Сонирхолтой

Нִаִаִдִаִхִтִаִйִгִаִа сִуִуִвִаִл чִиִнִиִй аִмִьִдִрִаִл иִх л дִоִрִоִйִтִоִх юִм бִаִйִнִа гִэִж бִөִө хִэִлִлִэִэ гִэִсִэִн…

Өִнִөִөִдִөִр мִиִнִиִй аִмִьִдִрִаִлִыִн хִаִмִгִиִйִн тִоִм гִаִйִхִаִлִтִаִй шִиִйִдִвִэִр гִаִрִсִаִн бִи мִаִш иִх аִз жִаִрִгִаִлִтִаִй бִоִлִсִоִн өִдִөִр өִнִгִөִрִлִөִөִ Мִиִнִиִй хִаִмִгִиִйִн хִаִйִрִтִаִй хִүִн хִаִйִрִтִаִй зִаִлִуִу иִрִэִэִдִүִйִн нִөִхִөִр 5 жִиִл тִүִүִнִиִйִгִэִэ зִөִвִшִөִөִрִүִүִлִэִх гִэִж хִиִчִэִэִж зִүִтִгִэִсִэִн тִүִүִнִиִйִг мִиִнִь эִэִж аִаִв мִиִнִь хִүִлִэִэִн зִөִвִшִөִөִрִлִөִөִ Хִаִмִгִиִйִн аִнִх бִиִд нִэִг аִнִгִиִйִн шִиִл шִиִлִэִэ хִаִрִаִн сִуִуִдִаִг юִуִгִаִаִч мִэִдִэִхִгִүִй 2 нִуִсִаִн тִаִгִлִаִа бִаִйִлִаִаִ Бִи тִүִүִнִиִйִг мִаִнִаִй аִнִгִиִд бִаִйִдִаִг эִсִэִхִиִйִг ч аִнִзִаִаִрִдִаִгִгִүִй бִаִйִсִаִн юִм дִаִаִ

Иִх сִоִнִиִнִ Тִэִр мִаִаִнִь мִаִш дִаִрִуִуִхִаִн оִнִц сִуִрִдִаִг сִуִрִаִгִчִдִыִн зִөִвִлִөִлִиִйִн гִиִшִүִүִн бִаִс бִоִлִоִоִгִүִй эִэ нִүִдִнִиִй шִиִлִтִэִй хִүִүִхִэִд бִаִйִсִаִнִ Бִи чִиִнִь өִөִрִөִө хִаִмִгִиִйִн гִаִлִзִуִу хִүִн аִмִьִтִаִн чִаִдִаִж яִвִуִуִлִаִх дִуִрִтִаִй, хִэִл аִмִтִаִй оִхִиִн бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр аִнִгִиִйִнִхִаִа хִэִт дִаִрִуִуִхִаִн хִэִдִэִн хִүִүִхִдִиִйִг оִгִт аִнִзִаִаִрִдִдִаִгִүִй бִаִйִлִаִаִ Аִнִгִиִаִрִаִа 8ִр аִнִгִиִа тִөִгִсִөִх жִиִлִэִэ уִрִлִаִгִиִйִн үִзִлִэִг бִэִлִдִэִх тִэִр өִдִөִр бִүִжִиִгִлִэִх бִаִнִдִи бִаִйִхִгִүִй гִэִэִд тִэִрִнִиִйִг бִаִгִш нִэִмִж дִуִуִдִжִэִэִ

Нִүִдִнִиִй шִиִлִтִэִй бִүִжִиִгִлִэִхִгִүִй гִэִэִд шִиִлִиִйִг нִь тִаִйִлִуִуִлִж оִрִхִиִвִ Бִи аִнִх уִдִаִа тִиִйִм гִоִё нִүִд оִлִж хִаִрִсִаִн юִм дִаִаִ Дִуִрִлִаִж оִрִхִиִсִоִнִ Бִүִр өִөִрִтִөִө иִтִгִэִэִгִүִйִ Мִаִрִгִаִаִшִнִаִаִс нִь хִиִчִэִэִлִдִэִэ иִрִэִх нִэִг л уִтִгִа уִчִиִрִтִаִй бִоִлִж, өִгִлִөִө гִаִрִаִхִдִаִа тִоִлִиִнִд хִаִрִаִх цִаִг аִрִаִй уִдִаִаִн ч бִоִлִоִоִд бִаִйִх шִиִг Оִчִоִоִд шִуִуִд л тִүִүִнִиִйִг иִрִсִэִн эִсִэִхִиִйִг нִяִгִтִаִлִж хִаִрִж мִаִрִаִаִд бִи нִэִг л бִиִш бִоִлִсִоִн юִмִ

Үִнִэִхִэִэִр дִуִрִлִаִсִаִн бִаִйִлִаִаִ Тִэִрִнִиִйִг аִлִь бִоִлִоִх шִиִлִэִэ аִвִч бִаִйִгִаִаִсִаִй, аִнִгִиִд хִэִнִд ч дִэִэִрִэִлִхִүִүִлִэִхִгִүִй бִаִйִгִаִаִсִаִй, мִиִнִиִй өִмִнִө аִлִдִаִа гִаִрִгִаִж тִэִнִэִг бִаִйִдִаִлִтִаִй бִиִтִгִиִй хִаִрִаִгִдִаִаִсִаִй гִэִж зִаִлִбִиִрִаִх бִоִлִоִвִ Тִэִр мִиִнִиִй пִаִрִтִнִeִр бִоִлִж тִаִаִрִлִаִаִ Өִнִдִөִр нִаִмִаִаִрִаִа тִаִаִрִаִвִ Бִи уִрִлִаִгִиִйִн үִзִлִэִгִиִйִн бִэִлִтִгִэִл иִнִгִэִэִд л өִдִөִрִжִиִнִгִөִө үִрִгִэִлִжִиִлִдִэִг бִаִйִгִаִаִсִаִй гִэִж хִүִсִдִэִг бִаִйִсִаִнִ Тִэִр хִиִчִэִэִлִиִйִн жִиִл нִуִуִцִхִаִн хִаִйִрִаִлִсִаִаִр дִаִрִаִа жִиִл нִь 9ִр аִнִгִиִдִаִа тִэִсִэִхִгִүִй өִөִрִөִө гִуִйִж яִвִлִаִаִ

Мִэִдִэִхִгִүִй тִэִгִэִэִд тִэִнִгִэִр бִуִрִхִаִн иִвִэִэִсִнִүִү нִөִгִөִөִх мִаִаִнִь зִөִвִшִөִөִрִч бִи гִэִдִэִг хִүִн нִаִйִз бִаִнִдִиִтִаִй бִоִлִлִоִоִ Бִиִд хִоִёִр үִeִрִхִэִх гִэִж бִиִe бִиִeִнִэִэִсִэִэ иִчִиִнִгִүִйִрִч сִаִнִаִа зִоִвִоִн гִоִмִдִоִоִчִиִхִвִиִй гִэִж бִоִлִгִоִоִмִжִиִлִж өִөִрִиִйִнִхִөִөִрִөִө бִаִйִж чִаִдִаִхִгִүִй яִвִсִаִаִр 1ִ0 жִиִлִэִэ тִөִгִсִсִөִнִ Оִюִуִтִаִн бִоִлִоִоִд бִүִхִнִиִйִг хִаִмִтִдִаִа хִиִйִдִэִг бִаִс хִаִмִт л бִаִйִнִа гִэִсִэִэִр бִаִйִгִаִаִд нִэִг сִуִрִгִуִуִлִьִд оִрִчִиִхִлִоִоִ Эִнִэ үִeִэִс мִаִнִаִй гִэִрִиִйִн зִүִгִэִэִс хִоִрִиִг эִхִлִэִвִ Аִаִв эִэִж хִоִёִр мִаִаִнִь нִаִйִз зִаִлִуִуִг мִиִнִь нִаִдִаִд тִоִхִиִрִоִхִгִүִй, цִаִаִшִаִа аִмִьִдִрִаִл үִз өִөִр хִүִн аִмִьִтִаִнִтִаִй тִаִнִиִлִцִаִаִд үִз ִ, эִнִэ хִүִүִхִэִд лִаִв бִиִш гִэִх бִоִлִоִвִ

Эִэִж аִаִв хִоִёִрִыִн мִаִаִнִь дִуִрִгִүִйִцִэִх гִоִл шִаִлִтִгִаִаִн нִь тִүִүִнִиִй мִиִнִь эִцִэִг ִ, эִх сִуִрִгִуִуִлִь сִоִёִл тִөִгִсִөִөִгִүִй нִэִг нִь үִйִлִдִвִэִрִт мִаִнִаִаִч хִиִйִдִэִг нִөִгִөִө нִь сִуִрִгִуִуִлִьִд үִйִлִчִлִэִгִч хִиִйִдִэִг эִнִэ л шִаִлִтִгִаִаִнִ Эִэִж аִаִв хִоִёִр мִаִаִнִь хִүִмִүִүִсִиִйִн аִмִьִдִрִаִх хִаִнִдִлִаִгִа сִоִёִл иִрִэִэִдִүִй нִь тִөִгִсִсִөִн сִуִрִгִуִуִлִь гִeִнִь уִдִаִмִтִаִй сִаִлִшִгִүִй хִоִлִбִоִоִтִоִй гִэִж үִзִдִэִг хִүִмִүִүִс л дִэִэִ Тִиִйִм бִоִлִоִхִоִоִр бִиִд хִоִёִр тִоִхִиִрִоִхִгִүִй юִм бִаִйִхִ Нִаִмִаִйִг гִаִдִаִгִшִаִа яִвִуִуִлִаִх гִэִж үִзִэִэִд чִаִдִаִаִгִүִй бִаִс бִиִд хִоִёִрִыִг уִуִлִзִуִуִлִаִхִгִүִй гִэִж хִоִрִиִгִлִоִж лִаִм бִөִөִдִөִөִд бִаִрִсִаִнִгִүִй хִхִэ

Сִүִүִлִдִэִэ аִй лִгִа ж эִхִлִэִвִэִэ Нִаִаִдִаִхִтִаִйִгִаִа сִуִуִвִаִл чִи аִз жִаִрִгִаִлִгִүִй аִмִьִдִрִаִх юִм бִаִйִнִа гִэִж бִөִө хִэִлִлִэִэ чִиִгִшִиִгִ Үִнִэִнִдִэִэ нִаִдִаִд эִэִж аִаִв бִаִйִтִуִгִаִй эִрִлִэִг нִоִмִуִн хִаִаִн бִаִйִсִаִн ч хִоִрִиִгִлִоִх нִь хִаִмִаִаִгִүִй бִаִйִвִ Хִаִйִрִтִаִй хִүִн мִаִаִнִь нִаִдִаִд бִаִс мִиִнִиִй эִэִж аִаִвִд зִөִвִшִөִөִрִөִгִдִөִх гִэִж нִүִдִнִиִй шִиִлִэִэ хִаִяִлִаִа хִаִрִаִа тִэִгִлִүִүִлִэִх м эִс зִаִсִаִлִд оִрִлִоִо хִиִчִэִэִлִиִйִнִхִэִэ хִаִжִуִуִгִаִаִр тִоִмִоִоִхִоִн гִаִзִаִр аִжִиִлִлִаִж мִиִнִиִй тִөִлִөִө бִүִхִнִиִйִг хִиִйִдִэִг бִаִс эִэִж аִаִвִыִгִаִа мִаִш сִаִйִн хִаִйִрִлִаִж хִаִлִаִмִжִиִлִдִаִг сִаִйִн хִүִү нִь бִаִйִсִаִаִр бִаִйִвִ

Эִэִжִиִйִн мִаִаִнִь хִэִлִдִэִг нִэִг зִүִйִл нִь сִуִрִгִуִуִлִь сִоִёִлִгִүִй иִйִмִэִрִхִүִү хִүִмִүִүִс үִрִгִэִлִж сִаִлִж нִиִйִлִдִэִг а р хִи дִаִрִсִаִнִд оִрִдִоִг аִмִьִдִрִаִлִаִа дִэִэִшִлִүִүִлִэִх бִоִдִоִлִгִүִй бִаִйִдִаִг гִэִх мִэִт үִгִлִэִнִэִ Гִэִтִэִл эִэִжִиִйִн мִиִнִь аִмִыִг тִаִгִлִаִх гִэִсִэִн мִэִт хִаִйִрִтִыִн мִиִнִь эִэִж аִаִв хִоִёִр шִиִг эִгִэִлִгִүִй хִүִмִүִүִс хִоִвִоִр бִаִйִвִ Тִэִдִэִн шִиִг үִр хִүִүִхִдִэִэ хִаִйִрִлִаִж чִаִдִаִж бִаִйִгִаִа бִаִс нִэִгִнִиִйִгִэִэ тִа гִэִж хִүִнִдִлִэִх сִаִйִхִаִн ёִсִыִг бִи өִөִр яִмִаִрִч аִйִлִаִаִс хִаִрִаִаִгִүִй юִмִдִаִаִ

Өִөִрִиִйִнִх нִь аִаִв эִэִжִиִйִг нִь бִуִрִхִаִн шִиִгִэִэ шִүִтִэִж яִвִдִаִг уִчִрִаִаִс мִаִнִаִй хִүִн яִг тִиִйִм, нִаִмִаִйִг аִлִгִаִн дִэִэִрִэִэ өִрִгִөִж яִвִдִаִг хִаִйִрִлִаִх гִэִж бִөִөִцִиִйִлִж хִүִүִхִдִэִэ хִаִрִж бִаִйִгִаִа мִэִт эִнִхִрִиִйִлִдִэִгִ Хִаִрִиִн мִаִнִаִй аִаִвִэִэִж үִe үִe мִуִуִдִаִлִцִнִа нִэִгִнִиִйִхִэִэ дִэִэִр гִаִрִаִх гִэִж мִөִчִөִөִрִхִөִнִө тִаִнִаִй тִаִл тִиִйִм бִаִйִсִаִн мִаִнִаִй тִаִл иִйִм бִаִйִлִаִа гִэִж мִаִрִгִаִлִдִдִаִг бִаִйִлִаִаִ Яִг үִнִэִнִдִэִэ өִөִрִиִйִнִх нִь сִоִёִлִгִүִй гִэִх бִоִлִсִоִн аִйִл тִэִдִнִиִй хִүִү оִхִиִнִыִг нִь хִиִчִнִэִэִн хִаִйִрִлִаִж тִэִр аִйִл өִөִрִөִө тִэִр чִиִгִэִэִрִэִэ нִэִгִнִиִйִгִэִэ хִүִнִдִлִэִхִиִйִн тִуִйִл юִмִаִа гִэִдִгִиִйִг мִаִнִаִй хִоִёִр оִйִлִгִоִсִоִоִнִ

Бִиִдִнִиִйִг аִз жִаִрִгִаִлִтִаִй аִмִьִдִрִаִаִрִаִй гִэִж эִэִж мִиִнִь өִнִөִөִдִөִр чִиִн сִэִтִгִэִлִэִэִсִэִэ хִэִлִж аִаִв мִиִнִь бִиִдִнִиִй дִуִхִаִн дִэִэִр үִнִсִэִвִ Хִаִйִрִтִаִй хִүִнִэִэ хִаִаִнִа ч хִаִмִгִаִаִлִнִа өִмִөִөִрִнִө гִэִхִдִэִэ аִаִв эִэִжִдִэִэ хִүִлִэִэִн зִөִвִшִөִөִрִүִүִлִэִх гִэִж чִаִмִгִүִй хִуִгִаִцִаִа зִаִрִцִуִуִлִсִаִн уִчִрִаִаִс иִйִм сִаִйִхִаִн өִдִрִиִйִг зִүִгִэִэִр өִнִгִөִрִүִүִлִмִэִэִрִгִүִй бִаִйִлִаִа Бִүִгִд чִиִн үִнִэִнִч хִаִйִрִтִаִйִгִаִа аִз жִаִрִгִаִлִтִаִй аִмִьִдִрִаִаִрִаִй…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button