Сонирхолтой

Сумъяа “Эִэִж мִиִнִь хִаִаִгִуִуִр нִуִтִаִгִлִаִж бִаִйִнִа? Тִаִнִаִйִх мִаִнִаִйִх хִоִёִр хִоִлִдִдִоִгִүִйִсִэִн. Аִрִаִй” гִэִхִэִд…

Мִаִнִаִй уִлִс 1ִ9ִ4ִ0-д оִнִы үִеִд хִуִгִаִцִаִаִгִүִй цִэִрִгִиִйִн аִлִбִаִтִаִй бִаִйִсִнִыִг зִаִрִиִм хִүִмִүִүִс мִэִдִэִх бִаִйִхִ Эִэִжִтִэִйִгִэִэ хִоִёִуִлִхִаִнִаִа аִмִьִдִаִрִдִаִг нִэִгִэִн хִүִү цִэִрִгִиִйִн нִаִсִаִнִд хִүִрִч хִуִгִаִцִаִаִгִүִй цִэִрִгִиִйִн аִлִбִаִнִд тִаִтִаִгִдִаִн эִх нִуִтִаִг аִмִиִн хִаִйִрִтִаִй эִэִжִиִйִгִэִэ оִрִхִиִн мִоִрִдִжִэִэִ Тִуִхִаִйִн үִеִиִйִн хִуִгִаִцִаִаִгִүִй цִэִрִгִиִйִн аִлִбִа гִэִдִэִг хִэִзִэִэ иִрִэִх нִь тִоִдִоִрִхִоִйִгִүִй мִөִн хִэִзִэִэ ч иִрִэִхִгִүִй бִаִйִж ч мִаִгִаִдִгִүִй хִүִнִд хִэִцִүִү аִлִбִа бִаִйִсִаִн гִэִдִэִгִ

Цִэִрִгִиִйִн аִлִбִа хִаִаִж эִхִэִлִсִнִэִэִс хִоִйִш дִөִрִвִөִн жִиִл өִнִгִөִрִлִөִөִ Эִнִэ хִуִгִаִцִаִаִнִд тִэִрִэִэִр нִэִг ч уִдִаִа нִуִтִаִг оִрִоִнִдִоִо оִчִиִж чִаִдִсִаִнִгִүִйִ Хִаִрִиִн тִэִдִнִиִй нִуִтִаִг оִрִчִиִмִд хִүִнִиִй мִаִх иִдִдִэִг бִоִсִоִо оִрִоִоִлִоִн бִиִй бִоִлִсִоִн гִэִнִэ гִэִх яִрִиִа цִэִрִгִүִүִдִиִйִн дִуִнִд яִрִиִгִдִаִх бִоִлִсִоִн гִэִнִэִ Зִаִлִуִу ч эִнִэ яִрִиִаִг сִоִнִсִоִн Аִрִаִй ч хִуִдִлִаִа бִаִйִлִгִүִйִ Оִлִнִы аִм дִаִмִжִсִаִн үִгִэִнִд ч иִтִгִэִхִэִд бִэִрִх шִүִү дִэִэ хִэִмִэִэִн бִоִдִдִоִг бִаִйִвִ

Иִйִнִхִүִү өִдִөִр хִоִнִоִг цִаִг хִуִгִаִцִаִа уִлִиִрִаִн оִдִсִоִоִр тִаִвִаִн жִиִл аִлִбִа хִаִаִсִаִн эִр цִэִрִгִэִэִс хִаִлִаִгִдִаִн нִуִтִгִаִа зִоִрִиִн мִоִрִдִжִэִэִ Аִяִн зִаִмִыִн дִуִнִд мִуִу эִэִжִдִэִэ л тִэִсִгִэִлִгִүִй яִаִрִч зִөִвִхִөִн иִжִиִйִнִхִэִэ тִуִхִаִй л бִоִдִоִж хִуִрִдִхִаִн л эִэִжִтִэִйִгִэִэ уִуִлִзִьִя хִэִмִэִэִн сִэִтִгִэִлִдִэִэ яִаִрִаִн яִвִлִаִаִ Нִуִтִгִиִйִн тִаִнִиִл уִуִл уִс ИִВִИִЙ ХִҮִҮ МִИִНִЬ ИִРִЭִВ ҮִҮ гִэִх шִиִг сִэִтִгִэִлִд нִэִг л дִоִтִнִо хִаִрִаִгִдִаִх аִжִ

Тִэִрִэִэִр нִуִтִаִгִтִаִа иִрִжִэִэִ Хִоִлִгִүִйִхִэִн аִйִлִыִн бִаִрִаִа хִаִрִаִгִдִаִж зִаִлִуִу ч Тִэִдִнִиִйִхִэִэִр бִуִуִж иִжִиִйִгִэִэ сִуִрִаִгִлִьִяִ Хִаִаִгִуִуִр нִуִтִаִгִлִаִж бִаִйִгִаִа юִм бִоִл дִоִо?ִִ Эִрִүִүִл сִаִрִуִуִл эִнִх тִуִнִх л бִаִйִгִаִаִсִаִйִдִаִа хִэִмִэִэִн бִоִдִоִн шִоִгִшִуִуִлִсִаִаִр өִнִөִөִх аִйִлִыִн уִяִаִн дִэִэִр бִуִуִжִэִэִ Гִэִрִт оִрִтִоִл оִлִоִн жִиִл аִйִл сִаִаִхִаִлִт яִвִсִаִн хִиִжִэִэִл нִаִсִнִы аִхִыִнִх бִаִйִжִ Гִэִрִиִйִн эִзִэִн эִзִэִгִтִэִй хִоִёִр ч: -Чִи мִиִнִь иִнִгִэִэִд эִсִэִн мִэִнִд бִуִцִаִаִд иִрִэִх гִэִжִ Яִмִаִр сִаִйִхִаִн юִм бִэִִִ Хִэִмִэִэִн сִүִйִд мִаִйִд бִоִлִж гִэִнִэִ

Зִаִлִуִу ч гִэִрִиִйִн эִзִэִнִтִэִй мִэִнִдִиִйִн үִг сִоִлִиִлִцִоִн: -Тִаִвִаִн жִиִл өִнִгִөִрִчִэִэִ Нִуִтִаִг уִс хִаִмִгִиִйִн гִоִл нִь иִжִиִйִгִэִэ л иִх сִаִнִаִлִаִаִ Эִэִж мִиִнִь хִаִаִгִуִуִр нִуִтִаִгִлִаִж бִаִйִнִа?ִִ Тִаִнִаִй мִаִнִаִйִх хִоִёִр уִг нִь хִоִлִдִдִоִгִгִүִйִсִэִнִ Аִрִаִйִִִ Хִэִмִэִэִн зִаִлִуִуִг тִүִгִшִсִэִн яִнִзִтִаִй яִрִиִхִаִд гִэִрִиִйִн эִзִэִн тִүִүִнִиִй үִгִиִйִг дִуִуִсִгִаִлִгִүִй: -Үִгִүִй яִаִлִаִа гִэִж дִэִэִ Эִэִж чִиִнִь эִсִэִн мִэִнִд бִаִйִгִаִаִ Хִаִрִиִнִִִ Хִэִмִэִэִн зִаִлִуִуִд нִэִг зִүִйִл хִэִлִэִх гִэִэִд хִэִлִж чִаִдִаִхִгִүִй бִаִйִгִаִа бִоִлִоִлִтִоִй дִүִлִэִгִнִэִн бִаִйִхִыִг зִаִлִуִу хִаִрִаִаִд:

-Аִх мִиִнִьִ Эִэִж мִаִаִнִь л эִсִэִн мִэִнִд бִаִйִгִаִа бִоִл тִа өִөִр юִу хִэִлִэִх гִэִж зִоִвִнִо вִэ?ִִ Зִүִгִэִэִр хִэִл хִэִлִִִ Хִэִмִэִэִхִэִд: -Үִгִүִй эִэִж чִиִнִь хִүִнִиִй мִаִх иִдִдִэִг бִоִлִсִоִнִАִйִлִуִуִд ч эִэִжִэִэִс чִиִнִь дִөִлִж хִоִлִдִоִж бִуִуִсִаִаִр хִуִуִчִиִн нִуִтִаִгִлִаִж бִаִйִсִаִн гִаִзִрִаִа гִаִнִц гִэִрִэִэִр үִлִдִсִэִнִִִ Гִэִж иִхִэִд эִмִэִэִсִэִн бִаִйִдִаִлִтִаִй өִгִүִүִлִэִхִэִд зִаִлִуִу: -Хִаִмִаִаִгִүִй эִэִ Тִэִр мִиִнִиִй тִөִрִсִөִн эִхִ Бִи гִаִнִц хִүִү нִьִ Тִиִйִм бִоִлִоִхִоִоִр хִүִүִдִэִэ гִэִм хִоִр уִчִрִуִуִлִаִхִгִүִй нִь тִоִдִоִрִхִоִйִִִ Хִэִмִэִэִн гִэִрִиִйִн зִүִг мִоִрִдִоִхִоִоִр гִаִрִхִаִд гִэִрִиִйִн эִзִэִн:

-Дִүִү мִиִнִь хִүִлִэִэִ Аִхִаִд нִь чִаִмִд хִэִлִэִх, бִаִс өִгִөִх юִм бִаִйִнִаִִִ Хִэִмִэִэִн гִэִр лִүִү бִуִцִаִаִн оִрִуִуִлִаִвִ -Зִа дִүִү мִиִнִь эִэִж чִиִнִь чִаִмִтִаִй уִуִлִзִаִнִгִуִуִтִаִа эִрִүִүִг чִиִнִь бִаִрִьִж үִзִэִх бִаִйִхִ Иִдִэִх гִэִж бִуִй хִүִнִиִйִхִэִэ тִаִрִгִаִн тִуִрִаִнִхִаִйִг тִэִгִж үִзִдִэִг юִм гִэִнִэ лִэִэִ Аִхִыִнִхִаִа уִяִж сִоִйִж хִөִнִгִөִлִсִөִн тִэִмִэִэִг уִнִаִаִд яִвִ Гִэִрִтִэִэ оִрִоִоִд эִнִэ шִөִвִгִөִөִр яִаִж иִйִж бִаִйִгִаִаִд уִсִаִнִд яִвִдִаִг хִуִвִиִнִгִиִйִнִх нִь ёִрִоִоִлִыִг цִоִоִлִоִоִрִоִйִ

Бִаִс эִнִэ хִоִёִр чִаִмִд хִэִрִэִг бִоִлִнִоִִִ Хִэִмִэִэִн хִоִнִиִнִы нִоִйִтִоִн гִүִзִэִэ хִуִтִгִа хִоִёִрִыִг ч мִөִн өִгִч гִэִнִэִ Зִаִлִуִу гִэִрִиִйִн зִүִг хִөִдִөִлִлִөִөִ Тִаִнִиִл дִоִтִнִо хִаִрִаִгִдִаִх гִэִрִиִйִнִхִэִэ гִаִдִнִа иִрִэִн: -Нִоִхִоִй хִоִрִиִоִִִ Хִэִмִэִэִхִэִд эִэִж нִь гִаִрִч иִрִэִэִд: -Мִиִнִиִй хִүִүִ Яִаִсִаִн уִдִаִв аִаִ Зִа аִлִиִв гִэִрִтִэִэ оִрִ Эִэִж нִь тִэִмִэִэִг нִь уִяִчִиִхִаִаִд оִрִъִёִִִ Гִэִжִэִэִ Зִаִлִуִу Сִоִнִиִн юִм дִаִаִ Нִаִмִаִйִг яִмִаִр ч сִаִнִаִсִаִн шִиִнִжִгִүִй бִаִйִх чִиִнִьִ

Яִрִьִж бִаִйִгִаִа нִь хִүִрִтִэִл оִгִт өִөִр хִүִн шִиִг хִэִмִэִэִн бִоִдִоִх зִуִуִрִаִа гִэִрִт оִрִж үִүִдִэִнִд бִаִйִх хִуִвִиִнִгִиִйִн ёִрִоִоִлִыִг шִөִвִгִөִөִрִөִө хִэִд хִэִд хִаִтִгִаִн цִоִоִлִж оִрִхִиִжִэִэִ Уִдִаִлִгִүִй эִэִж нִь оִрִж иִрִэִэִд: -Мִиִнִиִй хִүִү чִиִнִь тִаִрִгִаִлִаִа юִу дִаִа?ִִִִ Хִэִмִэִэִн эִрִүִүִн дִоִоִрִоִоִс нִь бִаִрִьִж үִзִэִхִэִд зִаִлִуִу бִаִйִдִаִл бִиִшִдִэִж бִаִйִгִаִаִг оִйִлִгִоִжִэִэִ -Зִа мִиִнִиִй хִүִү гִэִрִтִэִэ тִуִхִлִаִж бִаִйִ Эִэִж нִь уִрִд цִоִоִнִоִгִоִоִс цִаִйִнִы уִс аִвִаִаִд иִрִьִеִִִ

Гִэִэִд ёִрִоִоִл нִь цִоִоִрִхִоִй хִуִвִиִнִгִаִа аִвִаִн гִаִрִчִэִэִ Зִаִлִуִу ч эִэִжִиִйִгִэִэ гִаִрִаִнִгִуִуִт хִоִйִмִоִрִт бִаִйִх аִвִдִрִыִг оִнִгִоִйִлִгִоִж үִзִэִхִэִд дִоִтִоִр нִь дִүִүִрִэִн хִүִнִиִй гִаִвִлִыִн яִс мִөִн бִиִеִиִйִн бִуִсִаִд хִэִсִгִиִйִн яִсִнִуִуִд дִүִүִрִэִн бִаִйִжִ Зִаִлִуִу ч уִхִаִсִхִиִйִн гִэִрִэִэִс гִаִрִаִхִаִд уִнִаִж иִрִсִэִн тִэִмִэִэִг нִь аִлִь хִэִдִиִйִн дִөִрִвִөִн хִөִлִиִйִг хִүִлִэִэִд хִэִвִтִүִүִлִчִиִхִсִэִн бִаִйִнִа гִэִнִэִ

Зִаִлִуִу нִуִтִгִиִйִн аִхִыִн хִэִрִэִг бִоִлִнִо гִэִж өִгִсִөִн хִуִтִгִаִаִр тִэִмִэִэִнִиִйִхִэִэ хִүִлִэִгִнִиִй сִуִрִыִг тִаִс оִгִтִлִоִоִд тִэִмִэִэִнִдִэִэ мִоִрִдִоִн бִоִсִтִоִл тִэִэִр цִаִаִнִаִаִс эִэִж нִь мִаִш хִуִрִдִтִаִй гִүִйִж иִрִэִх нִь үִзִэִгִдִэִвִ Зִаִлִуִу ч тִэִмִэִэִтִэִйִгִэִэ дִаִвִхִиִтִаִл эִэִж нִь яִаִх иִйִхִиִйִн зִуִуִрִгִүִй гִүִйִцִэִн иִрִж тִэִмִэִэִнִиִйִх нִь сִүִүִл гִуִяִнִаִаִс аִтִгִаִж аִлִдִаִн гִүִйִгִэִэִд бִаִйִжִ Зִаִлִуִу өִнִөִөִх хִэִрִэִг бִоִлִнִо гִэִж өִгִсִөִн хִоִнִиִнִы нִоִйִтִоִн гִүִзִэִэִг гִоִлִыִн мִөִсִөִн дִэִэִгִүִүִр дִаִвִхִиִхִдִаִа мִөִсִөִн дִэִэִр шִиִдִтִэִл:

-Эִэ хִаִйִрִаִн юִм ִִִִ Хִэִмִэִэִн гִүִзִэִэִг дִоִлִоִоִх гִэִж бִаִйִгִаִаִд мִөִсִөִнִд хִэִлִэִэ нִаִаִн хִоִцִоִрִч үִлִдִсִэִн юִм гִэִдִэִгִ Зִаִлִуִу ч нִэִлִэִэִд хִоִлִдִсִоִнִыִхִоִо дִаִрִаִа тִэִмִэִэִнִэִэִс бִуִуִхִаִд тִэִмִэִэִнִиִйִх нִь гִуִяִнִы аִрִьִс мִаִхִнִаִаִс өִм тִаִтִсִаִн бִаִйִсִаִн гִэִдִэִгִ Дִаִвִхִиִж бִаִйִгִаִа сִоִйִсִоִн тִэִмִэִэִг тִэִгִж хִуִрִдִаִн гִүִйִцִэִж, мִөִн тִэִмִэִэִнִиִй дִөִрִвִөִн хִөִлִиִйִг гִаִнִц эִмִгִэִн хִүִлִж чִаִдִнִа гִэִж бִаִйִх уִу?ִִ Хִүִнִиִй мִаִх иִдִэִх нִь хִүִнִд тִиִйִм иִх хִүִч өִгִдִөִг юִм бִаִйִх…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button