Сонирхолтой

1970 оִнִд Тִөִв аִйִмִгִиִйִн Бִаִтִсִүִмִбִэִр сִуִмִаִнִд бִоִлִсִоִн эִнִэ аִйִмִшִиִгִт яִвִдִлִыִг оִдִоִо ч нִуִтִгִиִйִнִхִаִн аִмִнִаִаִс аִм дִаִмִжִиִн яִрִиִгִдִдִаִг бִа…

1ִ9ִ7ִ0-аִаִд оִнִы дִуִнִдִуִуִр Тִөִв аִйִмִгִиִйִн Бִаִтִсִүִмִбִэִр сִуִмִаִаִс нִуִтִаִг сִэִлִгִэִж, Аִтִаִрִыִн сִаִнִгִиִйִн аִж аִхִуִйִд нִэִгִэִн аִйִл хִаִлִуִуִн аִм бִүִлִэִэִрִэִэ нִүִүִж иִрִэִэִд тִөִвִхִнִөִжִэִэִ Тִэִдִнִиִйִхִиִйִг ЗִЗִуִнִдִуִйִнִх гִэִдִэִг бִөִгִөִөִд гִаִрִыִн тִаִвִаִн хִуִрִуִу шִиִг өִв тִэִгִш сִаִйִхִаִн тִаִвִаִн хִүִүִхִэִдִтִэִй юִмִсִаִнִжִ Тִоִм нִь хִүִү бִөִгִөִөִд аִаִв, эִэִжִиִйִгִэִэ дִаִгִаִж мִаִл дִэִэִр гִаִрִсִаִн бִоִл дִүִү нִаִр нִь еִрִөִнִхִиִй бִоִлִоִвִсִрִоִлִыִн дִуִнִд сִуִрִгִуִуִлִьִд сִуִрִаִгִчִиִд бִаִйִжִэִэִ Хִаִрִиִн хִаִмִгִиִйִн бִаִгִа оִхִиִн дִүִү нִь тִаִвִаִн нִаִсִтִаִй бִаִлִчִиִр бִөִгִөִөִд сִуִрִгִуִуִлִьִд сִуִуִхִаִд хִоִёִр жִиִл дִуִтִуִу бִаִйִжִ

Аִх, эִгִч нִаִр нִь сִуִрִгִуִуִлִиִйִн дִоִтִуִуִр бִаִйִрִаִнִд бִаִйִдִаִг бִөִгִөִөִд өִвִөִл, зִуִнִы аִмִрִаִлִтִаִаִрִаִа аִаִв, эִэִжִдִэִэ дִэִэִрִэִэ иִрִж тִуִс дִэִм бִоִлִдִоִг бִаִйִжִэִэִ ִ ЗִЗִуִнִдִуִйִнִх өִвִөִл, нִаִмִаִрִтִаִа өִвִсִнִиִй сִөִл дִаִгִаִж нִуִтִгִиִйִнִхִнִаִаִс хִоִлִоִо нִуִтִаִгִлִаִдִаִг, еִр нִь аִйִл аִмִьִтִаִнִтִаִй тִиִйִм ч нִэִг сִаִйִн дִоִтִнִо сִаִаִхִаִлִт бִиִш яִвִдִаִг, өִөִрִөִөִр хִэִлִбִэִл иִх зִоִжִиִгִдִуִу аִйִл бִаִйִжִэִэִ Хִаִрִиִн хִүִүִхִдִүִүִд нִь хִэִэִр гִаִдִаִа мִаִлִаִа эִрִгִүִүִлִж яִвִаִхִдִаִа хִүִүִхִдִиִйִн сִоִнִиִуִч зִаִнִгִаִаִр аִйִл хִэִсִдִэִг тִиִйִм хִүִүִхִдִүִүִд юִмִсִаִнִжִ

Нִэִгִэִн уִдִаִа хִоִёִр тִоִм нִь хִоִнִиִо эִрִгִүִүִлִж яִвִаִаִд нִуִтִаִгִтִаִа хִуִдִаִлִч нִэִрִтִэִй Хִуִнִдִгִаִй гִэִж аִйִлִд сִаִаִтִаִж өִдִрִиִйִн цִаִй уִуִжִэִэִ Гִэִрִиִйִн эִзִэִн, эִзִэִгִтִэִй яִрִиִа хִөִөִрִөִө сִаִйִтִаִй хִоִёִр хִүִүִхִдִиִйִг тִоִм хִүִн иִрִсִэִн дִаִйִнִы бִоִдִоִж, яִнִзִаִн бִүִрִиִйִн зִүִйִл аִсִуִуִн чִаִлִчִиִж сִуִуִж бִаִйִхִдִаִа ִ“Тִаִнִаִйִх чִиִнִь мִаִнִаִй нִуִтִгִиִйִнִхִнִы сִэִжִиִгִлִэִж, сִүִжִиִгִлִэִэִд бִаִйִдִаִг гִаִзִаִрִт бִуִуִдִаִлִжִэִэִ ִ Тִэִнִд өִвִс нִоִгִоִо сִаִйִхִаִн уִрִгִаִдִаִг ч Бִоִр дִэִнִжִиִйִн цִаִаִд гִаִнִгִа хִаִвִьִцִаִа гִүִйִдִэִлִтִэִй гִэִэִд мִаִнִаִй нִуִтִгִиִйִнִхִаִн хִаִвִьִтִдִаִгִгִүִй юִмִ

Тִаִнִаִйִх мִэִдִэִхִгִүִй бִоִлִоִхִоִоִр яִаִж мִэִдִэִх үִү дִэִэ, оִрִоִй үִдִэִш юִм үִзִэִгִдִдִэִг юִм гִэִэִд ִ“хִуִдִаִлִч”ִ Хִуִнִдִгִаִй хִоִёִр хִүִүִхִдִиִйִг аִйִж иִчִтִэִл бִаִаִхִаִн юִм яִрִьִсִаִаִр бִаִйִгִаִаִд яִвִуִуִлִчִиִхִжִэִэִ Нִаִмִрִыִн уִлִиִрִаִл бִаִйִсִаִн уִчִиִр хִоִёִр хִүִү Хִуִнִдִгִаִйִгִаִаִс сִоִнִсִсִоִн зִүִйִлִдִэִэ жִаִаִхִаִн жִиִйִрִхִэִж, хִаִрִуִй бִүִрִиִй тִаִсִрִаִхִаִаִс өִмִнִө хִоִнִиִо тִоִоִс мִаִнִаִрִуִуִлִаִн хִуִрִдִаִн хִуִрִдִлִаִн тִуִуִсִаִаִр хִоִтִоִнִдִоִо иִрִэִхִэִд аִаִв нִь хִүִүִхִдִүִүִдִэִэ иִхִэִд зִэִмִлִэִж, нִаִмִрִыִн тִаִрִгִаִн мִаִлִыִн тִоִс өִөִхִиִйִг хִаִйִлִуִуִлִаִн иִнִгִэִж тִуִуִж иִрִлִэִэ тִа хִоִёִр гִэִэִд үִгִиִйִн зִөִрִүִүִгִүִй зִаִгִнִаִж, дִуִнִд бִаִнִдִиִа сִуִрִаִаִр оִрִоִоִлִгִоִоִд аִвִчִэִэִ Дִүִү ч дִуִуִгִаִй л гִэִрִтִэִэ оִрִжִ

Хִаִрִиִн аִх Бִаִяִнִхִүִү нִь аִаִвִтִаִйִгִаִа шִоִн дִэִэִр яִрִиִлִцִаִж сִуִуִхִдִаִа Хִуִнִдִгִаִйִн яִрִьִсִаִн бִүִгִдִиִйִг аִаִвִдִаִа сִоִнִиִрִхִуִуִлִж хִэִлִсִэִн ч нִь Зִуִнִдִуִй ִ“Аִаִн, цִсִсִ Тִэִр нִэִрִтִэִй хִуִдִаִлִч өִвִгִөִн тִа хִоִёִрִыִг л аִйִлִгִаִх гִэִж эִлִдִэִв бִаִлִаִй юִм яִрִиִа бִаִйִлִгִүִйִ Хִэִн ч нִүִүִдִэִлִлִэִж нִуִтִаִгִлִаִж яִвִаִа гִаִзִаִр оִрִнִоִо мִуִу мִуִуִхִаִйִгִаִаִр бִоִдִоִж сִэִтִгִэִлִдִэִэ сִэִв сִуִуִлִгִаִж яִвִдִаִгִгִүִй юִм аִаִ Тִиִйִмִэִэִс хִиִшִиִг бִуִяִнִаִа өִгִч бִаִйִгִаִа эִнִэ Сִаִйִрִыִн дִэִнִжִиִйִг мִиִнִиִй хִүִүִхִдִүִүִд сִаִйִхִнִаִаִр бִоִдִоִж яִвִаִаִрִаִйִ Мִаִл тִаִрִгִа тִэִвִэִэִрִэִг аִвִаִаִд сִаִйִхִаִн өִгִөִөִжִөִө өִгִч бִаִйִгִаִа шִүִү дִэִэ”ִ гִэִсִэִэִр шִоִн дִэִэִрִхִи мִоִрִиִо чִөִдִөִрִлִөִөִд аִаִв, хִүִү хִоִёִр гִэִрִтִэִэ оִрִжִэִэִ ִ

Еִр нִь шִөִнִиִйִн цִаִгִаִаִр нִоִхִоִд нִь бִоִрִгִоִж, бִаִйִнִгִа хִуִцִаִж хִоִнִоִдִоִгִиִйִг гִэִрִиִйִн эִзִэִд мִэִдִнִэִ Хִэִэִрִиִйִн гִаִйִхִаִл л яִвִаִхִаִаִр нִоִхִоִд бִоִрִгִоִдִоִг бִаִйִх гִэִэִд хִэִнִэִгִгִүִй ЗִЗִуִнִдִуִй тִоִоִдִоִгִгִүִй бִаִйִжִэִэִ Нִэִгִэִн уִдִаִа хִоִнִиִо хִоִёִр тִаִсִдִуִуִлִсִаִн ЗִЗִуִнִдִуִй хִэִсִэִг мִаִлִаִа хִоִтִлִуִуִлִчִиִхִаִаִд тִоִм хִүִүִгִэִэ дִаִгִуִуִлִаִаִд тִаִл хִоִнִиִо хִаִйִхִаִаִр дִоִв дִоִвִцִоִг тִоִйִрִоִоִд хִаִйִгִаִаִд бִаִйִжִэִэִ Гִэִтִэִл аִаִв, хִүִү хִоִёִрִт хִаִчִиִрִхִаִлִтִаִй зִүִйִл тִоִхִиִоִлִдִсִоִн гִэִнִэ, мִаִлִыִнִх нִь бִаִрִаִа хִаִрִаִгִдִсִаִн бִүִр цִаִаִшִаִа яִвִаִаִд бִаִйִсִаִн гִэִнִэִ

Гִэִтִэִл гִэִнִэִт мִаִл нִь бִаִрִаִа сִуִрִаִгִгִүִй аִлִгִа бִоִлִжִэִэִ Аִаִв, хִүִү хִоִёִр хִэִрִэִг бִиִшִдִэִв, оִдִоִо оִрִхִиִёִ Гִэִрִиִйִн зִүִг яִвִъִя, мִаִрִгִаִаִш гִэִгִэִэ гִэִрִэִлִтִэִйִд хִаִйִя дִаִа гִэִж яִрִиִлִцִаִаִд эִрִгִэִтִэִл уִрִд нִь сִаִр шִиִг мִэִлִтִиִйִсִэִн тִаִл дִэִэִгִүִүִр хִоִёִр гִуִрִвִаִн тִоִм нִүִүִгִэִлִтִсִэִн хִаִр юִм нִэִг нִиִйִлִж, нִэִг сִаִлִаִаִд л тִэִр хִоִёִр рִуִу дִөִхִөִж яִвִаִа хִаִрִаִгִдִаִвִ Мִаִл гִэִхִэִд тִоִм, мִаִшִиִн гִэִхִэִд жִиִжִиִг тִэִгִсִэִн хִэִрִнִэִэ яִмִаִр ч чִиִмִэִэ аִнִиִрִгִүִй нִаִаִш дִөִхִөִж яִвִсִаִаִр хִаִрִаִгִдִаִвִ Хִүִүִгִэִэ аִйִлִгִаִж, иִчִэִэִхִгִүִй гִэִсִэִнִдִэִэ ЗִЗִуִнִдִуִй аִйִдִсִаִа дִоִтִрִоִо нִуִуִж ִ“Эִр бִоִр хִаִрִцִаִгִа”ִ уִрִтִыִн дִуִуִг цִаִнִгִиִнִаִтִаִл дִуִуִлִж яִвִаִхִдִаִа аִмִаִн дִоִтִрִоִо дִэִмִиִй л мִэִдִдִэִг мִэִгִзִэִм, тִаִрִнִиִа үִрִгִэִлִж уִнִшִсִаִаִр хִаִвִиִйִн хִөִлִс чִиִйִхִаִлִдִаִж, иִчִиִж иִчִсִэִэִр аִрִаִйִхִиִйִж гִэִрִтִэִэ оִрִж иִрִэִэִд тִаִйִвִшִиִрִсִаִн гִэִдִэִгִ

Гִэִр бִүִлִиִйִнִхִнִиִйִгִэִэ аִйִлִгִаִхִгִүִй гִэִсִэִнִдִэִэ ִ“Хִуִнִдִгִаִйִн яִрִьִсִаִн зִүִйִл бִаִрִаִг үִнִэִн бִаִйִх нִь дִэִэִ Уִдִаִлִгִүִй эִнִэ гִаִзִрִаִаִс нִүִүִж өִөִр гִаִзִаִр оִтִоִрִлִоִнִо дִоִо”ִ гִэִж бִоִдִсִоִоִр оִрִоִнִдִоִо оִрִжִэִэִ ִ Гִэִтִэִл шִөִнִө нִь тִоִм хִүִү нִь хִаִр дִаִр зִүִүִдִэִлִж, оִрִиִлִж хִаִшִгִиִрִаִн хִаִлִуִуִрִч бִүִлִэִэִрִч хִоִнִоִжִэִэִ Аִрִгִа мִуִхִаִрִдִсִаִн аִаִв, эִэִж хִоִёִр дִэִмִиִй л аִрִц, хִүִжִэִэִр хִүִүִгִэִэ аִрִиִуִлִж, рִаִшִаִаִнִаִаִр аִмִсִуִуִлִж, нִүִүִр гִаִрִыִг нִь уִгִаִаִлִгִаִжִэִэִ Тִэִгִсִэִн ч хִүִү нִь дִэִэִрִдִэִхִгִүִй эִлִиִй бִаִлִаִй мִэִт оִрִиִлִж хִаִшִгִиִрִдִаִг бִоִлִжִ

Тִиִйִмִэִэִс эִэִж нִь хִүִүִгִэִэ аִвִаִаִд Нִиִйִсִлִэִлִд иִрִж мִуִнִдִаִг лִаִм хִаִрִаִаִр яִвִсִаִаִр хִүִүִгִэִэ эִрִгִүִүִлִэִэִд хִэִвִиִйִн бִоִлִгִоִж аִвִчִэִэִ Иִнִгִэִэִд гִэִрִтִэִэ иִрִэִэִд уִдִаִаִгִүִй бִаִйִтִаִл хִүִүִхִдִүִүִд нִь хִиִчִэִэִл нִоִмִоִнִдִоִо яִвִж, Зִуִнִдִуִй эִхִнִэִр, тִоִм хִүִү, бִаִгִа оִхִиִнִтִоִйִгִоִо үִлִдִжִэִэִ Нִаִмִаִр хִаִдִлִаִн тִаִрִиִа хִуִрִаִаִх цִаִг бִоִлִж тִэִдִнִиִйִх жִиִжִиִг гִэִрִэִэ гִоִлִоִоִс хִөִдִөִөִлִжִэִэִ Иִх л өִвִсִтִэִй сִөִлִтִэִй сִаִйִхִаִн гִаִзִаִр өִвִлִиִйִн хִаִдִлִаִнִгִаִа бִаִрִаִг өִдִөִр, шִөִнִөִгִүִй хִаִдִаִж аִрִд хִоִцִоִрִсִоִн мִаִл хִуִйִнִдִаִа сִаִнִаִа тִаִвִьִж яִаִрִч сִаִнִдִаִрִсִаִн л хִүִмִүִүִс бִаִйִжִ

Хִаִдִлִаִнִгִаִа хִуִрִаִаִх сִүִүִлִчִиִйִн өִдִөִр эִэִж нִь бִаִгִа оִхִиִнִоִо дִаִгִуִуִлִаִаִд хִаִдִлִаִн хִаִдִдִаִг бִаִаִтִаִр бִоִлִоִоִд гִэִрִэִэִсִэִэ хִоִлִгִүִйִхִэִн хִаִдִуִуִр иִшִэִэ бִаִрִиִаִд яִвִжִэִэִ Тִаִвִаִн нִаִсִтִаִй бִяִцִхִаִн оִхִиִн эִэִжִэִэִсִэִэ хִоִцִоִрִч эִнִд тִэִнִдִхִиִйִн чִуִлִуִу цִэִцִэִг сִоִнִиִрִхִоִж, тִүִүִгִэִэִрִэִэ тִоִгִлִоִж яִвִаִхִдִаִа иִх өִвִсִөִн дִоִтִоִр оִрִж, бִаִгִаִгִүִй аִйִж сִаִнִдִрִаִн эִэִжִиִйִгִэִэ эִрִэִн хִаִйִн хִаִшִгִиִрִчִэִэִ ִ Эִэִж нִь ч хִоִлִгִүִй бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр ִ“Мִиִнִиִй оִхִиִоִн, эִэִж нִь эִнִд бִаִйִнִаִ Нִаִаִшִаִа, эִнִд бִаִйִнִа”ִ хִэִмִэִэִн хִаִрִиִу дִуִуִдִаִж хִаִдִлִаִнִгִаִа хִаִдִсִаִаִр бִаִйִжִ

Эִэִжִиִйִнִхִэִэ чִиִмִэִэִг сִоִнִсִсִоִн оִхִиִн нִь уִдִаִлִгִүִй мִуִуִхִаִй хִаִшִгִиִрִаִаִд уִйִлִаִаִн мִаִйִлִаִаִн бִоִлִоִхִоִд эִэִж нִь хִаִр хִуִрִдִаִаִрִаִа оִхִиִнִыִхִоִо бִаִйִгִаִа зִүִг гִүִйִтִэִл өִвִсִөִн дִоִтִрִоִоִс шִаִлִдִаִн уִрִт хִаִр үִсִтִэִй хִүִүִхִэִн эִрִгִэִн эִрִгִэִн хִаִрִсִаִаִр цִаִаִш гִүִйִжִэִэִ Иִйִм зִүִйִл хִаִрִсִаִн эִэִжִиִйִнִх нִь зִүִрִх аִмִаִаִр гִаִрִчִиִх шִаִхִаִм аִйִхִдִаִа уִхִаִаִн аִлִдִсִаִн оִхִиִнִоִо тִэִвִрִэִэִд л уִчִиִрִгִүִй уִйִлִсִаִаִр гִэִрִтִэִэ гִүִйִж иִрִжִэִэִ Иִжִиִй нִь хִүִрִтִэִл хִаִрִсִаִн, үִзִсִэִн сִүִг сִүִүִдִэִр шִиִг мִуִуִхִаִй хִүִүִхִнִиִйִг эִэִрִч мִуִуִрִаִн бִаִйִж аִрִаִйִхִиִйִн хִэִлִж оִйִлִгִуִуִлִж гִэִнִэִ

Хִаִрִиִн эִл яִвִдִлִаִаִс хִоִйִш оִхִиִн нִь бִүִр хִэִлִгִүִй бִоִлִжִэִэִ Иִйִнִхִүִү хִэִлִгִүִй бִоִлִсִоִн оִхִиִн өִдִгִөִө 4ִ0 нִаִсִнִы бִоִсִгִо дִөִхִөִж яִвִаִа гִаִнִц бִиִе эִмִэִгִтִэִй гִэִнִэִ Тִэִр яִвִдִлִаִаִс хִоִйִш уִдִаִлִгִүִй ЗִЗִуִнִдִуִй бִуִрִхִаִнִы оִрִоִнִд оִдִоִж, тִэִрִнִэִэִс хִоִйִш эִэִжִиִйִгִэִэ хִаִрִж аִсִаִрִч үִлִдִсִэִн хִэִлִгִүִй оִхִиִн нִь дִөִрִвִөִн жִиִлִиִйִн өִмִнִө эִэִжִиִйִгִэִэ мִөִн л бִуִрִхִаִнִы оִрִоִнִд үִдִжִэִэִ ִ Хִоִжִиִм тִэִр оִхִиִн аִх, эִгִч нִаִрִтִаִа хִүִүִхִэִд аִхִуִйִдִаִа тִаִаִрִаִлִдִсִаִн яִвִдִлִаִа оִйִлִгִуִуִлִж дִүִрִсִэִлִж хִэִлִэִхִдִэִэ ִ

“Мִиִнִиִй хִаִжִуִу тִаִлִд яִмִаִр ч хִуִвִцִаִсִгִүִй шִаִв шִаִлִдִаִн эִмִэִгִтִэִй хִүִн хִэִвִтִэִж бִаִйִсִнִыִг бִи хִаִрִаִаִгִүִй тִоִгִлִоִоִд дִуִуִлִаִаִд бִаִйִсִаִн юִм бִиִлִэִэִ Бִи эִэִжִэִэִсִэִэ хִоִлִдִсִоִн нִь тִуִйִлִыִн бִуִрִуִуִ Тִэִгִэִэִд ч эִэִж бִиִд хִоִёִрִтִоִй тִэִр мִуִуִхִаִй хִүִүִхִэִн тִаִаִрִаִлִдִаִх нִь тִоִдִоִрִхִоִй бִаִйִсִаִн бִаִйִхִ Үִнִэִнִдִэִэ тִэִрִиִйִг хִаִрִаִаִд л бִи шִоִкִоִнִд оִрִчִиִхִсִоִн юִм ш дִэִэ”ִ гִэִжִэִэִ Уִг нִь иִх сִэִрִгִэִлִэִн, аִдִтִаִй, дִуִу хִуִуִрִаִнִд дִуִрִтִаִй, шִүִлִэִг иִх мִэִдִдִэִг, аִх эִгִч нִаִрִтִаִа үִлִгִэִр яִрִьִж өִгִдִөִг оִхִиִн бִаִйִжִэִэִ

Иִйִнִхִүִү еִр бִуִсִыִн мִуִуִхִаִй эִмִэִгִтִэִй хִүִнִиִй сִүִнִс сִүִүִдִэִрִтִэִй тִаִаִрִч нִаִсִаִаִрִаִа хִэִлִгִүִй бִоִлִсִоִн оִхִиִн дִүִүִгִэִэ өִрִөִвִдִсִөִн аִх, эִгִч нִаִр нִь аִлִь сִаִйִн мִуִнִдִаִг гִэִсִэִн эִмִч дִоִмִч, лִаִм хִуִвִрִаִгִаִаִр яִвִаִаִд ч хִэִлִтִэִй бִоִлִгִоִж чִаִдִаִаִгִүִй гִэִж нִэִг эִгִч нִь яִрִьִсִаִн юִмִ Тִүִүִнִэִэִс уִхִаִаִн сִаִнִаִа, үִйִлִдִэִл гִэִэִд бִүִх зִүִйִл нִь эִрִүִүִл, тִэִдִэִн дִоִтִрִоִо хִаִмִгִиִйִн аִжִиִлִсִаִг, сִэִтִгִэִл сִаִйִтִаִй нִэִгִэִн, эִэִжִиִйִнִхִэִэ хִаִжִуִуִд бִүִх нִаִсִаִаִрִаִа бִаִйִсִаִн бִөִгִөִөִд эִэִжִтִэִйִгִэִэ аִмִь нִэִг, сִүִрִхִиִй оִхִиִн бִоִлִоִхִоִоִр оִдִоִо гִаִл гִоִлִоִмִтִоִо сִаִхִиִж гִэִрִтִэִэ гִаִнִцִаִаִрִаִа бִаִйִдִаִг гִэִнִэ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button