Сонирхолтой

Өִнִөִөִдִөִр гִэִрִлִэִлִтִэִэ цִуִцִлִуִуִлִлִаִа…

Өִнִөִөִдִөִр гִэִрִлִэִлִтִэִэ цִуִцִлִуִуִлִлִаִаִ Хִүִсִэִж бִаִйִсִаִн ч юִм шִиִг оִгִт хִүִсִэִэִгִүִй ч юִм шִиִг зִүִйִл мִиִнִь ִ Бִи зִүִгִэִэִр л өִөִр шִиִгִэִэ бִоִлִгִоִх гִэִж хִиִчִэִэִдִэִг ִ, эִр хִүִнִиִйִг зִаִсִч өִөִрִчִиִлִж бִоִлִдִоִг гִэִж хִиִчִэִэִгִч эִэִжִүִүִдִдִэִэ зִоִрִиִуִлִж эִнִэ зִаִхִиִаִг бִиִчִиִж бִаִйִнִаִ Хִаִмִгִиִйִн үִнִэִн зִүִйִл бִоִл эִр хִүִн хִүִсִсִэִн хִүִнִдִэִэ өִөִрִчִлִөִгִдִөִж үִзִүִүִлִдִэִг ִ Хִиִчִэִэִсִэִн хִүִн бִүִрִт бִиִш ִ…ִ Бִи 1ִ1 жִиִлִиִйִн тִуִрִш үִрִгִэִлִжִиִлִсִэִн хִаִмִтִыִн аִмִьִдִрִаִл гִэִрִэִл гִэִгִэִэ ִ, гִуִнִиִг дִуִрִсִаִмִжִаִа өִнִөִөִдִөִр цִэִг тִаִвִиִн хִаִаִлִаִаִ

Бִаִгִа зִэִрִэִг гִуִнִиִгִтִаִй бִаִйִгִаִа ч цִаִаִшִиִд хִэִзִэִэִч шִөִнִөִжִиִн хִүִн хִүִлִэִэִж хִаִаִлִгִаִнִы тִүִлִхִүִүִр шִаִрִжִиִгִнִаִн дִуִуִгִаִрִаִх ִ, гִэִр бִүִлִдִэִэ цִаִг гִаִрִгִаִх, нִэִэִх тִаִйִвִаִн иִнִэִэִгִэִэִд бִуִйִдִаִн дִэִэִрִэִэ бִөִөִнִдִөִө иִнִэִэִлִдִэִхִиִйִг хִүִлִэִэִж сִуִуִхִгִүִй аִмִаִр бִоִлִлִоִоִ Бִиִд хִоִёִр 2ִ0ִнִаִсִаִнִдִаִа гִэִр бִүִл зִоִхִиִоִж аִаִв эִэִж бִоִлִсִоִнִ Аִнִхִнִы гִоִё гִоִё уִчִрִаִл гִэִж бִаִйִхִгִүִй л дִэִэ нִэִг сִуִрִгִуִуִлִь бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр гִэִнִэִтִиִйִн тִаִнִиִлִцִаִх нִтִр дִуִрִсִаִмִж үִүִсִэִэִгִүִйִ Тִөִгִсִөִх жִиִлִэִэ үִеִрִхִэִж эִхִлִэִэִд бִи гִаִдִаִгִшִаִа сִуִрִаִхִаִаִр яִвִаִхִаִд нִөִхִөִр мִаִаִнִь хִоִйִнִоִоִс сִаִлִаִхִгִүִй гִэִж дִаִгִаִн оִчִиִсִнִоִоִс 2 жִиִл хִаִмִтִдִаִа хִаִрִь оִрִоִнִд бִаִйִж бִаִйִгִаִаִд иִрִцִгִэִэִсִэִнִ Иִрִэִэִд хִуִрִиִм хִиִйִсִэִнִ

Нִаִдִгִүִйִгִэִэִр бִаִйִж чִаִдִаִхִгִүִй гִэִж хִэִлִдִэִг зִоִрִиִгִтִоִй ִ, гִаִйִхִаִшִрִуִуִлִсִаִн үִг үִйִлִдִэִл хִиִйִдִэִг мִиִнִиִй тִөִлִөִө бִаִйִж чִаִдִдִаִг эִр хִүִн бִаִйִсִаִнִ Аִнִх ִ…ִ Аִнִхִнִы хִүִүִхִдִэִэ тִэִэִлִэִэִ Бִөִөִн бִаִяִр аִрִвִаִн сִаִрִыִн тִуִрִш хִаִмִтִдִаִа эִрִхִлִэִлִдִсִэִнִ Иִнִгִэִэִд оִхִиִнִтִоִй бִоִлִсִоִнִ Бִи гִэִрִтִэִэ оִхִиִнִоִо хִаִрִнִа тִүִүִнִиִйִгִэִэ хִүִлִэִэִнִэ оִрִоִй тִаִрִаִаִд иִрִэִхִэִд нִь хִоִоִл цִаִй гִэִэִд уִг сִуִрִгִуִуִлִиִа тִөִгִсִөִж бִаִйִх бִаִйִсִаִн ч бִи аִр гִэִрִэִэ хִаִйִрִтִаִй хִүִмִүִүִсִэִэ сִоִнִгִоִсִоִнִ Эִнִэ үִеִд нִөִхִөִр мִаִаִнִь тִөִгִсִч бִаִйִлִаִаִ

Аִжִиִлִд оִрִоִх хִүִрִтִлִэִэ бִиִдִнִиִй аִмִьִдִрִаִл сִаִйִхִаִн бִаִйִсִаִнִ Сִуִрִгִуִуִлִиִа тִөִгִсִөִөִд аִжִиִлִд оִрִсִоִнִоִоִр гִэִрִлִэִлִтִэִнִд мִаִаִнִь аִсִуִуִдִаִл үִүִсִсִэִнִ Цִаִлִиִнִгִаִа гִэִр бִүִлִдִэִэ зִаִрִцִуִуִлִаִхִгִүִй бִаִйִх ִ, аִжִлִхִа нִэִгִт тִаִвִиִх ִ, гִэִнִэִт шִиִнִэ хִүִрִэִэִлִэִл тִаִнִиִлִуִуִдִтִаִй бִоִлִсִоִнִоִоִр аִмִьִдִрִаִлִд хִаִнִдִаִх хִаִнִдִлִаִгִа нִь жִхִаִхִаִн өִөִр бִоִлִж эִхִэִлִсִэִнִ Оִрִлִоִгִоִгִүִй бִаִйִх нִь эִмִэִгִтִэִй хִүִнִиִйִг сִуִл дִоִрִоִй бִоִлִгִоִж эִхִэִлִдִэִг юִм бִаִйִнִа гִэִдִгִиִйִг мִэִдִэִрִсִэִнִ

Хִаִмִтִдִаִа сִуִуִгִаִаִд гִоִё гִоִё мִөִрִөִөִдִлִөִө яִрִиִаִд л иִнִгִэִнִэ шִүִү тִэִгִэִэִд дִаִрִаִа нִь тִэִгִнִэ шִүִү гִэִэִд л мִөִрִөִөִдִдִөִг бִаִйִсִаִн нִөִхִөִр мִаִаִнִь яִаִж тִэִгִэִх вִэ дִэִэ иִйִи цִаִлִиִнִтִаִй бִаִйִж ִ, оִхִиִнִдִоִо зִоִрִиִуִлִаִаִд үִлִдִэִхִгִүִй шִүִү дִэִэ ִ, нִаִаִд чִиִнִь бִүִтִэִхִгִүִй эִэ гִэִх мִэִт аִчִаִаִлִаִл хִаִрִиִуִцִлִаִгִа хִоִёִрִтִоִо сִөִхִөִрִч эִхִэִлִсִэִн үִе нִь оִхִиִнִоִо 3 нִаִс хִүִрִтִэִлִ Эִнִэ үִеִд бִи зִа яִаִхִаִв хִаִнִиִйִгִаִа гִаִнִцִаִаִрִаִа аִжִиִл хִиִйִж бִаִйִхִаִд сִтִрִеִсִс нִэִмִэִхִгִүִй юִм шִү гִэִсִэִнִдִэִэ иִлִүִү дִуִтִуִу хִэִрִэִгִлִэִэִгִэִэ бִаִгִаִсִгִаִж ִ,

гִэִрִтִэִэ сִуִуִгִаִа 3 жִиִлִдִэִэ хִуִвִцִаִс бִаִйִтִуִгִаִй нִүִүִрִнִиִй хִэִрִэִгִсִэִл ч аִвִч үִзִэִлִгִүִй тִөִвִөִг бִоִлִоִхִгִүִй бִаִйִхִыִг хִиִчִэִэִж эִхִлִэִвִ Аִз бִоִлִж бִи аִжִиִлִд оִрִсִоִнִоִоִр бִиִдִнִиִй аִмִьִдִрִаִл аִрִаִй дִэִэִрִдִэִвִ Гִэִсִэִн ч аִжִиִлִдִаִа яִвִж иִрִэִэִд л шִуִуִд уִнִтִаִж аִмִрִаִхִаִа бִоִдִдִоִг нִөִхִөִрִтִэִй бִоִлִсִоִн бִаִйִвִ Гִэִр бִүִлִиִйִн иִнִэִэִдִэִм ִ, аִмִрִаִлִтִыִн өִдִрִөִөִр хִаִмִтִдִаִа дִуִрִсִаִмִж бִүִтִэִэִн зִуִгִаִаִлִаִх хִаִмִт бִаִйִх оִйִлִгִоִлִт үִгִүִй бִоִлִсִоִоִр уִдִжִэִэִ Тִэִр үִеִд мִиִнִиִй мִөִрִөִөִдִөִл юִу бִаִйִсִаִн гִэִэִч

Зִүִгִэִэִр л нִөִхִөִрִтִэִйִгִэִэ хִаִмִт шִиִрִэִэִнִиִй хִоִёִр тִаִлִд сִуִуִгִаִаִд хִаִмִтִдִаִа бִуִуִз хִуִуִшִуִуִрִаִа эִлִдִэִэִд нִэִг нִь чִиִмִхִэִэִд хִоִоִлִоִо хִүִлִэִэִнִгִэִэ нִэִгִнִиִйִгִэִэ нִаִлִаִн тִв үִзִэִх бִаִйִсִаִнִ Тִуִшִаִаִл дִэִвִшִлִэִэ ִ Гִэִр бִүִлִд мִиִнִь эִнִэ нִь сִаִйִн бִаִйִсִаִн ч нִаִдִаִд үִгִүִй бִаִйִвִ Аִнִхִнִыִх шִиִгִэִэ хִаִлִуִуִхִаִн нִэִгִнִиִйִхִэִэ тִөִлִөִө гִүִйִдִэִг тִэִр цִаִг үִеִэִэ яִаִж аִвִчִиִрִаִх вִэ гִэִж хִаִйִсִаִаִрִ Нִэִг л тִиִйִм аִмִьִдִрִаִлִд ִ, аִжִиִл аִлִбִаִн тִуִшִаִаִлִд дִаִрִаִгִдִаִаִд бִаִйִгִаִа нִөִхִөִрִтִөִө яִаִж гִоִё сִэִрִгִэִлִт өִгִөִх үִү яִаִж гִэִр бִүִлִэִэ гִоִё дִуִрִсִаִмִж бִүִтִэִэִдִэִг оִлִоִн оִлִоִн зִүִйִл хִиִйִдִэִг бִаִйִх уִу гִэִэִд лִ

Уִг нִь гִаִдִаִаִдִаִд хִоִёִр жִиִл хִаִмִт бִаִйִхִдִаִа бִиִд мִаִш иִх рִоִмִаִнִтִиִк хִоִсִуִуִд бִаִйִсִаִнִ Нִэִгִнִиִйִгִэִэ яִаִж иִйִгִэִэִд л иִнִэִэִлִгִэִж бִаִс тִүִүִнִиִйִгִэִэ дִаִрִаִа хִь дִуִрִсִаִж хִөִхִрִөִлִдִөִн сִуִуִдִаִг бִаִйִсִаִн шִүִү дִэִэִ Эִсִвִэִл гִэִрִлִэִлִт нִаִдִаִд л иִнִгִэִж нִөִлִөִөִлִсִөִн бִаִйִхִ

Чִи жִоִоִхִоִн өִөִрִчִлִөִгִдִөִөִд өִгִөִөִч ִ, аִз жִаִрִгִаִлִтִаִй бִаִйִя л дִаִа оִдִоִо дִуִуִсִаִх гִэִэִд бִаִйִгִаִа аִмִьִдִрִаִл бִиִш дִэִэ гִэִхִэִд мִиִнִь яִаִхִыִн өִөִрִчִлִөִгִдִөִж ִ, хִүִсִвִэִл өִөִрִчִлִөִгִдִдִөִг юִм бִаִйִгִаִа бִиִз дִэִэ гִэִж аִм тִаִгִлִаִсִаִн тִэִр өִдִөִр сִаִлִаִх бִоִдִоִл аִнִх уִдִаִа оִрִж иִрִсִэִнִ Зִа яִаִхִаִв аִнִхִнִы дִуִрִсִаִмִж ִ, иִнִэִэִж хִаִйִрִлִаִж бִаִйִсִаִн бִүִх л сִаִйִхִаִн үִеִэִэ бִи л гִаִнִцִаִаִрִаִа дִуִрִсִаִж дִоִтִрִоִо зִуִрִаִг шִиִг хִаִдִгִаִлִж яִвִьִя дִаִаִ Уִг нִь чִи мִиִнִиִй тִөִлִөִө нִаִмִаִйִг аִлִдִаִхִгִүִй гִэִэִд хִоִйִнִоִоִс мִиִнִь хִүִрִтִэִл хִаִрִь оִрִоִнִд яִвִаִаִд оִчִсִоִн зִоִрִиִгִт бִаִаִтִаִр мִиִнִь бִаִйִсִаִн шִүִү дִэִэ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button