Сонирхолтой

Аִрִаִй л гִэִж жִиִрִэִмִсִэִн бִоִлִоִхִоִд эִмִч “Хִүִүִхִэִд чִиִнִь тִаִрִхִиִнִдִаִа уִйִлִаִнִхִаִйִтִаִй бִаִйִнִа аִвִхִуִуִл” гэхэд зִоִлִтִоִй л…

Сִаִйִн бִаִйִнִа уִу сִаִнִаִаִнִдִгִүִй эִнִэ гִрִуִпִп дִэִэִр гִаִрִсִаִн нִиִйִтִлִэִлִиִйִг оִлִж уִнִшִаִаִд шִиִнִэ гִиִшִүִүִн бִоִлִсִоִн хִүִүִхִдִиִйִн аִаִв хִүִнִиִй хִаִнִь бִаִйִнִа өִөִ Аִмִьִдִрִаִлִд мִиִнִь тִоִхִиִоִлִдִсִоִн хִаִмִгִиִйִн хִүִнִд шִиִйִдִвִэִрִиִйִн тִуִхִаִй бִуִсִдִаִд сִуִрִгִаִмִж бִоִлִоִх бִаִйִх гִэִж бִоִдִоִоִд бִиִчִлִэִэִ Аִлִь бִоִлִоִх бִоִгִиִнִо бִиִчִиִхִиִйִг хִиִчִэִэִлִэִэִ Нִэִр мִиִнִь нִуִуִц бִаִйִг гִэִж бִоִдִоִж бִаִйִнִаִ Тִа бִүִгִдִэִд бִүִгִдִэִнִд нִь аִж жִаִрִгִаִл хִүִсִэִеִ Бִи аִаִв хִүִн тִэִвִрִэִх үִрִтִэִй тִэִмִүִүִлִэִх хִаִнִьִтִаִй аִзִтִаִй хִүִнִ

Тִоִм хִүִү мִаִаִнִь тִөִрִөִөִд 6 сִаִрִыִн дִаִрִаִа эִхִнִэִр мִиִнִь дִаִхִиִн жִиִрִэִмִсִэִн бִоִлִж бִиִд хִоִёִр оִхִиִн үִрִтִэִй бִоִлִоִх гִэִж бִаִйִгִаִаִгִаִа мִэִдִсִэִн юִмִ Аִз нִь иִрִсִэִн оִдִоִо Жִаִрִгִаִл нִь иִрִэִх нִь гִэִэִд бִиִд хִоִёִр мִаִш иִх бִаִяִрִтִаִй бִаִйִлִаִаִ Гִэִвִч тִэִр бִаִяִр тִиִйִм ч уִдִаִаִн үִрִгִэִлִжִлִэִэִгִүִй юִм хִэִдִэִн сִаִрִыִн дִаִрִаִа уִрִгִиִйִн гִаִжִиִг үִзִүִүִлִхִэִэִр эִхִоִд хִаִрִуִуִлִтִаִл оִхִиִнִы чִиִнִь тִаִрִхִиִнִд мִаִш тִоִм хִоִёִр уִйִлִаִнִхִаִй бִаִйִнִа гִэִж хִэִлִэִэִд бִиִд хִоִёִрִыִг цִоִч иִрִоִлִд оִрִуִуִлִаִвִ

Дִоִтִоִр эִмִтִрִэִэִд нִүִд хִаִрִаִнִхִуִйִлִаִаִд өִөִрִиִйִн мִэִдִэִлִгִүִй нִуִлִиִмִс дִуִсִаִлִж бִаִйִлִаִаִ Эִхִнִэִрִт мִаִаִнִь нִаִдִаִаִс иִлִүִү хִүִнִд бִаִйִгִаִа нִь оִйִлִгִоִмִжִтִоִй юִу ч дִуִуִгִаִрִаִлִгִүִй хִаִрִиִаִд хִэִдִэִн өִдִөִр гִэִрִтִэִэ уִйִлִсִаִн юִмִ Нִяִлִх бִиִеִтִэִй хִөִхִүִүִл бִоִлִхִоִоִр гִэִрִтִэִэ хִүִүִтִэִйִгִэִэ үִлִдִэִнִэ бִи аִжִиִлִдִаִа яִвִсִаִн ч гִэִрִтִэִэ үִлִдִсִэִн эִхִнִэִр хִэִвִлִиִйִд бִуִй оִхִиִн хִоִёִрִтִоִо сִаִнִаִа зִо в оִоִд бִаִйִж сִуִуִж чִаִдִдִаִгִгִүִй бִаִйִлִаִаִ Нִэִг өִдִөִр шִиִйִдִэִэִд аִжִиִлִаִаִсִаִа хִэִд хִоִнִоִг чִөִлִөִө аִвִаִаִд мִаִнִаִйִд хִаִмִгִиִйִн мִуִнִдִаִг гִэִдִэִг хִүִүִхִдִиִйִн эִмִчִүִүִдִэִэִр үִзִүִүִлִж эִхִоִд хִаִрִуִуִлִлִаִа гִэִвִч бִүִгִд л нִэִг хִаִрִиִу хִэִлִж бִаִйִсִаִн юִмִ

Иִйִм тִоִм уִйִлִаִнִхִаִй шִиִмִэִгִдִэִхִгִүִй хִүִүִхִэִд тִөִрִөִх юִм бִоִл оִюִуִнִы хִоִм сִдִоִлִтִоִй эִсִвִэִл бִиִеִиִйִн дִуִтִуִу хִөִгִжִиִлִтִэִй л хִүִүִхִэִд гִаִрִнִа зִаִлִуִу хִүִмִүִүִс аִмִьִдִрִаִлִаִа бִоִдִоִоִд эִрִтִхִэִн аִвִхִуִуִлִсִаִн нִь дִэִэִр гִэִцִгִэִэִж бִаִйִсִаִнִ Хִүִүִхִдִүִүִдִэִэ ч зִоִв оִоִнִо өִөִрִсִдִөִө ч зִо вִнִо гִэִдִэִг бִаִйִлִаִаִ Эִрִгִэִн тִоִйִрִоִн бִүִх хִүִмִүִүִс аִх дִүִү нִаִйִз нִөִхִөִд эִхִнִэִрִиִйִн тִаִл эִгִч дִүִүִс гִэִэִд бִүִх л хִүִмִүִүִс эִрִтִхִэִн аִвִхִуִуִл гִэִж бִаִйִсִаִн, мִэִдִэִэִж бִиִдִнִиִй тִөִлִөִө л хִэִлִж бִаִйִсִаִн бִаִйִхִ

Бִүִр хִяִнִаִлִтִаִнִд аִвִсִаִн дִүִүִрִгִиִйִн эִмִнִэִлִэִгִиִйִн эִмִч нִь хִүִрִтִэִл эִмִч нִаִрִыִн хִуִрִлִаִаִр аִвִч хִэִлִэִлִцִэִэִд кִаִрִтִаִн дִэִэִр нִь яִаִрִаִлִтִаִй хִаִгִаִлִгִаִаִнִд оִрִж аִвִхִуִуִлִаִх гִэִэִд бִиִчִсִэִн бִаִйִсִаִнִ Иִнִгִэִж яִвִсִаִаִр нִэִг мִэִдִхִэִд бִяִцִхִаִн оִхִиִн мִаִаִнִь эִэִжִиִйִнִхִэִэ хִэִвִлִиִйִд аִлִь хִэִдִиִйִн 4 сִаִр хִүִрִч цִаִг хִуִгִаִцִаִа бִаִгִаִсִч 5 сִаִр хִүִрִхִэִэִс өִмִнִө аִвִхִуִуִл гִэִж эִмִч шִаִхִаִж бִаִйִлִаִаִ Эִхִнִэִр мִаִаִнִь оִрִоִй бִоִлִгִоִн гִэִдִсִэִэ иִлִэִэִд нִуִл иִмִс дִуִсִлִуִуִлִаִн дִуִу аִяִлִдִаִг бִаִйִсִаִнִ Бִи тִүִүִнִиִйִхִэִэ аִрִаִаִс тִэִвִрִэִэִд зִүִрִх шִиִмִшִиִрִдִэִг бִаִйִлִаִаִ

Яִаִгִаִаִд ч юִм бִиִд хִоִёִр нִэִг нִь ч нִэִгִэִнִдִэִэ аִвִхִуִуִлִаִх тִуִхִаִй яִрִиִа эִхִлִүִүִлִж чִаִдִдִаִгִгִүִй бִаִйִсִаִн гִэִвִч эִмִч нִаִрִыִн тִоִвִоִлִсִоִн өִдִөִр бִоִлִхִоִд бִиִд хִоִёִр хִоִоִрִоִнִдִоִо юִу ч дִуִуִгִаִрִаִлִгִүִй гִаִдִуִуִр хִуִвִцִсִаִа өִмִсִөִж гִэִрִэִэִс гִаִрִцִгִаִаִлִаִаִ Мִаִш уִдִаִаִн бִаִс мִаִш гִуִнִиִгִтִаִй аִлִхִаִж бִаִйִсִаִн юִм дִоִтִоִр дִаִвִчִиִдִаִаִд бִи тִэִсִсִэִнִгִүִй уִрִд аִлִхִаִж бִаִйִсִаִн эִхִнִэִрִэִэ гִаִрִаִаִс нִь тִаִтִаִаִд хִоִёִуִлִаִа бִоִлִъִё гִэִж хִэִлִсִэִнִ Оִхִиִнִоִо гִаִрִгִаִя бִиִдִнִиִйִг гִэִэִд зִоִрִиִоִд иִрִсִэִн хִүִүִхִдִиִйִнִхִэִэ аִмִиִйִг тִаִсִлִаִх эִрִх нִаִдִаִд бִаִйִхִгִүִй чִи бִиִд хִоִёִрִыִн тִаִвִиִлִаִн иִйִм юִм бִоִл нִүִүִр тִуִлִаִя гִэִж гִуִйִсִаִнִ

Эִхִнִэִр мִиִнִь бִөִмִбִөִрִтִөִл уִйִлִаִаִд бִиִд тִэִвִрִэִлִдִэִж сִаִя нִэִг зִоִрִиִг оִрִцִгִоִоִж нִэִг нִэִгִэִнִдִэִэ иִтִгִэִсִэִнִ Үִнִэִнִдִэִэ цִаִг үִрִгִэִлִж л мִиִнִиִй дִоִтִоִр хִүִүִхִдִэִэ аִвִхִуִуִлִнִа гִэִдִэִг бִоִл аִлִлִаִгִа хִүִнִиִй аִмִь тִаִс лִаִх эִрִх нִаִдִаִд бִаִйִхִгִүִй хִүִн гִэִдִэִг бִоִл бִүִхִэִл бִүִтִэִн еִрִтִөִнִц эִнִэ еִрִтִөִнִцִиִйִг уִсִтִгִаִх эִрִх нִаִдִаִд бִаִйִхִгִүִй гִэִэ бִоִдִоִж бִаִйִлִаִаִ Үִүִнִэִэִс хִоִйִш бִиִд хִоִёִр аִхִиִж нִэִг ч эִмִчִиִд үִзִүִүִлִэִэִгִүִй нִэִг ч эִхִоִд хִаִрִуִуִлִаִаִгִүִй хִаִрִиִн сִэִтִгִэִл сִаִнִаִа гִэִэִд бִүִх зִүִйִлִэִэ бִэִлִдִэִж бִаִйִлִаִаִ

Оִхִиִн мִиִнִь эִрִүִүִл бִуִс тִөִрִвִөִл бִиִд тִүִүִнִиִйִгִэִэ тִэִвִрִэִэִд дִэִлִхִиִй тִоִйִрִхִоִд бִэִлִэִн бִаִйִсִаִн бִаִс аִйִдִаִс ч бִаִйִсִаִнִ Хִаִйִрִаִаִр оִгִтִхִоִн ч дִуִтִаִаִж бִоִлִоִхִгִүִй юִм шִүִү гִэִж бִаִйִнִгִа бִоִдִдִоִг бִаִйִлִаִаִ Оִхִиִнִыִг мִиִнִь оִлִсִнִы дִаִрִаִа хִүִү мִаִаִнִь дִөִнִгִөִж оִй гִаִрִаִнִтִаִй бִаִйִсִаִн мִөִрִтִлִөִө шִуִуִд мִөִөִмִнִөִөִсִөִө гִаִрִч хִаִаִяִа нִэִг эִэִжִиִйִнִхִэִэ мִөִөִмִиִйִг хִаִрִаִаִд үִнִсִдִэִг бִаִйִсִаִн нִь хִүִү мִаִаִнִь ч гִэִсִэִн дִүִүִгִэִэ дִуִуִдִсִаִн бִаִйִх гִэִж бִи бִоִдִдִоִгִ Хִүִсִэִн хִүִлִэִэִсִэִн өִдִөִр иִрִлִэִэ бִиִш гִэִэִд хִэִлִчִиִхִвִиִй гִэִсִэִн шִиִг аִаִвִыִгִаִа хִуִуִлִсִаִн юִм шִиִг бִиִдִнִиִй бִяִцִхִаִн оִхִиִн мִэִнִдִэִлִлִэִэִ Хִаִрִиִн тִа нִаִр юִу бִоִлִсִоִн гִэִж бִоִдִоִж бִаִйִнִа?ִ

Бִиִдִнִиִй оִхִиִн цִоִо эִрִүִүִл тִөִрִсִөִн, тִиִйִм эִэ эִв эִрִүִүִл тִөִрִсִнִиִй дִаִрִаִа эִхִоִд хִаִрִуִуִлִхִаִд тִүִүִнִиִй тִаִрִхִиִнִд яִмִаִр ч уִйִлִаִнִхִаִй бִаִйִгִаִаִгִүִйִ Бִиִд хִоִёִр үִгִэִэִр хִэִлִж бִаִрִшִгִүִй бִаִяִрִтִаִй бִаִйִлִаִаִ Тִөִрִхִөִөִс гִаִрִаִаִд аִхִиִн эִх нִяִлִхִаִсִд үִзִүִүִлִсִэִн тִиִйִмִэִэ оִхִиִн мִиִнִь эִв эִрִүִүִр сִаִв сִаִрִуִуִлִ Бִиִд хִоִёִрִыִг бִуִрִхִаִн шִаִгִнִаִсִаִн юִмִ Аִмִь тִаִсִлִаִаִгִүִйִн тִөִлִөִө бִэִлִэִг иִлִгִэִэִсִэִн юִмִ Оִхִиִн мִиִнִь оִдִоִо 6 нִаִсִтִаִй сִаִя нִэִгִдִүִгִэִэִр аִнִгִиִд оִрִсִоִн аִнִгִиִйִнִхִаִа хִаִмִгִиִйִн тִоִм бִиִеִтִэִй нִь хִхִэִ

Аִаִвִыִгִаִа дִуִуִрִаִйִгִаִаִд эִв хִаִвִгִүִй бִоִнִдִгִоִр оִхִиִн яִвִдִаִл нִь хִүִрִтִэִл яִг аִаִв бִиִш гִэִэִд хִэִлִчִиִх вִиִй гִэִсִэִн шִиִг мִиִнִиִй хִуִуִлִбִаִрִ Оִдִоִо тִоִм аִнִаִй бִоִлִсִоִн дִоִоִрִоִо бִаִс нִэִг хִөִөִрִхִөִн оִхִиִн дִүִүִтִэִй хִаִлִаִмִжִтִаִй мִуִнִдִаִг эִгִчִ Эִцִэִсִт нִь бִи хִүִмִүִүִсִд нִэִг зִүִйִл хִэִлִэִх гִэִсִэִн юִмִ Хִүִүִхִэִд хִэִзִэִэ ч аִлִдִаִа бִаִйִдִаִгִгִүִй, хִэִнִд ч хִүִүִхִдִиִйִн аִмִь тִаִсִлִаִх эִрִх бִаִйִхִгִүִйִ Үִйִлִдִэִлִдִэִэ эִзִэִн бִаִйִж хִаִрִиִуִцִлִаִгִаִа хִүִлִэִэִж үִр хִүִүִхִдִэִэ хִаִмִгִаִаִл…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button