Өгүүллэг

Хִаִдִаִм аִаִв рִуִу зִаִлִгִаִаִд “Тִаִнִаִй хִүִү дִэִнִдִүִү бִаִйִнִа. Бִи сִаִлִаִаִд яִвִлִаִа” гэтэл Зִаִзִа гִэִхִэִэִс өִөִр үִг хִэִлִэִэִгִүִй бִа

Хִаִаִлִгִаִа нִэִэִгִэִэִд хִаִрִтִаִл нִэִэִрִэִн Мִиִнִиִй аִмִьִдִрִаִлִыִн хִаִмִгִиִйִн эִрִгִэִлִтִтִэִй үִеִиִйִн тִаִлִаִаִр яִрִиִх гִэִж бִаִйִнִаִ Бִи бִоִл мִаִш тִэִн эִг хִүִнִ Дִэִнִдִүִү дִуִрִаִаִрִаִа аִмִьִдִаִрִч бִаִйִжִэִэִ Нִэִг зִаִлִуִуִтִаִй уִуִлִзִдִаִг бִаִйִж бִаִйִгִаִаִд тִүִүִнִэִэִс жִиִрִэ м сִэִн бִоִлִсִоִнִ Тִэִгִэִэִд тִэִр хִүִнִд хִэִлִэִхִэִд юִу ч дִуִуִгִаִрִаִхִгִүִй 1ִ0 мִиִнִуִт оִрִчִиִм бִоִлִсִоִнִ Тִэִгִэִэִд өִөִр юִм яִрִиִаִд эִхִэִлִсִэִнִ Үִүִнִиִйִг нִь бִи хִүִлִэִэִн зִөִвִшִөִөִрִөִхִгִүִй бִаִйִнִа гִэִж оִйִлִгִоִсִоִнִ Еִр нִь бִоִл бִи тִүִүִнִтִэִй сִуִуִнִа бִаִрִиִнִа гִэִж бִоִдִоִж бִаִйִгִаִаִгִүִйִ

Хִэִрִэִв хִүִлִэִэִн зִөִвִшִөִөִрִвִөִл сִуִуִхִаִаִс л гִэִж бִоִдִсִоִнִ Гִэִхִдִэִэ тִэִдִнִиִй эִэִж үִнִэִхִэִэִр аִйִм шִиִг тִаִйִ Эִгִч нִь мִаִнִаִй аִнִгִиִйִн оִхִиִн бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр бִаִс мִэִдִнִэ л дִэִэִ ִ Тִэִр аִвִгִаִй лִаִв хִүִүִтִэִйִгִэִэ нִаִмִаִйִг сִуִуִлִгִаִаִгִүִй гִэִж хִаִмִгִиִйִн тִүִрִүִүִнִд бִоִдִсִоִн бִаִс тִэִр эִэִжִиִйִн эִрִх хִүִү бִиִд 2 иִйִг бִаִйִтִуִгִаִй өִөִрִиִйִгִөִө ч аִвִаִаִд яִвִж чִаִдִаִхִгִүִй гִэִж өִөִрִтִөִө дִүִгִнִэִлִт өִгִөִөִд бִуִрִхִаִнִы өִгִсִөִн гִаִнִцִхִаִн бִэִлִгִиִйִг тִаִсִаִлִсִаִн хִэ рִц гִиִй эִмִэִгִтִэִй бִоִл бִиִ Тִэִр хִүִнִтִэִй дִаִхִиִж хִаִрִьִцִаִаִгִүִйִ

Мִаִнִаִй нִөִхִөִр бִоִл 2 жִиִл оִрִчִиִм мִиִнִиִй хִоִйִнִоִоִс гִүִйִж бִаִйִгִаִаִд сִуִуִсִаִнִ Тִэִр үִеִд ч гִсִн гִүִйִдִэִг л бִаִйִсִаִнִ Дִаִаִнִч бִи тִоִоִдִоִгִгִүִй бִаִйִж дִэִэִ Еִр нִь бִоִл мִиִнִиִй хִаִнִь жִиִжִиִгִхִэִн бִиִеִтִэִй, хִаִр цִаִрִаִйִтִаִй, дִэִнִдִүִү тִуִуִшִтִаִй, нִаִдִтִаִй сִуִуִх үִеִдִэִэ аִр х и уִуִж чִаִдִдִаִгִгִүִй, аִмִаִрִхִаִн сִоִг т дִоִг зִаִлִуִу бִаִйִсִаִнִ Аִнִх гִэִрִлִэִэִд үִнִэִхִэִэִр хִаִлִуִуִхִаִн хִаִлִаִмִжִтִаִй жִаִрִгִаִдִаִг бִаִйִлִаִаִ Өִөִрִтִөִө зִөִв сִоִнִгִоִлִт хִиִйִсִэִн гִэִж бִаִт иִтִгִэִлִтִэִй бִаִйִсִаִнִ ִ Яִвִаִаִнִдִаִа бִиִд 2ִыִн зִоִв л оִн эִхִэִлִсִэִн хִүִүִхִэִдִтִэִй бִоִлִоִхִгִүִй 5 жִиִл бִоִлִлִоִоִ

Гִаִнִцִхִаִн уִдִаִа жִиִрִэ мִс эִлִсִэִн нִь сִаִвִнִы гִаִдִуִуִр жִиִрִэ м сִлִэִлִт гִэִэִд өִрִөִөִсִөִн өִнִдִг өִв чִөִө аִвִаִхִуִуִлִсִаִнִ Яִаִдִаִг ч бִаִйִсִаִн жִиִр эִмִс лִэִх юִм бִаִйִнִа гִэִж бִаִяִрִлִаִсִаִнִ Өִрִөִөִсִөִн өִнִдִг өִвִчִтִэִй ч хִүִмִүִүִс жִиִрִэ мִсִэ н бִоִлִж л бִаִйִдִаִг шִдִ Гִэִвִч бִаִс л бִоִлִдִоִгִгִүִйִ Иִнִгִэִэִд үִзִүִүִлִсִэִн нִь үִлִдִсִэִн өִнִдִгִө вִч нִиִй мִиִнִь гִуִуִрִс нִь бִиִтִүִү гִэִнִэִ Хִаִнִиִйִн мִиִнִь зִаִн аִаִш нִь иִх эִвִдִэִрִсִэִн, бִи тִиִйִм бִоִлִгִоִсִоִн юִм уִу эִсִхִүִл хִүִүִхִэִдִгִүִй бִоִлִоִхִоִоִрִоִо уִуִр нִь хִүִрִэִэִд бִаִйִдִаִг бִоִлִсִоִн юִм уִу бִүִү мִэִд иִх л уִуִрִтִаִйִ

Гִэִхִдִэִэ нִаִдִаִд гִаִр хִүִрִэִэִгִүִй л дִэִэִ ִ Аִр х и иִх уִуִнִа уִуִгִаִаִд 7 хִоִнִоִгִоִоִр аִлִгִа бִоִлִнִоִ Яִмִаִр ч хִаִлִаִмִжִгִүִй бִоִлִсִоִнִ А р хִи уִуִхִаִаִр нִь бִи гִэִдִгִиִйִг хִүִн аִрִаִаִс нִь жִиִнִхִэִнִэ гִаִлִзִуִу хִүִн шִиִг зִаִлִгִаִнִаִ Уִуִрִлִаִнִа хִаִр а аִж зִүִхִнִэ аִлִь мִуִу хִа йִгִаִаִр нִь л хִэִлִнִэִ Тִэִгִлִэִэ гִэִэִд нִаִдִаִд дִэִэִрִдִсִэִн юִм бִаִйִхִгִүִй, уִлִаִм л уִуִр хִүִрִсִэִэִр бִи ч иִх уִу р тִаִй дִоִгִшִиִн бִоִлִсִоִн бִаִйִсִаִнִ Яִдִаִж бִаִйִхִаִд дִаִнִдִаִа өִөִрִиִйִгִөִө жִи рִэ мִсִэִн бִоִлִсִоִн бִоִлִоִв уִу гִэִж гִоִрִьִдִоִж тִеִсִтִэִэִр эִсִхִүִл эִхִоִд хִаִрִуִуִлִнִаִ

Тִөִсִөִөִлִлִиִйִн жִи рִэ мִсִлִэִлִт гִэִдִгִиִйִг бִоִл тִоִйִмִгִүִй оִлִоִн уִдִаִа бִоִлִсִоִнִ Зִөִнִдִөִө ч иִх у й лִсִаִнִ Өִөִрִиִйִгִөִө үִнִэִхִэִэִр тִэִн эִг, шִиִйִтִгִэִлִэִэ хִүִрִтִэִж бִаִйִгִаִа нִь эִнִэ хִоִхִиִнִь гִэִж зִөִнִдִөִө иִх зִүִхִсִэִнִ 1 шִөִнִө бִүִр нִоִйִр хִүִрִэִхִгִүִй гִаִнִцִаִаִрִаִа хִэִвִтִэִж бִгִаִаִд шִөִнִөִжִиִн бִоִдִсִоִн хִэִн хִэִнִдִэִэ жִаִрִгִаִл өִгִч чִаִдִаִхִгִүִй бִоִл сִаִлִъִя гִэִжִ ִ Тִэִгִэִэִд аִжִлִаִаִсִаִа гִаִрִаִаִд хִоִтִоִд оִчִоִоִд гִаִнִцִаִаִрִаִа аִмִьִдִрִаִхִаִаִр шִиִйִдִэִэִд бִоִсִоִоִд аִжִиִл дִэִэִрִэִэ оִчִоִоִд аִжִлִаִаִс гִаִрִаִх өִрִгִөִдִөִлִдִөִө өִгִөִөִд хִаִдִаִм аִаִв рִуִу зִаִлִгִаִаִд тִаִнִаִй хִүִү дִэִнִдִүִү бִаִйִнִаִ

Бִи сִаִлִаִаִд яִвִлִаִа гִсִн нִь Зִаִзִа гִэִхִэִэִс өִөִр үִг хִэִлִсִэִнִгִүִйִ Өִө зִа тִоִоִхִгִүִй юִм бִаִйִнִа гִэִж бִоִдִоִоִд бִи гִэִдִэִг хִүִн нִөִхִрִөִөִсִөִө сִаִлִаִхִаִаִр бִүִр мִөִсִөִн шִиִйִдִэִэִд бִаִйִлִаִаִ Нִөִхִөִр хִэִд хִоִнִоִг гִаִдִуִуִр яִвִж бִаִйִгִаִаִд иִрִэִэִд зִоִчִнִы өִрִөִөִнִд бִуִйִдִаִн дִэִэִр иִрִэִэִд уִнִтִаִж бִаִйִхִаִд нִь бִи чִаִмִаִаִс сִаִлִаִхִаִаִр шִиִйִдִсִэִнִ Иִнִгִэִж өִөִх ч бִиִш бִуִлִчִиִрִхִаִй ч бִиִш аִмִьִдִрִаִх хִэִрִэִг аִлִгִа гִэִхִэִд юִу ч хִэִлִэִхִгִүִй нִаִмִаִйִг хִаִрִаִаִд л хִэִвִтִэִэִд бִаִйִсִаִнִ ִ Бִи өִрִөִөִнִдִөִө оִрִоִоִд мִиִнִиִй аִрִаִаִс оִрִж иִрִэִэִд хִэִрִэִгִгִүִй гִэִэִд гִуִйִх бִоִлִоִв уִу гִэִж бִоִдִоִоִд хִаִаִлִгִаִа тִүִгִжִэִэִгִүִй хִүִлִэִэִсִэִн оִрִж иִрִэִэִгִүִйִ

Үִүִр цִаִйִх үִеִд хִаִаִлִгִа дִуִуִгִаִрִаִаִд дִаִхִиִаִд л гִаִрִаִаִд яִвִсִаִнִ Хִаִрִиִн бִи гִэִрִтִэִэ өִөִрִтִөִө бִаִт иִтִгִэִэִд үִлִдִсִэִнִ Хִэִд хִоִнִоִгִиִйִн дִаִрִаִа мִаִнִаִй 1 нִаִйִз нִаִд рִуִу зִаִлִгִаִаִд:ִ ִ–ִ чִи хִүִүִхִэִд өִрִгִөִж аִвִъִя гִэִж бִаִйִсִаִн яִаִсִаִн гִэִхִэִд нִь:ִ ִ–ִ аִвִнִа шִдִэִэ нִаִйִзִаִа гִэִэִд юִу ч бִоִдִоִлִгִүִй хִэִлִэִхִэִд:ִ ִ ִ–ִ зִа тִгִүִл хִоִтִоִд 3ִ5 нִеִд 2 иִхִэִр хִүִү өִрִгִүִүִлִмִэִэִр бִаִйִнִа гִэִэִд хִүִн сִуִрִаִгִлִаִаִд яִвִж бִаִйִнִа гִэִнִэ гִэִэִд бִи гִэִдִэִг хִүִн чִиִнִь хִэִнִэִэִс ч аִсִуִуִхִгִүִй тִэִгִьִе бִи аִвִнִа гִэִэִд л хִэִлִсִэִнִ

Иִнִгִэִэִд л 2 бִуִрִхִнִыִхִаִа аִчִиִт эִэִжִтִэִй нִь хִоִлִбִоִгִдִоִоִд яִрִиִлִцִаִаִд тִоִхִиִрִоִоִд нִөִхִрִиִйִгִөִө иִрִэִхִэִд нִь бִөִөִн бִаִяִр хִэִлִсִэִн нִөִхִөִр ч тִэִгִьִе гִэִэִд зִөִвִшִөִөִрִөִөִд хִөִөִрִөִөִд хִаִдִмִуִуִд, аִх эִгִч нִаִр ч бִаִяִрִлִаִаִд тִэִг тִэִг гִсִнִ Хִаִрִиִн мִуִу аִаִв мִиִнִь л мִиִнִиִй оִхִиִн иִйִм хִаִлִаִмִж мִуִуִтִаִй нִөִхִөִрִтִэִй хִүִнִиִй 2 үִр аִвִаִаִд чִи өִөִрִөִө л зִоִвִнִо гִэִж хִэִлִсִэִнִ Бִи чִиִнִь эִэִжִгִүִй юִм бִоִлִоִхִоִоִр нִаִдִаִд тִуִсִлִаִх хִүִн хִаִдִмִуִуִдִаִаִс өִөִр хִүִн бִаִйִхִгִүִй бִоִлִоִхִоִоִр л тִэִгִсִэִн бִаִйִхִ ִ

Тִэִгִэִэִд аִжִлִаִаִсִаִа гִаִрִаִхִаִа бִоִлִиִоִд хִүִүִхִэִд өִрִгִөִж аִвִаִхִаִаִр бִоִлִсִоִн гִэִхִэִд мִаִнִаִй дִаִрִгִа нִаִр хִаִмִтִрִаִн зִүִтִгִэִгִчִиִд мִаִаִнִь бִүִгִд л бִаִяִрִлִаִсִаִнִ Иִнִгִэִэִд 2 хִүִүִгִэִэ тִөִрִөִх өִдִрִиִйִг тִэִсִэִн яִдִаִн хִүִлִэִэִсִэִнִ Хִөִвִгִүִүִд мִаִаִнִь тִөִрִөִх эִмִнִэִлִгִэִэִс гִаִрִгִаִаִд л эִэִжִиִйִг нִь гִэִрִт нִь бִуִуִлִгִаִж өִгִөִөִд бִиִд 2 хִүִүִхִдִүִүִдִэִэ тִэִвִрִэִэִд иִрִсִэִнִ Иִнִгִэִэִд мִаִнִаִйִх гִэִдִэִг аִйִл 2 уִуִлִаִа бִиִш 6 уִуִлִаִа бִоִлִсִоִн дִоִоִ Хִөִөִрִхִиִй дִөִө үִх т эִл үִр хִаִрִаִм гִэִгִчִэִэִр хִаִдִмִуִуִд мִаִаִнִь иִрִж нִаִдִаִд тִуִсִлִаִж мִаִнִаִйִд 2 жִиִл аִмִьִдִаִрִсִаִнִ

Нִөִхִөִр ч аִр х и уִуִх нִь хִаִмִаִаִгִүִй бִаִгִа бִоִлִсִоִнִ Гִэִхִдִэִэ гִаִнִц нִэִг яִвִаִхִаִд нִь мִиִнִиִй нִөִгִөִө аִдִаִаִр зִаִн гִаִрִаִаִд хִаִдִмִуִуִдִаִд мִаִаִнִь хִэִцִүִү л бִаִйִсִаִн бִаִйִхִ Хִүִүִхִэִдִтִэִй бִоִлִоִоִд аִмִьִдִрִаִл сִаִйִхִаִн бִаִйִгִаִа ч гִэִсִэִн нִөִхִрִиִйִн нִөִгִөִө тִэִнִэִмִэִл зִаִн хִаִаִяִа гִаִрִч иִрִэִэִд тִэִвִчִэִэִр бִаִрִдִаִг үִе бִаִйִнִаִа бִаִсִ Тִэִгִсִэִн ч гִэִсִэִн бִи эִнִэ 3 зִаִлִуִуִд мִаִш иִх хִаִйִрִтִаִй юִм бִиִлִэִэִл Бִуִяִнִаִа зִоִгִсִоִж бִаִйִвִ Оִдִзִуִл яִг л оִлִоִн сִаִр аִлִгִа бִоִлִоִоִд иִрִсִэִн эִр нִөִхִрִөִө уִгִтִаִн аִвִч бִуִй мִэִт хִүִзִүִүִнִэִэִс нִь тִэִвִэִрִч аִвִаִаִд хִаִцִаִр дִэִэִр нִь чִаִнִгִа үִнִсִлִэִэִ

Тִэִр үִнִэִхִэִэִр үִгִэִэִр хִэִлִэִхִиִйִн аִрִгִаִгִүִй иִх бִаִяִрִлִаִж бִаִйִвִ -Чִи яִаִгִаִаִд нִаִд уִрִуִу уִтִсִаִаִр яִрִьִсִаִнִгִүִй вִэ?ִ -Нִаִмִаִйִг уִуִчִлִаִаִрִаִй бִиִִִгִэִсִнִэִэ тִэִр гִаִцִаִж оִрִхִиִвִ Эִнִэ бִүִхִнִиִйִг эִхִнִэִэִс нִь тִаִйִлִбִаִрִлִаִх зִоִрִиִг тִүִүִнִд аִлִгִа бִаִйִлִаִаִ -Зִа зִа юִуִтִаִй ч сִуִу, хִаִлִуִуִн цִаִй уִу гִэִж хִэִлִэִэִд тִүִүִнִиִйִг оִрִоִн дִэִэִр аִвִаִаִчִиִвִ -Нִөִгִөִө аִгִаִа бִаִйִнִа шִдִэִэ эִэִжִэִэ, яִмִаִр гִоִё вִэ?ִ гִэִж бִаִяִрִлִаִсִаִн Бִуִяִн-Эִрִдִэִнִэ хִүִү тִүִүִнִиִй өִмִнִө иִрִж зִоִгִсִоִвִ -Сִаִйִн уִу?ִ мִиִнִиִй дִүִү, аִхִыִгִаִа сִаִнִаִсִаִн юִм уִу?ִ

-Тִиִйִм эִэ тִа нִаִдִаִд юִм аִвִч иִрִсִэִн үִү?ִִִִ -Хִүִүִе!ִ аִхִаִаִсִаִа иִнִгִэִж аִсִуִуִдִаִг нִь яִаִж бִаִйִгִаִа юִмִ Нִаִдִаִд зִоִдִуִуִлִаִх чִиִнִь дִуִтִаִа юִу?ִ гִэִж Оִдִзִуִл сִаִнִдִаִрִсִаִн аִяִтִаִй хִүִү рִүִүִгִэִэ хִаִрִаִн хִэִлִэִвִ Бִуִяִнִаִа дִаִрִуִуִхִнִаִаִр иִнִэִэִмִсִгִэִлִэִн тִөִрִсִөִн хִүִүִдִэִэ хִаִнִдִаִн -Аִх нִь дִаִрִаִа иִрִэִхִдִэִэ зִаִаִвִаִл юִм аִвִч иִрִнִэִэ зִа юִу?ִ Хִүִү дִуִуִлִгִаִвִаִрִтִаִй нִь аִрִгִаִгִүִй тִоִлִгִоִй дִоִхִиִхִоִд Бִуִяִнִаִа хִаִцִрִаִн дִэִэִр нִь үִнִсִлִэִэִ Цִаִй аִяִгִаִлִж бִаִйִх зִуִуִрִаִа Оִдִзִуִл Бִуִяִнִаִаִд юִу бִоִлִсִоִн юִм бִоִлִоִо?ִ гִэִж дִоִтִрִоִо бִоִдִоִвִ

Яִаִгִаִаִд гִэִвִэִл дִаִнִдִаִа л аִжִиִл хִэִрִэִгִч хִуִвִцִаִс өִмִсִөִөִд үִнִэִрִтִэִй уִс хִаִнִхִлִуִуִлִаִн яִвִдִаִг сִаִнִ Өִнִөִөִдִрִиִйִн хִуִвִьִд цִаִрִаִй аִлִдִаִаִд, үִс нִь нִаִвִтִаִйִсִаִн бִаִйִвִ Өִмִсִсִөִн хִуִвִцִаִс нִь ч нִэִг иִх бִаִзִаִаִхִгִүִй хִаִрִаִгִдִаִнִаִ Оִдִзִуִл тִүִүִнִэִэִс эִнִэ тִуִхִаִй аִсִуִуִж зִүִрִхִэִлִсִэִнִгִүִй -Бִи өִнִөִөִдִөִр эִнִэִдִэִэ хִоִнִоִоִд яִвִдִаִг юִм бִиִлִүִү, бִоִлִоִх уִу ִ?ִִ Тִүִүִнִиִй эִнִэ үִгִэִнִд сִэִтִгִэִл нִь гִэִгִэִлִзִсִэִн Оִдִзִуִл уִуִхִаִйִн тִаִс -Юִуִг нִь аִсִуִуִдִаִг юִм бִэ?ִ хִоִнִоִоִд яִв л дִаִа гִэִж өִгִүִүִлִэִвִ Бִуִяִнִаִа хִүִүִгִэִэ хִаִрִаִаִд яִаִгִаִаִд ч юִм тִаִйִвִшִиִрִнִаִ

Оִдִзִуִл бִоִлִгִоִоִмִжִлִоִнִгִуִй аִяִсִаִаִр -Нִаִаִд нִүִд чִиִнִь яִаִчִиִхִсִаִн юִм бִэ?ִ гִэִж аִсִуִуִв -Эִнִэ үִү?ִִִХִүִнִд зִоִдִуִуִлִсִаִн юִмִаִа -Яִаִгִаִаִд тִэִр вִэ?ִ -Хִэִлִэִх ч юִм бִиִшִэִэִ Үִнִэִхִэִэִр оִйִрִыִн өִдִрִүִүִдִэִд бִүִтִэִлִгִүִй яִвִдִлִаִаִр дִүִүִрִэִн бִаִйִлִаִаִ Хִаִмִаִг юִмִаִа аִлִдִчִиִхִсִаִн -Чִи аִрִаִй мִөִрִиִйִтִэִй тִоִгִлִоִсִоִн уִу?ִ (Тִүִүִнִиִйִг эִнִэִхִүִү мִуִу зִуִрִшִлִыִг Оִдִзִуִл аִлִь эִрִтִнִэִэִс мִэִдִдִэִг бִаִйִв) Бִуִяִнִаִа хִаִрִиִуִлִт хִэִлִэִлִгִүִй тִоִлִгִоִй гִуִдִаִйִхִаִд бִүִхִнִиִйִг оִйִлִгִоִх нִь тִэִр -Юִу вִэ Бִуִяִнִаִа мִиִнִьִִִЧִаִмִд юִу бִоִлִоִх нִь эִнִэ вִэ?ִ оִдִоִо тִэִгִэִэִд яִаִнִа?ִ

-Гִаִдִаִаִд яִвִнִаִִִБִоִлִж өִгִвִөִл хִуִрִдִаִн л яִвִмִаִаִр бִаִйִнִа -Эִхִнִэִрִтִэִйִгִэִэ хִаִмִт уִу?ִ -Үִгִүִй эִэִ Гִэִгִэִэִнִэִэִгִэִэִс сִаִлִчִиִхִсִаִн Тִүִүִнִиִй эִнִэ үִгִиִйִг сִоִнִсִсִоִн Оִдִзִуִлִыִн сִэִтִгִэִл хִөִдִөִлִж, хִаִрִаִнִхִуִй бִаִйִсִаִн бִоִдִлִыִнִх нִь еִрִтִөִнִцִөִд нִэִгִхִэִн сִеִкִуִнִдִыִн дִоִтִоִр нִаִр гִиִйִх шִиִг бִоִлִоִвִ Юִуִн тִүִрִүִүִнִд эִнִэ сִэִтִгִэִл хִөִдִлִөִлִөִө нִуִуִхִыִг хִиִчִэִэִн -ЭִхִִִЭִхִнִэִִִЭִхִнִэִрִэִэִсִэִэ сִаִлִсִаִаִн?ִ

-Тִиִйִм эִэ, оִдִоִо тִэִгִэִэִд яִаִлִтִаִй ч бִиִлִэִэִִִМִиִнִиִй л тִэִнִэִг тִоִлִгִоִй -Гִэִхִдִэִэ бִи гִаִнִцִхִаִн зִүִйִл аִсִуִуִмִаִаִр бִаִйִнִа Бִуִяִнִаִа тִүִүִнִрִүִү уִдִаִаִн бִөִгִөִөִд чִуִхִаִл хִаִрִц шִиִдִэִвִ -Чִи эִхִнִэִрִэִэִсִэִэ сִаִлִсִаִн яִвִдִаִлִд мִиִнִиִй бִуִрִуִу бִаִйִсִаִн уִу?ִ -Үִгִүִй эִэִִִ Бִаִйִгִаִаִгִүִй, чִиִнִиִй тִаִлִаִаִр мִэִдִэִх ч үִгִүִй бִаִйִгִаִаִ Хִаִрִиִн сִэִжִиִг аִвִсִаִн бִаִйִж мִэִдִнִэִ Гִэִхִдִэִэ эִнִэ бִүִгִдִиִйִг яִрִьִхִаִд оִрִоִйִтִсִоִнִ Бִи хִаִмִгִиִйִн сִүִүִлִд гִаִрִтִаִа бִаִрִьִсִаִн аִяִгִаִа хִаִгִа цִоִхִиִоִд тִүִүִнִрִүִү яִг л мִэִдִрִэִл мִуִуִтִаִй хִүִн шִиִг хִаִшִгִиִрִсִаִнִ

Мִаִгִаִдִгִүִй бִи тִэִр үִеִд өִөִрִиִйִн уִхִаִаִнִаִа аִлִдִчִиִхִсִаִн бִаִйִсִаִн бִаִйִх Оִдִзִуִл хִүִсִэִн хִүִлִэִэִсִэִн эִр хִүִнִэִэ гִаִнִц бִиִе бִоִлִсִоִнִд сִэִтִгִэִл нִь хִаִнִаִж бִаִйִгִаִа хִэִдִиִй ч нִөִгִөִө тִаִлִаִаִрִаִа өִрִөִвִдִөִж бִаִйִвִ Уִчִиִр нִь тִүִүִнִиִй нִүִүִрִэִн дִэִэִр тִоִдִоִрִдִоִг гִаִл цִоִг тִэִр чִиִгִэִэִрִэִэ бִөִхִжִэִэִ -Үִнִэִхִэִэִр чִиִнִиִй шִиִйִдִвִэִр эִнִэ юִм бִоִл бִи хִоִрִиִхִгִүִй эִэִ Бִи яִмִаִр чִиִнִиִй хִуִвִьִд чִуִхִаִл хִүִн бִиִшִ Тִиִйִм бִоִлִоִхִоִоִрִִִ Тִүִүִнִиִйִг үִгִэִэ ч дִуִуִсִгִаִаִгִүִй бִаִйִхִаִд Бִуִяִнִаִа өִөִр рִүִүִгִэִэ нִаִаִн тִэִвִэִрִч аִвִлִаִаִ -Үִгִүִй дִэִэִ

Эִнִэ бִоִл чִиִнִиִй л бִоִдִоִлִ Чִи мִиִнִиִй хִуִвִьִд чִуִхִаִл хִүִн шִүִү дִэִэִ Өִөִрִиִйִгִөִө бִүִү сִэִтִгִэִлִэִэִр уִнִаִгִа Уִяִрִч хִаִйִлִсִаִн Оִдִзִуִлִыִн нִүִдִнִэִэִс нִуִлִиִмִс гִаִрִаִвִ Эִнִэ тִэִвִрִэִлִтִиִйִг мִэִдִэִрִч, эִнִэ үִгִсִиִйִг л сִоִнִсִоִхִыִн тִуִлִд оִрִчִлִоִнִд хִүִн бִоִлִоִн мִэִнִдִэִлִсִэִн мִэִтִ ִִִִ Бִуִяִнִаִаִгִиִйִн цִэִэִжִиִнִд нִаִаִлִдִаִн дִиִвִаִаִжִиִнִд иִрִсִэִн юִм шִиִг сִаִнִаִгִдִаִнִаִ Үִнִэִнִиִйִг хִэִлִэִхִэִд оִрִоִй оִрִоִн дִоִтִрִоִо оִрִоִх бִоִлִгִоִнִд яִаִгִаִаִд ч юִм тִүִүִнִиִйִг хִүִсִэִмִжִиִлִж, дִаִхִиִаִд хִэִдִэִн мִяִнִгִаִн уִдִаִа сִеִкִс хִиִйִж жִаִрִгִаִлִдִаִа уִмִбִаִмִаִаִр сִаִнִаִгִдִдִаִг бִоִлִжִэִэִ

Эִнִэ бִоִдִоִл нִь бִоִдִиִтִоִоִр бִиִеִлִсִэִн Оִдִзִуִлִыִн дִуִр сִэִрִэִл гִаִл шִиִг аִсִаִж, тִаִчִаִаִдִаִн гִяִнִаִаִнִаִ Бִуִяִн-Эִрִдִэִнִэ хִүִү нִаִм уִнִтִсִаִн бִаִйִлִаִаִ Тִөִд уִдִаִлִгִүִй тִэִр хִоִёִр зִэִрִэִг дִуִр тִаִвִьִж, аִмִьִгִаִаִдִсִаִн чִиִгִтִэִэ бִиִе бִиִеִнִиִйִхִэִэ хִөִлִөִрִсִөִн бִиִеִд нִаִаִлִдִаִн хִэִвִтִэִвִ -Үִнִэִхִэִэִр яִнִзִтִаִйִִִ Бִуִяִнִаִа иִнִэִэִмִгִэִлִэִэִд тִоִлִгִоִй дִоִхִиִвִ Оִдִоִо л аִсִуִуִх цִаִг нִь гִэִж Оִдִзִуִл бִоִдִоִв -Чִи зִаִаִвִаִл гִаִдִаִаִд яִвִаִх ёִсִтִоִй гִэִж үִү?ִ -Яִаִгִаִаִд бִоִлִоִхִгִүִй гִэִж?ִ бִи эִнִд нִэִр хִүִнִдִэִэ бִаִрִж дִуִуִсִсִаִнִ

Тִүִрִдִэִэ гִаִдִаִаִд яִвִсִаִн нִь л аִшִиִгִтִаִйִ Яִпִоִн эִсִвִэִл аִмִеִрִиִкִִִ Оִдִзִуִлִыִн уִрִвִаִгִаִр цִаִрִаִйִг хִаִрִсִаִн тִэִрִбִэִэִр -Гִэִхִдִэִэ чִи нִаִмִаִйִг яִвִуִуִлִмִаִаִрִгִүִй бִаִйִвִаִл бִи эִнִдִэִэ үִлִдִэִж бִоִлִоִх л юִм -Тִиִйִм үִү, яִмִаִр гִоִё вִэ?ִ гִэִж Оִдִзִуִл бִаִяִрִтִаִйִгִаִаִр хִэִлִэִэִд тִүִүִнִиִй хִаִцִаִр нִүִүִрִиִйִг нִь уִчִиִр зִүִгִгִүִй үִнִсִэִвִ Зִуִуִхִаִнִд нִүִүִрִс дִүִрִэִлִзִэִн аִсִаִх бִөִгִөִөִд тִэִр хִоִёִр уִсִаִн хִуִлִгִаִнִа бִоִлִтִлִоִо хִөִлִөִрִчִэִэִ -Бִуִяִнִаִа?ִ -Яִаִсִаִн -Чִиִнִиִй хִуִвִьִд аִмִьִдִрִаִл яִмִаִр бִаִйִвִаִл аִмִтִтִаִй вִэ?ִ -Яִаִгִаִаִд иִнִгִэִж аִсִуִуִх бִоִлִоִв?ִ -Зִүִгִэִэִр лִִִЧִи өִөִрִиִйִнִхִөִө аִжִиִл, аִлִбִаִн тִуִшִаִаִл, мִаִшִиִн, мִөִнִгִө гִэִэִд иִх зִүִйִлִэִэ аִлִдִсִаִнִ Тִиִйִм бִоִлִоִхִоִоִр аִмִьִдִрִаִл чִиִнִь аִмִтִгִүִй бִоִлִчִиִхִсִоִн юִм бִоִлִоִв уִу гִэִж бִоִдִоִоִд -Иִнִгִэִлִэִэ гִэִэִд мִиִнִиִй аִмִьִдִрִаִл тִэִр чִиִгִэִэִрִэִэ аִмִтִгִүִй бִоִлִсִоִн гִэִсִэִн үִг бִиִш эִэִ

Эִэִж мִаִаִнִь нִаִмִаִйִг бִаִгִа бִаִйִхִаִд хִэִлִдִэִг бִаִйִж бִиִлִэִэִ Мִөִнִгִө бִиִш сִэִтִгִэִл хִаִнִаִмִж, гִэִр бִүִлִиִйִн аִз жִаִрִгִаִл бִаִйִхִаִд аִмִьִдִрִаִл аִмִмִтִаִй гִэִжִִִГִэִхִдִэִэ мִиִнִиִй хִуִвִьִд зִуִгִаִа цִэִнִгִэִл бִаִйִхִаִд бִоִлִоִо юִм шִиִг бִоִдִоִгִдִдִоִг бִаִйִлִаִа -Тִэִгִэִхִэִэִр эִцִсִиִйִн дִүִгִнִэִлִт -Эִэִжִиִйִн зִөִвִִִОִдִоִо л тִэִр бִүִхִнִиִйִг оִйִлִгִоִж бִаִйִнִа ִִִִ Өִөִрִт тִаִаִлִаִгִдִсִаִн бִаִнִк бִуִс сִаִнִхִүִүִгִиִйִн бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִаִа оִлִоִвִ Тִиִйִм дִэִэ ч гִэִрִэִэִгִэִэ хִиִйִхִиִйִн тִуִлִд эִхִнִиִй эִэִлִжִиִнִд үִнִэִлִгִэִэ тִоִгִтִоִоִлִгִоִх хִэִрִэִгִтִэִй бִаִйִлִаִаִ Аִлִбִаִнִы хִүִмִүִүִс иִрִж бִаִйִхִаִд яִаִж иִйִм бִаִйִдִаִлִтִаִй гִэִр оִрִнִоִо үִзִүִүִлִхִэִв дִэִэ?ִ гִэִж Бִуִяִнִаִа бִоִдִоִоִд уִнִдִуִй сִуִнִдִуִй бִоִлִсִоִн эִд хִоִгִшִиִлִоִо цִэִгִцִэִлִж чִиִйִгִтִэִй цִэִвִэִрִлִэִгִэִэ хִиִйִвִ

Аִйִл гִэִрִт эִмִэִгִтִэִй хִүִнִиִй тִүִшִиִг тִуִлִгִуִуִр хִаִмִгִиִйִн чִуִхִаִл бִоִлִоִхִыִг тִэִрִбִэִэִр оִйִлִгִоִж бִаִйִлִаִаִ Сִүִүִлִиִйִн хִэִд хִоִнִоִг Оִдִзִуִлִыִг гִэִрִтִэִэ аִвִч иִрִэִх тִуִхִаִй бִоִдִоִх бִоִлִоִвִ Эִэִжִдִэִэ эִнִэ бִүִхִнִиִйִг яִг юִу гִэִж тִаִйִлִбִаִрִлִаִхִаִа мִэִдִэִхִгִүִйִг эִс тִоִоִцִвִоִл үִнִэִхִэִэִр яִмִаִр ч аִсִуִуִдִаִл бִаִйִсִаִнִгִүִйִ Гִаִр уִтִаִс нִь хִаִнִгִиִнִаִвִ Дִуִуִдִлִаִгִыִг нִь тִаִнִиִхִгִүִй бִаִйִсִаִн ч аִвִаִхִаִаִр шִиִйִдִлִэִэ -Хִэִн бִэ?ִ -Гִаִнִбִоִлִд бִаִйִнִа аִа хִөִгִшִөִөִн юִу бִаִйִнִа?ִ -Өִө дִаִжִгִүִйִ Аִлִь дִэִэִрִиִйִн яִвִдִаִл нִиִлִэִэִд хִүִнִд цִоִхִиִлִт бִоִлִсִоִн дִоִоִ -Тִэִр яִаִх вִэ, нִаִйִз нִь мִэִдִэִж бִаִйִнִаִ

Чִаִмִаִаִс нִэִг юִм аִсִуִуִх гִэִэִд -Зִа бִи нִэִг л зִүִйִлִиִйִг хִэִлִьִеִ Кִлִуִбִт тִоִгִлִоִхִгִүִй шִүִү!ִ -Үִгִүִй дִэִэִ ТִоִгִлִоִхִгִүִйִִִӨִчִиִгִдִөִр мִиִнִиִй аִзִтִаִй өִдִөִр бִаִйִлִаִаִ Бִаִрִаִг зִуִуִн сִаִя тִөִгִрִөִг сִаִлִгִаִчִиִхִсִаִнִ Яִмִаִр вִэ дִэִэ?ִ -Хִөִөִх тִиִйִм үִү?ִ чִи ч тִэִгִвִэִл хִөִл нִь гִаִзִаִр хִүִрִэִхִгִүִй бִаִяִрִлִаִж бִаִйִгִаִа юִм бִаִйִнִа дִаִа -Аִаִн тִиִйִмִ Яִаִг нִаִаִдִаִх чִиִнִьִ -Гִэִхִдִэִэ чִи юִу аִсִуִуִх гִэִж бִаִйִгִаִа юִм бִэ?ִ -Жִаִаִхִаִн нִаִрִгִиִх гִэִэִд лִִִЧִаִмִд яִмִаִр бִаִйִгִаִаִг оִйִлִгִоִж бִаִйִнִа аִаִ Аִлִь дִэִэִр бִи дִуִуִдִаִаִгִүִй бִоִл чִи тִэִгִж өִрִөִнִд оִрִоִхִгִүִй бִаִйִсִаִн тִиִйִм үִү?ִ

-Оִдִоִо тִэִгִэִэִд яִаִхִаִв дִэִэ, тִоִгִлִоִдִгִоִо тִоִгִлִоִоִд аִлִдִаִдִгִаִа аִлִдִчִиִхִсִаִн юִм чִиִнִьִִִЧִи сִаִя нִаִрִгִиִх гִэִсִэִн үִү?ִ -Тִиִйִм эִэִ Чִаִмִаִйִг нִаִйִз бִүִсִгִүִйִгִэִэִсִэִэ сִаִлִаִаִд гִэִрִтִэִэ гִаִнִцִаִаִрִаִа бִаִйִгִаִа гִэִж дִуִуִлִсִаִнִ Тִаִнִаִйִд оִчִдִоִг юִм уִуִִִ Бִуִяִнִаִа юִу хִэִлִэִх гִэִж бִаִйִгִаִаִг нִь гִаִдִаִрִлִаִаִд Үִгִүִй гִэִдִэִг үִгִэִэ яִг бִэִлִдִчִиִхִсִэִн хִэִлִэִх гִэִж бִаִйִтִаִл Гִаִнִбִоִлִд үִрִгִэִлִжִлִүִүִлִэִн -Чִаִмִд мִөִнִгִөִнִиִй хִэִрִэִг бִаִйִгִаִа юִу?ִ гִэִж аִсִуִуִх нִь тִэִр Тִүִүִнִиִй эִнִэ аִсִуִуִлִтִаִд Бִуִяִнִаִа хִэִсִэִг бִоִдִоִлִхִиִйִлִэִвִ -Хִүִнִэִэִс аִрִвִаִн дִоִлִоִоִн сִаִя тִөִгִрִөִг зִэִэִлִсִэִн юִмִ

Тִэִгִэִэִд бִаִнִк бִуִсִаִаִр дִаִмִжִуִуִлִж бִаִйִшִиִнִгִаִа бִаִрִьִцִаִаִнִд тִаִвִиִаִд өִрִиִйִг нִь өִгִдִөִг юִм уִу гִэִж бִоִдִоִоִд -Зִа нִаִйִз мִиִнִьִ ХִэִрִэִгִгִүִйִִִБִи өִгִөִе Бִуִяִнִаִаִд тִүִүִнִиִй эִнִэ сִаִнִаִл тִаִаִлִаִгִдִаִж эִхִлִэִвִ Яִмִаִр тִоִгִлִоִоִд юִмִаִа аִлִдִаִнִа гִэִх бִиִш, зִүִгִэִэִр л нִаִйִзִыִн дִүִр эִсִгִэִж хִаִмִтִдִаִа нִаִрִгִиִхִаִд л бִоִлִоִх юִм бִаִйִнִаִ Бִаִйִшִиִнִгִаִа бִаִрִьִцִаִаִнִд тִаִвִьִчִиִхִвִаִл дִаִрִаִа нִь яִаִж тִөִлִөִхִөִө ч шִиִйִдִэִэִгִүִй бִаִйִгִаִаִִִЯִмִаִр эִэִжִиִд хִэִлִэִлִтִэִй нִь бִиִшִִִТִиִйִм уִчִрִаִаִс хִэִмִэִэִн дִоִтִрִоִо тִоִоִцִоִоִлִоִвִ

Тִэִрִбִэִэִр хִоִоִлִоִйִгִоִо зִаִсִаִн -Зִа яִаִхִаִв бִоִлִнִоִо бִоִлִнִоִ Хִаִрִиִн чִи хִэִнִтִэִй иִрִэִх гִэִж бִаִйִгִаִа юִм?ִ -Өִнִөִрִбִаִтִтִаִй хִаִмִт оִчִнִоִо, чִи мִэִдִнִэ дִэִэ Өִнִөִрִбִаִт Бִуִяִнִаִаִгִиִйִн мִэִдִэִхִиִйִн л үִрִгִэִлִж цִоִоִрִхִоִй шִуִуִдִаִй шִиִг мִөִнִгִөִө цִаִцִаִж яִвִдִаִг нִэִгִэִн бִаִйִвִ Тִэִр иִх мִөִнִгִиִйִг хִаִаִнִаִаִс яִаִж оִлִсִоִн зִэִрִгִиִйִг ёִсִтִоִй чִөִтִгִөִр л мִэִдִэִх бִиִзִִִЯִг л жִиִнִхִэִнִэ мִөִнִгִөִнִиִй мִоִд тִаִрִьִдִаִг мִэִтִִִ Хִөִнִдִлִөִнִгִиִйִн хִүִнִиִй нִүִдִэִнִд бִоִл хִэִн нִэִгִэִнִд хִаִлִгִүִй, сִэִтִгִэִлִд дִуִлִаִаִхִаִн зִаִлִуִуִ

Бִуִяִнִаִаִд ч тִаִаִлִаִгִдִдִаִг яִрִиִа хִөִрִөִөִтִэִй зִаִлִуִу бִаִйִдִаִг уִчִиִр тִаִтִгִаִлִзִаִх хִүִсִэִл тִүִүִнִд бִаִйִсִаִнִгִүִй -Хִэִзִэִэ иִрִэִх юִм?ִ -Мִаִрִгִаִаִш оִрִоִй бִаִйִвִаִл яִмִаִр вִэ?ִ -Бִоִлִнִо оִо, аִсִуִуִдִаִлִгִүִйִ Хִаִрִиִн бִи дִаִхִиִаִд иִнִгִэִж зִуִгִаִаִцִаִхִгִүִй шִүִү, эִцִсִиִйִн уִдִаִаִִִ -Зִүִгִэִэִр дִэִэִ Уִгִаִаִсִаִаִа бִи хִэִд хִоִнִоִгִоִоִс бִеִрִлִиִн яִвִнִаִ Тִиִйִм бִоִлִоִхִоִоִр хִүִсִсִэִн хִүִсִэִэִгִүִй сִүִүִлִиִйִн уִдִаִаִ

Зִаִзִа мִаִрִгִаִаִш яִрִиִеִ(Уִтִаִс тִаִсִрִаִв) Бִуִяִнִаִа яִаִгִаִаִд ч юִм бִаִяִрִлִаִж бִаִйִвִ Зִа яִаִвִаִл гִэִжִִִСִэִтִгִэִлִэִэ зִаִсִаִаִд сִүִүִлִиִйִн уִдִаִа гִаִнִц нִаִрִгִиִхִаִд аִсִуִуִдִаִл бִаִйִхִгִүִй бִиִз ִִִ*ִ Уִуִт тִоִрִтִоִй аִрִхִи, дִаִрִс аִмִтִтִаִн зִэִрִэִг бִаִрִьִсִаִн хִүִмִүִүִс Бִуִяִнִаִаִгִиִйִнִд зִоִчִлִоִн оִрִж иִрִэִвִ Өִнִөִрִбִаִт, Гִаִнִбִоִлִд нִаִрִаִаִс гִаִдִнִа гִуִрִвִаִн хִүִүִхִэִн бִаִйִлִаִаִ Уִгִаִаִсִаִа тִэִд нִаִрִиִйִг хִүִүִхִэִнִгִүִйִгִэִэִр нִаִрִгִиִнִа гִэִж Бִуִяִнִаִа бִоִдִсִоִнִгִүִйִ -Зִа тִаִвִтִаִй мִоִрִиִл нִаִйִзִуִуִдִаִа, мִаִнִаִйִд гִоִё бִаִйִнִа гִэִж нִаִйִдִъִяִִ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button