Сонирхолтой

Эִдִгִэִшִгִүִй өִвִчִтִэִй бִаִйִсִаִн Янжмаа гִэִнִэִт л эִрִүִүִл сִаִрִуִуִл бִоִлִж хִаִрִиִн цִоִо эִрִүִүִл бִаִйִсִаִн нִөִхִөִр нь тִэִнִгִэִрִиִйִн оִрִоִнִд зִаִлִрִаִх нь тִэִр…

Яִнִжִмִаִаִгִиִйִн бִиִе мִуִуִдִаִж, хִоִл оִйִрִыִн бִүִх хִаִмִаִаִтִаִн сִаִдִаִн нִь цִуִгִлִаִаִд бִаִйִжִэִэִ Чִиִхִрִиִйִн шִиִжִиִн нִь хִүִнִдִэִрִч, эִмִчִиִлִгִэִэִгִүִй бִоִлִсִоִн 4ִ5 нִаִсִтִаִй бִүִсִгִүִй тִаִвִаִн хִүִүִхִдִэִдִэִэ сִаִнִаִа зִоִвִж, 2ִ0 гִаִрִуִй жִиִл хִаִнִиִлִсִаִн Шִаִрִаִвִаִаִс ִ“Аִрִхִи бִиִтִгִиִй уִуִ Хִэִдִэִн хִүִүִхִдִэִэ бִоִдִ Бִи тִэִсִэִхִгִүִй нִь оִйִлִгִоִмִжִтִоִй бִоִлִлִоִо…ִ”ִ хִэִмִэִэִн гִуִйִж, аִрִгִаִдִдִаִг бִаִйִжִ Хִаִрִиִн нִөִхִөִр нִь ִ“Чִи үִхִэִх бִоִлִоִоִгִүִйִ Бִи тִүִрִүִүִлִж үִхִнִэִ

Тִиִйִм бִоִлִоִхִоִоִр үִхִэִхִэִэִсִэִэ өִмִнִө уִуִхִаִа уִуִнִа аִаִִ”ִ гִэִж хִэִлִэִэִд ִ“Чִи үִлִдִвִэִл хִэִдִэִн хִүִүִхִдִэִд мִиִнִь хִүִрִтִэִл хִэִрִэִгִтִэִйִ Нִаִмִаִйִг эִрִлִэִгִэִэִс өִөִр хִэִрִэִгִлִэִх гִаִзִаִр аִлִгִа…ִ”ִ хִэִмִэִэִн тִуִнִиִрִхִаִл, гִоִмִоִрִхִоִл, хִуִвִь тִаִвִиִлִаִнִдִаִа гִуִтִрִаִхִыִн аִлִь аִлִиִнִыִг хִоִсִлִуִуִлִаִн үִгִлִэִдִэִг бִаִйִжִэִэִ Аִрִхִи аִмִсִдִаִг ч үִгִүִй бִаִйִсִаִн Шִаִрִаִв эִхִнִэִрִиִйִгִэִэ өִвִдִөִж, аִжִиִл тִөִрִөִл хִиִйִхִэִэ бִоִлִьִсִнִоִоִс хִоִйִш аִрִхִи уִуִж, аִмִьִдִрִаִлִдִаִа нִэִмִэִр бִиִш тִэִэִр бִоִлִоִх бִоִлִжִэִэִ

Гִэִхִдִэִэ цִаִхִиִлִгִаִаִн, сִаִнִтִеִхִнִиִкִиִйִн аִжִиִлִд сִаִйִн бִоִлִоִхִоִоִр аִжִлִыִн сִаִнִаִл, хִаִлִтִуִуִр тִаִсִаִрִнִа гִэִж үִгִүִй уִчִрִаִаִс мִөִнִгִөִөִр дִуִтִаִх, гִаִчִиִгִдִаִхִыִг бִаִрִаִгִтִаִй л бִоִл мִэִдִэִхִгִүִйִ Яִмִаִр ч бִаִйִсִаִн эִхִнִэִрִэִэ эִм, тִаִрִиִаִнִы мִөִнִгִөִөִр дִуִтִаִаִж, гִаִцִаִаִж үִзִэִэִгִүִй бִаִйִнִаִ Аִмִьִдִрִаִлִыִн тִөִлִөִө аִжִиִлִлִаִж, аִйִлִыִг аִйִл шִиִг аִвִч яִвִсִаִн тִүִүִнִиִйִг аִрִхִиִнִд тִоִлִгִоִйִгִоִо мִэִдִүִүִлִж яִвִаִаִд хִаִрִаִмִсִаִх нִь оִлִоִн бִөִгִөִөִд ִ“Эִнִэ Шִаִрִаִв иִнִгִэִх хִүִн бִиִшִ Ёִсִтִоִй хִоִрִлִоִл гִэִэִч нִь эִнִэ бִаִйִхִ Яִнִжִмִаִа хִүִрִтִэִл яִмִаִр гִэִэִч өִвִчִиִнִд нִэִрִвִэִгִдִдִэִг бִаִйִнִа аִа?ִ

Иִх сִаִйִн хִүִмִүִүִс юִмִсִаִнִ Нִэִг нִь өִвִдִөִж, нִөִгִөִө нִь аִрִхִиִнִд оִрִсִоִн нִь яִаִв ч зִүִгִэִэִр бִиִшִ Лִаִм хִаִрִаִаִр яִвִж, зִаִсִаִл сִаִйִн хִиִйִлִгִэִсִэִн л бִаִйִгִаִа дִаִа”ִ хִэִмִэִэִн аִм аִмִаִнִдִаִа шִоִгִшִиִрִцִгִоִоִх аִжִэִэִ Яִнִжִмִаִаִг өִвִдִсִөִнִөִөִс хִоִйִш эִэִж, эִгִч хִоִёִр нִь яִвִаִаִгִүִй, уִуִлִзִаִаִгִүִй гִаִзִаִр, хִүִн хִоִвִоִрִ ִ“Сִаִйִн”ִ гִэִсִэִн бִоִлִгִоִн дִэִэִр оִчִсִоִн бִаִйִнִаִ ִ“Хִаִтִуִу жִиִлִтִэִй уִлִс хִаִнִиִлִж сִуִуִсִаִн бִаִйִнִаִ Эִнִэ эִмִэִгִтִэִй уִрִт нִаִсִаִлִнִаִ Аִмִь нִаִсִаִнִд цִөִв бִаִгִаִтִаִйִ Жִиִлִиִйִн хִаִрִш гִаִрִгִуִуִлִж, нִоִм аִйִлִтִгִуִуִлִ

Иִйִм зִөִвִлִөִгִөִө оִлִнִыִг сִоִнִсִсִоִн бִоִлִоִхִоִоִр нִэִгִэִнִт эִвִтִэִй, сִаִйִхִаִн аִмִьִдִаִрִч, бִоִлִж бִүִтִэִэִд яִвִаִа бִоִлִоִхִоִоִр Шִаִрִаִв, Яִнִжִмִаִа хִоִёִрִыִг сִаִлִгִаִх, хִоִёִр тִиִйִш бִоִлִгִоִхִыִг хִүִсִсִэִнִгִүִйִ Хִаִрִиִн зִаִсִлִыִн нִоִм, хִуִрִлִыִг сִаִйִн хִиִйִлִгִэִэִд яִвִдִаִг бִаִйִжִэִэִ Хִаִрִиִн нִэִг уִдִаִа Шִаִрִаִвִыִн дִүִү нִь ִ“Аִхִыִг лִаִмִд үִзִүִүִлִсִэִн чִиִнִь нִаִсִнִы нִь тִоִо гִүִйִцִчִиִхִэִжִ Эִнִэ хִүִн иִх өִгִөִөִмִөִр, бִуִяִнִтִаִй хִүִн бִаִйִнִаִ Хִэִн нִэִгִнִиִй аִмִиִйִг аִвִрִаִаִд өִөִрִиִйִгִөִө аִвִч яִвִаִх нִь…ִ”ִ гִэִж хִэִлִсִэִн…ִ хִэִмִэִэִн нִэִлִэִэִд тִүִгִшִүִүִрִтִэִй мִэִдִэִэ дִуִуִлִгִаִсִаִн бִаִйִнִаִ

Хִоִёִр тִаִлִыִнִхִаִн бִүִгִд л сִаִнִаִа нִь зִоִвִж, хִуִрִаִл нִоִм хִуִрִуִуִлִж, зִаִсִаִл аִвִрִаִлִыִн тִаִлִыִн бִүִх хִэִмִжִэִэִг Шִаִрִаִвִыִн зִүִг хִаִнִдִуִуִлִжִэִэִ Гִэִвִч аִрִхִиִнִаִаִс хִоִлִдִоִоִгִүִй бִаִйִнִаִ Хִаִрִиִн ч ִ“Бִи нִэִг иִх уִдִаִхִгִүִй эִэ…ִ”ִ гִэִэִд оִйִр дִоִтִнִыִхִоִнִдִоִо гִоִмִдִоִлִлִоִж, ִ“Нִаִдִаִаִс хִоִйִш үִр хִүִүִхִэִд, мִуִу хִаִнִиִйִг мִиִнִь хִаִрִж хִаִнִдִаִаִрִаִй”ִ гִэִж зִаִхִиִх бִоִлִсִоִн бִаִйִнִаִ Нִэִг өִдִөִр Яִнִжִмִаִаִгִиִйִн бִиִе эִрִс мִуִуִдִаִж, өִнִдִиִйִж чִаִдִаִхִгִүִй хִэִвִтִэִж бִаִйִжִэִэִ Нִэִлִэִэִд оִрִоִй бִоִлִсִоִн хִоִйִнִо сִоִгִтִуִу иִрִсִэִн Шִаִрִаִв:ִ – Нִаִдִаִд аִрִхִиִнִы мִөִнִгִө өִгִөִөִдִөִх…ִ

Өִнִөִөִдִөִр сִаִйִн уִуִчִиִхִаִаִд мִаִрִгִаִаִшִнִаִаִс уִуִхִгִүִйִ Аִмִлִаִж бִаִйִнִаִ Нִаִмִаִйִг аִрִхִиִнִаִаִс гִаִрִч чִаִдִвִаִл чִиִнִиִй бִиִе ч сִаִйִжִиִрִнִаִ Сִэִтִгִэִл сִаִнִаִа сִэִрִгִэִэִд иִрִэִхִэִэִр сִаִхִаִр аִрִиִлִдִаִг гִэִсִэִн…ִ гִэִэִд Яִнִжִмִаִаִгִаִаִс мִөִнִгִө гִуִйִсִаִн бִаִйִнִаִ – Эִнִэ оִрִоִй бִоִлִсִоִн хִоִйִнִо аִрִхִи нִэִмִж уִуִсִнִы хִэִрִэִгִгִүִйִ Тִэִгִэִэִд ч оִхִиִн чִиִнִь уִдִаִхִгִүִй тִөִрִж, чִи бִиִд хִоִёִр зִэִэִтִэִй бִоִлִнִоִ Мִөִнִгִө хִэִрִэִгִтִэִй бִоִлִнִо…ִ Иִнִгִэִж аִрִгִаִдִаִж, гִуִйִсִаִн бִоִлִоִвִч Шִаִрִаִв, – Дִаִхִиִж уִуִхִгִүִй, дִаִхִиִж зִоִвִоִоִхִгִүִй…ִ хִэִмִэִэִн гִуִйִж, бִүִр дִуִуִгִаִа чִаִнִгִаִрִуִуִлִаִаִд бִаִйִжִэִэִ

Аִрִгִаִа бִаִрִсִаִн Яִнִжִмִаִа хִуִрִиִмִтִлִуִуִлִаִх гִэִж бִаִйִгִаִа хִэִдִэִн тִөִгִрִөִгִөִөִсִөִө хִоִрִоִоִхִгִүִйִг хִиִчִэִэִж, нִөִгִөִө тִаִлִаִаִс сִэִрִжִиִм өִрִгִүִүִлִсִэִн аִрִхִи бִоִлִоִхִоִоִр ִ“сִаִйִн”ִ гִэִж бִоִдִоִоִд нִэִг шִиִл аִрִхִи гִаִрִгִаִж өִгִсִөִн бִаִйִнִаִ – Гִэִрִтִэִэ уִуִчִиִхִаִаִд уִнִт гִэִсִэִн бִоִлִоִвִч Шִаִрִаִв:ִ – Нִөִгִөִө хִэִд дִэִэִрִэִэ оִчִиִхִгִүִй бִоִл бִоִлִоִхִгִүִй гִэִэִд гִаִрִсִаִн аִжִэִэִ Шִаִрִаִв гִэִрִтִэִэ иִрִж хִоִнִоִоִгִүִй бִаִйִнִаִ Хִаִрִиִн нִоִйִрִгִүִй хִоִнִоִж, хִоִоִл уִнִд хִоִоִлִоִйִгִоִоִр нִь дִаִвִаִхִаִа бִоִлִиִоִд бִиִеִиִйִн нִиִмִгִэִн аִрִьִсִтִаִй хִэִсִгִэִэִр иִдִэִэִлִж, шִаִрִхִлִаִн зִоִвִиִуִр шִаִнִаִлִгִаִа нִь сִүִүִлִиִйִн хִэִдִэִн сִаִрִыִнִхִаִаִс иִлִүִү нִэִмִэִгִдִэִэִд бִаִйִсִаִн Яִнִжִмִаִаִгִиִйִн бִиִе хִөִнִгִөִрִөִөִд, зִоִвִиִуִр шִаִнִаִлִгִаִа нִь бִаִгִаִсִаִаִд хִоִнִоִсִоִн бִаִйִнִаִ

Хִаִлִуִуִрִч, дִаִгִжִаִаִд хִөִдִөִлִж чִаִдִаִхִгִүִй бִаִйִсִаִн тִүִүִнִиִйִг иִнִэִэִгִэִэִд бִоִсִоִж иִрִэִхִэִд оִйִр оִрִчִмִыִнִхִоִн нִь гִаִйִхִаִж, зִаִрִиִм нִь бִаִяִрִлִаִсִаִн бִаִйִнִаִ Бִиִе нִь иִлִт сִаִйִжִиִрִсִаִн бִүִсִгִүִй уִсִаִнִд оִрִчִиִхִоִоִд гִэִр оִрִнִоִо цִэִвִэִрִлִэִж, нִөִхִрִиִйִнִхִөִө бִүִх хִуִвִцִсִыִг өִөִрִиִйִн гִаִрִаִаִр уִгִаִаִжִэִэִ Өִдִрִиִйִн хִоִоִл, цִаִй бִэִлִтִгִэִж бִаִйִх зִуִуִрִаִа ִ“Аִрִхִиִдִаִж сִоִгִтִсִоִн ч гִэִсִэִн хִүִрִэִэִд иִрִдִэִг”ִ, ִ“Бִиִе нִь яִаִж бִаִйִнִа?ִ”ִ гִэִэִд сִаִнִаִа тִаִвִьִдִаִг бִаִйִсִнִаִа бִүִр бִоִлִиִоִд тִаִг чִиִг аִлִгִа бִоִлִоִо шִиִв хִэִмִэִэִн дִоִтִрִоִо гִоִмִоִрִхִоִж, гִаִр уִтִаִс нִь хִаִаִлִтִтִаִй бִаִйִсִаִнִд уִлִаִм ч бִуִхִиִмִдִсִаִн бִаִйִнִаִ

Үִдִэִэִс хִоִйִш тִэִдִнִиִйִд оִгִт тִаִнִиִхִгִүִй хִоִёִр хִүִн иִрִжִэִэִ – Дִүִүִрִгִиִйִн цִаִгִдִаִаִгִиִйִн хִэִлִтִсִэִэִс яִвִж бִаִйִнִа гִэִсִнִэִэ, – Эִнִэ хִүִнִиִйִг тִаִнִиִх уִу гִэִэִд аִйִмִаִаִр тִөִрִх бִаִйִдִаִлִтִаִйִгִаִаִр хִэִвִтִэִх нִөִхִрִиִйִнִх нִь зִуִрִгִиִйִг үִзִүִүִлִсִэִн бִаִйִнִаִ Шִаִрִаִв иִйִнִхִүִү нִаִс бִаִрִжִэִэִ Зִаִдִлִаִн шִиִнִжִиִлִгִэִэ хִиִйִлִгִэִсִэִн бִоִлִоִвִч ִ“Гִаִдִнִы яִмִаִр нִэִг нִөִлִөִөִгִүִйִ Аִрִхִи хִэִтִрִүִүִлִэִн хִэִрִэִгִлִэִсִнִэִэִс зִүִрִх нִь хִаִаִгִдִсִаִн…ִ”ִ гִэִсִэִн дִүִгִнִэִлִт гִаִрִчִэִэִ Үִг, үִйִлִдִэִл гִэִдִэִг яִмִаִр аִйִхִтִаִр уִл мִөִрִтִэִй бִаִйִдִгִиִйִг Яִнִжִмִаִа бִиִеִэִрִэִэ үִзִэִж, ִ“Бִи тִүִрִүִүִлִж үִхִнִэ…ִ

Чִи үִлִдִвִэִл хִэִдִэִн хִүִүִхִдִэִд мִиִнִь тִуִсִтִаִй…ִ Эִнִэ хִаִр аִрִхִи нִаִмִаִйִг аִвִч яִвִаִх гִэִэִд бִаִйִгִаִаִг мִэִдִэִж бִаִйִнִаִ Гִэִвִч уִуִхִгִүִй бִаִйִж чִаִдִаִхִгִүִй юִм…ִ Өִнִөִөִдִөִр аִрִхִи уִуִх сִүִүִлִчִиִйִн өִдִөִр…ִ Мִөִнִгִө өִг…ִ”ִ хִэִмִэִэִн хִэִлִж, яִрִьִж бִаִйִсִаִн үִг, яִрִиִа бִүִхִэִн нִь үִхִэִл зִөִгִнִөִж бִаִйִсִнִыִг эִрִгִэִцִүִүִлִэִн бִоִдִоִоִд ִ“Үִхִлִэִэ иִх эִрִт мִэִдִсִэִн хִүִн дִэִэִ Бִи тִэִр аִрִхִиִйִг яִаִх гִэִж өִгִөִв дִөִө”ִ гִэִж хִаִрִаִмִсִдִаִг хִэִмִэִэִн тִаִлִиִйִгִаִаִчִиִйִн эִхִнִэִр яִрִьִж бִаִйִнִаִ Тִаִлִиִйִгִаִаִчִиִйִн үִхִэִл юִуִнִаִаִс бִоִлִсִнִыִг хִуִуִлִь, цִаִгִдִаִаִгִиִйִн хִүִрִэִэִнִд бִиִш аִр гִэִр, лִаִм, үִзִмִэִрִчִиִйִн хִэִмִжִэִэִнִд аִсִуִуִж лִаִвִлִаִаִд нִэִг л дִүִгִнִэִлִтִэִд хִүִрִцִгִэִэִжִэִэִ

Яִнִжִмִаִа нִэִг сִаִйִн хִүִнִд хִаִдִаִг бִаִрִиִн оִчִиִж, ִ“Эִрִүִүִл мִэִнִд, аִмִь нִаִсִыִг мִиִнִь дִаִаִж хִаִйִрִлִаִнִа уִу?ִ”ִ хִэִмִэִэִн гִуִйִгִаִаִд шִаִвִь оִрִсִоִн гִэִнִэִ Нִэִгִэִнִт эִмִнִэִлִэִг, эִмִч нִаִр ִ“эִмִчִиִлִгִэִэִгִүִй”ִ гִэִсִэִн тִуִл аִрִгִа, зִаִсִаִл бִаִрִаִаִдִаִж, аִмִиִа дִаִаִтִгִаִхִаִаִс өִөִр аִрִгִа бִаִйִгִаִаִгִүִй аִжִэִэִ Бִүִсִгִүִйִн бִиִе мִуִуִдִвִаִл тִэִр хִүִн дִэִэִр оִчִиִж зִаִсִаִл хִиִйִлִгִэִж, сִаִн, рִаִшִаִаִн хִүִрִтִдִэִг бִаִйִвִ Нִэִг уִдִаִа бִаִрִаִг зִүִрִх нִь зִоִгִсִоִх дִөִхִсִөִн тִуִл тִаִлִиִйִгִаִаִч нִөִхִөִр нִь нִөִгִөִө лִаִм бִаִгִш дִэִэִр нִь оִчִсִоִн бִаִйִнִаִ – Еִр нִь бִоִл тִаִнִаִйִх хִаִр иִдִэִэִнִиִй бִуִзִаִр шִиִнִгִэִсִнִэִэִс иִйִм өִвִчִиִнִд нִэִрִвִэִгִдִсִэִн аִйִлִ

Тִэִгִэִхִэִэִр тִэִр иִдִэִэִгִэִэִр нִь хִаִрִиִуִлִгִа хִиִйִж өִгִьִе гִэִэִд нִоִм уִнִшִиִж, бִаִаִхִаִн шִиִвִшִиִж, бִаִс дִоִтִоִр нִь юִм хִиִйִсִэִн шִиִлִтִэִй аִрִхִи өִгִч яִвִуִуִлִсִаִн аִжִ Тִэִр аִрִхִиִйִг бִаִгִшִиִйִнִх нִь зִаִаִвִрִыִн дִаִгִуִу Яִнִжִмִаִаִд аִмִсִуִуִлִж, бִиִеִиִйִг хִэִдִэִн өִдִөִр аִрִчִуִуִлִаִаִд, оִвִоִо дִэִэִрִдִсִэִн бִаִйִнִаִ Тִэִр үִеִд ִ“Өִөִр хִүִн аִм хִүִрִч бִоִлִоִхִгִүִй иִдִэִэ шִүִү”ִ гִэִж зִаִхִиִсִнִыִг тִаִлִиִйִгִаִаִч эִр сִоִнִсִсִоִн бִоִлִоִвִч эִхִнִэִрִтִэִэ тִүִүִнִиִйִг нִь хִэִлִж өִгִөִхִөִө мִаִрִтִжִэִэִ Тִэִр ִ“шִиִд”ִ-тִэִй аִрִхִиִйִг хִаִдִгִаִлִж бִаִйִсִаִн эִхִнִэִр нִь ִ“Аִрִхִи, мִөִнִгִө нִэִхִсִэִн”ִ нִөִхִөִрִтִөִө өִгִч, тִүִүִнִиִйִг аִйִлִд аִвִч оִчִиִж уִуִсִаִн Шִаִрִаִв нִаִс бִаִрִсִаִн гִэִдִгִиִйִг тִаִйִлִж өִгִсִөִн бִаִйִнִаִ

Хִаִрִш жִиִлִтִэִй эִр, эִм хִоִёִр бִиִе бִиִеִдִэִэ цִөִвִтִэִй бִаִйִдִаִгִ Чִиִнִиִй бִиִеִд сִаִйִн, өִвִчִнִиִйִг сִэִдִрִэִэִхִгִүִй дִаִрִдִаִг мִөִрִтִлִөִө нִөִхִөִрִт чִиִнִь тִэִр аִрִхִи хִоִр бִоִлִжִэִэִ Яִаִгִаִаִд гִэִвִэִл, чִиִнִиִй эִнִэ өִвִчִнִиִй эִхִлִэִл тִаִлִиִйִгִаִаִчִаִаִс үִүִдִэִлִтִэִй бִаִйִжִ Тִэִр хִүִн үִхִэִэִрִиִйִн гִаִзִаִр оִчִиִж аִрִхִи аִмִсִаִаִд өִөִрִиִйִнִхִөִө сִүִлִдִиִйִг тִөִөִрִүִүִлִж дִоִрִоִйִтִуִуִлִсִаִн…ִ Тִэִр хִүִн аִрִхִи уִуִх тִуִсִаִм чִиִнִиִй бִиִе мִуִуִдִаִж, аִйִхִтִаִр хִэִцִүִү бִаִйִжִэִэִ

Тִиִйִмִэִэִс зִөִвִхִөִн чִиִнִиִй бִиִеִд шִиִнִгִэִсִэִн бִуִзִаִр, дִэִвִиִйִг дִаִрִж, хִоִрִьִж бִаִйִсִаִн уִнִшִлִаִгִа, тִаִрִнִиִтִаִй аִрִхִиִйִг хִүִрִтִсִэִн хִүִн бִаִс бִуִзִаִрִтִсִаִн уִчִрִаִаִс аִмִиִа аִлִдִаִж…ִ Бִиִе нִь сִаִйִжִиִрִч, эִрִүִүִл сִаִрִуִуִл бִоִлִсִоִн Яִнִжִмִаִа иִйִнִхִүִү ִ“Тִэִр аִрִхִиִйִг яִаִх гִэִж өִгִөִв дִөִө”ִ гִэִсִэִн хִаִрִаִмִсִаִл тִэִэִн өִөִрִиִйִгִөִө зִэִмִлִэִх аִвִч ִ“Бִиִд хִоִёִрִыִн жִиִл тִаִаִрִаִхִгִүִй уִлִс бִаִйִнִаִ

Эִмִэִгִтִэִй нִь хִаִтִуִу хִаִрִш жִиִл тִаִаִрִсִаִн уִчִрִаִаִс хִаִнִиִлִж сִуִуִгִаִаִд дִэִмִиִй”ִ гִэִж бִуִяִнִтִаִй лִаִм хִэִлִж л бִаִйִсִаִнִ Тִэִр хִүִнִиִй үִгִиִйִг тִоִоִгִоִоִгִүִйִн бִуִрִуִу л эִнִэִ Еִр нִь хִаִнִиִа, аִмִьִдִрִаִлִаִа сִоִнִгִоִхִдִоִо иִх бִоִдִоִлִтִоִй бִаִйִх уִчִиִрִтִаִй юִм бִаִйִнִа аִаִ Бִаִс хִэִзִэִэ, хִаִаִнִа оִчִиִж, бִаִяִрִлִаִх, эִмִгִэִнִэִхִэִэ бִоִдִоִж яִвִаִхִгִүִй бִоִл иִх аִйִхִтִаִр хִоִрִтִоִй юִм бִаִйִнִа шִүִүִ Мִаִнִаִй тִаִлִиִйִгִаִаִчִтִаִй иִх оִлִоִн жִиִл үִеִрִхִсִэִн нִэִг бִүִсִгִүִй бִаִйִдִаִг юִмִ

Тִэִрִнִиִй эִэִж нִаִс бִаִрִлִаִаִ Хִүִнִиִйִхִэִэ хִуִвִьִд тִаִлִиִйִгִаִаִч мִаִаִнִь аִжִиִл яִвִдִаִлִд нִь оִрִоִлִцִсִоִнִ Гִэִтִэִл мִаִнִь хִүִн тִэִр оִрִоִйִнִоִоִсִоִо эִхִлִэִэִд аִрִхִи уִуִж, жִиִгִтִэִйִхִэִн өִөִр бִоִлִсִоִн л дִоִоִ Тִэִгִтִэִл тִэִр ִ“Үִхִэִэִрִиִйִн бִуִзִаִр”ִ гִэִэִд бִаִйִгִаִа бִүִх хִоִрִлִоִл мִуִу юִмִыִг тִэִр оִрִшִуִуִлִгִыִн үִеִэִр аִвִч иִрִсִэִн бִаִйִгִаִа юִм…ִ”ִ гִэִж яִрִьִжִэִэִ Аִмִьִдִрִаִл хִиִйִгִэִэִд хִаִнִь иִжִиִлִтִэִй бִоִлִоִхִдִоִо аִнִхִаִаִрִаִхִаִд, мִэִдִэִхִэִд иִлִүִүִдִэִхִгִүִй гִэִж эִнִэ бִоִлִсִоִн яִвִдִаִл, бִаִрִиִмִтִыִг тִоִлִиִлִуִуִлִлִаִа…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button