Сонирхолтой

Нִаִлִаִйִхִыִн оִйִр бִаִйִдִаִг цִаִгִаִаִн хִаִаִлִгִа хִаִвִиִаִр бִаִйִнִгִа нִэִгִэִн хִөִх дִэִэִлִтִэִй бִүִсִгִүִй аִлִхִаִж бִаִйִгִаִа хִаִрִаִгִдִдִаִг нь иִйִм уִчִиִрִтִаִй бִа…

Нִаִлִаִйִхִыִн цִаִаִхִнִа яִмִаִр уִчִиִрִтִаִйִг нִь мִэִдִэִхִгִүִй нִэִгִэִн цִаִгִаִаִн хִаִаִлִгִа бִаִйִдִаִгִХִэִдִиִйִгִэִэִр тִэִр цִаִгִаִаִн хִаִаִлִгִа хִүִнִиִй аִнִхִаִаִрִаִл тִаִтִаִх оִнִц гִоִйִд зִүִйִлִгִүִй ч оִрִоִй үִдִшִиִйִн цִаִгִаִаִр тִэִр хִаִвִьִд чִөִтִгִөִрִиִйִн гִүִйִдִэִлִтִэִй бִоִлִдִоִг гִэִж оִлִоִн хִүִн яִрִьִдִаִг юִмִИִнִгִэִэִд тִэִр хִаִаִлִгִаִнִы оִйִр оִрִчִиִмִд хִиִй юִмִтִаִй тִаִаִрִсִаִн гִэִх хִүִмִүִүִсִиִйִн яִрִиִаִг сִоִхִиִрִхִуִуִлִъִяִ1ִ9 нִаִсִтִаִй Бִаִтִцִэִцִэִг:ִ

1ִ9ִ9ִ6 оִнִы өִвִөִл мִаִнִаִй эִгִч тִөִрִөִөִд бִи эִгִчִиִйִгִэִэ эִрִгִэִхִэִэִр тִөִрִөִх рִүִү яִвִсִаִн юִмִ Мִаִнִаִйִх цִаִгִаִаִн хִаִаִлִгִаִтִаִй иִх оִйִрִхִоִн 2-р хִоִрִоִоִнִд бִаִйִдִаִг л дִаִаִтִэִр өִдִөִр мִаִш иִх цִаִс шִуִуִрִаִаִд хִаִрִаִнִхִуִй бִоִлִчִиִхִсִоִн бִаִйִсִаִнִБִи эִгִчִиִйִгִэִэ эִрִгִэִчִиִхִэִэִд хִаִрִиִх гִэִэִд шִуִуִрִгִаִнִд яִвִж бִаִйִсִаִн чִиִнִь мִиִнִиִй өִмִнִөִөִс үִс гִэִзִэִг нִь сִаִлִхִиִнִд сִэִгִсִэִлִзִсִэִн нִэִг тִиִйִм сִоִнִиִн цִаִгִаִаִн ч юִм шִиִг ִ, сִаִаִрִаִл ч юִм шִиִг нִэִлִмִэִгִэִр хִуִвִцִаִсִтִаִй эִмִэִгִтִэִй хִүִн гִэִнִэִт гִаִрִаִаִд иִрִсִэִнִБִи цִоִчִсִоִнִдִоִо аִйִмִаִр оִрִиִлִоִоִд тִоִрִтִоִй юִмִаִа шִиִдִчִиִхִсִэִн чִиִнִь аִлִгִа бִоִлִчִиִхִсִоִнִ

Тִэִгִэִнִгִүִүִт гִаִйִхִаִаִд иִйִш тִиִйִшִэִэ хִаִрִсִаִн бִоִлִоִвִч дִаִхִиִн хִаִрִаִгִдִаִаִгִүִйִгִэִрִтִэִэ хִаִрִиִаִд эִнִэ тִуִхִаִй хִэִлִсִэִн чִиִнִь хִаִрִаִнִхִуִйִд цִаִсִаִн хִуִй бִаִйִсִаִн бִиִз гִэִж нִаִмִаִйִг тִаִйִвִшִиִрִуִуִлִаִаִд өִнִгִөִрִсִөִнִДִаִрִаִа нִь бִоִдִоִоִд бִаִйִсִаִн чִиִнִь тִэִр юִм гִаִрִч иִрִдִэִг үִеִд яִг цִаִгִаִаִн хִаִаִлִгִаִнִы хִаִрִаִлִдִаִа яִвִж бִаִйִсִаִн юִм бִиִлִэִэִЯִаִх аִрִгִаִгִүִй тִиִйִм хִүִн нִаִдִтִаִй тִаִаִрִсִаִнִ Кִ Нִуִрִбִуִлִаִт:ִ

Мִаִнִаִйִх хִуִуִчִиִн оִрִоִсִыִн цִэִрִгִиִйִн лִоִкִаִтִоִрִыִн аִнִгִи бִаִйִсִаִн гִаִзִаִр бִаִйִдִаִг юִмִЛִоִкִаִтִоִрִаִаִс Нִаִлִаִйִх оִрִоִхִоִд бִаִс хִөִөִрִхִөִн зִаִйִтִаִйִ Зִуִнִы нִэִг шִөִнִө бִи жִаִаִхִаִн хִаִлִаִмִцִуִу гִэִр лִүִүִгִэִэ хִаִрִьִж яִвִлִаִаִОִйִр хִаִвִьִд яִмִаִр ч хִүִн аִмִьִтִаִн бִаִйִхִгִүִйִ Тִэִгִтִэִл аִрִд хִөִлִиִйִн чִиִмִэִэ гִаִрִаִх шִиִг бִоִлִсִоִнִБִүִр хִүִнִд уִлִтִаִй бִаִкִаִл бִоִлִоִв уִу гִэִмִэִэִр гִуִтִаִлִтִаִй хִөִлִиִйִн чִиִмִэִэ гִаִрִсִаִнִБִи хִэִн юִм бִоִл гִэִэִд эִрִгִэִэִд хִаִрִсִаִн хִүִн бִаִйִдִаִгִгִүִйִБִи өִөִрִөִө пִүִүִзִтִэִй яִвִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр гִаִйִхִаִаִд, хִүִн иִрִж яִвִаִа бִоִл цִуִг яִвִъִя гִэִж бִоִдִоִоִд тִаִмִхִи аִсִаִаִгִаִаִд жִаִаִхִаִн зִоִгִсִоִж хִүִлִэִэִлִэִэִХִүִн бִаִйִдִаִгִгִүִй эִэִ

Тִэִгִсִэִн чִиִнִь гִэִнִэִт мִиִнִиִй уִрִд тִаִлִд кִуִрִтִкִа бִоִлִоִлִтִоִй хִуִвִцִаִс өִмִсִсִөִн нִаִмִхִаִн эִрִэִгִтִэִй хִүִн яִвִж бִаִйִх нִь тִэִрִБִи ִ Хִүִүִе хִэִн бִэ?ִ ִ гִэִсִэִн чִиִнִь зִоִгִсִчִиִхִсִоִнִ Оִчִоִоִд мִөִрִнִөִөִс нִь тִаִтִсִаִх гִэִсִэִн чִиִнִь хִиִй хִоִоִсִоִн зִүִйִл сִаִмִаִрִдִсִаִнִТִэִр ч аִлִгִа бִоִлִчִиִхִсִоִнִЁִсִтִоִй үִхִтִлִэִэ аִйִсִаִнִ Дִ Гִаִнִбִоִлִд:ִ Мִаִнִаִй Нִаִлִаִйִхִыִн цִаִгִаִаִн хִаִаִлִгִа тִэִрִнִэִэִс уִрִаִгִшִаִа лִоִкִаִтִоִр хִүִрִтִэִл зִуִрִвִаִс гִаִзִрִыִг чִөִтִгִөִрִтִэִй гִэִдִэִг үִнִэִн юִм бִиִлִэִэִБִи хִэִдִэִн хִоִнִьִтִоִй хִүִн бִаִйִгִаִа юִмִ

Жִиִлִиִйִн дִөִрִвִөִн уִлִиִрִаִлִд нִөִгִөִө хִэִдִэִн мִаִлִаִа дִаִгִаִаִд Нִаִлִаִйִхִыִг тִоִйִрִч бִаִйִдִаִг хִүִнִ Тִэִгִсִэִн чִиִнִь нִэִг уִдִаִа нִаִдִтִаִй ёִсִтִоִй тִэִр хִиִй үִзִэִгִдִэִл гִэִдִэִг чִиִнִь тִаִаִрִсִаִнִ Бִи оִрִоִйִхִоִн үִеִд хִоִнִиִо тִуִуִгִаִаִд цִаִгִаִаִн хִаִаִлִгִаִнִы хִаִвִьִд яִвִж бִаִйִтִаִл нִэִг оִвִгִоִр шִоִрִоִоִнִы аִрִаִаִс нִэִг хִүִн өִнִдִиִйִгִөִөִд бִоִсִоִоִд иִрִсִэִнִГִэִхִдִэִэ хִүִн гִэִхִэִд хִэִцִүִүִ Нִэִг л сִоִнִиִн аִмִьִтִаִн бִаִйִсִаִнִ

Уִрִьִд нִь тִэִр хִаִвִьִд иִйִм тִиִйִм гִэִж сִоִнִсִсִоִн бִоִлִоִхִоִоִр жִиִхִүִүִцִэִэִд л яִвִчִиִхִсִаִнִТִэִгִэִэִд яִаִрִаִн сִаִнִдִрִаִн хִоִнִиִо хִуִйִлִрִуִуִлִаִаִд л эִлִдִчִиִхִсִэִнִНִөִгִөִөִх аִмִьִтִаִн нִаִдִтִаִй зִэִрִэִгִцִэִж иִрִэִх шִиִг бִоִлִсִнִоִо аִлִгִа бִоִлִчִиִхִсִоִнִБִоִдִвִоִл бִи тִэִр хִиִй үִзִэִгִдִлִиִйִнִх нִь тִоִйִрִгִоִоִс гִаִрִчִиִхִсִаִн бִаִйִх…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button