Өгүүллэг

“Аִаִвִаִа” гִэִж дִуִуִдִаִж чִаִдִаִлִгִүִй бִи аִаִвִыִгִаִа тִэִнִгִэִрִт нь зִаִлִсִаִн…

Нִаִмִаִйִг чִиִн зִүִрִхִнִэִэִсִэִэ хִаִйִрִлִаִдִаִг гִуִрִвִаִн хִүִн бִаִйִсִаִн юִмִ Оִдִоִо хִаִрִиִн нִэִг нִь л мִиִнִиִй хִаִжִуִуִд үִлִдִэִж дִэִэִ Нִөִгִөִө хִоִёִр нִь аִнִхִнִаִаִсִаִа гִаִнִцִхִаִн мִиִнִиִйִх бִаִйִгִаִаִгִүִй ч гִэִлִэִэ нִаִдִаִд уִхִаִаִнִгִүִй хִаִйִрִтִаִйִн дִэִэִр, хִаִрִаִмִгִүִй иִхִэִэִр хִаִлִаִмִжִиִлִдִаִг бִаִйִсִаִнִ Өִнִгִөִрִсִөִн цִаִг дִэִэִр яִрִьִж бִаִйִгִаִаִг мִиִнִь аִнִзִаִаִрִсִаִн бִаִйִлִгִүִйִִ Бִи дִэִэִрִэִэ аִхִтִаִй аִйִлִыִн хִэִнִз оִхִиִнִ

Тִиִйִм бִоִлִоִоִд ч тִэִр нִиִлִэִэִд эִрִх тִаִлִдִаִа хִүִнִ 2ִ0ִ1ִ2 оִнִд бִи оִюִуִтִаִн бִоִлִсִоִн юִмִ Тִуִхִаִйִн үִеִд хִүִсִэִэִгִүִй ч гִэִсִэִн аִаִв эִэִжִиִйִн шִаִхִаִлִтִаִаִр аִнִаִгִаִаִхִаִд оִрִлִоִоִ Уִг нִь бִи хִэִлִнִиִй тִаִлִдִаִа жִоִоִхִоִн аִвִъִяִаִсִтִаִй бִоִлִоִхִоִоִр Хִүִмִүִүִнִлִэִгִт оִрִоִхִыִг иִх хִүִсִч бִаִйִж бִиִлִэִэִ Тִэִгִэִэִд аִйִлִыִн аִчִлִаִлִтִаִй оִхִиִн тִуִл эִэִж аִаִвִыִн шִиִйִдִвִэִрִиִйִг үִг дִуִуִгִүִй дִаִгִаִхִаִаִр бִоִлִоִвִ 2-р дִуִгִаִаִр кִуִрִсִт оִрִдִоִг хִаִвִаִр хִиִчִэִэִлִэִэ тִаִрִаִаִд нִаִйִзִуִуִдִтִаִйִгִаִа сִуִуִж бִаִйִтִаִл эִэִж зִаִлִгִаִж бִаִйִнִаִ Аִвִтִаִл ִ“Хִуִрִдִаִн иִр гִэִэִд тִаִсִлִаִвִ

Уִг нִь эִэִж аִаִв хִоִёִр нִаִмִаִйִг нִэִг иִх хִоִрִьִж цִаִгִдִдִаִгִгִүִй бִоִлִоִхִоִоִр гִаִйִхִсִаִн ч аִвִтִоִбִуִсִаִнִдִаִа сִуִуִгִаִаִд гִэִрִиִйִн зִүִг хִөִдִөִлִлִөִөִ Гִэִрִтִэִэ оִрִоִоִд иִрִтִэִл бִүִх хִаִмִаִаִтִнִуִуִд цִуִгִлִаִрִчִиִхִсִаִн, дִүִнִсִгִэִр цִаִрִаִйִлִаִаִд чִиִмִэִэִгִүִй гִэִгִч нִь сִуִуִцִгִаִаִж бִаִйִвִ Тִэִгִэִэִд эִэִж нִаִмִаִйִг гִаִл тִоִгִоִо рִуִу оִрִуִуִлִаִаִд:ִ Мִиִнִиִй оִхִиִн сִэִтִгִэִлִэִэ бִаִрִиִаִрִаִйִ Аִаִвִыִнִх нִь эִлִэִгִнִиִй хִоִрִт хִаִвִдִаִр сִэִдִрִэִэִд эִмִчִиִлִгִэִэ хִиִйִлִгִэִхִэִэִр бִоִлִлִоִоִ

Аִаִв нִь хִэִр уִдִаִаִн тִэִсִч чִаִдִаִхִыִг хִэִлִж мִэִдִэִхִгִүִйִн хִаִвִдִаִр иִх хִуִрִдִаִцִтִаִй бִаִйִгִаִа”ִ гִэִж хִэִлִэִэִд өִрִөִөִнִөִөִс гִаִрִлִаִаִ Эִэִж аִаִв 2 мִөִнִгִө бִоִлִоִх бִүִх л зִүִйִлִэִэ зִаִрִаִаִд, бִаִйִгִаִаִгִаִа шִаִвִхִаִн Сִоִлִоִнִгִоִс рִуִу эִмִчִиִлִгִэִэִнִд яִвִаִхִаִаִр бִоִлִсִоִн юִмִ Аִзִаִаִр аִх тִэִнִд оִчִоִоִд хִэִдִэִн жִиִл бִоִлִсִоִн бִаִйִсִаִн тִуִл хִэִлִмִэִрִч, зִуִуִчִлִаִгִч гִэִж эִлִдִэִв зִаִрִдִлִаִа хִэִмִнִэִж чִаִдִаִхִаִаִр бִоִлִсִоִнִ

Эִэִж аִаִвִдִаִа үִнִсִүִүִлִэִэִд оִнִгִоִцִнִы бִуִуִдִлִаִаִс гִаִрִгִаִж өִгִч бִаִйִхִдִаִа өִөִрִөִө аִаִвִыִгִаִа эִмִчִиִлִж чִаִдִаִхִаִаִр мִуִнִдִаִг эִмִч бִоִлִнִо гִэִсִэִн гִаִнִцִхִаִн хִүִсִэִлִтִэִй, өִнִчִиִн нִуִлִмִиִсִтִаִй хִоִцִоִрִч бִиִлִэִэִ Эִнִэ бִоִдִлִоִо тִэִэִсִэִэִр 6 сִаִр гִаִрִаִнִгִиִйִн хִуִгִаִцִаִа өִнִгִөִрִөִвִ Тִэִнִд оִчִиִхִоִд эִмִч нִаִр эִхִэִнִдִэִэ нִаִаִшִтִаִй хִаִрִиִу дִуִуִлִгִаִж бִаִйִсִаִн ч цִаִг өִнִгִөִрִхִиִйִн хִэִрִэִэִр нִаִйִдִвִаִр бִаִгִа бִаִгִаִаִр тִаִсִаִрִч бִаִйִлִаִаִ

Эִэִжִтִэִй уִтִсִаִаִр яִрִьִтִаִл хִаִвִдִаִр нִэִг бִиִш уִдִаִа дִаִхִиִж бִаִйִгִаִа бִоִлִоִхִоִоִр эִмִэִнִдִэִэ дִаִсִаִл бִоִлִж, эִмִчִиִлִгִэִэ хִүִсִсִэִн үִр дִүִнִг өִгִч чִаִдִхִаִаִрִгִүִй бִоִлִсִоִн тִуִл эִмִчִиִлִгִэִэִг зִоִгִсִоִоִхִоִр бִоִлִсִоִнִыִг хִэִлִэִвִ Тִэִнִгִэִр нִуִрִаִв уִу гִэִлִтִэִй хִөִл мִиִнִь өִөִрִиִйִн эִрִхִгִүִй бִаִдִаִаִрִаִаִд бִи уִнִаִсִнִаִа л сִаִнִаִдִаִг юִмִ Уִхִаִаִн оִрִтִоִл бִи юִу ч яִрִьִж чִаִдִаִхִгִүִй дִэִмִиִй л эִмִэִэִлִүִүִгִэִэ аִмִаִа аִнִгִаִлִзִуִуִлִж аִвִрִаִл эִрִж уִйִлִж бִаִйִсִаִн зִуִрִвִаִсִхִаִн оִрִж иִрִдִэִгִ Эִмִч нִаִр гִэִнִэִтִиִйִн цִоִчִрִоִлִыִн шִоִк бִаִйִж мִаִгִаִд аִжִиִгִлִа гִэִсִэִн тִуִл аִаִв эִэִжִиִд хִэִлִэִлִгִүִй аִзִнִаִхִыִг бִи эִмִэִэִгִэִэִс гִуִйִсִаִн юִмִ 1ִ0 хִоִнִоִг өִнִгִөִрִсִөִн ч яִмִаִр ч аִхִиִц гִаִрִаִаִгִүִй л бִаִйִлִаִаִ

Хִиִчִэִэִл сִуִрִгִуִуִлִь эִхִэִлִж бִаִйִсִаִн тִуִл эִмִнִэִлִэִг оִрִж дִаִвִтִаִн шִиִнִжִиִлִгִэִэִгִэִэ өִгִсִөִн ч оִнִоִш мִаִаִнִь тִоִдִоִрִхִоִйִгִүִй хִэִвִэִэִр л…ִ Иִйִм бִаִйִдִлִаִаִр цִаִаִшִиִд сִуִрִаִх бִоִлִоִмִжִгִүִй тִуִл чִөִлִөִө аִвִлִаִаִ Иִнִгִэִэִд аִаִвִыִг эִмִчִлִэִх чִиִн хִүִсִэִл мִиִнִь аִлִгִа уִрִвִуִуִлִаִхִыִн аִдִиִл аִлִгִа бִоִлִсִоִн юִмִ Уִдִаִлִгִүִй аִаִв, эִэִж 2 мִиִнִь иִрִлִэִэִ Мִиִнִиִй бִиִеִнִиִй тִаִл жִиִжִиִгִхִэִн бִоִлִсִоִн аִаִв эִэִжִиִйִгִэִэ хִаִрִаִаִд тִаִнִиִсִаִнִгִүִйִ

Эִэִжִиִйִн мִиִнִь хִиִлִэִн хִаִр үִс нִүִдִнִиִй гִаִл цִоִгִиִйִг аִаִвִыִн мִиִнִь сִаִйִхִаִн иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִл бִүִгִдִиִйִг 6-хִаִн сִаִрִыִн хִуִгִаִцִаִаִнִд тִэִр өִвִчִиִн үִгִүִй хִиִйִжִэִэִ Аִаִв мִиִнִь мִиִнִиִй яִрִьִж чִаִдִаִхִгִүִй бִаִйִгִаִаִг сִоִнִсִоִоִд мִаִш иִх бִуִхִиִмִдִаִж дִаִрִуִй Мִоִнִгִоִлִдִоִо бִуִцִаִж иִрִсִэִн нִь эִнִэ бִаִйִсִаִн юִмִ Дִэִмִиִй л нִаִмִаִйִг хִаִрִж үִнִсִэִнִэִ Бִи ч өִөִрִтִөִө иִхִэִд дִуִрִгִүִй хִүִрִсִэִн ч үִнִэִхִэִэִр яִаִгִаִаִд ч сִаִйִжִрִаִхִгִүִй яִвִсִаִаִр ִ“Аִаִвִаִа”ִ гִэִж дִуִуִдִаִж чִаִдִаִлִгִүִй аִаִвִыִгִаִа тִэִнִгִэִрִт нִь зִаִлִсִаִн юִмִ

Бִи нִэִг жִиִл гִаִрִуִй хִуִгִаִцִаִаִнִд эִмִчִиִлִгִэִэִнִдִэִэ яִвִаִн хִэִдִэִн аִвִиִа гִаִрִгִаִж сִуִрִаִвִ Эִэִж бִиִд хִоִёִр өִөִрִиִйִн гִэִх юִу ч гִүִй үִлִдִсִэִн тִуִл аִхִыִн яִвִуִуִлִдִаִг мִөִнִгִиִйִг цִуִгִлִуִуִлִаִн дִоִлִоִоִн бִуִуִдִаִлִд нִэִг хִаִшִаִа аִвִч аִмִьִдִрִаִх бִоִлִсִоִн юִмִ Эִэִж мִиִнִь аִжִиִлִд оִрִоִх ч өִгִлִөִө бִүִр нִаִмִаִйִг сִэִрִгִэִэִн зִаִсִаִх эִмִчִиִлִгִэִэִнִд мִиִнִь хִаִмִрִуִуִлִаִх хִэִрִэִгִтִэִй бִоִлִоִхִоִоִр тִөִд уִдִаִдִгִүִй гִаִрִаִхִаִаִс өִөִр аִрִгִаִгִүִй бִоִлִж бִаִйִвִ Эִэִж мִиִнִь эִнִэ жִиִлִиִйִн хִуִгִаִцִаִаִнִд бִүִр ч хִөִгִшִиִрִсִөִн мִэִт сִаִнִаִгִдִаִх бִоִлִжִэִэִ

Нִэִг өִгִлִөִө эִэִж эִмִчִиִлִгִэִэִнִдִэִэ гִаִрִаִх цִаִг бִоִлִчִоִоִд бִаִйִхִаִд сִэִрִдִэִгִгִүִйִ Гִаִйִхִаִаִд дִөִхִөִж оִчִтִоִл аִмִьִсִгִаִа тִаִсִаִрִсִаִн бִаִйִлִаִаִ 1ִ0ִ3 лִуִу зִаִлִгִаִсִаִн бִоִлִоִвִч мִиִнִиִй яִрִиִаִг оִйִлִгִоִхִгִүִй бִи дִэִмִиִй л оִрִиִлִлִоִоִ Эִэִж мִиִнִь хִэִтִэִрִхִиִй яִдִаִрִсִаִн тִуִл сִэִрִмִэִэִрִгִүִй сִаִнִаִгִдִсִаִн бִаִйִхִ Иִнִгִэִэִд нִаִмִаִйִг гִаִр дִэִэִрִэִэ бִөִмִбִөִрִүִүִлִж өִсִгִөִсִөִн аִаִв, эִэִж 2 мִиִнִь аִр аִрִаִаִсִаִа яִвִсִаִн юִмִ Эִэִжִиִйִг өִнִгִөִрִсִөִнִиִй дִаִрִаִа аִх мִаִаִнִь нִаִмִаִйִг Сִоִлִоִнִгִоִсִт яִаִрִаִлִтִаִй иִрִэִх хִэִрִэִгִтִэִй бִаִйִнִа гִэִлִэִэִ

Вִиִзִэִэ хִөִөִцִөִлִдִөִн 2ִ0ִ1ִ5 оִнִы сִүִүִлִэִэִр аִх дִэִэִрִэִэ оִчִсִоִн юִмִ Аִх нִаִмִаִйִг эִмִнִэִлִэִг дִаִгִуִуִлִаִн яִвִж, оִнִоִш тִоִдִрִуִуִлִаִхִаִаִр дִаִхִиִн бִаִаִхִаִн бִиִчִлִэִг, шִиִнִжִиִлִгִэִэִнִд оִрִуִуִлִсִаִнִ Эִцִэִсִт нִь оִнִоִшִиִйִг оִлִсִоִоִнִ Гִэִвִч эִмִчִиִлִгִэִэ нִь уִрִт хִуִгִаִцִаִаִнִд хִиִйִгִдִэִх тִуִл тִөִлִбִөִрִиִйִн аִсִуִуִдִаִл яִрִиִгִдִаִж эִхִлִэִвִ Оִдִоִо дִаִхִиִж яִрִиִаִд ч бִаִрִаִг яִаִхִаִвִдִэִэ гִэִж бִоִдִоִж, цִөִхִөִрִсִөִн бִи эִмִчִиִлִгִэִэ хִиִйִлִгִэִхִэִэִс тִаִтִгִаִлִзִсִаִнִ Гִэִтִэִл аִх мִиִнִь нִаִдִаִа эִэִж мִиִнִь Сִоִлִоִнִгִоִсִт аִаִвִыִг сִаִхִиִж бִаִйִх хִуִгִаִцִаִаִнִдִаִа аִмִьִрִдִаִлִыִн дִаִаִтִгִаִлִд хִаִмִрִаִгִдִсִаִн тִуִхִаִй яִрִьִлִаִаִ

Өִөִрִт нִь гִэִнִэִтִиִйִн зִүִйִл тִоִхִиִоִлִдִоִхִоִд аִх бִиִд 2-г сִаִнִаִа зִоִвִоִлִгִүִй аִмִьִдִрִуִуִлִаִхִыִг хִүִсִсִэִн бִаִйִлִаִаִ Эִэִжִиִйִнִхִэִэ хִаִйִр, хִаִлִаִмִжִиִйִг бִиִе нִь бִаִйִхִгִүִй бִоִлִсִоִн ч бִи мִэִдִэִрִсִэִэִр бִаִйִлִаִаִ Хִаִрִиִн аִх мִиִнִь өִөִрִт нִь өִвִлִөִгִдִөִх мִөִнִгִиִйִг мִиִнִиִй нִэִр лִүִү шִиִлִжִүִүִлִж нִаִмִаִйִг эִрִүִүִл сִаִрִуִуִл өִөִрִиִйִнִх нִь хִаִжִуִуִд уִдִаִаִн бִаִйִхִыִг хִүִсִч бִаִйִгִаִаִгִаִа хִэִлִэִн нִаִмִаִйִг тִэִвִэִрִсִэִн юִмִ

Дִуִгִаִрִч чִаִдִаִхִгִүִй ч нִаִмִаִйִг бִаִяִрִлִаִлִаִа гִэִж хִэִлִж, дִоִтִрִоִо хִиִчִнִэִэִн чִаִнִгִаִаִр оִрִиִлִж бִаִйִгִаִаִг аִх мִиִнִь тִэִгִэִхִэִд мִэִдִэִрִсִэִн бִоִлִтִоִй зִөִөִлִхִөִн иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִсִэִнִ Бִи уִдִаִхִгִүִй эִдִгִэִэִдִִ Тִэִгִэִэִд дִэִлִхִиִйִгִэִэִр дִүִүִрִэִн аִаִвִаִа, эִэִжִэִэ гִэִж оִрִиִлִмִоִоִр, бִүִр хִүִн бִүִрִт сִоִнִсִоִгִдִоִхִоִоִр хִаִшִгִиִрִмִаִаִр бִаִйִнִаִ Эִэִж, аִаִвִыִн мִиִнִь сִүִүִлִиִйִн хִүִсִэִл бִоִлִоִх аִнִаִгִаִаִхִыִн иִх сִуִрִгִуִуִлִьִдִаִа ч эִрִгִэִж оִрִоִхִоִоִр зִоִрִиִг шִуִлִуִуִдִсִаִнִ Хִаִмִгִиִйִн мִуִнִдִаִг, хִаִмִгִиִйִн чִаִдִвִаִрִлִаִг мִэִс зִаִсִлִыִн эִмִч бִоִлִнִоִ Хִоִлִоִоִс ч бִоִлִоִв оִхִиִнִоִо хִаִрִаִаִд оִрִгִүִй хִоִоִсִоִн аִмִьִдִрִаִаִгִүִй бִоִлִоִхִыִг нִь бִаִтִлִаִх хִүִсִэִл дִоִтִоִр мִиִнִь оִрִгִиִлִж бִаִйִв…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button