ. Хִаִрִиִн эִнִэ яִвִдִлִыִг сִоִнִсִсִоִн аִхִиִмִаִг нִаִсִнִы хִоִрִиִгִдִоִлִуִуִд иִхִэִд сִэִжִиִгִлִэִн Пִүִрִэִвִиִйִн аִлִгִа бִоִлִсִоִн нִь тִүִүִнִиִй өִдִөִрִжִиִн шִаִтִаִр нִүִүִдִэִг хִиִй юִмִтִаִй хִоִлִбִоִоִтִоִй хִэִмִэִэִж бִаִйִсִаִн бִоִлִоִвִч тִуִхִаִйִн үִеִд шִоִрִоִнִгִиִйִн уִдִиִрִдִлִаִгִа тִэִр дִэִмִиִй яִрִиִаִг оִгִтִхִоִн ч аִвִч хִэִлִэִлִцִэִэִгִүִй аִжִэִэ.

Пִүִрִэִвִиִйִг уִуִлִаִнִд бִүִгִж гִаִрִаִаִд оִр сִуִрִаִгִгִүִй аִлִгִа бִоִлִсִоִн гִэִж тִоִоִцִоִоִд тִаִг мִаִрִтִсִаִн бִаִйִнִа. Хִаִрִиִн аִрִвִаִаִд жִиִлִиִйִн дִаִрִаִа Мִаִаִнִьִтִыִн шִоִрִоִнִд хִаִмִт яִл эִдִэִлִж бִаִйִсִаִн нִэִг нִөִхִөִр нִь Пִүִрִэִвִиִйִг Мִөִнִгִөִнִмִоִрִьִтִыִн уִуִлִаִнִд сִаִмִаִрִыִн чִеִнִж бִоִлִчִиִхִсִоִн яִвִж бִаִйִхִыִг нִэִг уִдִаִа оִлִж хִаִрִсִаִн гִэִдִэִг. Гִэִхִдִэִэ тִэִрִбִэִэִр хִэִнִтִэִй ч дִуִуִгִаִрִаִхִгִүִй яִг л яִмִаִр нִэִг үִл үִзִэִгִдִэִх аִмִьִтִаִнִы зִаִрִц бִоִоִл шִиִг дִуִуִлִгִаִвִаִрִтִаִй бִаִс шִаִрִгִуִу хִөִдִөִлִж бִаִйִсִаִн аִжִэִэ.ִ.ִ.ִ

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button