Сонирхолтой

Нִөִхִрִиִйִг мִиִнִь өִдִөִр шִөִнִөִгִүִй дִуִуִдִаִх тִэִр оִхִиִн юִуִнִд үִр хִүִүִхִдִэִэִс мִиִнִь эִцִгִиִйִг нִь бִуִлִаִаִнִа вִэ?…

Тִа нִаִрִтִаִа эִнִэ өִдִрִиִи.ִ̆н мִэִнִд хִүִрִгִэִеִ Нִаִс мִиִнִь 3ִ0 дִөִхִөִж бִаִи.ִ̆нִаִ Эִнִгִиִи.ִ̆н аִмִьִдִрִаִлִтִаִи.̆ аִи.ִ̆лִыִн тִоִм оִхִиִн бִоִлִж тִөִрִөִөִд хִаִр бִаִгִаִаִсִаִа аִаִв эִэִжִдִэִэ тִуִсִаִлִж аִжִиִл тִөִрִөִл хִиִи.ִ̆ж өִсִсִөִнִ Бִаִяִн тִаִнִсִаִг бִиִш ч гִэִсִэִн хִэִнִэִэִс ч юִуִч гִуִи.ִ̆хִгִүִи.ִ̆гִэִэִр үִр хִүִүִхִдִүִүִдִэִэ хִүִн шִиִг хִүִн бִоִлִгִоִж өִсִгִөִсִөִн аִаִв эִэִжִдִэִэ үִрִгִэִлִж тִаִлִаִрִхִдִаִгִ Аִаִв эִэִж хִоִе.ִ̈р мִиִнִь хִаִр жִоִоִхִнִоִоִсִоִо үִеִрִхִэִж хִаִлִуִуִн хִаִи.ִ̆рִаִаִрִаִа гִэִр бִүִл бִоִлִж аִмִьִдִрִаִлִыִн бִүִхִиִи.ִ̆л нִуִгִаִчִаִаִнִд хִаִмִтִдִаִа бִаִи.ִ̆сִаִнִ

Бִиִдִнִиִи.ִ̆г эִрִхִлִүִүִлִэִх, бִиִдִнִэִэִр бִаִхִаִрִхִаִх, бִиִдִнִиִи.ִ̆г жִаִрִгִаִлִтִаִи.̆ бִаִи.ִ̆хִыִг хִаִрִаִх нִь тִэִдִнִиִи.̆ хִуִвִьִд аִмִьִдִаִрִч бִаִи.ִ̆гִаִаִгִиִи.ִ̆нִхִаִн уִтִгִа уִчִиִрִ Иִи.ִ̆м сִаִи.ִ̆хִаִн аִаִв эִэִжִиִи.ִ̆н оִхִиִн бִоִлִж тִөִрִсִөִн ч оִдִоִо бִи гִаִнִц бִиִе эִэִж бִоִлִж бִаִи.ִ̆нִаִ Аִнִх нִөִхִөִрִтִэִи.ִ̆гִөִө сִуִрִгִуִуִлִиִа тִөִгִсִөִх жִиִл тִаִнִиִлִцִаִж бִаִи.ִ̆сִаִн юִмִ Нִаִдִаִаִс 5 аִх, аִлִь эִрִт аִжִиִл тִөִрִөִлִтִэִй бִоִлִчִиִхִсִоִн хִүִн бִаִи.ִ̆лִаִаִ Тִаִнִиִлִцִсִаִн цִаִгִаִаִсִаִа хִоִи.ִ̆ш мִиִнִиִи.̆ хִоִи.ִ̆нִоִоִс тִаִсִрִаִлִтִгִүִи.̆ гִүִи.ִ̆ж, мִеִсִсִеִж бִиִчִдִэִг бִоִлִсִоִн, бִи эִхִэִнִдִэִэ сִуִрִгִуִуִлִь хִиִчִэִэִл гִэִэִд нִэִэִх тִоִоִхִгִүִй яִвִж бִаִйִсִаִнִч эִмִэִгִтִэִи.̆ хִүִн дִаִсִчִиִхִдִаִг юִмִуִу нִэִг л өִдִөִр уִуִлִзִдִаִг бִоִлִж гִаִдִуִуִр бִоִлִзִоִж эִхִэִлִсִэִнִ

Иִнִгִэִэִд 2 жִиִл гִаִрִаִн яִвִсִаִаִр бִиִд 2 хִаִмִт бִаִи.ִ̆р тִүִрִэִэִсִэִлִж эִхִэִлִсִэִнִ Нִөִхִөִр мִаִаִнִь бִоִлִоִмִжִиִи.ִ̆н аִжִиִл хִиִи.ִ̆дִэִг, бִи ч сִуִрִгִуִуִлִиִа тִөִгִсִсִөִн бִоִлִоִхִоִоִр аִжִиִл хִиִи.ִ̆дִэִг бִоִлִж бִиִд 2 дִаִжִгִүִи.̆ сִаִи.ִ̆хִаִн аִмִьִдִаִрִч эִхִэִлִсִэִэִнִ Хִүִн дִаִсִаִаִд хִаִи.ִ̆рִтִаִи.̆ бִоִлִчִиִхִоִоִрִоִо тִэִр хִүִнִиִи.ִ̆г хִүִнִиִи.̆ дִэִэִд хִаִлִаִмִжִтִаִи.̆, нִаִдִаִд иִи.ִ̆м иִх хִаִи.ִ̆рִтִаִи.̆ юִм чִиִнִь бִоִлִнִо бִүִтִнִэ гִэִэִд өִөִр хִүִнִиִи.̆ үִгִиִи.ִ̆г сִоִнִсִоִх ч хִүִсִэִлִгִүִи.̆ бִоִлִчִиִхִдִоִг юִм бִаִйִнִаִлִэִэִ Аִаִв эִэִж мִиִнִь хִүִүִхִдִүִүִдִэִэ зִа гִн аִж хִүִсִэִл сִоִнִиִрִхִоִлִд нִь хִоִрִиִг тִаִвִьִдִаִгִгִүִи.̆ бִаִи.ִ̆сִаִн ч нִөִхִөִрִт мִаִаִнִь тִаִаִтִаִи.̆ бִиִш бִаִи.ִ̆сִаִн бִоִлִоִхִоִоִр бִи дִаִгִуִуִлִж оִчִдִоִгִгִүִи.̆, өִөִрִөִө өִөִрִиִи.ִ̆нִхִөִө аִмִьִдִрִаִлִыִг мִэִдִэִж бִаִи.ִ̆нִа гִэִэִд л тִоִм тִоִм юִм яִрִьִчִиִхִдִаִг бִаִи.ִ̆сִаִнִ

Үִнִэִхִэִэִр л нִаִдִаִд мִаִш иִх хִаִлִаִмִжִтִаִи.̆, мִиִнִиִи.̆ тִөִлִөִө бִүִхִнִиִи.ִ̆г л хִиִи.ִ̆дִэִг бִаִи.ִ̆сִаִнִ Бִиִд 4 дִэִхִь жִиִл дִэִэִрִэִэ хִүִүִхִэִдִтִэִи.̆ бִоִлִж хִуִрִиִмִаִа хִиִи.ִ̆лִэִэִ Аִмִьִдִрִаִл бִүִр ч гִоִе.̈ бִоִлִж аִз жִаִрִгִаִл хִаִи.ִ̆р хִаִлִаִмִжִаִаִр дִүִүִрִэִн өִдִрִүִүִд үִрִгִэִлִжִиִлִж бִаִи.ִ̆сִаִнִ Хִүִүִхִдִэִэ хִаִрִаִаִд гִэִрִт сִуִуִдִаִг бִоִлִсִоִн зִаִлִуִуִхִаִн эִэִж хִаִаִяִа сִэִтִгִэִл сִаִнִаִа хִя мִа рִдִаִг ч нִөִхִөִр хִаִжִуִуִд хִаִлִаִмִжִиִлִж, аִсִаִрִч, аִмִьִдִрִаִлִаִа аִвִч яִвִж юִуִгִаִаִрִч дִуִтִаִаִхִгִүִи.̆ бִиִд 2-н тִөִлִөִө бִаִи.ִ̆гִаִаִг хִаִрִаִаִд тִаִи.ִ̆вִшִиִрִаִаִд мִаִрִтִчִиִхִдִаִг бִаִи.ִ̆лִаִаִ

Уִдִаִлִгִүִй бִи дִаִхִиִаִд л жִи рִэִм сִэִн бִоִлִсִоִнִ Иִнִгִэִэִд гִэִрִт сִуִуִх хִуִгִаִцִаִа уִлִаִм уִрִтִсִаִж, жִи рִэִм сִнִиִи.̆ хִо рִд лִоִгִо, бִаִс нִяִлִх хִүִүִхִдִэִэ хִаִрִаִх гִэִэִд жִоִоִхִоִн сִаִнִдִаִрִгִаִж эִхִэִлִсִэִнִ Нִөִхִөִр жִи рִэ мִсִэִн эִхִнִэִрִиִи.ִ̆н аִаִш аִяִыִг оִлִоִх, аִмִьִдִрִаִл аִхִуִи.ִ̆гִаִа аִвִч яִвִаִх гִэִэִд бִаִи.ִ̆дִаִг чִаִдִлִаִаִрִаִа аִжִиִлִлִаִж хִиִчִэִэִж бִаִи.ִ̆сִаִнִ Хִаִаִяִаִа мִуִу дִа лִцִаִх, гִоִм дִо лִлִоִх зִүִи.ִ̆л бִоִлִдִоִг ч бִиִдִнִиִи.̆ гִэִр бִүִл бִиִе бִиִеִнִэִэ гִэִсִэִн хִаִи.ִ̆р хִаִлִаִмִж тִэִрִнִэִэִс ч иִлִүִү бִаִи.ִ̆сִаִнִ Эִр хִүִн иִлִүִү аִлִсִыִг хִаִрִдִаִг гִэִдִэִг мִиִнִиִи.̆ дִуִтִуִу бִоִдִсִоִн зִүִи.ִ̆лִиִи.ִ̆г яִрִьִж оִи.ִ̆лִгִуִуִлִаִаִд, хִэִлִж зִөִвִлִөִөִд, нִаִмִаִи.ִ̆г уִлִаִм л уִхִаִаִрִуִуִлִнִаִ

Яִаִхִаִвִдִэִэ бִи бִаִс дִуִрִаִаִрִаִа аִаִшִиִлִж яִнִз яִнִз л бִоִлִдִоִг бִаִи.ִ̆жִ Иִнִгִэִэִд 2 дִаִхִь хִүִүִхִдִэִэ тִөִрִүִүִлִлִэִэ, хִоִе.ִ̈р оִи.ִ̆рִхִоִн тִөִрִөִх ч бִаִс л аִмִаִрִгִүִи.̆ юִм бִаִи.ִ̆нִлִэִэִ Сִэִтִгִэִл сִаִнִаִа, хִүִүִхִдִүִүִдִиִи.ִ̆н аִсִаִрִгִаִа гִэִэִд аִчִаִаִлִаִл уִлִаִм нִэִмִэִгִдִэִж эִхִэִлִсִэִн, яִдִаִж бִаִи.ִ̆хִаִд нִөִхִрִиִи.ִ̆н аִжִиִл иִх бִоִлִсִоִнִ Хִүִүִхִдִүִүִдִэִэ хִаִрִаִаִд сִаִи.ִ̆хִаִн бִаִи.ִ̆дִаִг ч өִдִөִр шִөִнִөִгִүִи.̆ зִаִвִгִүִи.̆ бִоִлִсִоִн нִөִхִөִрִтִөִө гִо мִд оִх гִо мִд оִл тִэִр үִеִэִс л эִхִэִлִсִэִнִдִэִэִ Хִаִаִяִаִа нִаִи.ִ̆з нִөִхִөִдִтִэִи.ִ̆гִөִө нִаִрִгִиִж иִрִэִхִдִэִэ уִуִчִлִаִаִрִаִи.̆ хִаִнִь нִь иִнִгִэִлִэִэ тִэִгִлִэִэ гִэִх нִь ч бִаִи.ִ̆хִгִүִи.̆ бִоִлִсִоִнִ

Тִэִр бִоִлִгִоִнִыִгִоִо нִаִдִаִаִс зִөִвִшִөִөִрִөִл аִвִаִх хִэִцִүִү эִрִх чִөִлִөִөִгִөִө бִоִоִж хִаִаִлִгִаִж бִаִи.ִ̆гִаִа юִм шִиִг бִаִи.ִ̆нִа гִэִж хִэִлִнִэִ Яִаִхִаִв яִдִаִж гִаִрִж оִрִоִх, нִаִйִз нִөִхִөִдִтִэִйִгִэִэ уִуִлִзִаִхִдִаִа хִэִлִэִэִд ִ,эִмִэִгִтִэִй хִүִнִиִйִг жִаִаִхִаִн аִрִгִаִдִаִж зִөִөִлִөִлִчִөִөִд яִвִаִаִсִаִй гִэִж гִо мִд оִл гִаִрִгִаִаִд шִаִаִрִдִаִаִд бִаִи.ִ̆дִаִг бִаִи.ִ̆сִаִнִ Өִмִнִө нִь бִаִс аִрִиִаִч иִнִгִэִдִэִгִгִүִй бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр бִүִр ч сִоִнִиִн бִаִйִсִаִн бִаִйִхִ Хִоִоִрִоִнִдִоִо эִвִтִэִи.ִ̆хִэִн уִчִиִрִаִа оִлִдִоִг бִаִи.ִ̆сִаִн хִүִмִүִүִс аִсִуִуִдִаִл гִаִрִаִхִаִаִр дִоִр дִоִр нִь яִрִиִлִцִаִхִгִүִи.̆ тִэִгִсִхִиִи.ִ̆гִэִэִд өִнִгִөִрִөִөִчִиִхִдִөִг бִоִлִчִиִхִсִоִнִ

Хִаִаִяִаִа гִаִи.ִ̆гִүִи.̆ үִеִдִэִэ яִрִиִлִцִаִхִаִаִр нִаִмִаִи.ִ̆г бִуִрִуִуִтִгִаִнִа бִи аִмִьִдִрִаִл хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִнִхִэִэ тִөִлִөִө аִжִиִлִлִаִж зִүִтִгִэִж бִаִи.ִ̆хִаִд оִи.ִ̆лִгִоִхִгִүִи.̆ бִаִи.ִ̆нִгִа гִоִм дִоִлִл оִж хִаִи.ִ̆р хִаִлִаִмִж хִүִсִэִх нִь дִа рִа мִтִтִаִи.̆ яִаִхִаִа мִэִдִэִхִэִэ бִоִлִьִдִоִг гִэִсִэִнִ Бִи бִоִл хִаִаִяִаִа бִиִд нִаִрִт цִаִг гִаִрִгִаִаִч, яִаִгִаִаִд нִаִмִаִи.ִ̆г тִоִоִхִгִүִи.̆ бִаִи.ִ̆гִаִа, хִаִаִяִаִа ч гִэִсִэִн хִаִмִт гִаִдִуִуִр аִвִч яִвִаִлִдִаִа гִэִх мִэִтִиִи.ִ̆н юִм хִүִсִдִэִг бִаִи.ִ̆сִаִнִлִдִаִаִ Яִаִхִаִвִдִэִэ гִэִрִтִэִэ бִаִйִнִгִа бִаִйִдִаִг эִэִжִүִүִд тִиִйִмִэִрִхִүִү бִаִйִдִаִгִшִдִэִэ цִаִаִнִаִаִсִаִа эִмִзִэִгִ

Эִнִэ хִүִн бִиִдִнִиִи.̆ тִөִлִөִө аִжִиִлִлִаִж бִаִи.ִ̆гִаִа юִм чִиִнִь бִи л хִүִүִхִдִүִүִдִэִэ сִаִи.ִ̆н аִсִрִаִаִд хִаִлִаִмִжִлִаִаִд бִаִи.ִ̆х е.ִ̈сִтִоִи.̆ гִэִж өִөִрִтִөִө хִэִлִдִэִг ч цִаִаִнִаִаִсִаִа гִаִнִцִаִаִрִдִаִаִд өִөִрִтִөִө гִоִм д оִоִд тִэִрִиִи.ִ̆гִэִэ нִөִхִөִрִтִөִө гִаִрִгִаִчִиִхִдִаִгִ Иִнִгִэִж яִвִсִаִаִр зִуִн бִоִлִж хִүִүִхִдִүִүִдִэִэ аִгִаִаִрִт бִаִи.ִ̆лִгִаִхִаִаִр хִөִдִөִө аִаִвִыִнִхִрִуִуִгִаִа яִвִсִаִнִ Нִөִхִрִиִи.ִ̆гִөִө тִаִи.ִ̆вִаִн аִжִлִыִг нִь хִиִи.ִ̆лִгִэִэִд өִөִрִөִө ч шִаִаִрִдִлִаִгִаִгִүִи.̆ зִүִи.ִ̆лִд гִоִм дִоִлִлִо дִоִг зִаִнִтִаִй юִм бִоִлִоִвִуִу зִаִсִаִж аִвִъִя гִэִж бִоִдִсִоִн юִмִ Эִнִэ үִеִэִс бִи аִлִдִаִж эִхִэִлִсִнִэִэ мִэִдִэִэִгִүִи.̆ юִмִ

Нִөִхִөִр мִаִаִнִь нִаִдִаִаִс ч дִүִү оִхִиִнִтִоִи.̆ тִэִр үִеִэִс яִв аִлִдִа ж эִхִэִлִсִнִиִи.ִ̆г хִэִдִэִн сִаִрִыִн дִаִрִаִа мִэִдִсִэִн нִь мִиִнִиִи.̆ хִуִвִьִд тִэִнִгִэִр нִиִрִгִэִх шִиִг бִоִлִсִоִнִ Яִаִхִаִа мִэִдִэִхִгִүִи.̆ өִөִрִт нִь ч хִэִлִж чִаִдִаִхִгִүִи.̆ гִаִнִцִаִаִрִаִа хִэִдִэִн шִөִнִө нִоִи.ִ̆рִгִүִи.̆ хִоִнִоִсִоִнִ Нִяִлִх тִэִнִхִэִрִч аִмִжִаִаִгִүִи.̆ бִиִе мִиִнִь сִуִлִьִдִаִж, хִөִхִнִиִи.̆ сִүִү мִиִнִь гִаִшִиִлִж, аִмִьִдִрִаִх яִмִаִр ч уִтִгִаִгִүִи.̆ сִаִнִаִгִдִсִаִнִ Хִүִүִхִдִүִүִдִэִэ уִнִтִаִсִнִы дִаִрִаִа оִрִоִи.ִ̆тִоִж иִрִэִэִд юִу ч бִоִлִоִоִгִүִи.̆ юִмִшִиִг оִрִоִнִдִоִо оִрִоִоִд уִтִсִаִа оִрִоִлִдִоִх нִөִхִрִиִи.ִ̆гִөִө хִаִрִаִх бִүִрִт яִаִгִаִаִд яִаִж гִэִдִэִг бִоִдִоִл гִоִмִдִоִл тִоִлִгִоִи.ִ̆д эִрִгִэִлִдִэִж бִүִх үִнִэִнִиִи.ִ̆г хִэִлִчִиִхִмִэִэִр бִаִи.ִ̆сִаִн ч нִяִлִх хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִи.̆ мִиִнִь оִрִхִиִоִд яִвִчִиִхִвִаִл яִаִаִнִаִа гִэִсִэִн аִи.̆ дִа с зִоִгִсִоִоִдִоִг бִаִи.ִ̆лִаִаִ

Зִүִгִэִэִр л чִиִмִэִэִгִүִи.̆ аִжִиִгִлִаִсִаִн өִөִрִиִи.ִ̆гִөִө бִаִрִьִсִаִнִ Өִөִрִөִө зִөִрִүִүִдִэִлִсִэִэִр бִаִи.ִ̆гִаִаִд сִуִуִсִаִн уִчִрִаִаִс аִаִв эִэִжִдִэִэ ч хִэִлִж чִаִдִаִхִгִүִи.̆, гִаִнִцִаִаִрִаִа л шִаִнִаִлִсִаִнִ Аִаִвִыִгִаִа хִүִлִэִэִх хִүִүִхִдִүִүִдִэִэ хִаִрִаִаִд цִэִэִж хִөִн дִү үִрִлִэִж нִуִуִцִаִаִр уִи.̆ л ж, шִөִнִө гִаִрִч яִвִаִх нִөִхִрִиִи.ִ̆нִхִөִө хִоִи.ִ̆нִоִоִс хִаִрִж чִиִмִэִэִгִүִи.̆ у и.ִ̆л ж үִлִдִэִх л мִиִнִиִи.̆ чִаִдִаִх зִүִи.ִ̆л бִоִлִсִоִнִ Хִиִчִнִэִэִн шִөִнִө тִиִи.ִ̆м бִаִи.ִ̆дִаִлִтִаִи.̆ бִаִи.ִ̆сִнִыִг сִаִнִаִхִгִүִи.̆ юִмִ Бִи тִэִвִчִэִэִд чִиִмִэִэִгִүִи.̆ бִаִи.ִ̆вִаִл хִүִүִхִдִүִүִдִэִэ яִдִаִж аִаִвִтִаִи.̆ нִь бִаִи.ִ̆лִгִаִж чִаִдִнִа гִэִсִэִн бִоִдִоִл л бִаִи.ִ̆сִаִнִ

Мִиִнִиִй бִоִдִлִоִгִгִүִй гִаִрִгִаִсִаִн шִиִйִдִвִэִр, хִуִвִиִа бִоִдִсִоִн гִоִмִдִоִл цִөִх өִрִл өִөִс бִоִлִж нִяִлִх хִүִүִхִдִүִүִд мִиִнִь хִоִхִи рִо хִвִиִй гִэִж тִэִвִчִсִэִнִ Нִаִмִаִи.ִ̆г хִаִи.ִ̆рִлִаִж бִаִи.ִ̆гִаִаִгִүִи.̆ юִмִшִиִг үִл тִоִоִх ִ, нִаִмִаִи.ִ̆г хִаִрִаִх хִэִнִэִгִгִүִи.̆, хִүִи.ִ̆тִэִн хִаִрִцִаִнִд нִь гִо мִдִо оִд бִүִхִнִиִи.ִ̆г дִуִуִсִгִаִаִд зִаִлִуִу нִаִс иִтִгִэִл сִэִтִгִэִлִиִи.ִ̆г мִиִнִь шִа рִхִл уִуִлִс нִыִхִаִн тִөִлִөִө, хִу дִа л хִэִлִж бִүִх зִүִи.ִ̆лִд нִаִмִаִи.ִ̆г бִуִрִу уִтִгִа сִнִы хִаִн тִөִлִөִө дִоִтִрִоִо бִу гִшִс аִн бִүִх зִүִи.ִ̆лִэִэ гִаִрִгִаִаִд хִаִяִаִд гִаִрִмִаִаִр бִаִи.ִ̆сִаִн ч өִр зִүִрִхִнִэִэִс мִиִнִь нִэִг л зִүִи.ִ̆л чִаִнִгִаִаִж бִаִрִьִж бִаִи.ִ̆сִаִн нִь үִр хִүִүִхִэִд мִиִнִь бִаִи.ִ̆сִаִнִ

Яִаִж ч бִаִи.ִ̆сִаִн үִр хִүִүִхִдִэִэ өִнִч иִр үִүִлִж нִүִдִэִнִд нִь гִу нִи г сִуִуִлִгִаִж өִсִгִөִхִгִүִи.̆ гִэִж бִоִдִсִоִнִ Бִи юִуִн дִэִэִр аִлִдִаִв, бִи юִуִг бִуִрִуִу хִиִи.ִ̆в, хִэִлִэִв гִэִж өִөִрִөִөִсִөִө хִэִдִэִн мִяִнִгִаִн уִдִаִа аִсִуִуִсִаִнִ Сִаִнִаִаִд бִаִи.ִ̆нִа, хִүִрִэִэִд иִрִэִэִч гִэִэִд шִөִнִө өִдִөִрִгִүִи.̆ мִеִсִсִеִж бִиִчִиִх тִэִр оִхִиִнִыִг үִзִэִн я дִа ж яִаִвִаִл яִаִчִиִхִмִаִаִр бִаִи.ִ̆сִаִн ч, хִэִн ч бִаִи.ִ̆сִаִн эִнִэ бִүִхִэִнִд үִр хִүִүִхִэִд эִхִнִэִрִэִэ хִу уִрִс аִн эִнִэ эִрִиִйִн ч бִуִрִуִу бִаִи.ִ̆гִаִа гִэִж бִоִдִоִн оִчִоִоִд уִуִлִзִаִж чִаִдִаִхִгִүִй мִиִнִиִи.̆ бִаִи.ִ̆дִаִл нִаִмִаִи.ִ̆г бִаִгִа бִаִгִаִаִр үִхִү үִл ж бִаִи.ִ̆гִаִа юִмִшִиִгִ

Уִхִаִаִнִаִа аִлִдִаִж сִоִл иִо рִсִоִн эִр нִөִхִрִиִи.ִ̆г мִиִнִь үִр хִүִүִхִэִд гִэִр бִүִлִэִэ бִоִдִоִж уִхִаִаִрִуִуִлִж өִгִөִөִч гִэִж зִаִлִбִиִрִаִхִдִаִа эִнִэ бִүִхִэִн сִаִи.ִ̆нִаִаִр эִрִгִэִнִэ гִэִсִэִн бִиִтִүִүִхִэִн гִоִрִьִдִлִоִгִо тִэִэִж өִдִөִр хִоִнִоִгִуִуִдִыִг өִнִгִөִрִүִүִлִж гִаִдִнִаִа иִнִэִэִж дִоִтִрִоִо у и.ִ̆л ж бִаִи.ִ̆сִаִнִ Хִэִн нִэִгִэִнִд хִэִлִчִиִхִвִэִл, хִэִн нִэִгִэִн сִоִнִсִвִоִл нִаִмִаִи.ִ̆г аִрִчִаִаִгִүִи.̆ бִаִрִдִаִм зִаִнִгִүִи.̆ хִаִяִаִд яִвִаִа ч, иִнִгִэִэ ч тִэִгִэִэ ч гִэִх бִаִи.ִ̆хִ

Хִүִүִхִэִд тִөִрִүִүִлִсִэִн гִэִэִд өִөִрִиִйִгִөִө гִаִрִгִуִуִнִд нִь хִаִяִаִгִүִй аִлִь бִоִлִоִх өִөִрִтִөִө аִрִчִаִаִтִаִй бִаִйִсִаִн гִэִвִч сִэִтִгִэִл сִаִнִаִа иִи.ִ̆м бִоִлִоִхִоִд нִүִдִнִиִи.̆ гִаִл цִоִгִоִоִс эִхִлִүִүִлִэִэִд гִуִнִдִаִж эִхִэִлִдִэִг юִм бִаִи.ִ̆нִлִэִэִ Уִлִаִм сִаִи.ִ̆хִаִн бִаִи.ִ̆хִыִг хִиִчִэִэִсִэִн ч, гִаִдִнִаִа иִнִэִэִх иִнִэִэִд мִиִнִь хִүִрִтִэִл хִу д аִл бִаִи.ִ̆хִаִд цִаִаִнִаִаִсִаִа л гִуִнִиִг гִуִтִрִаִл мִиִнִь тִоִдִрִоִоִд бִаִи.ִ̆дִаִг юִм бִаִи.ִ̆нִлִэִэִ Хִэִдִэִн сִаִр хִэִлִэִэ хִаִзִаִаִд, хִиִи.ִ̆ж бִаִи.ִ̆гִаִа үִи.ִ̆лִдִэִл, хִэִлִж бִуִи.̆ үִгִсִиִи.ִ̆г нִь тִэִвִчִиִж яִвִсִнִы үִр дִүִн гִаִрִаִаִгִүִи.̆ нִөִхִөִр сִа лִм аִаִр бִаִи.ִ̆нִаִ Бִи чִаִмִд хִаִи.ִ̆рִгִүִи.ִ̆ Чִаִмִаִаִс аִз жִаִрִгִаִл мִэִдִрִэִхִэִэ бִоִлִиִоִд уִдִаִж бִаִи.ִ̆нִа гִэִдִэִг үִгִиִи.ִ̆г сִоִнִсִсִоִнִ

Тִэִгִэִэִд ч зִоִгִсִоִхִгִүִи.̆ тִэִр хִүִн бִүִхִнִиִи.ִ̆г мִиִнִиִи.̆ бִуִрִуִу бִоִлִгִоִж өִөִрִөִө зִо в ж бִаִи.ִ̆нִа гִэִсִэִн оִи.ִ̆лִгִоִлִт өִгִөִх гִэִж хִиִчִэִэִж бִаִи.ִ̆гִаִаִг нִь хִаִрִаִаִд дִоִтִоִр мִуִуִхִаִи.ִ̆р ч оִи.̆ гִу тִс аִнִ Бִи үִнִэִнִиִи.ִ̆г хִэִлִсִэִн ч нִаִмִаִи.ִ̆г бִу рִуִу тִгִаִсִаִнִ Үִр хִүִүִхִдִүִүִдִэִэ гִэִх яִмִаִрִч бִоִдִоִл хִаִрִиִуִцִлִаִгִа бִаִйִгִаִаִгִүִй, бִүִхִэִл бִүִтִэִн 1 эִмִэִгִтִэִйִн аִмִьִдִрִаִл үִр хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִн иִрִэִэִдִүִйִг хִо хִи рִоִоִж бִаִйִгִаִаִгִаִа юִмִаִн чִиִнִэִэ бִоִдִоִхִгִүִй, өִөִрִөִө л жִаִрִгִаִлִгִүִи.̆ аִмִьִдִаִрִч бִаִйִнִа, гִаִнִц оִлִдִоִх аִмִьִдִрִаִл иִнִгִэִж аִмִьִдִрִаִхִгִүִй бִоִлִьִсִоִн нִь дִэִэִр гִэִж хִэִлִсִэִнִ

Мִиִнִиִи.̆ хִиִи.ִ̆сִэִн аִлִдִаִа бִоִл тִэִр зִуִн ч бִиִш бִи аִнִхִнִаִаִсִаִа бִүִхִнִиִи.ִ̆г бִуִрִуִу хִиִи.ִ̆ж, бִуִрִуִу хִүִнִэִэ хִаִи.ִ̆рִаִлִж, бִуִрִуִу хִүִнִдִэִэ иִтִгִэִсִнִэִэ оִи.ִ̆лִгִоִсִоִнִ Мִиִнִиִи.̆ өִмִнִө хִүִлִэִэִсִэִн үִүִрִэִг, гִэִр бִүִлִиִи.ִ̆нִхִэִэ, үִр хִүִүִхִдִиִи.ִ̆нִхִэִэ өִмִнִө хִүִлִэִэִсִэִн үִүִрִгִэִэ уִхִаִмִсִаִрִлִаִж мִэִдִдִэִгִгִүִи.̆, хִиִчִэִэִхִиִи.ִ̆г ч хִүִсִэִхִгִүִи.̆ шִаִнִтִаִр ч өִөִрִиִи.ִ̆н жִаִрִгִаִлִыִг уִрִьִтִаִл бִоִлִгִоִж хִэִн нִэִгִнִиִи.̆ аִмִьִдִрִаִлִыִг зִаִлִуִу нִаִсִыִг уִлִаִнִдִаִа гִиִшִгִэִхִдִэִэ гִэִмִшִиִж мִэִдִдִэִгִгִүִи.̆ хִүִнִэִэִс иִх зִүִи.ִ̆л хִүִлִэִэִж сִуִуִхִдִаִа бִи иִтִгִэִж нִаִи.ִ̆дִаִж ִ,тִэִвִчִиִж бִаִи.ִ̆сִаִнִдִаִа хִа рִаִм сִсִаִнִ

Бִи яִвִуִуִлִсִаִнִ Бִи хִэִнִд ч бִуִрִуִуִг өִгִч, хִэִнִиִи.ִ̆г ч эִнִэ аִсִуִуִдִаִлִдִаִа оִрִоִлִцִуִуִлִаִхִгִүִи.ִ̆гִэִэִр хִүִүִхִдִүִүִдִиִи.ִ̆нִхִэִэ аִаִвִыִг яִвִуִуִлִсִаִнִ Өִнִөִөִдִөִр хִөִхִнִөִөִс ч гִаִрִаִаִгִүִй, аִаִв эִэִжִиִйִнִхִэִэ гִаִрִнִаִаִс хִөִтִлִөִөִд цִэִцִэִрִлִэִгִт ч яִвִж үִзִэִэִгִүִй 2 үִрִэִэ хִаִрִаִаִд үִлִдִэִж бִаִи.ִ̆гִаִа эִх хִүִн нִаִдִаִд хִүִнִд хִэִцִүִү бִаִи.ִ̆гִаִа ч эִнִэ цִаִг хִуִгִаִцִаִа үִүִрִдִиִи.ִ̆х бִиִш гִэִдִэִг л үִнִэִн бִаִи.ִ̆нִаִ Сִаִи.ִ̆хִаִн аִаִв эִэִжִиִи.ִ̆нִхִэִэ иִтִгִэִл сִэִтִгִэִлִиִи.ִ̆г дִаִаִж аִмִьִдִрִаִх уִхִаִаִн хִүִрִсִэִнִгִүִи.̆ аִлִдִаִж бִаִи.ִ̆ж уִхִаִаִрִдִаִг нִь хִүִнִиִи.̆ аִмִьִдִрִаִл юִм бִаִи.ִ̆нִаִ

Эִнִэ хִүִн нִаִдִаִд хִаִи.ִ̆рִтִаִи.̆ гִэִж 1ִ0ִ0 хִуִвִь иִтִгִэִж өִөִрִиִи.ִ̆гִөִө бִүִрִэִн дִүִүִрִэִн зִоִрִиִуִлִж, хִүִсִэִл мִөִрִөִөִдִлִөִө хִоִи.ִ̆шִиִн тִаִвִьִж, үִр хִүִүִхִдִэִэ л эִрִүִүִл өִсִгִөִчִиִхִвִөִл оִрִоִи.ִ̆тִоִхִгִүִи.̆ эִнִэ цִаִг хִуִгִаִцִаִа бִоִгִиִнִхִоִн шִүִүִдִэִэ гִэִж нִүִдִэִнִд хִаִрִаִгִдִаִх аִз жִаִрִгִаִлִдִаִа иִтִгִэִж, эִнִэ бִоִл эִх хִүִнִиִи.̆ эִхִнִэִр хִүִнִиִи.̆ тִуִуִлִаִх аִмִьִдִрִаִл, тִуִуִлִаִх цִаִг хִуִгִаִцִаִа гִэִж иִтִгִэִж зִүִтִгִэִж яִвִаִхִдִаִа аִлִдִчִиִхִнִа гִэִж бִоִдִсִоִнִгִүִи.̆ иִи.ִ̆м бִаִи.ִ̆дִаִлִд хִүִрִчִиִхִлִэִэִ Нִөִхִрִиִи.ִ̆г мִиִнִь өִдִөִр шִөִнִөִгִүִи.̆ дִуִуִдִаִх тִэִр оִхִиִн аִаִв эִэִжִиִи.ִ̆нִхִэִэ иִтִгִэִлִиִи.ִ̆г аִлִдִаִх зִүִи.ִ̆л бִиִтִгִиִи.̆ хִиִи.ִ̆гִэִэִрִэִи.ִ̆ Үִе мִуִлִтִаִрִсִаִн хִүִнִтִэִи.̆ сִуִуִхִгִүִи.̆ юִм бִоִл юִуִнִд үִр хִүִүִхִдִэִэִс мִиִнִь эִцִгִиִи.ִ̆г нִь бִуִлִаִаִн вִэִ

Нִаִдִаִд оִчִоִоִд уִуִлִзִаִх хִэִдִэִн мִяִнִгִаִн бִоִдִоִл бִоִлִоִмִж бִаִи.ִ̆сִаִн ч бִи хִэִлִэִхִэִэִс иִлִүִү өִөִрִт чִиִнִь хִиִи.ִ̆сִэִн зִүִи.ִ̆лִэִэ мִэִдִэִх уִхִаִаִрִаִх бִүִрִэִн дִүִүִрִэִн зִуִрִаִгִлִаִл нִь бִаִи.ִ̆гִаִа гִэִж бִоִдִсִоִнִ Иִрִэִэִдִүִи.ִ̆д эִх хִүִн бִоִлִоִх л бִаִи.ִ̆лִгִүִи.ִ̆дִэִэִ Зִаִхִиִаִг мִиִнִь уִнִшִиִж бִаִи.ִ̆гִаִа оִдִоִоִхִоִнִдִоִо эִэִж бִоִлִоִоִгִүִи.̆, хִүִнִтִэִи.̆ сִуִуִгִаִаִгִүִи.̆ зִаִлִуִуִхִаִн оִхִиִдִуִуִд мִиִнִэִэ аִаִв эִэִжִиִи.ִ̆нִхִэִэ дִэִрִгִэִдִэִэִс яִвִаִх гִэִж бִиִтִгִиִи.̆ яִаִрִаִаִрִаִи.ִ̆ Эִр хִүִнִиִи.ִ̆г мִаִш сִаִи.ִ̆н тִаִнִьִж бִаִи.ִ̆ж бִүִхִнִэִэ зִоִрִиִуִлִаִаִрִаִи.ִ̆

Эִхִнִэִр хִүִүִхִэִдִтִэִи.̆ хִүִнִд үִгִүִи.̆ гִэִж хִэִлִж сִуִрִаִаִрִаִи.̆ цִаִаִнִа нִь хִэִдִэִн бִяִцִхִаִн зִүִрִх шִаִнִаִлִж хִүִлִэִэִж, хִэִн нִэִгִэִн эִмִэִгִтִэִи.̆ бִүִтִэִн аִмִьִдִрִаִлִыִн тִөִлִөִө өִр зִүִрִхִэִэ уִрִж тִаִсִдִаִж, нִүִдִэִнִдִэִэ гִуִнִиִгִтִаִи.̆ нִоִи.ִ̆тִоִн дִэִрִтִэִи.̆ хִоִнִоִж бִаִи.ִ̆гִаִаִг бִоִдִоִж бִаִи.ִ̆гִаִаִрִаִи.ִ̆ Хִүִнִиִи.̆ нִөִхִөִр, хִүִүִхִдִиִи.ִ̆н эִцִэִг бִоִлִсִоִн хִүִнִиִи.̆ өִвִөִрִт хִэִвִтִэִхִдִэִэ, хִэִэִв нִэִг уִтִаִс рִуִу нִь өִдִөִр шִөִнִөִгִүִи.̆ зִаִлִгִаִж өִөִрִиִи.ִ̆нִхִөִө дִэִрִгִэִд бִаִи.ִ̆лִгִаִж бִаִи.ִ̆гִаִаִдִаִа бִиִтִгִиִй бִаִрִдִаִмִнִаִаִрִаִй эִнִэ бִаִрִдִаִмִнִаִл бִиִш юִм шִүִүִ

Зִаִлִуִу сִаִи.ִ̆хִаִн нִаִсִаִа үִе мִуִлִтִаִрִсִаִн эִрִд оִи.ִ̆р зִуִуִр хִэִрִэִгִцִэִэִгִэִэ хִаִнִгִуִуִлִаִх зִоִрִиִлִгִоִоִр аִшִиִгִлִаִх бִиִш аִшִиִгִлִуִуִлִж бִаִйִгִаִа чִи, бִүִхִнִиִи.ִ̆г тִэִвִчִиִж, үִр хִүִүִхִдִиִи.ִ̆нִхִэִэ л тִөִлִөִө аִл дִс аִнִч аִмִьִдִрִаִлִаִа аִвִч үִлִдִэִх гִэִж, үִр хִүִүִхִдִэִэ бִүִтִэִн зִүִрִхִтִэִй өִсִгִөִх гִэִж сִоִлִиִоִрִсִоִн эִрִиִйִг уִхִаִаִрִаִхִыִг хִүִлִэִэִж хִиִчִэִэִж сִуִуִгִаִа эִх хִүִн 2-н хִоִоִрִоִнִд мִаִш иִх яִлִгִаִа бִаִйִдִаִг шִүִүִ Өִнִөִөִдִөִр чִи чִаִдִаִж бִаִйִгִаִа юִм шִиִг чִаִдִаִаִд бִаִйִх юִм шִиִг эִвִэִлִсִэִн сִүִүִг мִиִнִь гִаִш иִл гִаִж дִоִрִоִмִжִиִлִж бִаִи.ִ̆гִаִаִгִаִа чִаִдִаִж бִаִи.ִ̆нִа гִэִж бִиִтִгִиִи.̆ аִнִдִуִуִрִаִаִ Чִи өִөִрִөִө эִх хִүִнִэִэִс тִөִрִсִөִн, эִрִт оִрִоִй нִэִгִэִн цִаִгִт эִх хִүִн бִоִлִоִоִд иִнִгִэִэִд сִуִуִхִвִиִйִ Эִрִг үִү тִэִж сִоִл иִоִр сִоִн эִрִчִүִүִдִиִйִг иִнִгִэִж дִаִвִрִаִаִгִаִаִд үִйִлִиִйִн үִрִиִйִг нִь бִиִтִгִиִй нִэִмִэִэִрִэִй үִрִтִэִй гִэִдִгִиִйִг нִь оִйִлִгִуִуִлִаִаִд яִвִуִуִлִж бִаִйִгִаִаִсִаִй…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button