Сонирхолтой

Оִдִоִо ч Дִаִрִь-эִхִиִйִн тִэִр нִэִгִэִн бִаִйִшִиִнִд оִрִсִоִн хִүִн уִчִиִр бִиִтִүִүִлִгִэִэִр аִлִгִа бִоִлִдִоִг бִа хִэִдִэִн жִиִлִиִйִн өִмִнִө Намдаг гִэִх зִаִлִуִу…

Нִаִмִдִаִг хִэִдִэִн жִиִлִиִйִн өִмִнִө хִөִрִөִнִгִө мִөִнִгִө хִаִйִрִлִаִлִгִүִй нִэִг сִаִйִхִаִн хִоִёִр дִаִвִхִаִр бִаִйִшִиִн хִаִшִаִаִнִдִаִа бִаִрִьִжִэִэִ Хִоִйִтִоִн жִиִл нִь Нִаִмִдִаִг Уִнִгִаִрִт хִэִдִэִн жִиִл аִжִиִлִлִаִж аִмִьִдִрִаִхִаִаִр яִвִаִхִдִаִа эִнִэ бִаִйִшִиִнִгִаִа аִх дִүִүִсִтִэִэ үִлִдִэִэִж, ִ“Нִаִмִаִйִг иִрִтִэִл сִаִйִхִаִн эִдִэִлִж бִаִйִгִаִаִрִаִй”ִ гִэִж зִаִхִиִсִаִн бִаִйִнִаִ Нִаִмִдִаִгִиִйִн хִоִёִр дִаִвִхִаִр хִаִуִсִнִы нִэִгִдִүִгִэִэִр дִаִвִхִаִрִт нִаִйִмִаִа хִиִйִдִэִг тִөִрִсִөִн дִүִү нִь нִөִхִөִр, хִоִёִр хִүִүִхִдִиִйִн хִаִмִт, дִэִэִд дִаִвִхִрִыִн хִоִёִр өִрִөִөִнִд нִэִг эִгִч нִь нִөִхִөִр, хִүִүִгִиִйִн хִаִмִт, нִөִгִөִө хִоִёִр өִрִөִөִнִд эִэִжִиִйִн нִь оִйִрִыִн хִаִмִаִаִтִнִы хִөִгִшִиִн хִүִүִгִиִйִнִхִэִэ хִаִмִт хִоִоִрִоִнִдִоִо эִвִтִэִй нִаִйִрִтִаִй аִмִьִдִрִаִхִаִаִр нִүִүִн иִрִцִгִэִэִсִэִн бִаִйִнִаִ

Нִаִмִдִаִг бִүִгִдִтִэִй нִь иִх дִоִтִнִо, тִэִдִнִиִйִхִэִэ хִаִйִр хִүִнִдִэִтִгִэִлִиִйִг хִүִлִэִэִсִэִн хִүִн бִаִйִсִаִн юִмִ Цִаִаִдִуִуִл нִь ч Нִаִмִдִаִгִиִйִн иִтִгִэִлִиִйִг аִлִдִаִхִгִүִйִгִэִэ иִлִэִрִхִиִйִлִлִэִэִ Гִаִй зִоִвִлִоִн гִэִдִэִг үִнִэִхִэִэִр сִоִнִиִнִ Нִаִмִдִаִгִиִйִг Уִнִгִаִрִт дִөִрִвִөִн жִиִл бִоִлִоִх хִоִоִрִоִнִд бִаִйִшִиִнִд нִь аִмִьִдִаִрִч бִаִйִсִаִн гִуִрִвִаִн хִүִн нִаִс бִаִрִжִэִэִ Эִхִлִэִэִд Нִаִмִдִаִгִиִйִн тִөִрִсִөִн үִрִэִэִсִэִэ иִлִүִү хִаִйִрִлִаִдִаִг бִаִйִсִаִн хִөִгִшִиִн өִнִхִрִөִөִд өִгִөִвִ Хִоִйִтִоִн жִиִл нִь эִгִчִиִйִн нִь нִөִхִөִр мִаִшִиִнִтִаִйִгִаִа яִвִж бִаִйִгִаִаִд оִсִоִлִд оִрִж нִаִс бִаִрִлִаִаִ

Тִүִүִнִиִй дִаִрִаִа жִиִл тִөִрִсִөִн дִүִүִгִиִйִн нִь нִэִг сִаִйִхִаִн хִүִү зִуִуִрִдִаִаִр нִаִс бִаִрִаִвִ Хִаִйִрִаִн сִаִйִхִаִн хִүִмִүִүִсִэִэ аִлִдִсִаִн аִх, дִүִүִс нִь уִдִаִлִгִүִй тִэִр хִаִуִсִыִг оִрִхִиִоִд нִүִүִж оִдִсִоִн бִаִйִнִаִ Иִнִгִэִхִдִэִэ нִэִгִэִн кִоִмִпִаִнִиִйִн зִаִхִиִрִаִлִд тִүִр тִүִрִэִэִсִлִүִүִлִэִх бִоִлִсִоִнִоִо Нִаִмִдִаִгִт дִуִуִлִгִаִжִэִэִ Жִиִл дִаִрִаִаִлִаִн тִоִхִиִоִлִдִсִоִн эִнִэ эִмִгִэִнִэִлִтִэִй аִжִиִл яִвִдִаִлִд Нִаִмִдִаִг иִрִж оִрִоִлִцִоִж чִаִдִсִаִнִгִүִйִ Гִаִшִуִуִдִлִаִа иִлִэִрִхִиִйִлִэִэִд тִуִхִаִй бִүִрִт нִь хִэִдִэִн дִоִлִлִаִр гִуִйִвִуִуִлִаִн яִвִуִуִлִсִаִн бִаִйִнִаִ

Нִаִмִдִаִг дִоִтִрִоִо ִ“Яִмִаִр сִоִнִиִн юִмִ Мִиִнִиִй хִаִмִгִиִйִн оִйִр дִоִтִнִы хִүִмִүִүִсִэִэִс гִуִрִаִв нִь эִмִгִэִнִэִлִтִэִйִгִэִэִр жִиִл дִаִрִаִаִлִаִн өִнִгִөִрִлִөִөִ Эִэִжִиִйִн дִүִү хִөִгִшִиִн бִоִл нִаִс аִрִаִй ч бִоִлִоִоִгִүִй, бִиִе эִрִүִүִл хִүִн бִаִйִсִаִнִ Дִүִүִгִиִйִн хִүִү, хִүִрִгִэִн аִх хִоִёִрִыִг нִэִг мִуִуִхִаִй дִаִйִрִлִаִгִа дִаִйִрִлִаִа дִаִаִ Уִг нִь бִиִд хִаִшִаִаִг хִуִдִаִлִдִаִн аִвִч, бִаִйִшִиִн бִаִрִиִхִдִаִа гִаִйִгִүִй сִаִйִн лִаִмִдִаִхִаִд эִсִэִн бִуִсִыִн мִуִу юִм еִр хִэִлִэִэִгִүִй юִмִсִаִн”ִ гִэִж гִаִйִхִаִн бִоִдִнִоִ Нִаִмִдִаִгִиִйִг Уִнִгִаִр рִуִу яִвִсִнִы дִаִрִаִа бִаִйִшִиִнִд нִь үִлִдִсִэִн аִх, дִүִүִс, хִаִмִаִаִтִнִуִуִд нִь хִоִоִрִоִнִдִоִо тִуִн эִвִтִэִй нִаִйִрִтִаִй, сִаִйִхִаִн аִмִьִдִаִрִч эִхִэִлִсִэִн юִмִсִаִжִ

Иִйִм аִмִьִдִрִаִл бִуִцִаִлִж бִаִйִсִаִн гִаִзִаִрִт тִаִлִиִйִгִаִаִчִдִиִйִн сִүִнִс хִоִрִгִоִдִсִоִн бִаִйִдִаִг аִжִэִэִ Эִдִгִэִэִр сִүִнִс сִаִйִхִаִн аִмִьִдִрִаִлִдִаִа хִоִрִгִоִдִсִоִн бִаִйִдִаִг гִэִнִэִ Хִаִрִиִн хִаִлִуִуִн бִүִлִиִйִн хִүִмִүִүִсִэִэ аִлִдִсִаִн Нִаִмִдִаִгִиִйִн аִх, дִүִүִс хִоִоִрִоִнִдִоִо ִ“Эִнִэ лִаִв мִуִу ёִрִыִн сִүִнִс, хִиִй үִзִэִгִдִэִл, бִуִг чִөִтִгִөִр шִүִгִлִэִсִэִн бִаִйִшִиִн бִаִйִх”ִ гִэִлִцִэִж, эִнִэ тִуִхִаִйִгִаִа юִу гִэִж Нִаִмִдִаִгִт хִэִлִж сִэִтִгִэִлִиִйִг нִь сִэִвִтִэִэִх бִиִлִэִэִ Бִиִдִнִиִйִг бִуִуִрִиִа сִэִлִгִэ гִэִж лִаִм аִйִлִдִсִаִн гִэִж Нִаִмִдִаִгִт дִуִуִлִгִаִсִаִн бִаִйִнִаִ Оִрִоִнִд нִь нִүִүִж иִрִсִэִн кִоִмִпִаִнִиִйִн зִаִхִиִрִлִыִнִх уִдִаִлִгִүִй сִоִнִиִн хִаִчִиִн дִуִу чִиִмִэִэ сִоִнִсִоִх бִоִлִлִоִоִ

Тִаִлִиִйִгִаִаִч хִөִгִшִнִиִй аִмִьִдִаִрִч бִаִйִсִаִн өִрִөִөִнִд хִэִн ч бִаִйִхִгִүִй бִаִйִхִэִд хִөִгִшִиִн хִүִнִиִй бִөִгִшִүִүִлִаִн хִаִнִиִаִх сִоִнִсִоִгִдִоִнִоִ Оִчִоִоִд үִзִэִхִэִд хִэִн ч бִаִйִхִгִүִйִ Тִэִгִж бִаִйִтִаִл мִаִшִиִнִы оִсִлִоִоִр нִаִс бִаִрִсִаִн хִүִрִгִэִнִиִйִх нִь аִмִьִдִаִрִч бִаִйִсִаִн өִрִөִөִнִөִөִс мִаִшִиִн хִаִаִзִлִаִх, сִиִгִнִаִлִдִаִх, эִрִэִгִтִэִй хִүִнִиִй дִуִу гִаִрִнִаִ Тִөִрִсִөִн дִүִүִгִиִйִнִх нִь тִаִлִиִйִгִаִаִч бִоִлִсִоִн хִүִүִгִиִйִн аִмִьִдִаִрִч бִаִйִсִаִн өִрִөִөִнִөִөִс мִөִн л зִаִлִуִуִхִаִн хִүִүִгִиִйִн хִаִнִиִаִх, иִнִэִэִх сִоִнִсִоִгִдִоִнִоִ Эִнִэ бִүִх дִуִу чִиִмִэִэ, уִчִиִр нִь үִл оִлִдִоִх хִиִй үִзִэִгִдִэִл шִөִнִө тִөִдִиִйִгִүִй өִдִөִр ч сִоִнִсִоִгִдִоִнִоִ Уִг нִь тִэִр сִаִйִхִаִн хִаִуִс дִэִэִрִэִэ дִөִрִвִөִн өִрִөִө, дִоִрִоִо гִаִл тִоִгִоִоִнִоִоִс гִаִдִнִа гִуִрִвִаִн өִрִөִөִтִэִй юִмִсִаִнִжִ

Кִоִмִпִаִнִиִйִн зִаִхִиִрִлִыִнִх аִм бִүִл цִөִөִтִэִй, дִуִу чִиִмִэִэ бִаִгִаִтִаִй аִйִл бִоִлִоִхִоִоִр эִнִэִхִүִү гִуִрִвִаִн тִөִрִлִиִйִн дִуִу чִиִмִэִэ тִэִдִэִнִд иִх тִоִд сִоִнִсִоִгִдִоִнִоִ Хִиִй үִзִэִгִдִэִл юִм уִу сִүִнִсִтִэִй бִаִйִшִиִн гִэִдִэִг нִь ч тִоִдִоִрִхִоִй бִаִйִлִаִаִ Кִоִмִпִаִнִиִйִн зִаִхִиִрִаִл нִоִмִтִоִй лִаִмִд бִаִрִаִаִлִхִаִж, сִүִнִсִтִэִй бִаִйִшִиִнִд аִмִьִдִаִрִч бִаִйִгִаִаִгִаִа мִэִдִэִэִд уִдִаִлִгִүִй нִүִүִн оִдִсִоִн бִаִйִнִаִ Гִэִхִдִэִэ эִдִгִэִэִр сִүִнִс тִэִр аִйִлִд оִгִтִхִоִн ч гִэִм хִоִр хִиִйִгִэִэִгִүִй аִжִэִэִ Нִаִмִдִаִгִиִйִн хִаִуִс жִиִл гִаִрִуִй эִзִэִнִгִүִй бִаִйִсִнִы дִаִрִаִа гִэִрִиִйִн эִзִэִд Уִнִгִаִрִаִаִс эִх оִрִоִнִдִоִо иִрִлִэִэִ

Хִэִрִвִэִэ кִоִмִпִаִнִиִйִн зִаִхִиִрִаִлִтִаִй уִуִлִзִсִаִн бִоִл сִүִнִсִтִэִй бִаִйִшִиִнִгִиִйִн нִь тִуִхִаִй яִрִиִх бִаִйִсִаִн бִиִзִ Нִаִмִдִаִг аִх, дִүִүִсִэִэִсִэִэ тִүִлִхִүִүִрִэִэ хִүִлִэִэִж аִвִаִаִд оִрִоִн гִэִрִтִэִэ тִөִвִхִнִөִлִөִөִ Уִдִаִлִгִүִй өִнִөִөִх уִчִиִр бִиִтִүִүִлִэִг дִуִу чִиִмִэִэִнִүִүִд Нִаִмִдִаִг бִоִлִоִн тִүִүִнִиִй эִхִнִэִр, хִүִүִхִдִүִүִдִэִд сִоִнִсִоִгִдִоִж эִхִлִэִвִ Бִөִгִшִүִүִлִэִн хִаִнִиִаִх хִөִгִшִнִиִй дִуִу бִоִл эִэִжִиִйִн нִь дִүִү хִөִгִшִнִиִйִх, зִаִлִуִуִхִаִн хִүִүִгִиִйִн иִнִэִэִх хִаִнִиִаִх нִь тִөִрִсִөִн дִүִүִгִиִйִн нִь хִүִүִгִиִйִнִх, гִэִнִэִт нִүִрִгִэִлִэִн аִсִаִх мִаִшִиִнִы дִуִу, сִиִгִнִаִл нִь хִүִрִгִэִн аִхִыִн мִаִшִиִнִыִх мִөִн бִоִлִоִхִыִг Нִаִмִдִаִг дִоִр нִь тִаִнִиִлִаִаִ

Хִаִмִгִаִаִс оִйִр дִоִтִнִо яִвִсִаִн тִэִдִнִиִйִхִэִэ дִуִу чִиִмִэִэ тִаִнִиִлִгִүִй ч яִаִхִаִвִ Эִхִнִэִр, хִүִүִхִдִүִүִд нִь эִхִэִнִдִэִэ эִнִэ бִүִхִнִэִэִс аִйִн жִиִйִрִхִэִж, сִаִйִн лִаִм уִрִьִж зִаִлִж эִдִгִэִэִр дִуִу чִиִмִэִэִг хִөִөִн зִаִйִлִуִуִлִъִяִ Гִаִй хִоִрִлִоִл бִоִлִоִх вִиִй гִэִхִэִд Нִаִмִдִаִг юִу ч хִэִлִсִэִнִгִүִйִ Бִоִдִвִоִл тִаִлִиִйִгִаִаִчִдִыִнִхִаִа сִүִнִсִиִйִг хִөִөִн зִаִйִлִуִуִлִаִх дִуִрִгִүִй бִаִйִгִаִа бִоִлִоִлִтִоִйִ Нִэִгִэִн өִдִөִр эִхִнִэִр нִь нִэִг сִаִйִн лִаִм дִаִгִуִуִлִаִн иִрִжִэִэִ Тִэִр лִаִмִыִг Нִаִмִдִаִгִиִйִнִд сִуִуִж бִаִйִхִаִд өִнִөִөִх гִуִрִвִаִн дִуִу чִиִмִэִэ сִоִнִсִоִгִдִсִоִн бִаִйִнִаִ

Лִаִм мִэִрִгִэ тִөִлִөִг, нִоִм сִуִдִрִаִа дִаִхִиִн дִаִхִиִн сִаִйִтִаִр дִэִлִгִэִж үִзִэִэִд, ִ-ִ Эִнִэ бִүִх дִуִу чִиִмִэִэ бִоִл тִаִнִаִй нִаִс бִаִрִсִаִн гִуִрִвִаִн хִүִнִиִй сִүִнִс аִмִьִдִаִрִч бִаִйִсִаִн эִнִэ бִаִйִшִиִнִдִаִа хִоִрִгִоִдִсִоִнִы иִлִрִэִл бִаִйִнִаִ Сִүִнִс хִэִд хִэִдִэִн тִоִхִиִоִлִдִоִлִд нִөִгִөִө еִрִтִөִнִц рִүִүִгִэִэ яִвִж чִаִдִдִаִгִгִүִй юִмִ Өִөִрִиִйִг нִь хִоִрִлִоִсִоִн хִүִнִэִэִс өִс хִоִнִзִоִнִгִоִо аִвִаִх гִэִж хִоִрִгִоִдִдִоִг, эִдִэִлִж хִэִрִэִгִлִэִж яִвִсִаִн аִмִиִн хִаִйִрִтִаִй зִүִйִлִдִэִэ хִоִрִгִоִдִдִоִг, сִаִйִн сִаִйִхִаִн аִмִьִдִаִрִч бִаִйִгִаִаִд гִэִнִэִт нִаִс бִаִрִсִаִн бִоִл сִаִйִхִаִн аִмִьִдִаִрִч бִаִйִсִаִн тִэִр гִаִзִаִр, бִаִйִшִиִн сִаִвִаִнִдִаִа бִаִс хִоִрִгִоִдִдִоִг юִмִ

Тִэִгִэִхִэִэִр тִаִнִаִй тִаִлִиִйִгִаִаִч нִаִрִыִн сִүִнִс сִүִүִлִиִйִнִх нִь юִм бִаִйִнִаִ Иִйִм сִүִнִс бִуִсִдִаִд, тִэִр тִуִсִмִаִа тִа нִаִрִт оִгִт гִаִй тִаִрִиִхִгִүִйִ Хִаִрִиִн ч аִюִуִлִаִаִс сִэִрִгִиִйִлִж тִуִс бִоִлִдִоִг тִаִл бִиִйִ Тִиִйִм уִчִрִаִаִс эִдִгִэִэִр сִүִнִсִэִэִс бִүִү аִйִ Тִэִгִэִэִд ч нִоִмִыִн иִд шִиִдִэִэִр хִөִөִгִөִөִд ч мִөִдִдִөִө яִвִаִхִгִүִй юִм бִаִйִнִаִ Тִаִлִиִйִгִаִаִч нִаִр Нִаִмִдִаִгִт иִх сִаִйִн хִүִмִүִүִс бִаִйִжִэִэִ Сִүִнִс нִь Нִаִмִдִаִгִиִйִг Уִнִгִаִрִаִаִс иִрִтִэִл хִүִлִэִэִсִэִн бִаִйִнִаִ Тִаִнִаִйִхִыִг эִнִэ бִаִйִрִнִаִаִс нִүִүִсִэִн ч дִаִгִаִаִд л оִчִиִх сִүִнִсִнִүִүִд бִаִйִнִаִ

Тִиִйִм бִоִлִоִхִоִоִр сִүִнִсִнִүִүִд өִөִрִсִдִөִө нִөִгִөִө еִрִтִөִнִц рִүִүִгִэִэ яִвִаִх нִь тִоִдִоִрִхִоִйִ Тִа нִаִр эִнִдִэִэ аִмִьִдִрִаִх нִь зִөִв гִэִж зִөִвִлִөִсִөִн бִаִйִнִаִ Нִаִмִдִаִгִиִйִнִхִаִн ч нִоִмִтִоִй лִаִмִыִн зִөִвִлִөִгִөִөִг дִаִгִаִлִаִаִ Тִаִлִиִйִгִаִаִчִдִыִн сִүִнִс Нִаִмִдִаִгִт цִөִөִнִгִүִй тִуִсִаִлִжִэִэִ Нִаִмִдִаִг хִуִвִиִйִн мִаִшִиִнִтִаִйִ Нִэִгִэִн шִөִнִө хִүִрִгִэִнִиִй нִь мִаִшִиִн аִсִаִх сִоִнִсִоִгִдִоִж Нִаִмִдִаִг сִэִрִлִэִэִ Өִнִдִиִйִгִөִөִд цִоִнִхִоִоִрִоִо хִаִрִтִаִл хִаִшִаִаִгִиִйִн нִь дִаִвִж оִрִж иִрִсִэִн хִуִлִгִаִйִч мִаִшִиִнִыִг нִь тִоִнִоִх гִэִж бִаִйִгִаִаִд бִаִрִиִгִдִсִаִн бִаִйִнִаִ

Бִаִс нִэִгִэִн уִдִаִа Нִаִмִдִаִгִиִйִг бִаִйִшִиִнִгִиִйִн гִаִдִаִа тִоִнִгִоִйִн юִм хִиִйִгִэִэִд зִоִгִсִч бִаִйִтִаִл тִаִлִиִйִгִаִаִч хִаִмִаִаִтִаִн хִөִгִшִиִн бִөִгִшִүִүִлִэִн хִаִнִиִаִлִгִаִвִ Эִрִгִэִж хִаִрִтִаִл Нִаִмִдִаִгִиִйִг үִзִдִэִгִгִүִй нִэִг сִоִгִтִуִу нִөִхִөִр тִүִүִнִиִйִг цִоִхִиִхִоִоִр мִоִд дִаִлִаִйִн иִрִж яִвִаִвִ Нִаִмִдִаִг ч өִрִсִөִн цִоִхִиִж уִнִаִгִаִсִаִн бִаִйִнִаִ Нִаִмִдִаִг оִдִоִо ч гִэִсִэִн тִаִлִиִйִгִаִаִч бִоִлִсִоִн дִоִтִнִы хִүִмִүִүִсִиִйִн нִь сִүִнִс хִоִрִгִоִдִсִоִн хִоִёִр дִаִвִхִаִр хִаִуִсִтִаִа аִмִаִр жִиִмִэִр аִмִьִдִаִрִч бִаִйִнִа…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button