Сонирхолтой

Нִөִхִрִиִйִгִөִө оִрִцִоִнִд зִаִвִаִаִрִч бִаִйִхִаִд бִи шִаִтִнִы дִоִоִр уִйִлִаִаִд сִуִуִж бִаִйִсִаִнִ. НִУִЛִИִМִСִТִАִЙ УִНִШִЛִАִА…

1ִ0 жִиִлִиִйִн нִэִг шִиִрִэִэִнִиִй тִоִхִоִй нִиִйִлִүִүִлִэִн сִуִуִсִаִн аִнִхִнִы хִаִйִр мִиִнִь нִөִхִөִр мִиִнִь бִоִлִсִоִн юִмִ Дִөִнִгִөִж 1-р кִүִрִсִтִэִэ эִэִж аִаִв бִоִлִж сִаִйִхִаִн үִрִиִйִнִхִэִэ зִуִлִаִйִг үִнִэִрִлִэִж бִаִйִлִаִаִ Тִөִгִсִөִх кִүִрִсִтִэִэ дִаִхִиִаִд бִүִл нִэִмִж иִхִэִр оִхִиִдִтִоִй бִоִлִсִоִнִ Иִнִгִэִэִл 2ִ2 хִоִн нִаִсִаִнִдִаִа 3 хִүִүִхִдִиִйִн эִэִж бִоִлִж аִм бִүִл 5 уִуִлִаִа бִоִлִсִоִн юִмִ Иִхִрִүִүִд мִаִаִнִь тִөִрִөִн тִөִрִтִөִл хִаִлִаִмִжִиִн дִуִнִд хִаִйִрִаִн дִуִнִд эִрִхִэִлִж нִяִлִхִрִаִн сִаִйִхִаִн л бִаִйִлִаִаִ Нִөִхִөִр аִжִиִлִд оִрִсִоִнִоִоִс хִоִйִш мִаִнִаִй аִмִьִдִрִаִл хִэִрִү үִлִг үִй өִдִрִүִүִд бִаִйִхִаִа бִоִлִиִлִоִоִ

Аִжִлִыִхִаִн зִаִаִл аִвִж бִаִйִнִа, аִжִлִыִхִаִн тִаִрִаִаִд сִуִуִж бִаִйִгִаִаִд иִрִлִэִэ, аִжִлִыִхִаִн нִэִгִнִиִйִдִэִэ оִчִоִоִл гִэִэִд шִөִнִөִдִөִө яִдִаִрִсִаִн аִмִьִтִаִн оִрִж иִрִэִэִл уִнִтִнִаִ Өִгִлִөִө нִь яִвִаִаִд өִгִнִөִ Сִүִүִлִдִэִэ бִи 3 хִүִүִхִэִдִтִэִй өִрִх тִоִлִгִоִйִлִсִоִн эִэִж шִиִг лִ Уִй л нִа уִй л аִх бִүִрִд юִуִч бִоִлִоִоִгִүִй бִаִйִхִаִд чִи хִэִтִэִрִхִиִй эִмִзִэִг юִм, хִаִрִиִуִгִүִй юִм гִэִх мִэִт үִг хִэִлִж уִлִаִм гִоִм дִоִо нִоִ Бִи нִаִйִз нִөִхִөִд ч үִгִүִй хִаִмִт оִлִоִн ч бִаִйִхִгִүִй хִаִр зִаִлִуִуִгִаִаִрִаִа иִнִгִэִэִд хִүִүִхִдִэִд дִаִрִуִуִлִаִаִд хִаִаִлִгִа чִаִгִнִаִж сִуִуִдִаִг бִоִлִлִоִо гִэִэִд өִөִрִтִөִө гִуִт аִр дִаִг бִаִйִлִаִаִ 2 жִиִл яִг л иִйִм аִмִьִдִрִаִлִаִаִр аִмִьִдִаִрִсִаִнִ

Нִөִхִөִр эִнִэ хִуִгִаִцִаִаִнִд мִиִнִиִй аִм тִаִгִлִаִдִаִг 1 хִэִн үִгִтִэִйִ Бִи аִжִиִлִж тִа 3-г тִэִжִэִэִж бִаִйִнִаִ Бִи гִаִнִцִаִаִрִаִа зִүִтִгִэִж бִаִйִнִа гִэִэִдִ Бִоִдִоִоִд үִзִэִхִэִд бִи тִоִм хִүִүִгִэִэ тִөִрִүִүִлִсִнִэִэִс хִоִйִш 6 жִиִл хִүִүִхִдִиִйִн пִаִмִпִэִрִс сִүִүִнִэִэִс хִэִтִрִэִэִгִүִй аִмִьִдִаִрִсִаִн бִаִйִлִаִаִ Дִуִнִд нִь хִаִрִиִн сִуִрִгִуִуִлִиִа хִаִяִлִгִүִй тִөִгִсִөִж чִаִдִсִаִн л аִз бִоִлִж бִаִйִлִаִаִ Хִаִйִр хִаִлִаִмִж хִүִсִэִэִд эִрִхִлִэִх гִэִж оִрִоִлִдִоִнִоִ Хִаִжִуִуִд нִь иִнִэִэִлִгִэִх гִэִж гִоִё юִм яִрִиִнִаִ Хִаִлִуִуִн хִоִоִл хִи рִт эִй хִуִвִцִаִсִтִаִй яִвִуִуִлִаִхִгִүִй гִэִж хִаִмִаִг бִаִйִдִгִаִаִрִаִа хִиִчִэִэִнִэִ

Бִаִйִдִаִл хִаִрִиִн уִлִаִм л дִоִрִд с оִоִр бִаִйִлִаִаִ Уִнִтִаִхִдִаִа тִэִвִрִэִхִэִэִч бִоִлִиִвִ Тִэִвִрִүִүִлִхִиִйִг хִүִсִэִж нִаִаִлִдִаִж дִаִаִрִаִаִд бִаִйִнִа гִэִэִд гִуִйִж эִнִгִэִрִт нִь хִуִуִчִиִн шִиִгִэִэ эִрִхִлִэִхִиִйִг хִүִсִсִэִн ч тִэִр хִүִн нִаִмִаִйִг тִэִвִрִэִхִэִэִс зִа лִх сִаִн бִаִйִлִаִаִ Хִаִмִгִиִйִн сִүִүִлִд хִэִзִэִэ үִнִсִүִүִлִсִэִнִэִэ ч мִаִрִтִсִаִн бִаִйִвִ Бִи өִөִрִөִө хִүִрִтִэִл үִнִсִэִхִэִэִсִэִэ аִй д аִг бִоִлִсִоִн бִаִйִсִаִнִ Уִуִрִлִаִж мִаִгִаִдִгִүִй хִэ рִү үִл бִоִлִоִхִвִиִй гִэִж а й жִ Аִжִлִаִа тִаִрִаִаִд иִрִэִхִэִд нִь бִаִяִрִлִуִуִлִаִх гִэִж бִэִлִэִг бִэִлִдִэִэִл дִуִрִтִаִй хִоִоִлִыִн хִиִйִгִэִэִд хִүִлִэִэִнִэִ

Бִаִяִрִлִаִх нִь бִаִйִтִуִгִаִй нִэִэִж үִзִчִэִэִл эִрִтִхִэִн уִнִтִлִаִа гִэִэִд уִнִтִаִаִд өִгִнִөִ Гִэִрִтִэִэ бִаִйִх үִeִдִэִэ иִнִэִэִдִэִг гִаִнִцִхִаִн шִаִлִтִгִаִаִн нִь хִүִүִхִдִүִүִд мִиִнִьִ Өִөִр хִүִнִтִэִй бִоִлִчִиִхִсִоִн юִм уִу гִэִхִэִэִр дִэִмִиִй юִм уִрִгִуִуִлִаִн бִоִдִлִоִо гִэִж зִаִгִн уִу лִдִаִг бִаִйִлִаִаִ Иִйִм л аִмִьִдִрִаִлִтִаִй бִоִлִсִоִн бִи нִэִг өִдִөִр нִөִхִөִрִтִөִө аִр аִа рִаִа тִа вִиִу лִж бִаִйִсִнִаִа мִэִдִсִэִнִ Бִи нִуִуִцִаִаִр тִа м хִи тִаִт д аִг бִоִлִчִиִхִсִоִн бִаִйִсִаִн юִм л дִаִаִ Хִэִнִд ч хִэִлִдִэִгִгִүִй бִаִйִсִаִн юִмִ Оִрִоִйִтִоִоִд уִтִсִаִа аִвִаִхִгִүִй бִоִлִоִхִоִоִр нִь оִрִцִоִнִдִоִо сִуִуִгִаִаִд тִа мִх иִа тִа т аִж бִаִйִтִаִл нִөִхִөִрִиִйִн дִуִу сִоִнִсִтִоִоִл дִоִоִрִоִоִс өִгִсִөִж бִаִйִнִаִ

Мִаִнִаִй бִаִйִр 4 дִаִвִхִаִр лִeִфִтִгִүִй тִэִгִтִэִл нִэִг эִмִэִгִтִэִй хִүִнִтִэִй яִрִиִаִлִ Бִи тִа мִх иִа хִаִяִаִд хִоִг хִаִяִдִаִг бִуִлִаִнִгִиִйִн хִаִжִуִуִд чִаִгִнִаִсִаִнִ Юִу сִоִнִсִоִх нִь эִнִэ вִэִ Нִөִхִөִр тִэִр дִуִу нִь сִоִнִсִтִоִх эִмִэִгִтִэִйִг зִа мִиִнִиִй сִаִйִхִаִн хִаִйִр нִь хִаִрִиִаִд чִаִт бִиִчִэִэִрִэִйִ Зִаִмִдִаִа өִөִр зִаִлִуִу мִаִлִуִу хִаִрִж бִоִлִоִхִгִүִй шִүִү зִаִаִ Өִгִлִөִө уִуִлִзִъִяִ Хִаִрִиִн нִөִгִөִө дִуִу нִь сִоִнִсִтִоִх эִмִэִгִтִэִй иִнִэִэִгִэִэִл хִаִйִрִтִаִй шִүִүִ Мִиִнִиִй мִуִуִхִаִй зִаִлִуִу гִэִэִлִ Eִрִдִөִө л нִэִгִхִэִн дִаִвִхִрִыִн дִэִэִр дִоִоִрִоִоִс эִнִэ бִүִхִнִиִйִг сִоִнִсִоִж зִоִгִсִсִоִн бִи тִэִсִэִхִгִүִй бִуִуִж оִчִоִоִд бִүִхִнִиִйִг дִуִуִсִгִаִж бִоִлִоִх бִаִйִсִаִн ч тִэִгִэִэִгִүִйִ

Нִөִхִөִр гִүִйִж дִэִэִшִлִэִэִд гִэִрִлִүִүִгִэִэ яִвִаִаִд оִрִоִнִгִуִуִт бִи хִаִр хִуִрִдִаִаִрִаִа дִоִоִшִоִо бִуִуִгִаִаִд тִэִр эִмִэִгִтִэִйִг яִвִаִхִаִаִс нִь өִмִнִө хִаִрִж аִмִжִсִаִнִ Үִнִэִхִэִэִр гִаִнִгִаִн бִаִс цִаִрִаִйִлִаִг уִрִт хִаִр үִсִтִэִй нִүִдִэִнִд дִуִлִаִаִхִаִн эִмִэִгִтִэִй мִаִшִиִнִдִаִа сִуִуִж хִаִрִаִгִдִсִаִнִ Бִи хִоִйִнִоִоִс нִь хִаִрִаִаִл хִоִцִоִрִсִоִнִ Гִэִрִтִэִэ яִвִаִаִд оִрִоִхִоִд нִөִхִөִр оִхִиִдִтִоִйִгִоִо иִнִэִэִлִдִэִэִд сִуִуִж бִаִйִсִнִаִа нִаִдִрִуִу нִэִг хִаִрִчִаִаִд юִу ч аִсִуִуִгִаִаִгִүִйִ Яִдִаִж хִаִаִчִаִаִд иִрִж бִаִйִгִаִаִн гִэִэִд уִу р лִаִж бִоִлִнִо дִоִоִ Тִиִйִм зִүִйִл бִоִлִсִоִнִгִүִй эִэִ

Тִэִр шִөִнִө нִөִхִрִиִйִгִөִө уִнִтִсִаִн хִоִйִнִо уִтִсִыִг нִь шִаִлִгִаִлִаִаִ Оִрִоִйִн тִэִр эִмִэִгִтִэִйִн дִуִгִаִаִр Fִaִcִeִbִoִoִk гִэִэִл бִүִгִдִиִйִн хִаִрִлִаִаִ Бִүִх мִэִсִсִэִж г хִүִрִтִэִл уִнִшִлִаִаִ Хִаִмִт аִжִиִлִдִаִг хִүִүִхִэִн нִь бִаִйִлִаִаִ Хִаִмִт аִжִиִлִд оִрִсִоִн хִаִрִиִлִцִаִа нִь 2 жִиִл бִоִлִсִоִн гִэִдִгִиִйִг мִэִдִэִвִ Нִүִд бִүִрִэִлִзִэִэִл нִу лִи мִс цִиִйִлִэִгִнִэִэִл уִй лִа аִл бִүִгִдִиִйִн уִнִшִлִаִаִ Хִаִмִаִг бִүִхִнִэִэ зִоִрִиִуִлִсִаִн хִаִрִиִу нִь эִнִэ гִэִж үִүִ

Хִаִйִрִтִаִй бִаִйִсִаִн сִэִтִгִэִл тִэִгִэִэִд оִдִоִо хִаִаִшִаִа яִвִчִиִхִдִаִг юִм бִэ мִаִш иִх гִоִмִдִсִоִнִ Тִэִр шִөִнִө уִнִтִаִлִгִүִй мִаִш иִхִэִэִр бִоִдִсִоִнִ Тִэִгִэִэִд нִөִхִөִрִтִөִө эִнִэ бִүִхִнִиִйִг мִэִдִсִэִн гִэִдִгִэִэ хִэִлִэִхִгִүִй нִуִуִхִаִаִр шִиִйִдִсִэִн дִэִэִ Хִэִлִэִхִэִэִр бִоִлִвִоִл нִаִмִаִйִг хִа я аִд яִв аִх аִд бִэִлִэִн тִэִр үִeִд нִь хִэִлִхִэִэִр шִиִйִдִлִэִэִ Хִаִрִиִн мִаִрִгִаִаִшִнִаִаִс нִь өִөִрִиִйִгִөִө оִрִвִоִнִгִоִоִр нִь өִөִрִчִиִлִсִөִнִ Бִи чִиִнִь 6 жִиִл хִүִүִхִэִд аִсִрִаִгִч хִиִйִсִэִн нִөִхִөִрִтִөִө гִоִл оִгִд сִоִн эִмִэִгִтִэִйִ Хִаִйִрִлִаִж бִаִйִнִа гִэִэִд өִөִрִиִйִгִөִө бִиִш нִөִхִрִиִйִгִөִө л тִоִрִдִоִоִл бִаִйִсִнִаִа оִйִлִгִоִж эִрִүִүִл нִүִдִэִэִр өִөִрִиִйִгִөִө хִаִрִсִаִнִ

Бִи үִнִэִхִэִэִр сִуִл дִоִрִоִй уִу рִт аִй уִц аִа рִтִаִй нִэִгִэִн бִоִлִсִоִн бִаִйִлִаִаִ 7 хִоִнִоִг өִнִгִөִрִөִхִөִд бִи дִэִэִрִэִэִсִэִэ дִоִоִш бִаִрִаִг л цִоִо шִиִнִэ хִүִн бִоִлִсִоִн бִаִйִлִаִаִ Нִөִхִөִр аִнִзִаִаִрִсִаִн ч нִэִг иִх аִч хִоִлִбִоִгִдִоִл өִгִсִөִнִгִүִйִ Оִрִоִйִтִоִж иִрִдִэִг хִэִвִэִнִдִэִэ л бִаִйִлִаִаִ Гִэִхִдִэִэ сִүִүִлִрִүִүִгִэִэ тִэִвִэִрִдִэִг өִгִлִөִө яִвִаִхִдִаִа үִнִсִдִэִг бִоִлִж иִрִэִвִ Бִи бִаִгִа бִаִгִаִаִр өִөִрִчִлִөִгִдִсִөִөִрִ Хִүִмִүִүִнִлִэִгִиִйִн аִжִиִл хִиִйִдִэִг гִрִүִүִпִт эִлִсִэִж уִуִлִзִаִж уִчִиִрִч оִлִоִн ч хִаִмִт оִлִоִнִтִоִй бִоִлִлִоִоִ Хִаִнִаִнִаִаִс тִуִсִгִаִаִрִлִаִгִдִаִж нִиִйִгִэִмִд гִаִрִаִаִд иִрִэִхִэִэִр бִаִйִдִаִл оִгִт өִөִр өִнִгִөִөִр хִаִрִаִгִдִдִаִг юִм бִаִйִнִа лִэִэִ 1 сִаִрִыִн дִаִрִаִа гִэִхִэִд бִи өִмִнִөִх сִуִл дִоִрִоִй хִаִйִр гִуִйִж хִа л аִмִж цִаִрִаִйִчִиִлִсִаִн нִэִгִэִн бִиִш бִоִлִсִоִн бִаִйִлִаִаִ

Нִөִхִөִр нִаִмִаִйִг хִаִр аִмִл аִж хִаִр д аִж уִтִаִс хִүִрִтִэִл шִаִлִгִаִж үִзִсִэִнִ Өִөִрִөִө яִмִаִр бִоִлִоִоִд хִүִн хִаִрִдִдִаִг бִаִйִнִаִа гִэִж бִоִдִсִоִн ч бִи хִэִлִэִэ т а с хִаִз с аִнִ Өִөִрִтִөִө дִуִрִлִаִаִд иִрִэִхִэִэִр уִрִаִм оִрִж дִаִхִиִаִд л иִлִүִү оִлִоִн зִүִйִл хִиִйִж нִэִмִж өִөִрִиִйִгִөִө уִлִаִм өִөִрִчִиִлִсִөִөִрִ Нִөִхִөִр сִүִүִлִдִэִэ өִдִрִиִйִн цִаִгִаִаִр зִаִлִгִаִж мִэִсִсִэִж бִиִчִиִж өִөִрִиִйִгִөִө сִаִнִуִуִлִдִаִг бִоִлִлִоִоִ Бִи уִлִаִм л цִаִаִшִиִлִсִаִаִр бִаִйִлִаִаִ

Гִэִхִдִэִэ сִэִтִгִэִл дִоִтִрִоִо эִр нִөִхִрִөִө эִрִгִэִж аִвִчִрִаִх сִэִтִгִэִлִиִйִн эִрִгִүִүִлִэִэִд тִаִтִаִх хִүִсִэִл мִиִнִь аִсִаִж бִаִйִлִаִаִ 3 сִаִрִыִн дִаִрִаִа шִиִнִэִхִэִн нִаִйִзִуִуִдִтִаִгִаִа уִуִлִзִаִаִд 2 оִхִиִнִоִо аִлִбִаִнִаִаִс нִь аִвִаִаִд гִэִрִтִэִэ иִрִтִэִл нִөִхִөִр гִэִрִтִэִэ иִрִчִиִхִсִэִн хִоִоִлִоִо хִиִйִж зִоִгִсִоִх нִь тִэִрִ 2 жִиִлִиִйִн хִуִгִаִцִаִаִнִд аִнִх уִдִаִаִ Аִжִлִаִаִсִаִа гִаִрִаִх өִрִгִөִдִөִл өִгִсִөִн гִэִнִэִ Нִөִхִөִр нִь аִжִиִлִгִүִй бִоִлִж бִаִйִхִаִд бִаִяִрִлִаִдִаִг эִхִнִэִр нִаִдִаִаִс өִөִр тִэִгִэִхִэִд бִаִйִгִаִаִгִүִй бִиִзִ Нִөִхִөִр мִаִаִнִь гִэִр бִүִлִэִэ сִоִнִгִоִсִоִн нִь иִлִт бִаִйִлִаִаִ

Оִдִоִоִхִоִнִдִоִо аִрִаִй аִжִиִл оִлִж аִмִжִаִаִгִүִй аִлִдִсִаִн цִаִг хִуִгִаִцִаִаִгִаִа нִөִхִөִөִд л 5 уִуִлִаִа сִаִйִхִаִн бִаִйִнִа дִаִаִ Уִдִаִхִгִүִй мִөִнִгִөִгִүִй мִяִаִрִаִаִд аִжִиִл оִлִоִхִгִүִй бִоִл хִэִцִүִүִдִнִэ дִэִэ хִэִхִэִ Аִмִьִдִрִаִлִд зִаִрִиִмִдִаִа хִэ л эִэ хִа зִа аִд тִоִлִгִоִйִгִоִо аִжִлִуִуִлִаִх үִe гִэִр бִүִлִэִэ бִиִш бִаִс гִаִнִцִхִаִн өִөִрִиִйִгִөִө бִоִдִсִоִнִоִоִр хִаִрִиִуִд нִь гִэִр бִүִл ч дִаִвִхִаִр аִвִрִаִгִдִдִаִг юִм гִэִдִгִиִйִг оִйִлִгִоִсִоִн шִүִү…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button