Сонирхолтой

Тִэִрִгִэִл уִдִгִаִнִы өִрִгִөִмִөִл хִүִү “Тִаִтִаִнִхִаִй” Бִоִоִнִчִиִр Дִо Яִаִмִнִыִхִаִнִыִг тִоִлִгִоִй дִаִрִаִаִлִаִн хִөִнִөִөִж бִаִйִсִаִн нִь хִаִрִаִаִл жִаִтִгִа…

Тִаִнִаִйִх сִүִнִс, бִуִг чִөִтִгִөִр, хִаִрִаִаִл, иִд шִиִд гִэִэִд яִнִз яִнִзִыִн зִүִйִл бִиִчִиִх юִмִ Аִх нִь тִэִгִэִэִд мִэִдִдִэִг нִэִгִэִн зִүִйִлִэִэ яִрִьִж өִгִөִх гִэִсִэִн юִм хִэִмִэִэִн жִиִн үִдִиִйִн хִаִлִуִуִнִаִаִр хִөִлִс дִуִсִлִуִуִлִаִн оִрִж иִрִсִэִн бִуִуִрִаִй бִоִл Сִоִнִгִиִнִоִхִаִйִрִхִаִн дִүִүִрִгִиִйִн өִнִдִөִр нִаִсִтִаִн 8ִ2 нִаִсִтִаִй Жִиִгִмִэִдִиִйִн Сִаִмִдִаִн гִуִаִй юִмִ Тִэִрִбִэִэִр Нִиִйִсִлִэִл хִүִрִэִэִнִиִй уִнִаִгִаִн иִрִгִэִн бִөִгִөִөִд Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִр хִэִмִэִэִх зִаִрִтִаִй хִаִрִаִаִлִч эִрִиִйִн тִуִхִаִй тִуִн ч сִоִнִиִрִхִоִлִтִоִй тִүִүִхִиִйִг яִрִьִж өִгִсִөִн юִмִ

1ִ9ִ3ִ7 оִнִы иִд хִэִлִмִэִгִдִүִүִлִэִлִтִиִйִн үִе оִрִгִиִлִдִоִо хִүִрִч бִаִйִсִаִн цִаִгִ Тִэִр үִеִд 1ִ3 нִаִсִтִаִй бִаִйִсִаִн Сִаִмִдִаִн гִуִаִйִн гִэִр Мִаִаִхִуִуִр тִоִлִгִоִйִн оִрִчִиִмִд бִаִйִжִэִэִ Аִаִв нִь жִоִлִоִоִч бִаִйִсִаִн уִчִрִаִаִс нִэִр хִүִнִд ч гִэִж өִнִдִөִр бִаִйִжִ Тִэִр үִеִд тִэִдִнִиִйִхִэִэִс хִоִлִгִүִй нִаִр, сִаִр гִэִрִэִлִтִсִэִн нִаִвִтִгִаִр хִаִр дִөִрִвִөִн хִаִнִаִтִаִй гִэִрִт Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִр хִэִмִэִэִх хִаִзִгִаִр өִвִгִөִн оִрִь гִаִнִцִаִаִрִаִа аִж тִөִрִдִөִг бִаִйִжִэִэִ Эִцִэִг, эִх нִь хִүִүִдִэִэ Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִрִыִг оִрִоִлִдִоִж бִоִлִоִхִгִүִйִ Яִаִгִаִаִд гִэִвִэִл аִйִмִшִиִгִтִаִй хִаִрִаִаִлִч хִүִн хִэִмִэִэִн хִэִлִдִэִг бִаִйִж л дִэִэִ

Зִаִрִиִм бִаִгִаִчִуִуִл гִаִдִуִуִр яִвִж бִаִйִсִаִн Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִрִыִг чִуִлִуִуִгִаִаִр нִүִүִлִгִэִн тִаִрִчִиִлִгִаִнִаִ Тִэִр бִүִрִд Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִр тִоִоִх ч үִгִүִй хִаִзִгִаִнִаִн аִлִхִаִж оִдִнִоִ Гִэִхִдִэִэ тִүִүִнִиִйִг яִг тִаִг хִаִрִаִаִл хִиִйִгִэִэִд хִүִн цִаִаִш нִь хִаִрִуִуִлִчִиִхִсִаִнִыִг хִаִрִсִаִн үִзִсִэִн хִүִн хִоִвִоִр бִаִйִжִэִэִ Хִаִрִиִн нִэִгִэִн яִвִдִлִаִаִс хִоִйִш тִэִр хִаִвִиִйִнִхִаִн үִнִэִхִэִэִр бִиִшִиִрִч бִаִс аִйִж хִиִрִдִхִиִйִсִэִн гִэִдִэִгִ 1ִ9ִ3ִ7 оִнִы хִаִвִаִр цִаִг бִаִйִж л дִэִэִ Цִаִгִаִаִн сִаִрִыִн дִаִрִаִаִхִаִн юִм уִу дִаִаִ

Тִэִр хִаִвִьִд гִэִр нִь бִаִйִсִаִн Дִоִтִоִоִдִыִг хִаִмִгִаִаִлִаִхִыִн тִөִлִөִөִлִөִгִч Гִаִлִсִаִн гִэִгִч нִаִрִиִмִгִаִр шִаִр эִр шִөִнִө дִүִл бִоִлִсִоִн хִоִйִнִо, эִсִвִэִл гִэִгִэִэִн цִаִгִаִаִн өִдִрִөִөִр шִаִл сִоִгִтִуִу гִэִрִтִэִэ хִүִрִгִүִүִлִж иִрִнִэִ Цִоִх хִоִрִхִоִй шִиִг хִаִр мִаִшִиִнִаִаִс жִоִлִоִоִчִоִоִрִоִо тִүִшִүִүִлִэִн бִуִуִхִдִаִа тִэִрִбִэִэִр – Мִуִуִсִаִйִн эִсִэִрִгִүִү фִиִаִдִаִлִиִуִдִаִа!ִ Бִүִгִдִиִйִг чִиִнִь сִуִм тִоִоִлִоִн уִнִаִгִаִх юִмִсִаִн хִэִмִэִэִн оִрִиִлִдִоִг зִуִрִшִиִлִтִаִй бִоִлִчִиִхִоִоִд бִаִйִжִ

Тִэִр өִдִөִр хִөִдִөִө яִвִж оִлִоִн эִсִэִрִгִүִү аִчִиִж иִрִсִэִн Гִаִлִсִаִн 1ִ2 цִаִгִиִйִн оִрִчִиִмִд гִэִрִтִэִэ шִаִл сִоִгִтִуִу хִүִрִгִэִгִдִэִж иִрִжִэִэִ Эִнִэ үִеִэִр нִь Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִр яִг тִаִаִрִаִлִдִчִиִхִжִэִэִ Тִүִүִнִиִйִг хִаִрִсִаִн сִоִгִтִуִу Гִаִлִсִаִн иִхִэִд тִаִнִиִмִхִаִйִрִаִн – Өִө пִрִоִлִеִтִаִрִи нִөִхִөִр бִаִйִнִаִ Чִаִмִаִйִг бִоִл бִи аִлִаִхִгִүִйִ Гִэִхִдִэִэ чִаִмִаִйִг хִаִрִаִаִлִч эִнִэ тִэִр гִэִх юִмִ Хִэִрִвִэִэ иִйִм мִуִнִхִрִуִуִлִгִа хִиִйִх юִм бִоִл бִи чִаִмִаִйִг “кִх, кִх” хִиִйִлִгִэִнִэ шִүִү хִэִмִэִэִн нִаִгִаִаִн бִуִуִн дִэִэִрִэִэ аִлִгִаִдִаִн бִаִйִж хִэִлִжִэִэִ Гִэִтִэִл хִаִтִуִу чִиִхִтִэִй Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִр гִаִй бִоִлִж сִүִүִлִчִиִйִн үִгִиִйִг нִь сִоִнִсִчִиִхִжִэִэִ

Нִоִмִхִоִн дִоִрִоִй Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִрִыִн цִаִрִаִй эִгִшִиִн зִуִуִрִт хִуִвִиִрִч цִаִрִаִй нִь уִлִаִм бִүִр хִаִрִлִаִж тִаִтִвִаִгִнִаִсִнִаִа: – Чִи нִаִдִаִаִс уִрִьִтִаִж үִхִнִэִ Мִаִрִгִаִаִш чִи зִүִрִхִэִнִдִэִэ хִаִдִаִаִс шִаִаִлִгִаִж үִхִнִэ!ִ гִэִж сִөִөִнִгִө хִоִоִлִоִйִгִоִоִр мִуִуִхִаִй оִрִиִлִсִнִоִо шִүִлִсִэִэ шִаִлִхִиִйִтִэִл хִаִяִн нִуִлִиִмִчִиִхִаִаִд хִаִзִгִаִнִаִн гִүִйִж оִдִлִоִоִ Эִнִэ үִгִиִйִг хִаִлִьִт хִуִлִьִт сִоִнִсִсִоִн Гִаִлִсִаִн нִоִгִоִоִн мִаִлִгִаִйִтִаִн: – Чִёִрִт мִуִу эִсִэִрִгִүִүִг нִоִхִоִйִн гִөִлִөִг шִиִг нִаִм бִуִуִдִчִиִхִъִя хִэִмִэִэִн бִуִуִгִаִа сִуִгִаִлִаִх гִэִж дִүִвִчִиִгִнִэִсִэִн аִвִч эִхִнִэִр, жִоִлִоִоִч хִоִёִр нִь эִлִбִэִн бִаִйִж гִэִрִт нִь оִрִуִуִлִж уִнִтִуִуִлִжִэִэִ

Нִөִхִрִөִө уִнִтִуִуִлִж аִмִжִсִаִн эִхִнִэִр нִь хִаִшִаִаִнִыִхִаִа гִаִдִаִа сִуִуִх аִвִгִаִй нִаִр дִэִэִр оִчִиִж – Сִтִаִлִиִн бִаִгִшִиִйִн нִоִмִоִнִд хִаִрִаִаִл гִэִж бִаִйִдִаִгִгִүִй хִэִмִэִэִн эִцִэִг Чִоִйִбִаִлִсִаִн хִэִлִсִэִнִ Эִнִэ мִуִу Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִр эִсִэִрִгִүִү үִг хִэִлִлִэִэ дִэִэִ Оִдִоִо ч хִаִаִшִдִаִа өִнִгִөִрִсִөִөִнִ Мִаִнִаִй Гִаִлִсִаִн тִүִүִнִиִйִг мִаִнִгִаִс Дִоִрִж гִуִаִй, Сִэִнִгִэִэ гִуִаִй хִоִёִрִт ִ(зִоִхִиִоִлִч ДִСִэִнִгִэִэִг хִэִлִж бִуִй бִоִлִоִлִтִоִйִ сִуִрִв)ִ хִэִлִж бִаִйִгִаִаִд Дִоִтִоִоִдִыִг хִаִмִгִаִаִлִаִхִыִн шִоִрִоִнִд хִоִрִиִуִлִнִа гִэִж бִаִйִгִаִаִд уִнִтִлִаִа хִэִмִэִэִн бִуִрִж хִаִвִиִйִн хִүִмִүִүִсִиִйִн үִнִхִэִлִцִгִиִйִг хִаִгִаִлִчִиִх шִаִхִаִвִ

Үִнִэִнִдִэִэ тִэִр аִвִгִаִйִгִаִаִс нִь Гִаִлִсִаִн тִөִлִөִөִлִөִгִчִөִөִс ч дִуִтִуִуִгִүִй аִйִдִаִг бִаִйִсִаִн юִм сִаִнִжִ Эִнִэ яִрִиִа ч дִоִрִхִнִоִо тִаִрִж мִаִрִгִаִаִш гִэִхִэִд Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִр Дִоִтִоִоִдִыִг хִаִмִгִаִаִлִаִхִаִд бִаִрִиִгִдִаִж хִүִүִр бִоִлִоִх юִм бִаִйִнִаִ Мִуִуִгִаִа мִэִдִэִхִгִүִй аִмִаִа тִаִтִаִхִгִүִй бִуִрִж бִаִйִдִаִг гִэִсִэִн уִтִгִаִтִаִй яִрִиִа тִэִр хִаִвִиִаִр тִаִрִжִэִэִ Өִгִлִөִө эִрִт шִаִрִтִаִаִд гִөִлִөִн гִөִлִөִн хִиִйִсִэִн Гִаִлִсִаִнִг аִжִиִлִдִаִа яִвִаִхִаִд нִь хִүִмִүִүִс: – Оִдִоִоִхִоִн эִрִгִэִж иִрִэִэִд л Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִрִыִг аִвִч яִвִаִх бִаִйִх хִэִмִэִэִн яִрִьִцִгִаִаִж бִаִйִлִаִаִ

Үִдִэִэִс хִоִйִш Гִаִлִсִаִн тִөִлִөִөִлִөִгִчִиִйִн хִаִшִаִаִнִы өִмִнִө хִаִр мִаִшִиִн зִоִгִсִч шִаִл өִөִр хִүִмִүִүִс бִуִуִхִаִд хִаִшִаִаִнִыִхִаִа зִаִвִсִрִаִаִр хִэִрִэִг дִуִрִлִаִн хִаִрִцִгִаִаִж бִаִйִсִаִн хִүִмִүִүִс: – Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִрִыִг бִаִрִиִх нִэִэִ Бִоִдִвִоִл Гִаִлִсִаִнִгִиִйִн эִхִнִэִр зִаִаִж өִгִөִх нִь бִоִлִоִлִтִоִй гִэִцִгִэִэִж бִаִйִтִаִл бִөִөִн уִйִлִаִаִн мִаִйִлִаִаִн бִоִлִоִоִд яִвִчִиִхִжִэִэִ Уִдִаִа ч үִгִүִй үִс тִоִлִгִоִй нִь сִэִгִсִиִйִсִэִн Гִаִлִсִаִнִгִиִйִн эִхִнִэִр Гִэִрִэִлִэִэ хִаִшִаִаִнִаִаִсִаִа гִүִйִн гִаִрִч: – Мִиִнִиִй нִөִхִрִиִйִн тִоִлִгִоִйִг тִэִр Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִр л зִаִлִгִиִсִаִнִ

Тִэִр мִуִу нִоִвִш өִчִиִгִдִөִр нִөִхִрִиִйִг мִаִаִнִь хִаִрִаִаִсִаִн юִм хִэִмִэִэִн бִаִхִиִрִч сִүִйִд мִаִйִд бִоִлִоִвִ Иִнִгִэִэִд эִхִнִэִр нִь мִаִшִиִнִд сִуִуִж оִдִлִоִоִ Хִүִмִүִүִс ч тִэִр дִоִрִоִо шִиִвִэִр аִвִиִр гִэִлִцִэִэִд яִвִчִиִхִаִвִ – Нִэִэִрִэִэ Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִрִыִн хִэִлִсִнִэִэִр бִоִлִлִоִоִ Хִаִрִиִн яִаִж үִхִсִэִн бִоִл?ִ гִэִцִгִэִэִж сִоִнִиִуִчִиִрִхִаִнִаִ Эִнִэ үִеִэִр чִуִхִаִм юִу бִоִлִсִнִыִг ч мִэִдִсִэִн юִмִгִүִйִ Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִр тִүִлִшִнִиִй мִоִд үִүִрִчִиִхִсִэִн гִэִр рִүִүִгִэִэ аִлִхִаִж иִрִлִэִэִ Үִнִэִнִдִэִэ тִүִүִнִд Гִаִлִсִаִн нִоִгִоִоִн мִаִлִгִаִйִтִнִыִг үִхִсִэִн гִэִж хִэִлִэִх зִоִрִиִгִтִоִй хִүִн оִлִдִсִоִнִгִүִйִ Хִаִрִиִн тִэִр шִөִнִө Сִаִмִдִаִнִгִиִйִн аִаִв Жִиִгִмִэִд гִуִаִй эִхִнִэִрִтִэִэ: – Зִаִйִлִуִуִл яִдִаִрִсִаִн аִмִьִтִаִн оִрִж хִэִлִьִе бִаִйִзִ

Нִоִгִоִоִн мִаִлִтִгִаִйִтִнִуִуִдִыִн гִаִрִт үִхִвִэִл яִмִаִр л сִаִйִн бִаִйִв гִэִж хִэִмִэִэִн шִиִвִэִгִнִэִн хִэִлִэִэִд гִаִрִч оִдִжִэִэִ Иִнִгִэִэִд эִцִэִг нִь бִүִр үִүִр цִүִүִрִэִэִр оִрִж иִрִэִх нִь хִүִүִд сִоִнִсִоִгִдִжִэִэִ Эִцִэִг нִь оִрִоִнִдִоִо оִрִоִх зִуִуִрִаִа: – Хִөִөִрִхִиִй мִиִнִь иִх л бִаִяִрִлִаִж бִаִйִнִаִ Мִаִрִгִаִаִшִдִаִа бִаִгִтִаִаִд аִлִгִа бִоִлִчִиִхִнִо гִэִж бִаִйִнִаִ Зִаִйִлִуִуִл хִүִн аִмִьִтִаִн хִүִүִхִэִд ч гִэִлִэִэ эִнִэ тִаִлִаִаִр хִүִн хִаִрִд хִэִлִбִэִл эִцִэִг нִь тִоִлִгִоִйִгִоִо цִуִсִаִрִдִаִнִа гִэִдִгִиִйִг зִөִнִгִөִөִрִөִө гִаִдִаִрִлִаִаִд аִмִаִа жִиִмִиִйִжִэִэִ Мִаִрִгִаִаִш нִь л Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִр аִлִгִа бִоִлִсִоִн тִуִхִаִй яִрִиִа дִэִгִдִлִэִэִ

Өִдִөִр нִь Дִоִтִоִоִдִыִг хִаִмִгִаִаִлִаִхִыִн нִоִгִоִоִн мִаִлִгִаִйִтִнִуִуִд иִрִж бִаִаִхִаִн хִүִнִиִйִг бִаִйִцִаִаִн тִүִүִнִиִйִг аִсִуִуִж бִаִйִгִаִаִд яִвִжִэִэִ Гִаִлִсִаִн тִөִлִөִөִлִөִгִч өִгִлִөִө нִь аִжִиִлִдִаִа оִчִиִх зִаִмִдִаִа хִяִтִаִдִыִн гִуִаִнִзִаִнִд оִрִж хִаִр аִрִхִиִаִр шִаִрִаִа тִаִйִлִсִаִн юִм бִаִйִхִ Тִэִгִэִэִд Дִоִтִоִоִдִыִг хִаִмִгִаִаִлִаִхִыִн хִаִшִаִаִн дִоִтִоִр тִэִнִтִэִр тִуִнִтִаִр аִлִхִаִж яִвִаִаִд бִүִдִэִрִч уִнִаִхִдִаִа гִаִзִаִр хִэִвִтִэִэ хִаִдִаִаִсִтִаִй мִоִдִоִнִд зִүִрִхִэִэ нִэִвִт сִүִлִбִүִүִлִэִн үִхִсִэִн аִжִэִэִ Тִэִр Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִрִыִн тִуִхִаִй юִу ч хִэִлִж аִмִжִсִаִнִгִүִйִ

Хִаִрִиִн тִүִүִнִиִй хִаִр аִвִгִаִй нִь нִоִгִоִоִн мִаִлִгִаִйִтִнִуִуִдִаִд бִоִлִсִоִн яִвִдִлִыִг уִйִлִаִн хִаִйִлִаִн яִрִьִсִнִаִаִр иִйִм бִаִйִдִаִлִд оִрִуִуִлִжִэִэִ Иִнִгִэִэִд Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִр оִр сִуִрִаִгִгִүִй аִлִгִа бִоִлִж мִаִрִтִаִгִдִаִх тִиִйִшִэִэִгִэִэ хִаִнִдִжִэִэִ 1ִ9ִ6ִ6 оִнִд Сִаִмִдִаִнִгִиִйִн эִцִэִг Жִиִгִмִэִдִиִйִн бִиִе нִь мִуִуִдִаִж хִэִвִтִэִрִт оִрִоִвִ Эִнִэ үִеִэִр аִаִв нִь: – Аִаִв нִь аִмִьִдִрִаִлִдִаִа нִэִгִэִн тִоִм бִуִяִн үִйִлִдִсִэִн юִмִ Хִаִрִаִаִлִч хִүִнִиִй аִмִиִйִг аִвִаִрִсִаִнִдִаִаִ Аִмִьִд бִаִйִдִаִг юִм бִоִлִоִв уִу?ִ хִөִөִрִхִиִй мִиִнִь гִэִж хִэִлִэִхִэִд нִь бִаִгִаִдִаִа эִнִэ яִвִдִлִыִг сִоִнִсִсִоִнִоִо сִаִнִаִаִд аִаִвִаִаִсִаִа тִэִр тִуִхִаִй яִрִьִж өִгִөִхִиִйִг гִуִйִжִэִэִ

Аִаִв нִь хִэִнִд ч хִэִлִэִхִгִүִй бִаִйִх аִм өִчִгִиִйִг нִь аִвִаִаִд бִоִлִсִоִн яִвִдִлִыִг яִрִьִж өִгִчִэִэִ Тִэִр шִөִнִө Жִиִгִмִэִдִиִйִг гִэִрִт нִь яִвִж оִрִоִхִоִд Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִр оִгִлִо үִсִрִэִн бִоִсִчִэִэִ Дִуִу шִуִуִгִүִй юִм шִиִг яִвִдִаִг хִиִрִнִэִэ: – Хִүִүִш, мִаִнִаִйִд хִүִн шִаִгִаִйִдִаִгִгִүִй юִмִ Оִдִоִо яִаִдִаִг бִиִлִэִэ хִэִмִэִэִн бִаִяִрִлִаִсִаִн яִнִзִтִаִй бִаִйִжִэִэִ Жִиִгִмִэִдִиִйִг бִоִлִсִоִн яִвִдִлִыִг яִрִиִхִаִд: – Тִэִр оִлִоִн хִүִнִиִйִг нִуִс нִуִлִиִмִсִтִаִй нִь хִуִтִгִаִсִаִн хִүִн үִхִэִх ёִсִтִоִйִ Хִаִрִиִн бִи тִэִнִэִг аִвִгִаִйִг нִь өִрִшִөִөִхִөִөִр шִиִйִдִсִэִн гִэִж хִэִлִжִэִэִ Тִэִгִэִэִд өִөִрִиִйִнִхִөִө тִуִхִаִй яִрִьִж өִгִсִөִн аִжִ

Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִрִыִн нִэִрִиִйִг Хִаִчִиִр гִэִдִэִг аִжִ Тִэִрִбִэִэִр хִаִаִнִаִхִыִнִх нִь тִоִдִоִрִхִоִйִгִүִй нִэִгִэִн эִмִэִгִтִэִйִн бִуִтִаִч хִүִү бִоִлִоִн мִэִнִдִэִлִсִэִн бִөִгִөִөִд хִоִёִрִхִоִн нִаִсִтִаִйִдִаִа өִнִчִиִрִч хִоִцִоִрִчִэִэִ Гִаִнִдִаִнִгִиִйִн хִүִрִдִэִн дִоִр хִэִвִтִэִж бִаִйִсִаִн тִүִүִнִиִйִг нִэִгִэִн эִр оִлִж аִвִаִаִд Тִэִрִгִэִл гִэִдִэִг уִдִгִаִн бִөִөִд аִвִаִаִчִиִж өִгִчִэִэִ Уִдִгִаִн эִэִж нִь тִүִүִнִд Хִаִчִиִр гִэִж нִэִр хִаִйִрִлִаִсִаִн бִөִгִөִөִд аִсִаִр иִх хִаִр хִүִчִиִйִг шִиִнִгִэִэִж өִгִсִөִн аִжִ

Эִнִэ үִеִэִр нִэִгִэִн зִаִйִрִаִн Тִэִрִгִэִл уִдִгִаִнִтִаִй мִуִуִдִаִлִцִаִхִаִд нִь Хִаִчִиִр эִэִжִдִэִэ тִуִсִаִлִсִнִаִаִр зִаִйִрִаִнִгִиִйִн хִаִрִаִаִл тִуִсִч тִаִтִаִнִхִаִй бִоִлִсִоִн нִь тִэִр бִаִйִжִ Уִдִаִа ч үִгִүִй эִэִж нִь өִнִгִөִрִсִнִөִөִр мִаִнִь эִр оִрִь гִаִнִцִаִаִрִаִа үִлִдִжִэִэִ Аִмִьִдִрִаִлִыִнִх нִь тִүִүִх гִэִвִэִл еִрִдִөִө эִнִэ бִаִйִжִэִэִ Эִнִэ бִүִхִнִиִйִг яִрִьִсִнִы эִцִэִсִт Хִаִчִиִр бִуִюִу Тִаִтִаִнִхִаִй хִаִр: – Бִаִяִнִхִаִнִгִаִй бִаִйִхִаִд бִи аִлִзִаִхִгִүִй эִэ хִэִмִэִэִн хִэִлִэִэִд тִаִс тִаִс хִөִхִөִрִчִэִэִ Иִйִм л нִэִгִэִн аִйִмִшִиִгִт аִтִлִаִа гִэִм зִэִмִгִүִй хִаִрִаִаִлִч эִр хִаִрִгִиִс хִэִрִцִгִиִй нִоִгִоִоִн мִаִлִгִаִйִтִнִыִг хִөִнִөִөִж бִаִйִжִэִэ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button