Сонирхолтой

Үִнִэִхִэִэִр л Дִаִрִь-Эִхִэִд бִаִйִх тִэִр гִаִзִаִрִт бִуִуִсִаִн аִйִл уִчִиִр бִиִтִүִүִлִгִэִэִр хִоִрִвִоִоִгִиִйִн мִөִнִх бִуִсִыִг үִзִүִүִлִдִэִг нִь үִнִэִн аִгִаִаִд…

Хִүִн хִэִлִэִэִрִэִэ, мִаִл хִөִлִөִөִрִөִө гִэִдִэִгִ Хִэִл аִмִаִа оִлִоִлִцִоִхִгִүִй бִаִйִсִаִаִр эִхִнִэִр, нִөִхִөִр хִоִёִр нִиִлִэִэִд мִаִрִгִаִаִнִтִаִй бִуִуִрִиִа сִэִлִгִэִж Дִаִрִь-Эִх рִүִү нִүִүִсִэִн бִаִйִнִаִ Хִүִүִхִдִиִйִнִхִэִэ сִуִрִгִуִуִлִь сִоִёִлִыִг бִоִдִсִоִн эִхִнִэִр нִь СִБִД-иִйִн 1ִ1-р хִоִрִоִоִнִы нִуִтִаִг дִэִвִсִгִэִрִт бִаִйִх сִоִнִиִрִхִоִлִтִоִй бִаִйִсִаִн ч, уִг гִаִзִаִр нִь гִаִзִаִрִт оִрִоִн шִиִнִэ гִаִзִаִр зִаִаִж өִгִсִөִн юִм бִаִйִжִ

Гִэִрִиִйִн эִзִэִн Сִүִнִдִэִв бִуִуִх гִаִзִрִаִа нִэִлִэִэִд хִаִйִсִнִы эִцִэִсִт хִоִёִр хִаִшִаִаִнִы гִоִлִд, тִэִгִшִхִэִн тִуִн аִяִтִаִйִхִаִн гִаִзִаִр оִлִж эִхִнִэִрִтִэִэ иִрִж хִэִлִэִн хִаִмִт яִвִж үִзִэִхִэִд эִхִнִэִр нִь гִоִл аִсִуִуִдִлִыִг мִэִдִдִэִг бִоִлִоִхִоִоִр аִмִьִтִаִн хִүִн бִуִуִхִаִаִс өִмִнִө хִуִрִдִхִаִн бִуִуִж тִөִвִхִнִөִе гִэִсִнִэִэִр Сִүִнִдִэִвִиִйִнִх шִиִнִэ гִаִзִаִр оִчִиִж бִуִуִжִэִэִ ִ Дִаִрִь-Эִхִиִйִн шִиִнִэ хִоִрִоִоִлִоִлִд бִуִуִж бִуִй хִүִмִүִүִс бִуִлִаִаִлִдִаִаִд л аִвִмִаִаִр гִаִзִаִр аִтִаִл яִаִгִаִаִд хִаִшִаִа хִаִтִгִаִаִгִүִй юִм бִоִл гִэִж Сִүִнִдִэִв гִаִйִхִсִаִн ч тִэִгִэִсִхִиִйִгִэִэִд л мִаִрִтִсִаִн аִжִ

Эִхִнִэִр нִь аִжִиִл хִиִйִхִгִүִй хִүִүִхִдִэִэ аִсִаִрִнִаִ Хִаִрִиִн гִэִрִиִйִн эִзִэִн хִуִвִиִйִн тִэִрִэִгִтִэִй бִоִлִоִхִоִоִр хִаִлִтִуִуִр хִиִйִж мִөִнִгִө оִлִнִоִ Шִиִнִэ гִаִзִаִр оִчִсִоִнִоִоִс хִоִйִш тִэִдִнִиִй гִуִрִвִаִн хִүִүִхִэִд эִэִлִжִиִлִж өִвִчִиִн эִэִрִэִх бִоִлִоִоִд зִоִгִсִоִхִгִүִй оִйִр оִйִрִхִоִн эִмִнִэִлִэִгִт хִэִвִтִэִх бִоִлִжִ Сִүִнִдִэִвִиִйִн бִуִуִсִаִн гִаִзִаִр аִнִх бִуִуִсִаִн аִйִл жִоִрִлִоִнִгִоִо уִхִаִж бִаִйִтִаִл, хִүִнִиִй шִаִрִиִл гִаִрִч иִрִсִэִн бִөִгִөִөִд бִуִрִхִаִнִд сִүִсִэִгִлִдִэִгִгִүִй зִаִлִуִу хִоִсִуִуִд бִаִйִсִаִн бִаִйִнִаִ

Жִоִрִлִоִнִгִоִо бִаִрִиִаִд яִг дִоִлִоִо хִоִнִоִж бִаִйִхִаִд нִь яִмִаִр ч шִаִлִтִгִаִаִнִгִүִй нִэִг л өִдִөִр гִэִр нִь шִаִтִаִж, оִрִоִх оִрִоִнִгִүִй бִоִлִсִоִн тִэִд аִх, дִүִүִсִэִэ бִаִрִаִаִдִаִн тִэִнִдִэִэִс бִүִрִмִөִсִөִн яִвִаִхִдִаִа хִаִшִаִаִгִаִа ч аִвִаִлִгִүִй яִвִжִэִэִ Тִүִүִнִэִэִс хִоִйִш хִоִрִиִоִд хִоִнִоִж бִаִйִтִаִл бִаִс нִэִгִэִн хִүִн иִрִж, хִөִрִш хִаִшִаִаִнִыִх нִь хִүִмִүִүִсִтִэִй уִуִлִзִаִн бִоִлִсִоִн яִвִдִлִыִг мִэִдִэִх хִүִмִүִүִс үִнִэִнִиִйִг хִэִлִж өִгִсִөִн тִуִл бִэִлִэִн хִаִшִаִа гִаִзִаִрִт шִуִнִаִсִаִн эִр иִрִж бִуִуִнִаִа хִө гִэִэִд яִвִсִаִн бִа гִэִрִиִйִнִхִэִнִтִэִйִгִэִэ зִөִвִшִиִлִцִөִж лִаִм зִаִлִж нִоִм уִнִшִуִуִлִаִн бִаִйִж бִуִуִсִаִн бִаִйִнִаִ ִ

Хִэִд хִоִнִоִгִтִоִо юִу ч мִэִдִэִгִдִэִхִгִүִй бִаִйִсִаִн бִа хִаִгִаִс сִаִр хִэִрִтִэִй бִоִлִоִоִд эִхִнִэִр, хִүִүִхִэִд нִь өִвִчִиִн эִэִрִч эִхִэִлִжִэִэִ Эִмִнִэִлִгִэִэִр яִвִаִхִаִаִр тִоִдִоִрִхִоִй оִнִоִш гִаִрִаִхִгִүִйִ Нִөִхִөִр нִь лִаִмִд үִзִүִүִлִэִхִэִд, нִүִүִхִиִйִг зִөִвִлִөִсִөִн бִоִлִоִвִч бִэִлִэִн юִмִаִнִд хִоִрִгִоִдִсִоִн шִуִнִаִл нִь дִиִйִлִэִн эִхִнִэִрִтִэִэ ч хִэִлִэִлִгִүִй нִуִуִсִаִн бִаִйִнִаִ Шִиִнִэ гִаִзִаִр бִоִлִоִхִоִоִр гִэִрִэִл цִаִхִиִлִгִаִаִн бִаִйִхִгִүִй бִаִйִвִ

Гִэִрִиִйִн эִзִэִн эִхִнִэִр хִүִүִхִэִдִтִэִйִгִэִэ эִмִнִэִлִгִэִэִр яִвִж, мִөִн аִх, дִүִүִсִиִйִнִхִэִэִрִэִэ оִрִоִн яִвִсִаִаִр оִрִоִй аִаִжִуִуִхִаִн хִүִрִч иִрִэִхִэִд гִэִр нִь үִнִсִэִн нִуִрִаִм бִоִлִоִн шִаִтִаִаִд дִуִуִсִсִаִн бִаִйִжִэִэִ Зִуִн бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр зִуִуִхִаִнִд гִаִлִгִүִй, цִаִхִиִлִгִаִаִнִгִүִй тִуִл өִөִр гִаִл гִаִрִаִх яִмִаִр ч шִаִлִтִгִаִаִн бִаִйִхִгִүִйִ ִ Хִүִүִхִдִүִүִд тִоִгִлִоִж бִаִйִгִаִаִд гִаִл тִаִвִьִсִаִн бִаִйִх нִөִхִцִөִлִгִүִйִ Уִчִиִр нִь тִэִдִнִиִй нִоִхִоִй гִаִдִнִы хִүִмִүִүִсִиִйִг хִаִшִаִаִнִыִхִаִа хִаִаִлִгִаִаִр шִаִгִаִйִлִгִаִнִа гִэִж үִгִүִйִ

Лִаִмִыִн үִгִэִнִд оִрִоִоִгִүִйִнִхִэִэ гִоִрִыִг аִмִсִсִаִн гִэִрִиִйִн эִзִэִн хִаִшִаִаִг нִь бִуִуִлִгִаִж аִвִаִх гִэִж шִуִнִаִлִтִаִн аִр гִэִрִиִйִнִхִэִнִдִэִэ зִаִгִнִуִуִлִж бִаִйִсִаִн аִжִ ִ Тִэִрִнִэִэִс хִоִйִш хִаִгִаִс жִиִл яִмִаִр ч эִзִэִнִгִүִй бִаִйִсִаִн хִоִоִсִоִн хִаִшִаִаִнִд Сִүִнִдִэִвִиִйִнִхִиִйִг бִуִуִх үִеִэִр чִөִтִгִөִрִтִэִйִг нִь сִаִйִн мִэִдִэִх хִөִрִшִиִйִн өִвִгִөִн хִөִдִөִөִлִөִхִөִөִр яִвִчִиִхִсִаִн бִаִйִжִэִэִ Нִаִмִрִыִн эִхִэִн сִаִр гִаִрִаִаִд уִдִаִаִгִүִй бִаִйִвִ

Хִүִүִхִдִүִүִд нִь өִвִчִиִн эִэִрִэִэִд бִаִйִхִаִаִр тִэִдִнִиִйִгִэִэ хִөִдִөִө цִаִгִаִаִн иִдִэִэִн дִэִэִр гִаִрִгִаִн эִхִнִэִр, нִөִхִөִр хִоִёִр хִоִтִоִд хִуִвִиִйִн аִжִлִаִа хִиִйִж бִаִйִсִаִн бִөִгִөִөִд нִэִг оִрִоִй тִэִр хִоִёִр нִаִйִзִыִнִхִаִа тִөִрִсִөִн өִдִөִрִт уִрִиִгִдִаִж оִчִсִоִн бִаִйִнִаִ Мִэִдִэִэִж хִэִрִэִг гִаִшִуִуִхִаִн юִм аִмִсִаִх нִь тִоִдִоִрִхִоִй уִчִиִр мִаִшִиִнִаִа оִрִхִиִоִд яִвִжִэִэִ ִ Сִүִнִдִэִвִиִйִг эִхִнִэִрִиִйִнִхִэִэ хִаִмִт иִрִэִхִэִд тִэִдִнִиִй гִуִдִмִаִнִд гִаִл кִоִмִаִнִдִыִн хִоִёִр тִэִрִэִг гִаִл уִнִтִрִаִаִж бִуִй хִаִрִаִгִдִаִхִаִд нִь хִэִнִиִйִх нִь шִаִтִсִаִн юִм

бִоִл уִхִаִаִнִы юִм яִрִиִн яִвִж бִаִйִгִаִаִд дִөִхִөִж оִчִмִоִгִц өִөִрִиִйִн хִаִшִаִа бִаִйִсִаִнִд сִаִнִдִрִаִн гִүִйִж иִрִэִхִэִд Сִүִнִдִэִвִиִйִн мִаִшִиִн үִхִсִэִн мִаִлִыִн яִс шִиִг бִоִлִтִлִоִо шִаִтִаִн хִэִрִзִиִйִсִэִн хִөִнִдִиִй тִөִмִөִр бִоִлִсִоִн бִаִйִжִэִэִ Мִаִшִиִнִаִа гִэִрִэִэִсִэִэ хִөִнִдִиִй тִаִвִьִдִаִг бִоִлִоִхִоִоִр аִзִаִаִр гִэִр нִь гִаִлִд аִвִтִаִаִгִүִй бִаִйִсִаִн бִаִйִнִаִ

Сִүִнִдִэִв мִөִнִгִө оִлִоִх юִмִгִүִй бִоִлִсִоִнִдִоִо гִуִтִрִаִн аִх, дִүִүִсִиִйִнִхִэִэִрִэִэ оִрִоִхִоִоִр хִэִд хִоִнִоִгִиִйִн дִаִрִаִа гִэִрִэִэִсִэִэ гִаִрִч яִвִтִаִл хִөִрִшִиִйִнִх нִь хִөִгִшִиִн тִаִаִрִч тִүִүִнִиִйִг тִүִр сִаִаִтִуִуִлִаִн, уִг хִаִшִаִаִнִд бִуִуִсִаִн аִйִлִуִуִд хִэִрִхִэִн шִаִтִсִаִнִ Яִаִгִаִаִд аִйִл бִуִуִдִаִгִгִүִй зִэִрִгִиִйִг нִь яִрִьִж өִгִөִөִд дִаִрִуִйִхִаִн нִүִү гִэִжִэִэִ ִ Чִөִтִгִөִрִөִөִс үִхִтִэִлִэִэ аִйִдִаִг Сִүִнִдִэִв тִэִр эִрִчִэִэִрִэִэ гִүִйִн хִөִлִсִнִиִй тִэִрִэִг аִвִчִрִаִн, гִэִрִэִэ нִүִүִлִгִэִн тִаִнִиִлִыִнִхִаִа хִаִшִаִаִнִд бִуִуִж нִэִг юִм сִаִнִаִа нִь аִмִаִрִчִ

Сִүִнִдִэִвִиִйִнִхִэִэִс хִоִйִш уִг хִаִшִаִаִнִд бִаִс нִэִг аִйִл бִуִуִсִаִн бִоִлִоִвִч дִоִлִоִо хִоִнִоִлִгִүִй нִүִүִжִ Тִэִдִнִиִйִхִиִйִг бִуִуִгִаִаִд дִөִрִөִв хִоִнִоִж бִаִйִхִаִд аִмִбִаִаִр нִь шִаִтִсִаִн бִаִйִнִаִ Гִаִлִыִг уִнִтִрִаִаִлִцִсִаִн хִөִрִшִиִйִнִх нִь өִвִгִөִн ִ ִ-ִ Хִүִнִэִэִс юִм аִсִуִуִж бִаִйִ Эִнִэ хִаִшִаִа жִиִрִиִйִн нִэִгִэִн хִаִшִаִа бִиִшִ Өִмִнִө нִь гִуִрִвִаִн ч аִйִл бִуִуִж оִрִоִх оִрִоִх, уִнִаִх уִнִаִаִнִаִаִсִаִа сִаִлִсִаִн юִм гִэִж уִчִиִрִлִаִсִнִаִаִр тִэִр аִйִл уִм хִуִмִгִүִй нִүִүִн оִдִсִоִн бִаִйִнִаִ

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button