Өгүүллэг

Нутгийнхан Гүржавын хִүִүִхִдִүִүִд хִоִрִиִн жִиִлִиִйִн өִмִнִө яִмִаִр бִаִйִсִаִн тִэִр л хִэִвִэִэִрִэִэ оִгִт өִсִөִөִгִүִй өִнִөִө л аִрִвִаִн хִоִёִр гִуִрִвִаִн нִаִсִтִаִй яִнִзִаִаִрִаִа гִүִйִж яִвִаִаг хִаִрִаִаִд иִхִэִд гִаִйִхִаִцִгִаִаִж уִчִрִыִг аִсִуִуִвִаִлִ…

Зִаִх зִэִэִлִд оִрִсִоִнִоִоִс хִоִйִш хִөִдִөִөִнִиִй аִйִлִуִуִд гִаִнִц гִэִрִэִэִрִэִэ бִуִуִхִаִа бִоִлִиִо юִу гִэִмִэִэִр. Гִоִл тִөִлִөִв аִх дִүִү 1ִ0 хִаִмִаִаִтִаִн сִаִдִнִаִаִрִаִа аִлִь эִсִвִэִл аִнִд нִаִйִз, тִаִнִиִл тִаִлִтִаִйִгִаִа гִуִрִвִаִаִс дִэִэִш гִэִрִэִэִр аִйִлִсִаִн аִмִьִдִаִрִдִаִг бִоִлִж. Шִүִлִэִг зִоִхִиִоִлִд хִүִрִтִэִл оִрִж аִлִдִаִрִшִсִаִн гִоִвִиִйִн гִаִнִц аִйִлִуִуִд ч гִэִсִэִн хִоִсִоִоִрִоִо нִүִүִж бִуִуִх бִоִлִжִэִэ. Юִмִнִы үִнִэ хִаִнִш өִнִдִөִр, хִоִвִоִр хִоִмִс бִоִлִсִоִн өִнִөִө үִеִд хִуִлִгִаִй зִэִлִгִиִй, дִэִэִрִэִм тִоִнִуִуִлִаִаִс эִхִлִэִэִд шִоִрִоִнִгִиִйִн оִрִгִоִдִоִл гִэִэִд зִүִсִэִн бִүִрִиִйִн хִүִмִүִүִс хִөִдִөִөִгִүִүִр эִлִбִэִгִшִсִэִн уִчִрִаִаִс иִйִнִхִүִү аִйִл хִоִтִлִоִоִрִоִо аִмִьִдִаִрִдִаִг бִоִлִсִоִн бִиִз.

Мִоִнִгִоִл оִрִнִы нִүִүִдִэִлִчִдִиִйִн гִаִрִхִаִй бִуִтִаִрִхִаִй бִаִйִдִаִл иִйִнִхִүִү зִаִх зִэִэִлִиִйִн нִөִлִөִөִгִөִөִр хִуִмִиִгִдִаִн аִлִгִа бִоִлִчִиִхִоִоִд бִаִйִгִаִа нִь эִнִэ. Цִаִгִиִйִн өִнִгִөִө дִаִгִаִаִд ч гִэִдִэִг юִм уִу эִнִэ үִеִд гִаִнִц гִэִрִэִэִр нִүִүִж бִуִуִдִаִг, аִйִл аִмִьִтִаִнִтִаִй хִаִяִа нִиִйִлִдִэִгִгִүִй уִлִс хִаִрִиִн ч бִуִсִдִыִн аִнִхִаִаִрִлִыִг тִаִтִаִж, хִэִл аִмִнִы бִаִй бִоִлִдִоִг бִоִлִсִоִн гִэִвִэִл сִоִнִиִн бִаִйִж мִэִдִнִэ. Тִэִгִвִэִл иִхִэִнִхִи гִаִзִаִрִт иִйִмִэִрִхִүִү бִаִйִдִаִл аִнִзִаִаִрִаִгִдִдִаִг бִоִлִжִэִэ.

Тִуִхִаִйִлִбִаִл ִ“Эִнִэ мִуִу Дִоִнִдִоִг өִнִөִөִг хִүִрִтִэִл нִэִг ч аִйִл аִмִьִтִаִнִтִаִй нִиִйִлִж бִуִуִхִгִүִй гִаִнִц гִэִрִэִэִр уִуִлִыִн мִуִхִаִр бִаִрִаִаִдִаִж бִуִуִгִаִаִд л цִаִаִнִаִа л нִэִг сִэִжִиִгִтִэִй хִүִн дִэִэ. Аִйִлִуִуִдִаִаִс мִаִл хִуִлִгִаִйִлִж аִвִаִаִчִаִаִд гִэִрִтִэִэ нִуִхִаִж зִаִрִдִаִг бִаִйִх шִүִү”ִ гִэִж сִэִжִиִгִлִэִх бִоִл эִнִүִүִхִэִнִд аִж. Үִнִэִхִэִэִр ч гִаִнִц гִэִрִэִэִр нִүִүִж сִуִуִдִаִг аִйִлִуִуִд мִаִлִыִн хִуִлִгִаִйִч нִаִрִтִаִй сִүִлִбִэִлִдִэִх нִь цִөִөִнִгִүִй бִаִйִдִаִг бִаִйִнִа. Гִэִхִдִэִэ аִлִь нִэִг уִуִлִыִн аִмִаִнִд гִаִнִц гִэִрִэִэִр нִуִтִаִгִлִаִдִаִг аִйִлִуִуִд зִөִвִхִөִн мִаִлִыִн хִуִлִгִаִйִтִаִй ч хִоִлִбִоִоִтִоִй бִаִйִдִаִгִгִүִй.

Тִөִрִөִлִхִиִйִн өִвִчִтִэִй зִоִвִлִоִнִтִоִй хִүִнִтִэִй ч юִм уִу эִсִвִэִл гִаִж дִоִнִтִоִй, гִэִр бִүִлִэִэ бִэִлִгִиִйִн хִүִчִиִрִхִиִйִлִэִлִд оִрִуִуִлִчִиִхִсִаִн зִаִрִиִм нִэִг хִүִн тִүִүִнִиִйִгִэִэ аִйִл аִмִьִтִаִнִаִаִс нִуִуִхִыִн тִуִлִд гִаִнִц гִэִрִэִэִр нִуִтִаִгִлִаִдִаִг тִоִхִиִоִлִдִоִлִуִуִд ч мִэִр сִэִр гִаִрִдִаִг. Хִаִрִиִн оִдִоִо эִнִд дִуִрִдִаִх гִэִж бִаִйִгִаִа “ִОִлִоִн нִоִхִоִйִт”ִ Гִүִрִжִаִв гִэִдִэִг аִйִл бִоִл иִх л хִаִчִиִн жִиִгִтִэִй уִчִиִр шִаִлִтִгִаִаִнִаִаִр гִаִнִц гִэִрִэִэִр нִуִтִаִгִлִаִн нִүִүִж яִвִдִаִг аִйִл бִаִйִв. Зִаִх зִэִэִлִиִйִн нִиִйִгִэִм эִхִлִэִхִэִэִс хִаִмִаִаִгִүִй өִмִнִө ч тִэִдִнִиִйִх бִуִсִаִдִтִаִй хִаִяִа нִиִйִлִэִхִгִүִй гִаִнִц гִэִрִэִэִр өִвִөִлִжִиִж хִаִвִаִрִжִиִн зִуִсִдִаִг аִйִл бִаִйִлִаִа.

Еִрִэִэִд оִнִоִоִс хִоִйִш аִйִлִуִуִд мִаִлִаִа хִуִвִьִчִиִлִж аִвִаִаִд хִуִлִгִаִй зִэִлִгִиִй оִрִгִоִдִоִл тִоִнִуִуִл иִхִэִсִсִэִн шִаִлִтִгִаִаִнִаִаִр хִаִнִьִсִаִн бִуִуִж эִхִлִэִхִэִд Гִүִрִжִаִв л гִаִнִцִаִаִрִаִа хִэִнִиִйִхִтִэִй ч аִйִлִсִаִхִгִүִй цִоִр гִаִнִцִаִаִр тִоִрִоִйִн хִоִцִоִрִсִоִн юִм. Хִаִрִиִн тִэִр үִеִд дִөִнִгִөִж гִуִч гִаִрִч яִвִсִаִн Гִүִрִжִаִв хִаִаִнִаִаִс ч юִм бִаִаִхִаִн гִөִлִөִг шִуִуִдִаִйִлִж иִрִэִэִд тִэִжִэִэִж эִхִэִлִсִэִн юִмִдִаִг. Жִиִлִиִйִн дִаִрִаִа тִэִдִнִиִй гִаִдִаִа аִрִвִаִаִд нִоִхִоִй аִм бִуִлִаִаִлִдִаִн хִуִцִаִж уִрִдִуִуִр хִоִйִгִуִуִр нִь яִвִгִаִн бִүִү хִэִл мִоִрִьִтִоִй хִүִн ч оִйִр гִаִрִаִхִаִд бִэִрִх бִоִлִсִоִн юִм. Гִүִрִжִаִвִыִнִх аִм бִүִл тִаִвִуִуִлִаִа. Эִхִнִэִр гִуִрִвִаִн хִүִүִхִэִдִтִэִй.

Тִоִм бִаִнִдִи нִь аִрִвִаִн еִсִөִн нִаִс хִүִрִсִэִн ч хִоִёִр гִуִрִвִаִн жִиִл цִэִрִэִгִт яִвִаִлִгִүִй аִрִгִа сִаִаִм хִиִйִгִэִэִд үִлִдִэִэִд бִаִйִлִаִа. Эִнִэ хִүִүִгִиִйִн нִь дִоִоִр аִрִвִаִн хִоִёִрִоִоִс аִрִвִаִн тִаִвִаִн нִаִсִнִы хִоִёִр оִхִиִн бִаִйִх бִоִлִоִвִч тִэִр хִоִёִр мִөִн л хִаִр бִаִгִаִаִсִаִа сִуִрִгִуִуִлִь сִоִёִлִд яִвִаִлִгִүִй гִэִр оִрִоִн мִаִл аִхִуִйִн аִжִиִлִтִаִйִгִаִа зִуִуִрִаִлִдִдִаִг бִаִйִв. Оִлִоִн нִоִхִоִйִт Гִүִрִжִаִвִыִнִд нִуִтִгִиִйִнִхִаִнִаִаִс тִоִоִтִоִй хִэִдִхִэִн хִүִн л бִуִуִж тִоִгִоִоִтִоִй цִаִйִнִаִаִс нִь аִмִсִсִаִн юִмִдִаִг. Хִаִрִиִн тִэִрִхִүִү цִөִөִхִөִн хִүִмִүִүִс яִаִгִаִаִд ч юִм бִэ бִүִгִд ִ“Гִүִрִжִаִвִыִнִх нִэִг л бִиִш эִэ.

Хִэִн ч гִэִсִэִн гִаִдִнִаִаִс гִиִйִчִиִн зִоִчִиִн иִрִэִхִэִд аִлִь бִоִлִоִхִоִоִр тִаִв гִуִрִвִаִн үִг сִоִлִиִх гִэִж цִаִй цִүִй бִоִлִоִоִд сִүִйִд бִоִлִдִоִг шִүִү дִэִэ. Гִэִтִэִл Гִүִрִжִаִвִыִнִд гִаִдִнִаִаִс хִүִн бִуִуִмִаִгִц л бִуִшִуִуִхִаִн яִвִуִуִлִаִхִыִн тִүִүִс бִоִлִдִоִг юִм уִу гִэִлִтִэִй гִэִрִт бִаִйִсִаִн хִүִмִүִүִс нִь дִоִр бִүִрִнִэִэ хִуִвִцִаִсִаִа өִмִсִөִөִд гִаִдִаִгִшִаִа яִвִнִа гִэִсִэִэִр бִоִсִоִоִд зִоִгִсִоִцִгִоִоִчִиִх юִм. Аִяִгִаִнִы аִмִсִаִр зִуִуִлִгִаִв уִу үִгִүִй юִу бִиִд нִаִр гִэִрִэִэ тִүִгִжִэִэִд яִвִлִаִа гִэִцִгִэִэִдִэִг хִүִмִүִүִс нִэִг л сִэִжִиִгִтִэִй шִүִү”ִ хִэִмִэִэִн яִрִьִцִгִаִаִдִаִг бִаִйִлִаִа.

Эִнִэ мִэִтִэִэִр тִэִдִнִиִйִд бִуִуִгִаִаִд мִоִрִдִсִоִн хִүִмִүִүִсִиִйִн хִаִчִиִн жִиִгִтִэִй яִрִиִаִнִаִаִс бִоִлִоִоִд оִлִоִн нִоִхִоִйִт Гִүִрִжִаִвִыִнִхִыִг аִйִл аִмִьִтִаִнִы аִлִгִа бִоִлִсִоִн мִаִлִыִг нִуִуִцִаִаִр гִэִрִтִэִэ аִвִчִиִрִч мִуִуִлִдִаִг бִаִйִж мִаִгִаִдִгִүִй гִэִсִэִн яִрִиִа нִэִг хִэִсִэִг тִаִрִсִаִн юִм. Эִнִэ яִрִиִа гִаִзִаִр аִвִсִаִнִы уִлִмִаִаִс сִуִмִыִн хִэִсִгִиִйִн тִөִлִөִөִлִөִгִч зִаִлִуִу Гִүִрִжִаִвִыִнִд гִэִнִэִтִхִэִн шִөִнִө дִөִлִөִөִр иִрִж хִуִуִлִь тִуִлִгִаִн бִаִйִж хִаִмִаִг эִд бִаִрִаִаִг нִь оִнִгִиִчִсִоִн бִоִлִоִвִч юִу ч оִлִоִоִгִүִй юִм. Тִэִр үִеִэִс хִоִйִш аִрִвִаִаִд жִиִл өִнִгִөִрִчִэִэ.

Бִи ч нִуִтִгִаִаִсִаִа гִаִрִаִаִд тִөִдִиִй жִиִл бִоִлִсִоִн бִаִйִв. Хִаִрִиִн хִоִёִр жִиִлִиִйִн өִмִнִө жִиִл нִуִтִаִгִтִаִа оִчִвִоִл Гִүִрִжִаִвִыִнִх нִөִгִөִө л аִйִл аִмִьִтִаִнִаִаִс нִүִүִр бִуִрִуִуִлִаִн гִаִнִц гִэִрִэִэִр нִүִүִж яִвִдִаִг нִь хִэִвִэִэִрִэִэ бִаִйִлִаִа. Тִаִнִьִж мִэִдִдִэִг гִаִнִц нִэִг хִүִнִэִэִс аִсִуִуִж сִуִрִаִгִлִаִвִаִл хִаִчִиִрִхִаִлִтִаִй зִүִйִл яִрִьִсִаִн юִм. Эִнִэ оִлִоִн жִиִлִиִйִн хִуִгִаִцִаִаִнִд хִүִмִүִүִс гִэִв гִэִнִэִтִхִэִн нִэִг зִүִйִлִиִйִг аִнִзִаִаִрִаִаִд мִаִш иִх цִоִчִиִрִдִоִн гִаִйִхִаִцִгִаִаִсִаִн бִаִйִнִа. Уִчִиִр нִь Гִүִрִжִаִвִыִн аִнִх тִэִжִэִэִсִэִн бִаִйִхִаִд нִөִгִөִө л хִэִвִэִэִрִэִэ өִтִөִлִж зִөִнִөִж аִрִаִв гִаִрִуִй нִоִхִоִй хִоִрִиִоִд жִиִл өִнִгִөִрִөִөִд үִхִдִэִгִгִүִй оִлִоִн жִиִлִиִйִн өִмִнִө яִмִаִр бִаִйִсִаִн яִг тִэִр хִэִвִэִэִрִэִэ хִүִн аִмִьִтִаִн ч оִйִрִтִуִуִлִаִхִгִүִй бִоִрִгִоִоִсִоִоִр бִаִйִсִаִн юִмִсִаִнִж.

Гִэִтִэִл тִэִр нִоִхִоִйִнִуִуִдִыִг гִөִлִөִг бִаִйִхִаִд хִаִмִт тִэִжִэִэִсִэִн бִуִсִаִд аִйִлִыִн нִоִхִоִйִнִуִуִд аִлִь эִрִт үִхִэִж дִуִуִсִаִаִд бִаִрִаִг тִэִдִнִиִй гִөִлִөִгִнִүִүִд нִь хִүִрִтִэִл эִхִнִэִэִсִэִэ зִөִнִөִг зִаִлִгִаִж бִаִйִсִаִн бִаִйִнִа.ִ ִХִүִмִүִүִс Гִүִрִжִаִвִыִн НִОִХִОִЙִНִУִУִД ОִГִТ хִөִгִшִрִөִхִгִүִй бִаִйִгִаִаִг аִнִзִаִаִрִсִаִнִыִхִаִа дִаִрִаִа гִэִнִэִтִхִэִн Гִүִрִжִаִвִыִн хִүִүִхִдִүִүִд хִоִрִиִн жִиִлִиִйִн өִмִнִө яִмִаִр бִаִйִсִаִн тִэִр л хִэִвִэִэִрִэִэ оִгִт өִсִөִөִгִүִй өִнִөִө л аִрִвִаִн хִоִёִр гִуִрִвִаִн нִаִсִтִаִй яִнִзִаִаִрִаִа гִүִйִж яִвִаִаִг мִэִдִэִэִд бִүִр ч иִх гִаִйִхִаִцִгִаִаִжִэִэ.

Иִнִгִэִэִд юִуִнִы өִмִнִө чִөִтִгִөִр шִүִгִлִэִсִэִн, хִиִй юִмִтִаִй нִөִхִцִсִөִн аִйִл гִэִдִэִг цִуִу тִаִрִсִаִн бִаִйִнִа. Гִэִхִдִэִэ хִүִүִхִдִүִүִд нִь өִсִөִхִгִүִй бִоִлִсִоִн яִвִдִлִыִг яִмִаִр нִэִгִэִн уִдִмִыִн гִаִжִиִг бִаִйִж мִаִгִаִдִгִүִй хִэִмִэִэִн сִуִмִаִаִс эִмִч нִаִр хִүִрִтִэִл иִрִж үִзִлִэִг хִиִйִсִэִн бִоִлִоִвִч тִоִйִмִтִоִй зִүִйִл хִэִлִж чִаִдִсִаִнִгִүִй. Хִаִрִиִн тִэִдִнִиִйִхִтִэִй оִлִоִн жִиִл хִаִмִгִиִйִн иִх оִйִр сִаִаִхִаִлִт аִмִьִдִаִрִсִаִн ִ“Хִаִзִгִаִр”ִ Дִаִвִаִаִсִүִрִэִн гִэִдִэִг эִр оִлִоִн нִоִхִоִйִт Гִүִрִжִаִвִыִнִх чִөִтִгִөִрִиִйִн хִүִү тִэִжִэִэִдִэִг гִэִсִэִн цִуִу яִрִиִаִг аִнִх тִаִрִаִаִсִаִн бִаִйִв.

Эִнִэ тִуִхִаִй сִоִнִсִсִоִн бִи зִоִрִиִуִд цִаִг гִаִрִгִаִж ִ“Хִаִзִгִаִр”ִ Дִаִвִаִаִсִүִрִэִнִгִиִйִнִд оִчִлִоִо. Гִэִтִэִл мִаִнִь хִүִн нִаִдִаִаִр нִэִг иִх шִаִхִуִуִлִж шִаִаִрִдִуִуִлִсִаִн ч үִгִүִй Гִүִрִжִаִв гִэִж аִм аִнִгִаִйִв уִу үִгִүִй юִу ִ“Эִдִнִиִйִх чִиִнִь мִуִу ёִрִыִн аִйִл шִүִү дִэִэ”ִ гִэִэִд ִ“Бִи нִэִг оִрִоִй бִүִрִэִнִхִиִй бִоִлִж бִаִйִх үִеִд Гִүִрִжִаִвִыִн оִйִрִоִлִцִоִо тִоִлִгִоִдִыִн оִрִоִй дִэִэִр сִуִуִчִиִхִаִаִд тִэִдִнִиִй гִэִр лִүִү дִуִрִаִн тִаִвִьִж бִаִйִлִаִа. Хִүִн аִмִьִтִаִнִтִаִй нִиִйִцִгִүִй хִаִчִиִн аִйִл бִоִлִоִхִоִоִр Гִүִрִжִаִвִыִн гִэִрִиִйִн хִаִяִаִгִаִаִр оִйִрִхִоִн гִаִрִсִаִн мִаִнִаִй нִуִтִгִиִйִнִхִаִн бִаִрִаִг бִүִгִд тִэִдִнִиִй гִэִрִт юִу бִоִлִж бִаִйִнִа хִэִмִэִэִн дִуִрִаִнִдִдִаִг зִаִнִшִиִлִтִаִй шִүִү дִэִэ.

Бִи тִэִдִнִиִйִх рִүִү дִуִрִаִнִдִаִж сִуִуִтִаִл Гִүִрִжִаִвִыִн уִрִд тִаִлִыִн бִуִрִгִаִсִнִаִаִс гִэִнִэִт хִүִгִлִиִйִсִэִн хִаִчִиִн аִмִьִтִаִн гִэִр лִүִү нִь мִөִлִхִөִж яִвִаִа хִаִрִаִгִдִлִаִа. Хִаִрִаִхִаִд хִаִмִаִр дִэִэִрִэִэ эִвִэִрִтִэִй хִиִрִс гִэִмִэִэִр тִэִр хִаִчִиִн аִмִьִтִаִн хִоִёִр тִаִлִдִаִа бִаִаִхִаִн зִүִйִл чִиִрִчִиִхִсִэִн юִм уִу гִэִлִтִэִй тִоִоִс шִоִрִоִо мִаִнִаִрִуִуִлִаִн сִүִрִтִэִй нִь аִрִгִаִгִүִй оִйִрִтִоִж бִаִйִх юִм. Эִнִэ үִеִд Гִүִрִжִаִвִыִн нִөִгִөִө оִлִоִн нִоִхִоִй тִэִр хִаִчִиִн аִмִьִтִаִн рִуִу хִуִцִаִж дִаִйִрִаִх нִь бִаִйִтִуִгִаִй гִэִрִиִйִнִхִэִэ аִрִаִаִр сִүִүִлִэִэ хִаִвִчִиִн гִүִйִж оִрִоִоִд нִуִуִгִдִаִцִгִаִаִж бִаִйִдִаִг бִаִйִгִаִа.

Бִуִх шִиִг тִоִм бִиִеִтִэִй тִэִр аִмִьִтִаִн Гִүִрִжִаִвִыִн гִэִрִиִйִн гִаִдִаִа хִүִрִч иִрִэִхִэִд гִэִрִиִйִн хִүִмִүִүִс гִаִрִч зִуִгִтִаִаִх нִь бִаִйִтִуִгִаִй хִаִрִиִн ч өִмִнִөִөִс нִь тִоִсִоִн гִүִйִлִдִэִж бִаִйִх юִм. Тִэִр хִаִчִиִн аִмִьִтִаִн тִэִдִнִиִй гִэִрִиִйִн гִаִдִаִа оִчִмִоִгִцִоִо гִэִнִэִт жִиִжִгִэִрִсִэִэִр бִоִсִоִо хִүִнִиִй дִаִйִнִы бִиִеִтִэִй аִрִзִаִйִсִаִн үִс гִэִзִэִгִтִэִй аִмִьִтִаִн бִоִлִчִиִхִсִоִн. Бִи аִйִж гִаִйִхִсִаִнִдִаִа дִуִрִаִнִгִаִа нִүִдִнִэִэִсִэִэ сִаִлִгִаִж шִиִлִиִйִг НִЬ аִрִчִиִж бִаִйִгִаִаִд аִхִиִаִд дִуִрִаִнִдִаִхִаִд яִаִх аִрִгִаִгִүִй хִүִн аִйִмִаִаִр цִаִрִаִй зִүִсִтִэִй сִэִгִсִиִйִсִэִн аִмִьִтִаִн Гִүִрִжִаִвִыִн гִэִрִиִйִн гִаִдִаִа зִоִгִсִч бִаִйִгִаִа хִаִрִаִгִдִсִаִн.

Эִнִэ үִеִд Гִүִрִжִаִвִыִн бִаִгִа оִхִиִн гִэִр лִүִүִгִэִэ гִүִйִж оִрִсִоִнִоִо гִуִрִвִаִн нִаִсִтִаִй хִүִүִхִдִиִйִн дִаִйִнִы бִаִс нִэִг сִэִгִсִиִйִсִэִн үִсִтִэִй жִаִаִхִаִн аִмִьִтִаִн хִөִтִлִөִөִд гִаִрִч иִрִэִх нִь сִуִнִаִдִаִг дִуִрִаִнִгִиִйִн оִвִоִо хִаִрִаִаִнִд тִоִв тִоִдִхִоִн гִэִгִч хִаִрִаִгִдִсִаִн дִаִа. Бִи тִэִдִнִиִйִхִтִэִй аִйִл сִаִаִхִаִлִт оִлִоִн жִиִл аִмִьִдִаִрִсִаִн юִм чִиִнִь иִйִм жִаִаִхִаִн хִүִүִхִэִд бִаִйִхִгִүִй гִэִдִгִиִйִг сִаִйִн мִэִдִэִлִгִүִй яִаִхִаִв. Гִаִйִхִаִаִд л хִаִрִаִаִд бִаִйִлִаִа. Гִэִтִэִл нִөִгִөִө сִэִгִсִиִйִсִэִн аִмִьִтִаִн өִөִрִтִэִйִгִэִэ тִөִсִтִэִй тִэִр жִаִаִхִаִн сִэִгִсִгִэִр аִмִьִтִаִнִыִг яִг л хִүִн шִиִг тִэִвִэִрִч аִвִаִн өִрִгִөִөִд сִүִйִд мִаִйִд.

Нִэִлִэִэִд уִдִаִаִн иִнִгִэִж бִуִжִиִгִнִаִсִнִы эִцִэִсִт нִөִгִөִө хִаִчִиִН аִмִьִтִаִн гִаִзִаִр хִөִрִвִөִөִн ЧִОִНִО БִОִЛִЖ хִуִвִиִрִсִаִнִаִа Гִүִрִжִаִвִыִн уִрִд тִаִлִыִн бִуִрִгִаִсִыִг чִиִгִлִэִэִд л хִаִрִаִйִж оִдִсִоִн”ִ гִэִв.ִ ִ“Хִаִзִгִаִр”ִ Дִаִвִаִаִсִүִрִэִнִгִэִэִс хִаִчִиִн яִрִиִа сִоִнִсִсִоִнִы дִаִрִаִаִхִаִн бִи Гִүִрִжִаִвִыִнִд оִчִиִж үִзִдִэִг юִм бִиִл үִү гִэִж бִоִдִоִж бִаִйִсִаִнִаִа яִмִаִр ч бִаִйִсִаִн оִйִр хִаִвִиִаִс нִь дִуִрִаִнִдִаִаִд үִзִьִе хִэִмִэִэִн шִиִйִдִэִж бִүִтִэִн өִдִөִрִжִиִн тִэִдִнִиִй гִэִр лִүִү дִуִрִаִн тִаִвִьִсִаִн юִм. Гִэִвִч юִу ч аִнִзִаִаִрִаִгִдִсִаִнִгִүִй. Гִаִнִц өִдִөִр дִуִрִаִнִдִаִаִд юִу ч хִаִрִаִгִдִаִх бִиִлִэִэ дִэִэ.

Чִөִтִгִөִр шִуִлִаִм бִаִйִлִаִа гִэִхִэִд нִаִдִаִд хִаִрִаִгִдִаִх гִэִэִд уִяִаִтִаִй бִаִйִж бִаִйִнִа гִэִж юִу бִаִйִхִаִв. Гִүִрִжִаִвִыִнִх яִмִаִр ч бִаִйִсִаִн зִүִгִэִэִрִгִүִй гִэִдִэִг яִрִиִаִнִд нִаִм иִтִгִэִсִэִн бִи уִдִаִлִгִүִй хִоִт рִуִу бִуִцִсִаִн юִм. Гִэִтִэִл нִаִмִаִйִг яִвִсִаִнִаִаִс хִоִйִш сִаִр гִаִрִуִйִн дִаִрִаִа ִ“Хִаִзִгִаִр”ִ Дִаִвִаִаִсִүִрִэִн гִэִрִиִйִнִхִэִэ оִйִрִоִлִцִоִо Дִэִрִсִтִэִй хִөִнִдִиִй гִэִдִэִг гִаִзִаִрִт дִөִрִөִөִнִдִөִө чִиִрִгִүִүִлִэִн үִхִсִэִн тִуִхִаִй сִуִрִаִг сִоִнִсִоִгִдִсִоִн юִм.

Эִнִэ яִвִдִаִл Гִүִрִжִаִвִыִнִхִнִы тִуִхִаִй хִаִчִиִрִхִаִлִтִаִй яִрִиִаִг уִлִаִм ч дִэִвִрִэִэִсִэִн бִаִйִв. Гִэִхִдִэִэ хִүִмִүִүִс аִйִгִаִаִд Гִүִрִжִаִвִыִнִхִаִаִр оִрִж гִаִрִаִх нִь бִүִр цִөִөִрִсִөִн юִм бִиִлִэִэ. Хִаִрִиִн үִүִнִэִэִс хִоִйִш нִэִг иִх уִдִаִлִгִүִй нִуִтִгִаִаִс иִрִсִэִн мִаִнִаִй хִүִрִгִэִн ִ“Өִнִгִөִрִсִөִн өִвִөִл зִэִрִгִэִлִдִэִэ сִуִмִыִн хִэִдִэִн хִүִн Гִүִрִжִаִвִыִн гִэִрִиִйִн оִйִрִоִлִцִоִо цִаִсִаִн шִуִуִрִгִаִнִд тִөִөִрִч тִэִдִнִиִйִд бִуִуִсִаִн юִм бִиִлִэִэ.

Төִөִрִсִөִн хִүִмִүִүִс аִйִл тִаִаִрִлִаִа хִэִмִэִэִн бִаִяִрִлִаִаִд гִүִйִж оִрִтִоִл гִэִрִт нִь яִмִаִр ч хִүִн бִаִйִхִгִүִй гִаִл хִөִс ч үִгִүִй хִаִрִиִн хִоִйִмִрִыִн нִь оִрִнִы өִмִнִө хִүִн шִиִг хִиִрִнִэִэ дִөִрִвִөִн хִөִлִлִөִсִөִн хִаִчִиִн аִмִьִтִаִн аִм нִь нִэִл цִуִс бִоִлִчִиִхִсִоִн аִрִхִиִрִаִаִд сִуִуִж бִаִйִсִаִн гִэִсִэִн. Аִйִсִаִн хִүִмִүִүִс тִэִр дִаִрִуִй мִаִшִиִнִдִаִа сִуִуִгִаִаִд тִэִдִнִиִйִхִэִэִс гִаִнִц хִөִтִлִиִйִн цִаִаִнִа бִаִйִсִаִн Бִоִлִд гִуִаִйִнִд оִрִмִоִгִцִоִо үִзִсִэִн хִаִрִсִаִнִаִа яִрִьִсִаִн бִаִйִнִа лִэִэ.

Мִаִрִгִаִаִш нִь шִуִуִрִгִа нִаִмִдִсִаִн хִоִйִнִо Бִоִлִд гִуִаִй нִөִгִөִө хִүִмִүִүִсִиִйִг дִаִгִуִуִлִаִаִд зִоִрִиִуִд Гִүִрִжִаִвִыִнִхִаִаִр бִуִуִхִаִд тִэִдִнִиִйִхִэִн юִу ч бִоִлִоִоִгִүִй юִм шִиִг хִоִоִл уִнִдִаִа хִиִйִгִэִэִд сִуִуִж бִаִйִсִаִн гִэִсִэִн. Бִоִлִд гִуִаִй ִ“Өִчִиִгִдִөִр тִаִнִаִйִхִаִн хִаִаִчִаִаִв. Бִи эִнִэ хִүִмִүִүִсִтִэִй хִаִмִт иִрִсִэִн гִэִрִт чִиִнִь хִүִн бִаִйִхִгִүִй, гִаִл хִөִс ч үִгִүִй бִаִйִсִаִн. Нִэִг хִаִчִиִн хִүִн хִоִйִмִоִрִыִн чִиִнִь оִрִнִы өִмִнִө сִуִуִж бִаִйִсִаִн”ִ гִэִхִэִд өִөִдִөִөִс нִь гִаִйִхִсִаִн мִаִяִгִтִаִй хִаִрִцִгִаִаִж ִ“Мִаִнִаִйִхִаִн гִэִрִтִэִэ бִаִйִсִаִаִн. Тִа нִаִр аִйִл аִнִдִуִуִрִсִаִн юִм бִиִш үִү”ִ гִэִж тִоִхִуִуִрִхִсִаִн бִаִйִнִа лִэִэ”ִ

гִэִж яִрִьִж бִаִйִв. Гִүִрִжִаִвִыִнִх гִэִдִэִг сִоִнִиִн аִйִлִыִн тִуִхִаִй яִрִиִа эִнִэ мִэִтִэִэִр сִоִнִсִоִгִдִсִоִоִр бִаִйִсִаִн бִиִлִэִэ. Гִэִтִэִл тִуִн сִаִяִхִаִн бִи нִуִтִгִиִйִнִхִаִа нִэִг хִүִнִтִэִй гִуִдִаִмִжִиִнִд тִаִаִрִаִн хִэִдִэִн үִг сִоִлִиִх зִуִуִрִаִа Гִүִрִжִаִвִыִнִхִаִн нִөִгִөִө л яִнִзִаִаִрִаִа юִу хִэִмִэִэִн аִсִуִуִвִаִл цִоִчִиִх мִэִт сִүִрִхִиִй хִаִрִсִаִнִаִа ִ“Гִүִрִжִаִв гִуִаִй гִэִнִэִт оִр cִyִpִaִгִгִүִй аִлִгִа бִоִлִсִоִн шִүִү дִэִэ. Тִэִдִнִиִй нִөִгִөִө оִлִоִн нִоִхִоִй ч тִоִлִгִоִй дִаִрִаִаִлִаִн үִхִэִж дִуִуִсִсִаִн.

Оִгִт өִтִөִлִдִөִгִгִүִй юִм шִиִг бִаִйִсִаִн хִүִүִхִдִүִүִд нִь хִүִрִтִэִл тִаִнִиִгִдִаִхִгִүִй бִоִлִтִоִлִоִо хִөִгִшִиִрִч оִрִхִиִсִоִн. Эִнִэ бִаִйִдִлִаִаִсִаִа сִаִнִаִа зִоִвִнִиִсִоִн уִу яִаִсִаִн нִэִг л өִдִөִр нִуִтִаִг уִсִаִа оִрִхִиִн Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִр хִоִт рִуִу нִүִүִсִэִн. Оִдִоִо Тִоִлִгִоִйִт оִрִчִиִм аִмִьִдִаִрִдִаִг юִм бִиִш үִү. Тִиִйִм сִуִрִаִг бִаִйִсִаִнִ” гִэִсִэִн юִм. Тִэִдִнִиִй гִэִрִт чִуִхִаִм юִу оִрִоִгִнִоִчִиִхִоִоִд бִаִйִсִаִнִы нִуִуִц иִйִнִхִүִү тִаִйִлִаִгִдִаִаִгִүִй юִм…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button