Сонирхолтой

Өִөִрִиִйִгִөִө хִиִйִдִиִйִн зִоִч лִаִмִыִн хִүִү гִэִдִэִг бִаִйִсִаִн Дִаִшִзִэִвִэִг хִаִрִаִаִл жִаִтִгִа хִиִйִдִгִэִэִрִэִэ нִуִтִаִг уִсִаִнִдִаִа нִэִрִтִэִй бִоִлִж…

Оִдִоִоִгִоִоִс жִаִрִаִаִд жִиִлִиִйִн тִэִрִтִэִэ эִл хִэִрִэִг бִоִлִжִэִэִ Эִнִд иִлִvִv оִлִнִыִг vִл нִуִрִшִиִн Жִаִмִбִыִн бִиִеִэִр vִзִсִэִнִиִйִг уִнִшִиִгִчִдִаִдִаִа хִvִрִгִэִеִ Жִаִмִбִыִн хִvִvִхִэִд аִхִуִйִд, тִэִдִнִиִй хִоִшִуִуִнִд “сִаִрִзִаִаִн” Дִаִшִзִэִвִэִг гִэִгִч тִаִгִжִгִаִр тִуִрִаִнִхִаִй, бִэִэִцִгִэִр бִөִгִтִөִр бִиִеִтִэִй иִд дִуִнִд нִаִсִнִы эִр хִэִзִэִэִнִиִй л шִуִуִгִиִаִн тִаִрִьִчִиִхִсִаִн яִвִж бִаִйִдִаִг аִжִ Өִөִрִиִйִн гִэִсִэִн жִиִжִиִг дִөִрִвִөִн хִаִнִаִт гִэִрִтִэִй ч дִөִрִвִөִн цִаִгִиִйִн эִрִгִэִлִтִэִд аִйִлִаִаִр хִоִнִоִг тִөִөִрִvִvִлִж яִвִнִаִ Мִаִл хִуִй, эִхִнִэִр хִvִvִхִэִд гִэִх юִмִгִvִй бִоִлִоִхִоִоִр сִаִнִаִа зִоִвִоִх юִмִгִvִй бִvִр зִэִрִгִэִлִдִэִэ хִоִшִуִуִнִд цִаִгִаִаִчִиִлִж өִвִлִиִйִг бִаִрִаִх нִь ч бִиִйִ

Үִс тִоִлִгִоִйִгִоִо яִнִзִаִлִдִаִгִгִvִй, хִуִвִцִаִс хִуִнִаִр гִэִж сִаִлִбִаִйִсִаִн юִм хִэִсִvִvִчִиִлִж яִвִдִаִг бִоִлִоִхִоִоִр “сִаִрִзִаִаִн” хִоִч аִвִсִаִн гִэִдִэִгִ Зִаִлִуִуִдִаִа хִаִнִь иִжִлִэִэ аִлִдִсִаִнִаִаִс хִоִйִш иִйִнִхִvִv тִэִнִvִvִлִч бִоִлִсִоִн гִэִж мִаִнִаִй хִоִшִуִуִнִыִхִаִн яִрִьִдִаִг бִаִйִж бִиִлִэִэִ Уִдִаִм уִгִсִаִа хִөִөִвִөִл бִаִрִуִуִн аִйִмִгִиִйִн хִvִнִ 1ִ9ִ2ִ6-1ִ9ִ2ִ7 оִнִы vִеִд цִаִгִаִаִнִтִнִуִуִдִтִаִй нִvִдִэִлִдִэִж яִвִаִаִд мִаִнִаִй нִуִтִгִиִйִн бִаִсִгִаִнִтִаִй хִаִнִиִлִаִн сִуִуִж, нִэִг мִөִсִөִн сִуִуִрִьִшִсִаִн гִэִдִэִгִ Хִаִрִиִн тִэִдִнִэִэִс хִvִvִхִэִд шִуִуִхִаִд гִаִрִсִаִнִгִvִйִ

Гִэִрִгִиִй нִь гִэִнִэִт нִаִс бִаִрִж, хִаִмִтִрִаִл кִоִмִмִуִн хִаִмִаִг мִаִлִыִг нִь хִаִмִж аִвִсִнִаִаִс тִоִлִгִоִй хִоִрִгִоִдִоִх дִөִрִвִөִн хִаִнִаִтִтִаִйִгִаִа vִлִдִжִэִэִ Тִvִvִнִиִйִг хִаִмִтִрִаִлִыִнִхִаִнִд хִаִрִаִаִл хִиִйִж хִаִмִгִиִйִг нִь сִvִйִрִvִvִлִчִиִхִэִэִд мִаִнִаִй хִоִшִуִуִнִд иִрִсִэִн гִэִж хִуִуִцִчִуִуִл яִрִьִдִаִгִ Өִөִрִөִө Лִаִмִыִн гִэִгִэִэִнִиִй хִиִйִдִиִйִн зִоִч лִаִмִыִн хִvִv гִэִж нִэִг бִуִс уִдִаִа яִрִьִж бִаִйִсִнִыִг нִь бִи сִоִнִсִсִоִн юִмִдִаִгִ Иִйִмִэִрִхִvִv яִрִиִа, яִвִдִлִаִаִс ч бִоִлִсִоִн уִу сִаִрִзִаִаִн Дִаִшִзִэִвִэִг гִуִаִйִг хִаִрִаִаִл жִаִтִгִа хִиִйִдִэִг гִэִсִэִн яִрִиִа аִмִнִаִаִс аִм дִаִмִжִдִаִг бִаִйִлִаִаִ

Тִиִйִмִэִэִс мִаִнִаִй нִуִтִгִиִйִнִхִаִн тִvִvִнִэִэִс жִиִйִрִхִэִн аִйִж бִоִлִгִоִоִмִжִиִлִдִоִгִсִоִнִ Нִуִтִгִиִйִн зִоִн оִлִоִн vִг яִрִиִа өִдִөִөִд бִаִйִхִгִvִй, зִаִйִгִаִа бִаִрִьִдִаִгִ “Хִаִрִаִаִлִч хִvִн хִаִр аִлִаִг хִэִлִтִэִй бִаִйִдִаִг юִм гִэִнִэ лִэִэִ Хִэִл нִь хִаִр аִлִаִг бִаִйִх нִь гִаִрִцִаִаִгִvִйִ Уִуִр уִцִаִаִрִыִг нִь хִєִдִєִлִгִєִвִєִл юִу ч бִоִлִж мִэִдִнִэ” хִэִмִэִэִн өִөִр хִоִоִрִоִнִдִоִо яִрִиִлִцִаִх бִоִлִоִвִч яִг тִаִг хִаִрִаִаִл хִиִйִгִэִэִд хִэִн нִэִгִнִиִйִг цִаִаִш хִаִрִуִуִлִчִиִхִсִнִыִг нִь vִзִсִэִн, хִаִр аִлִаִг хִэִлִиִйִг нִь хִаִрִсִаִн хִvִн нִэִгִэִэִхִэִн ч vִгִvִй бִиִлִэִэִ

Тִэִр цִаִгִт нִоִгִоִоִн мִаִлִгִаִйִтִнִуִуִд сִvִм хִиִйִдִиִйִг vִрִэִн тִаִрִаִн хִиִйִж, шִаִшִиִнִгִvִйִн vִзִлִиִйִг тִуִлִгִаִж бִаִйִсִаִн цִаִг бִоִлִоִхִоִоִр хִаִрִаִаִл хִиִйִдִэִг гִэִж яִрִиִх юִм бִоִл мִуִнִхִрִуִуִлִлִаִа, шִаִшִнִыִг сִуִрִтִаִлִчִиִлִлִаִа гִэִэִд шִоִрִоִнִд хִиִйִчִиִхִдִэִг тִуִл хִvִмִvִvִс иִтִгִэִдִэִгִгִvִй дִvִр vִзִvִvִлִдִэִгִсִэִнִ Тִэִр шִаִшִиִнִгִvִйִчִvִvִдִиִйִн нִэִг нִь “бִаִгִаִлִзִуִуִр” Дִиִрִаִнִгִаִа гִэִдִэִг бִаִрִгִа эִр бִаִйִж бִиִлִэִэִ Эִцִэִг эִх нִь мִаִл хִуִй, бִуִрִхִаִн шִvִтִэִэִн гִэִэִд бִуִяִн хִуִрִаִаִсִаִн хִvִмִvִvִс аִтִлִаִа бִаִгִаִлִзִуִуִр Дִиִрִаִнִгִаִа цִэִрִгִиִйִн аִлִбִа хִаִаִж иִрִсִнִэִэִсִэִэ хִоִйִш “бִуִрִхִаִн” гִэִдִгִиִйִг уִлִаִн дִоִрִоִо дִэִвִсִсִэִн нִэִгִэִн бִаִйִлִаִаִ Сִуִмִыִн тִөִвִиִйִн зִоִлִбִиִн нִоִхִоִйִг уִсִтִгִаִх тִоִм аִяִн мִаִнִаִй сִуִмִаִнִд яִвִаִгִдִаִж бִиִлִэִэִ

Цִэִрִэִгִт яִвִсִаִн, сִаִйִн бִуִуִдִдִаִг гִэִэִд Дִиִрִаִнִгִаִаִг сִаִнִаִлִаִаִр нִь тִэִр аִжִиִлִд тִоִмִиִлִжִэִэִ Дִиִрִаִнִгִаִа кִаִлִиִбִрִь бִуִуִгִаִа сִуִмִлִаִж, тִуִсִлִаִх хִоִёִр бִаִнִдִиִа дִаִгִуִуִлִаִаִд сִуִмִыִн тִөִвִөִөִр мִєִн ч оִлִоִн хִоִнִоִг нִоִхִоִй аִгִнִаִсִаִн дִаִаִ Мִаִнִаִй сִуִмִыִн нִоִхִоִд дִуִуִсִч зִэִрִгִэִлִдִэִэ Бִаִяִн-Уִуִл сִуִм рִуִу оִрִж нִоִхִоִй аִгִнִаִхִдִаִа аִйִлִыִн дִөִрִвִөִн нִvִдִтִэִй хִоִтִоִч бִаִнִхִаִрִыִг хִvִрִтִэִл бִуִуִдִаִж оִлִнִоִоִс оִнִцִгִоִйִрִоִвִ Дִиִрִаִнִгִаִа нִоִхִоִй аִгִнִаִлִтִыִн бִаִаִтִаִр бִоִлִж, сִуִмִаִаִс жִиִжִиִг эִрִэִэִн цִаִаִсִаִн бִаִяִрִыִн бִиִчִиִг, 2ִ0 тִөִгִрִөִгִөִөִр шִаִгִнִаִгִдִсִаִн гִэִдִэִгִ

Дִиִрִаִнִгִаִа нִоִхִдִыִг яִмִаִгִт бִаִгִаִлִзִуִуִрִт нִь тִуִлִгִаִн бִуִуִдִаִж, тִаִрִчִлִаִаִн аִлִдִаִг бִаִйִсִаִн уִчִиִр тִvִvִнִд дִуִрִгִvִйִцִсִэִн нִуִтִгִиִйִн зִоִн оִлִоִн “бִаִгִаִлִзִуִуִр” хִэִмִэִэִн хִоִчִиִлִж бִиִлִэִэִ Мִаִнִаִй сִуִмִаִнִд иִйִм хִоִёִр аִвִаִрִгִа бִаִйִхִ 1ִ9ִ4ִ6 оִнִд уִлִс хִуִвִьִсִгִаִлִыִн 2ִ5 жִиִлִиִйִн оִй мִаִнִаִй сִуִмִаִнִд сִvִр дִуִуִлִиִаִнִтִаִй бִоִлִоִвִ Тִэִгִтִэִл бִөִөִн хִэִрִэִг мִаִнִдִаִвִ Сִуִмִыִн дִаִрִгִа нִаִрִыִн аִсִаִрִт тִаִвִиִаִтִаִй бִаִйִсִаִн цִаִгִаִаִн иִдִэִэ, чִиִхִэִр бִоִоִвִнִоִоִс сִаִрִзִаִаִн Дִаִшִзִэִвִэִг хִvִн хִаִрִаִхִаִаִрִгִvִй бִоִхִиִр гִаִрִаִаִрִаִа сִаִмִаִрִдִаִн аִм рִуִуִгִаִа чִиִхִэִж бִаִйִхִаִд нִь бִаִгִаִлִзִуִуִр Дִиִрִаִнִгִаִа тִаִаִрִаִлִдִаִаִд тִvִvִнִиִйִг аִсִрִаִаִс чִиִрִч гִаִрִгִаִн зִоִдִоִж нִvִдִжִэִэִ

Дִиִрִаִнִгִаִа тִэִгִэִхִдִэִэ “ִ Чִи мִуִу тִэִнִэִмִэִлִ Хִаִрִаִаִл хִиִйִдִэִг гִэִж зִоִн оִлִнִыִг аִйִлִгִаִдִаִг гִэִл vִvִ Аִлִиִв нִаִдִаִд хִаִрִаִаִл хִиִйִгִэִэִчִ Чִиִнִиִй хִаִрִаִаִл хִиִйִдִэִг хִэִлִиִйִг чִиִнִь хִаִрִъִя” хִэִмִэִэִн аִгִсִрִаִн дִаִйִрִч дִаִвִшִлִаִн мִуִу Дִаִшִзִэִвִэִгִиִйִг аִлִчִиִх шִаִхִаִхִаִд нִь нִаִаִдִаִмִчִиִд аִрִаִй гִэִж сִаִлִгִаִжִэִэִ Цִуִс нִөִжִдִөִө хִуִтִгִаִлִдִсִаִн сִаִрִзִаִаִн Дִаִшִзִэִвִэִг мִөִчִөִөִгִөִө өִгִєִлִгִvִй “ִ Чִаִмִаִйִг бִи гִуִрִвִаִн сִаִр тִаִрִчִлִаִаִж бִаִйִж аִлִнִа дִаִаִ Чִаִм шִиִг юִмִаִнִд хִаִйִрִаִн хִэִлִэִэ тִоִоִж хִаִрִуִуִлִаִхִгִvִйִ Хִаִрִиִн эִнִэ хִvִмִvִvִсִт хִаִрִуִуִлִнִа” гִэִэִд vִгִэִнִд дִуִрִлִаִж шִаִвִсִаִн хִvִмִvִvִсִт хִэִлִэִэ гִаִрִгִаִн хִаִрִуִуִлִжִэִэִ

Тִvִvִнִиִйִг хִаִрִсִаִн зִоִн оִлִоִн vִг сִvִгִгִvִй тִаִл тִаִл тִиִйִшִэִэ тִаִрִж оִдִоִхִдִоִо “яִмִаִр аִйִмִаִаִр хִаִр аִлִаִг хִэִлִтִэִй юִм бִэ” гִэִцִгִэִэִжִэִэִ Тִэִгִэִэִд сִаִрִзִаִаִн Дִаִшִзִэִвִэִг яִвִаִхִдִаִа “Чִи мִуִу дִоִлִиִгִнִуִуִр сִуִл тִоִлִгִоִй иִх зִоִвִж vִхִнִэ дִэִэ” гִэִж хִэִлִэִэִд зִvִvִн хִоִйִшִоִо бִєִєִцִєִгִнִєִн яִвִаִхִдִаִа зִvִvִн мִөִрִөִн дִэִэִгִvִvִрִэִэ эִрִгִэִж хִаִрִаִаִд нִуִлִиִмִаִхִаִд нִь яִаִгִаִаִд ч юִм бִаִгִаִлִзִуִуִр Дִиִрִаִнִгִаִаִгִиִйִн эִлִдִэִв мִуִу зִаִнִгִvִй мִоִрִь нִь гִэִгִэִэִн цִаִгִаִаִн өִдִрִөִөִр, нִаִаִдִаִмִчִиִн оִлִнִы нִvִдִэִн дִэִэִр vִрִгִэִж бִуִсִгִаִн хִөִлִиִйִг нִь хִуִгִаִлִж оִрִхִиִжִэִэִ

Дִиִрִаִнִгִаִа гִаִнִцִхִаִн сִаִрִыִн дִоִтִоִр аִмִьִдִаִаִрִаִа өִмִхִиִйִрִч vִхִдִэִгִиִйִн дִаִвִаִаִн дִэִэִр нִэִгִэִн оִрִоִс эִмִч хִєִлִиִйִг нִь тִаִйִрִч аִмִиִйִг нִь аִвִаִрִсִаִн аִжִ Гִэִвִч Дִиִрִаִнִгִаִаִд бִаִс л хִаִрִуִуִсִаִлִтִаִй яִвִдִаִл тִоִхִиִоִлִдִлִоִоִ Эִнִэ нִь юִу вִэ гִэִвִэִл Дִиִрִаִнִгִаִаִгִиִйִн эִцִэִг Жִаִлִбִуִуִгִиִйִнִд нִvִгִэִл нִvִvִрִлִэִх бִоִлִжִэִэִ Аִрִаִаִтִаִн аִмִьִтִаִн vִзִэִгִдִдִэִгִгִvִй Жִаִлִбִуִуִгִиִйִн нִаִмִаִрִжִаִаִнִд гִэִнִэִтִхִэִн чִоִнִо уִлִьִж, хִоִтִтִоִй хִоִнִь нִь vִрִгִэִж хִуִйִлִрִаִн хִаִшִаִаִгִаִа эִвִдִчִиִх шִаִхִаִвִ Vִvִдִэִнִд иִдִvִvִрִэִэ дִоִлִоִоִж зִоִгִсִсִоִн зִуִуִмִхִаִй бִаִнִхִаִр нִь хִуִцִаִж бִоִрִгִоִж, гִаִсִлִаִн гִиִйִнִаִн гִэִрִиִйִнִхִэִэ хִаִтִаִвִчִиִнִд шִиִгִдִэִн нִаִаִлִдִчִиִхִлִаִа гִэִнִэִ

Иִнִгִэִхִvִйִд Жִаִлִбִуִу өִвִгִөִн хִvִvִгִиִйִнִхִэִэ нִоִхִоִйִд бִаִрִьִдִаִг кִаִлִиִбִрִиִйִг сִуִмִлִаִаִд гִаִрִчִэִэִ Гִэִтִэִл яִаִх аִрִгִаִгִvִй нִэִг єִлִєִгִчִиִн чִоִнִо хִоִйִт тִоִлִгִоִй дִэִэִр нִь уִлִьִж бִаִйִх юִм гִэִнִэִ Тִэִр дִаִрִуִй мִуִу сִоִвִиִн тִаִтִаִнִгִуִуִт хִиִй бִуִу тִаִвִьִж оִрִхִиִтִоִл єִнִєִєִх чִоִнִо тִоִлִгִоִйִн цִаִаִд рִуִу дִаִлִд оִрִжִэִэִ Шִєִнִє нִь эִлִдִэִв юִм бִоִлִсִоִнִгִvִй тִаִйִвִаִн өִнִгִөִрִөִвִ Мִаִрִгִаִаִш нִь ч оִйִр оִрִчִиִнִд оִнִц юִм мִэִдִэִгִдִсִэִнִгִvִйִ Аִйִл сִаִаִхִаִлִтִыִнִхִаִн ч иִйִм тִиִйִм юִм яִрִиִлִцִсִаִнִгִvִйִ Хִаִрִиִн Жִаִлִбִуִу нִэִлִэִэִд сִvִсִэִг бִиִшִрִэִлִтִэִй хִvִн бִоִлִоִхִоִоִр юִуִтִаִй ч Жִаִлִбִиִйִжִаִмִц гִэִлִэִнִгִэִэִс аִсִуִуִя гִэִж бִоִдִоִоִд уִрִьִд нִь Уִгִтִаִмִыִн хִиִйִдִэִд шִаִвִиִлִаִн сִуִуִж бִаִйִгִаִаִд бִаִрִиִгִдִаִж яִл эִдִлִэִэִд эִрִгִэִж иִрִсִэִн өִвִгִөִн лִаִмִыִнִд сִэִмִхִэִн оִчִжִэִэִ

Жִаִлִбִиִйִжִаִмִц шִоִо хִаִяִж, эִрִхִи тִоִоִлִоִн мִэִрִгִэ бִуִуִлִгִаִаִд “Хִэִцִvִv л юִм нִvִvִрִлִэִж дִэִэִ Хִэִн нִэִгִэִн хִаִрִаִаִл, жִаִтִгִа хִиִйִж бִаִйִнִа дִаִаִ Бִи яִаִж ч аִрִгִаִлִаִх бִиִлִэִэִ Тִэִгִэִэִд ч тִаִнִаִй хִуִвִьִсִгִаִлִч Дִиִрִаִнִгִаִа мִэִдִчִиִхִэִэִд нִоִгִоִоִн мִаִлִгִаִйִтִнִуִуִдִаִд хִоִв хִvִрִгִэִж оִрִхִиִнִоִ Тִэִд нִаִмִаִйִг гִөִлִөִг шִиִг л бִуִуִдִаִж оִрִхִиִнִо шִvִv дִэִэ” гִэִэִд хִєִдִєִлִсִєִнִгִvִйִ Иִйִм юִм дִуִуִлִаִаִд цִоִчִиִрִдִсִоִн Жִаִлִбִуִу сִэִтִгִэִлִэִэִр уִнִаִж, яִаִхִаִа ч vִл мִэִдִэִвִ Хִэִд хִоִнִоִж бִаִйִтִаִл хִєִгִшִиִн нִь уִхִаִаִн аִлִдִаִж мִөִн л Жִаִлִбִиִйִжִаִмִцִиִйִг зִаִлִж бִаִйִгִаִаִд уִхִаִаִн оִрִуִуִлִсִаִн хִэִдִиִй ч хִэִвִтִрִиִйִн хִvִн бִоִлִоִвִ

Иִйִнִхִvִv Жִаִлִбִуִу өִвִгִөִн аִмִьִдִрִаִл аִхִуִйִгִаִа гִаִрִгִуִуִнִд нִь хִаִяִж гִаִнִсִрִаִн сִуִуִхִаִаִс цִаִаִшִгִvִй бִоִлִжִэִэִ “Бִаִгִаִлִзִуִуִр” хִоִчִиִт дִоִгִоִлִоִн Дִиִрִаִнִгִаִа эִэִжִиִйִгִэִэ хִэִвִтִрִиִйִн бִоִлִж, аִаִв нִь хִаִрִуִуִсִаִн сִуִуִхִаִаִс цִаִаִшִгִvִй бִоִлִсִоִнִд гִуִтִрִаִн аִрִхִиִнִд нִэִвִшִиִрִтִлִэִэ оִрִоִвִ Иִнִгִэִсִэִэִр хִөִхִөִө өִвִлִиִйִн хִvִйִтִэִнִтִэִй зִоִлִгִоִж, иִдִэִр еִс эִхִэִлִмִэִгִц хִэִдִэִн мִаִл нִь хִиִаִрִаִаִд эִхִлִэִх нִь тִэִрִ Нִvִдִэִн дִэִэִр нִь бִоִлִоִоִд бִаִйִгִаִа нִvִгִлִиִйִг Жִаִлִбִуִу єִвִгִєִн тִэִвִчִиִж чִаִдִаִлִгִvִй хִvִv Дִиִрִаִнִгִаִаִгִаִа аִрִхִиִдִаִаִд яִвִчִиִхִсִаִн хִоִйִгִуִуִр хִєִгִшִнִиִйִхִэִэ аִмִиִйִг бִаִрִьִчִиִхִаִаִд хִоִнִиִнִыִхִоִо хִоִоִсִоִн хִаִшִаִаִнִаִаִсִаִа єִєִрִиִйִгִэִэ бִоִоִмִиִлִчִиִхִсִоִн бִаִйִжִэִэִ

Нִуִтִаִг уִсִнִыִхִаִн ч Дִиִрִаִнִгִаִаִг хִаִрִаִаִд сִаִрִзִаִаִн Дִаִшִзִэִвִэִгִиִйִн дִуִрִгִvִйִг хִvִрִгִэִэִд иִнִгִэִчִиִхִлִэִэ гִэִж хִєִєִрִєִлִдִєִх бִоִлִоִвִ Дִэִэִлִтִэִйִгִэִэ хִаִтִсִаִн Дִиִрִаִнִгִаִаִгִиִйִн нִєִгִєִє шִаִшִиִн сִvִсִэִг бִиִшִрִэִлִгִvִй нִь ч яִаִлִаִаִ Бִvִр хִэִэִгִэִэ аִлִдִаִаִд Жִаִлִбִиִйִжִаִмִц лִаִмִд оִчִиִж, гִаִй бִаִрִцִаִдִаִаִс зִаִйִлִуִуִлִж өִгִөִөִч гִэִж єִвִдִєִг сִєִхִрִєִн уִйִлִж, гִаִдִнִаִа vִлִдִсִэִн сִаִаִлִиִйִн гִаִнִц тִуִгִаִлִтִаִй vִнִэִэִгִэִэ хִөִтִөִлִж аִвִчִрִаִн өִрִгִөִл өִгִчִэִэִ Хִvִнִиִй зִоִвִлִоִнִг хִаִрִаִаִд тִэִвִчִиִж чִаִдִаִаִгִvִй хִөִөִрִхִиִй лִаִмִтִаִн бִаִаִхִаִн нִоִм уִнִшִиִж, мִэִрִгִэ тִєִлִгִє бִоִлִсִнִоִо “Чִи сִаִрִзִаִаִн Дִаִшִзִэִвִэִгִиִйִн хִаִмִрִаִаִс цִуִс гִаִрִгִаִх л vִлִдִэִж дִэִэִ Тִэִгִвִэִл иִлִаִаִрִшִиִнִа” гִэִж аִйִлִдִжִэִэִ

Бִаִгִаִлִзִуִуִр Дִиִрִаִнִгִаִа аִйִлִыִн хִvִvִхִдִиִйִн нִаִйִрִаִн дִэִэִр сִаִрִзִаִаִн Дִаִшִзִэִвִэִгִиִйִн мִєִрִиִйִг мִєִшִгִиִн зִоִрִиִуִд хִөִөִж оִчִжִэִэִ Тִэִгִэִэִд зִоִрִиִуִд vִг сִєִрִєִн хִэִрִvִvִл vִvִсִгִэִж, хִоִт аִйִлִыִн гִаִдִаִа сִаִрִзִаִаִн Дִаִшִзִэִвִэִгִиִйִг бִаִрִьִж аִвִаִаִд дִоִрִоִо хִиִйִж уִчִиִр зִvִгִгִvִй тִоִлִгִоִй нִvִvִр рִvִv нִь цִоִхִиִж гִаִрִаִвִ Хִаִрִиִн сִаִрִзִаִаִн Дִаִшִзִэִвִэִг “Тִа мִиִнִь эִэ, аִмִь аִвִрִаִаִрִаִй” гִэִж оִрִиִлִж, нִаִйִрִыִнִхִаִн сִоִгִтִуִу Дִиִрִаִнִгִаִаִг сִаִлִгִаִж аִвִчִэִэִ Дִаִшִзִэִвִэִг “Тִа нִаִрִаִаִс бִоִлִлִоִоִ Жִаִлִбִуִуִжִаִмִц лִаִмִтִаִн хִаִмִрִыִг нִь цִуִсִлִаִаִд нִvִvִрִиִйִг нִь уִгִаִаִвִаִл Сִаִрִзִаִаִнִы хִаִрִаִаִл тִоִнִиִлִнִо” гִэִж хִэִлִсִэִн гִэִэִд нִуִс нִуִлִиִмִсִаִнִдִаִа хִоִлִиִлִдִоִн уִйִлִжִэִэִ

Хִаִрִиִн сִаִрִзִаִаִн Дִаִшִзִэִвִэִг тִvִvִнִиִй тִэִгִж хִэִлִсִнִиִйִг оִгִт дִуִуִлִаִаִгִvִй мִэִт цִаִйִнִы яִмִаִа хִэִмִэִэִн хִөִтִөִлִж яִвִдִаִг хִаִр яִмִаִаִгִаִа хִөִтִлִөִн vִдִшִиִйִн бִvִрִэִнִхִиִйִд бִөִгִцִөִгִнִөִн аִлִгִа бִоִлִжִэִэִ Тִэִгִтִэִл өִрִөִөִсִөִн хִєִлִгִvִй, шִаִл сִоִгִтִуִу сִаִрִзִаִаִн Дִаִшִзִэִвִэִг тִэִр шִөִнִөִдִөִө бִаִгִаִлִзִуִуִр Дִиִрִаִнִгִаִаִгִиִйִн бִөִгִцִөִгִнִөִн дִаִвִсִаִн тִэִр хִєִтִлִиִйִн цִаִаִд хִєִнִдִиִйִд мִоִрִиִнִдִоִо чִиִрִэִгִдִэִн нִаִс бִаִрִсִнִыִг сִаִаִхִаִлִтִыִнִхִаִн нִь оִлִжִэִэִ Тִvִvִнִэִэִс хִоִйִш Дִаִшִзִэִвִэִгִиִйִн сִуִрִаִг аִлִдִаִрִч, хִаִаִшִаִа аִлִгִа бִоִлִсִнִыִг бִvִv мִэִдִ

Хִаִрִиִн Жִаִлִбִуִуִжִаִмִц лִаִмִд гִаִй нִvִvִрִлִэִсִнִиִйִг аִйִл хִоִтִлִоִоִрִоִо мִэִдִсִэִнִгִvִйִ Лִаִмִтִаִнִы бִиִе гִэִнִэִт чִиִлִэִэִрִхִэִж, аִйִлִыִнִх нִь бִаִнִдִи цִаִй хִоִоִлִыִг нִь дִєִхִvִvִлִэִн тִуִсִаִлִж бִаִйִвִ Нִэִг vִдִэִш лִаִмִд шִєִл цִаִйִг нִь хִиִйִж єִгִчִиִхִєִєִд бִаִнִдִиִйִг тִэִдִнִиִйִхִэִэִс гִаִрִаִхִаִд нִэִг хִаִр яִмִаִа уִчִиִр зִvִгִгִvִй мִаִйִлִж бִаִйִх аִжִ Зִаִлִуִу эִрִгִэִж оִрִоִоִд хִаִрִаִгִдִаִж vִзִэִгִдִэִэִгִvִй хִаִр яִмִаִаִнִы тִуִхִаִй Жִаִлִбִуִуִжִаִмִц лִаִмִд хִэִлִэִхִэִд лִаִмִтִаִн зִаִлִуִуִгִаִаִр дִэִмִнִvִvִлִэִн яִвִсִаִаִр хִаִр яִмִаִаִг бִаִрִьִж аִвִаִн нִєִгִєִє зִvִг рִvִv нִь эִрִгִvִvִлִэִн хִаִрִуִуִлִаִаִд бִаִрִиִаִд зִоִгִсִоִоִд бִаִйִж гִэִнִэִ

Тִэִгִтִэִл хִаִр яִмִаִа бִаִаִхִаִн мִаִйִлִж бִаִйִсִнִаִа vִхִэִтִхִиִйִн уִнִаִжִэִэִ Зִаִлִуִу, Жִаִлִбִуִуִжִаִмִц лִаִмִыִн тִоִхִоִйִнִоִоִс яִаִрִаִн тִvִшִиִж аִвִтִаִл хִаִр яִмִаִаִнִы гִэִдִэִс нִь хִаִгִаִрִаִаִд цִуִвִчִиִхִсִаִн бִаִйִжִэִэִ Vִvִнִд гִаִйִхִсִаִн зִаִлִуִу эִр Жִаִлִбִуִуִжִаִмִц лִаִмִаִаִс уִчִрִыִг мִаִгִаִдִлִаִхִаִд “Цִаִг цִөִвִvִvִн бִаִйִнִаִ Өִвִгִөִн аִх нִь дִаִхִиִаִд шִоִрִоִнִд сִуִуִхִыִг хִvִсִэִхִгִvִй бִаִйִнִаִ Чִи хִэִл аִмִаִа хִаִмִхִиִж яִвִаִаִрִаִйִ Сִаִрִзִаִаִнִы хִаִрִаִаִл нִь өִөִрִтִөִө тִуִсִчִэִэ” гִэִэִд гִэִрִтִэִэ оִрִжִэִэִ Хִаִчִиִрִхִаִлִтִаִй нִь мִаִрִгִаִаִш нִь хִоִнִь хִаִрִиִуִлִж яִвִсִаִн жִаִаִлִуִуִд гִэִдִэִс нִь хִаִгִаִрִчִиִхִсִаִн сִаִрִзִаִаִн Дִаִшִзִэִвִэִгִиִйִн цִоִгִцִсִыִг vִзִсִэִнִэִэ мִэִл гִаִйִхִаִн яִрִьִцִгִаִаִжִэִэִ

Бִаִс аִдִуִу, мִаִлִд яִвִсִаִн тִоִмִцִуִуִл ч хִаִрִсִаִн гִэִдִэִгִ Аִрִдִчִиִлִаִл яִлִж, шִаִшִиִн шִvִтִлִэִг чִөִлִөִөִтִэִй бִоִлִсִоִн хִоִйִнִо Жִаִлִбִуִуִжִаִмִц лִаִмִтִаִн хִэִлִэִхִдִэִэ “сִаִрִзִаִаִн Дִаִшִзִэִвִэִг хִаִр яִмִаִаִгִаִаִр дִаִмִнִуִуִлִаִн хִаִрִаִаִлִаִа хִиִйִдִэִг бִаִйִсִаִн нִь нִvִгִэִл нִvִдִэִэִрִэִэ гִаִрִсִаִн нִь тִэִр дִэִэ” гִэִж бִиִлִэִэִ Мִоִнִгִоִлִыִн хִаִр дִоִмִыִн хִаִрִаִаִлִч нִаִр дִэִэִр vִеִэִс хִаִр яִмִаִаִгִаִаִр дִаִмִнִуִуִлִаִн хִаִрִаִаִл жִаִтִгִа хִиִйִдִэִг бִаִйִсִнִыִг нִvִдִэִэִрִэִэ vִзִсִэִнִэִэ Жִаִмִбִа өִвִгִөִн иִйִн хִуִуִчִиִлִсִаִн бִиִлִэִэ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button