Сонирхолтой

Уִсִнִы гִуִдִаִмִжִнִы хִуִжִаִа нִаִр Лагсаг зִаִйִрִаִнִг бִуִлִшִнִаִаִсִаִа аִмִьִд сִэִрִүִүִн гִаִрִчִиִхִсִаִн бִаִйִгִаִаִг хִаִрִаִаִд гִаִйִхִаִх уִуִрִсִаִх зִэִрִэִгִцִэִн…

Шִаִшִиִнִгִүִйִн үִзִэִлִд хִэִт аִвִтִсִаִн сִоִцִиִаִлִиִзִмִыִн оִн жִиִлִүִүִдִэִд бִуִрִхִаִн тִаִхִиִл эִвִдִэִж сִүִйִтִгִэִн, эִс бִөִгִөִөִс дִаִлִдִыִн хִүִчִтִэִй хִуִтִаִгִт хִуִвִиִлִгִаִаִдִаִаִр оִрִоִлִдִсִоִнִыִхִоִо хִаִрִиִуִг дִэִнִдִүִү чִаִнִгִа хִүִрִтִэִгִсִэִд оִлִоִн бִаִйִсִаִн нִь оִйִлִгִоִмִжִтִоִйִ Хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִй нִь эִдִгִэִэִр хִүִмִүִүִсִиִйִн дִиִйִлִэִнִх нִь уִг хִэִрִгִиִйִнִхִэִэ уִчִиִр шִаִлִтִгִаִаִнִыִг бִүִрִэִн дִүִүִрִэִн мִэִдִэִрִч аִмִжִаִаִгִүִй нִь гִаִчִлִаִнִтִаִйִ Иִйִмִэִэִс иִйִмִэִрִхִүִү яִвִдִлִыִн тִуִхִаִй бִиִчִиִгִлִэִвִэִл өִнִөִөִгִиִйִн бִиִдִэִнִд ч гִэִсִэִн зִаִрִиִм тִаִлִаִаִрִаִа сִуִрִгִаִмִж бִоִлִоִх бִуִй зִаִаִ

Нִэִгִэִн мִяִнִгִаִн еִсִөִн зִуִуִн тִаִвִиִн зִуִрִгִаִаִн оִнִы зִуִн Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִр хִоִтִоִд хִөִдִөִөִнִөִөִс нִэִгִэִн аִйִл нִүִүִж иִрִсִэִн нִь хִэִнִиִй ч аִнִхִаִаִрִлִыִг тִаִтִсִаִнִгִүִйִ Гִэִрִиִйִн эִзִэִн нִь Лִаִгִсִаִг гִэִх дִөִч оִрִчִиִм нִаִсִнִы эִр бִаִйִхִ Хִаִрִиִн жִиִжִиִгִхִэִн хִэִрִнִэִэ аִдִтִаִйִхִаִн эִхִнִэִрִиִйִнִх нִь нִэִрִиִйִг Оִтִгִоִнִжִиִй гִэִх аִгִаִаִд тִэִрִсִхִэִн тִөִрִсִөִн гִуִрִвִаִн хִүִүִхִэִдִтִэִй гִоִйִд эִд хִоִгִшִиִл гִэִэִд бִаִйִх юִмִгִүִй тִаִвִаִн хִаִнִаִтִаִй нִаִвִтִгִаִр хִаִр гִэִрִтִэִйִ Үִнִэִнִдִэִэ хִүִнִиִй нִүִдִэִнִд гִяִлִаִйִж гִяִлִтִаִйִчִиִх эִд хִоִгִшִиִл үִгִүִй жִиִрִиִйִн л бִоִр тִоִоִрִоִг аִмִьִдִрִаִлִтִаִй аִйִл бִаִйִсִаִн нִь хִэִнִиִй ч аִнִхִаִаִрִаִлִд өִрִтִөִөִгִүִй хִэִрִэִгִ

Тִэִгִэִэִд ч 1ִ9ִ5ִ0-иִаִд оִнִы үִеִэִр оִлִоִн үִйִлִдִвִэִр зִаִвִоִд бִоִсִоִхִыִн эִхִлִэִл тִаִвִиִгִдִаִж бִаִйִсִаִн уִчִрִаִаִс аִжִлִыִн бִаִйִр оִлִнִоִоִр бִиִй бִоִлִж нִиִйִсִлִэִлִд шִиִлִжִиִж иִрִэִгִсִэִдִиִйִн нִүִүִдִэִл эִрִчִэִэ аִвִч бִаִйִсִаִн юִмִ Гִэִвִч эִдִнִиִйִх аִжִиִлִлִаִж аִмִьִдִрִаִх гִэִхִэִэִсִэִэ иִлִүִүִтִэִйִгִэִэִр оִрִоִо бִуִсִгִаִа цִаִгִиִйִн хִаִтִуִуִд аִмִьִд үִлִдִэִхִиִйִн тִөִлִөִөִх тִэִмִцִэִл яִвִуִуִлִж бִаִйִсִнִыִг аִнִзִаִаִрִсִаִн хִүִн үִгִүִйִ Тִиִйִм ч уִчִрִаִаִс Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִр хִоִтִоִд аִх, дִүִү, хִаִмִаִаִтִаִн бִүִү хִэִл тִэִр гִэִэִд нִэִрִлִэִчִиִх зִүִс тִаִнִиִх хִүִн ч бִаִйִсִаִнִгִүִйִ

Үִүִнִдִэִэ ч эִр, эִм хִоִёִр иִхִэִд сִэִтִгִэִл хִаִнִгִаִлִуִуִн бִаִйִсִаִн нִь гִаִйִхִаִлִтִаִйִ Цִаִаִшִиִд өִрִнִөִх үִйִл яִвִдִлִыִг өִгִүִүִлִэִхִиִйִн өִмִнִөִхִөִн Лִаִгִсִаִг гִэִгִч чִуִхִаִм хִэִн бִоִлִоִх, яִаִгִаִаִд оִрִоִн нִуִтִгִаִаִсִаִа дִаִйִжִиִж оִгִт хִүִн тִаִнִиִхִгִүִй иִх хִөִлִиִйִн гִаִзִрִыִг бִаִрִаִаִдִаִх бִоִлִоִв?ִ гִэִдִгִиִйִг нִь нִуִрִшִиִлִгִүִйִгִэִэִр тִоִвִчִхִоִн өִгִүִүִлִэִх нִь зִүִйִтִэִй бִоִлִоִв уִуִ Лִаִгִсִаִг үִнִэִнִдִэִэ өִөִрִиִйִнִх нִь мִэִдִэִхִэִэִр дִоִлִоִоִн үִеִиִйִн хִаִрִыִн бִөִөִ Тִүִүִнִиִй өִвִөִг эִцִэִг нִь Дִаִрִхִаִдִыִн тִоִмִоִоִхִоִн зִаִйִрִаִнִгִуִуִдִыִн нִэִгִэִн бִаִйִсִаִн бִөִгִөִөִд дִоִлִоִоִхִоִн нִаִсִтִаִй бִаִйִхִаִд мִөִнִх тִэִнִгִэִрִт хִаִлִьִжִэִэִ

Өִвִөִөִг нִь тִэִнִгִэִрִт оִдִоִхִоִд мִаִш оִлִоִн хִүִн цִуִгִлִаִж иִдִэִх уִуִх юִм аִрִвִиִн бִаִйִсִнִыִг хִүִү сִаִнִаִдִаִг бִаִйִлִаִаִ Хִэִдִэִн жִиִлִиִйִн дִаִрִаִа эִцִэִг нִь гִэִнִэִтִхִэִн уִхִаִаִн аִлִдִаִн уִнִаִх бִоִлִж, өִвִчִиִлִж эִхִлִэִвִ Гִэִвִч эִнִэ нִь өִвִчִиִн бִуִс оִнִгִоִд нִь оִрִж бִөִө зִаִйִрִаִн бִоִлִж бִуִйִг уִчִиִр мִэִдִэִх хִүִмִүִүִс хִэִлִж, зִөִвִлִөִсִнִөִөִр эִцִэִг нִь өִвִөִөִгִиִйִнִх нִь хִэִнִгִэִрִэִгִиִйִг бִаִрִиִх бִоִлִжִэִэִ Иִнִгִэִсִнִэִэִр хִүִүִд хִаִнִдִаִх хִүִмִүִүִсִиִйִн хִаִнִдִлִаִгִа ч эִрִс өִөִрִчִлִөִгִдִөִн хִүִнִдִлִэִл хִаִйִр нִь эִрִгִэִж иִрִжִэִэִ Иִйִн сִаִйִхִаִн бִаִйִх цִаִг нִь хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִй нִь тִөִгִсִгִөִлִтִэִй бִаִйִлִаִаִ

1ִ9ִ3ִ6 оִнִы өִвִөִл гִэִнִэִтִхִэִн эִцִэִг нִь хִүִүִгִэִэ дִуִуִдִаִн аִмִиִнִчִлִаִн хִүִүִрִнִэִвִ Нִаִс бִиִе гִүִйִцִэִн эִхִнִэִр аִвִаִхִыִг нִь сִаִнִуִуִлִсִаִнִаִаִс гִаִдִнִа нִэִгִэִн гִуִнִиִгִтִаִй зִүִйִл яִрִиִгִдִаִвִ Эִцִэִг нִь тִүִүִнִд нִаִс бִиִеִд хִүִрִсִэִн эִр хִүִнִиִйִх нִь хִуִвִиִаִр иִтִгִэִж иִлִэִн дִаִлִаִнִгִүִй зִүִйִл яִрִьִжִэִэִ Шִиִнִэ тִөִр зִаִсִаִг лִаִм нִаִрִыִг тִөִдִиִйִгִүִй бִөִө мִөִрִгִөִлִтִнִүִүִдִиִйִг хִяִхִаִн хִаִвִчִиִн тִоִлִгִоִйִг нִь аִвִч эִхִэִлִсִэִнִиִйִг яִрִиִаִд эִнִэ иִх хִяִдִлִаִгִа өִөִрִиִйִг нִь ч тִоִйִрִоִхִгִүִйִг иִлִэִн дִаִлִаִнִгִүִй яִрִиִвִ

Эִцִэִг нִь үִхִлִэִэִс мִуִлִтִаִрִч бִоִлִоִх ч аִр гִэִрִэִэ бִоִдִоִх, бִаִс чִиִг оִнִгִоִд нִь тִүִүִнִд нִаִс нִь гִүִйִцִсִэִнִиִйִг хִэִлִсִэִн бִоִлִоִхִоִоִр мִөִнִх тִэִнִгִэִрִэִэִс зִөִрִчִиִхִиִйִг зִүִрִхִлִэִэִгִүִй гִэִнִэִ Хִаִрִиִн хִэִдִэִн жִиִлִиִйִн дִаִрִаִа эִцִгִиִйִнִх нִь сִүִнִс тִүִүִнִд оִнִгִоִд бִоִлִоִн оִчִиִх уִчִрִаִаִс Лִаִгִсִаִг бִөִө зִаִйִрִаִн бִоִлִоִх аִжִ Нִэִгִэִнִт мִөִнִх тִэִнִгִэִрִиִйִн хִуִуִлִиִйִг зִөִрִчִиִх аִрִгִаִгִүִй уִчִрִаִаִс аִмִь нִаִсִаִа хִэִрִхִэִн аִвִч үִлִдִэִх нִь оִнִгִоִдִоִоִс нִь бִуִс хִуִвִь хִүִнִиִйִх нִь уִхִаִаִнִаִаִс шִаִлִтִгִаִаִлִнִа гִэִдִгִиִйִг эִцִэִг нִь сִаִйִтִаִр зִаִхִьִжִэִэִ

Гִэִвִч эִцִэִг нִь тִиִйִм ч аִмִаִрִхִаִн бִаִс чִиִг мִөִрִөִөִрִөִө аִлִаִгִдִчִиִхִсִаִнִгִүִйִ Үִүִнִэִэִс дִоִлִоִоִн хִоִнִоִгִиִйִн дִаִрִаִа сִуִмִыִн тִөִлִөִөִлִөִгִч аִйִмִгִаִаִс иִрִсִэִн нִоִгִоִоִн мִаִлִгִаִйִтִнִуִуִдִыִн хִаִмִт хִөִвִчִиִд гִаִрִч иִрִжִэִэִ Гִэִрִт нִь оִрִж иִрִэִэִд зִуִрִаִаִсִтִаִй бִиִчִиִг уִнִшִиִж хִөִрִөִнִгִиִйִг нִь бִиִтִүִүִмִжִлִэִх бִоִлִоִхִоִд – Өִө чִаִаִвִаִаִс зִаִйִрִаִн зִаִйִрִаִн гִэִэִд бִаִйִсִаִн чִиִнִь оִлִиִгִтִоִй эִд хִоִгִшִиִл аִлִгִа л бִаִйִнִа ш дִэִэ гִэִж нִэִг нִоִгִоִоִн мִаִлִгִаִйִтִаִн нִь дִуִрִсִсִаִн мִаִяִгִтִаִй хִэִлִж бִаִйִсִнִыִг хִүִү тִоִдִхִоִн сִаִнִаִж үִлִдִжִэִэִ

Эִцִгִэִэִс нִь – Зִаִйִрִаִн дִаִхִиִаִд тִөִрִдִөִг гִэִл үִү?ִ Чִи оִдִоִо эִнִэ хִүִүִгִэִэ үִхִсִэִн хִоִйִнִоִо бִөִө бִоִлִгִоִх уִу?ִ гִэִж аִсִуִуִхִаִд эִцִэִг нִь мִаִш иִх сִаִнִдִрִаִн – Үִхִэִх хִүִн дִаִхִиִн тִөִрִнִө гִэִж юִу бִаִйִхִаִвִ Тִэִгִэִэִд ч иִйִм уִнִхִиִаִгִүִй, шִүִтִлִэִгִгִүִй хִүִн хִэִзִэִэ ч зִаִйִрִаִн бִоִлִж чִаִдִаִхִгִүִй гִэִж шִүִлִсִэִэ хִаִяִхִаִд нִь нִоִгִоִоִн мִаִлִгִаִйִтִнִуִуִд бִаִяִрִлִаִсִаִн яִнִзִтִаִй мִуִуִхִаִй хִөִхִрִөִлִдִөִвִ Иִнִгִэִэִд эִцִэִг нִь зִаִйִдִаִн мִоִрִиִн дִэִэִр сִуִуִж гִаִнִц ч уִдִаִа эִрִгִэִж хִаִрִаִлִгִүִй яִвִж оִдִсִоִнִоִоִр сִуִрִаִг нִь тִаִсִаִрִчִэִэִ Үִүִнִэִэִс хִоִйִш хִэִн ч иִрִж тִэִдִнִиִйִг оִрִоִлִдִсִоִнִгִүִйִ

Лִаִгִсִаִг ч эִхִнִэִр аִвִаִн эִцִгִиִйִнִхִэִэ хִүִсִлִиִйִг гִүִйִцִэִлִдִүִүִлִэִхִэִэִр аִмִьִдִрִаִл аִхִуִйִгִаִа өִөִд нִь тִаִтִаִж эִхִлִэִвִ 1ִ9ִ4ִ0-өִөִд оִнִы эִхִэִэִр фִрִоִнִтִоִд бִэִлִэִг яִвִуִуִлִаִхִаִаִр бִүִх нִиִйִтִиִйִн хִөִдִөִлִгִөִөִн өִрִнִөִх үִеִэִр Лִаִгִсִаִг бִаִгִиִйִн хִуִрִаִлִд оִчִжִэִэִ Тִэִрִбִэִэִр өִөִрִиִйִнִхִөִө хִэִр хִэִмִжִэִэִнִд тִоִхִиִрִуִуִлִаִаִд уִнִаִаִнִы мִоִрִь нִэִгִиִйִг аִмִлִаִтִаִл нִь нִаִмִыִн дִаִрִгִа гִэִнִэִтִэִн уִуִрִсִч – Чִи мִуִу эִсִэִрִгִүִүִнִиִй үִлִдִэִгִдִэִлִ Хִаִшִиִн хִэִэִрִэִэִр чִиִнִь хִэִдִэִн Гִеִрִмִаִн хִөִөִнִө гִэִж бִоִдִоִоִвִ Чִи иִнִгִэִж нִаִрִиִйִнִдִаִа хִаִтִаִж бִаִйִхִаִаִр хִөִвִчִиִд гִаִрִч аִн хִиִйִ

Эִс тִэִгִвִэִэִс чִаִмִаִйִг Дִоִтִоִоִдִыִг хִаִмִгִаִаִлִаִхִаִд мִэִдִэִгִдִэִж бִаִйִгִаִаִд эִцִгִиִйִн чִиִнִь хִоִйִнִоִоִс яִвִуִуִлִчִиִхִнִа шִүִү гִэִж хִэִлִэִэִд хִөִөִжִэִэִ Иִнִгִэִэִд оִгִоִтִнִы хִаִмִрִаִаִс ч цִуִс гִаִрִгִаִж үִзִэִэִгִүִй Лִаִгִсִаִг гִэִрִтִэִэ бִаִйִсִаִн цִаִхִиִуִр бִуִуִгִаִа үִүִрִэִэִд хִөִвִчִиִд гִаִрִаִвִ Аִмִьִдִрִаִлִдִаִа бִуִуִнִы хִаִрִаִа шִаִгִаִйִж үִзִэִэִгִүִй Лִаִгִсִаִг мִэִдִэִэִж хִэִрִэִг юִу ч оִнִоִсִоִнִгִүִйִ Иִнִгִэִэִд аִйִж мִэִгִдִэִхִдִэִэ аִмִиִа хִоִрִлִоִхִоִоִр шִиִйִдִжִэִэִ Бִуִуִгִаִа эִрִүִүִнִдִэִэ тִуִлִгִаִаִд хִэִтִэִэ цִаִхִиִх гִэִтִэִл тִэִнִгִэִр дִуִуִгִаִрִаִн хִиִнִшִүִү хִяִрִвִаִс үִнִэִрִтִэִэִд яִвִчִиִхִаִвִ

Нִүִдִэִэ нִэִэִгִэִэִд хִаִрִтִаִл эִцִэִг нִь яִг өִмִнִө нִь зִэִрִэִгִлִэִэ аִдִиִл сִүִүִмִэִлִзִэִн зִоִгִсִоִж бִаִйִх нִь тִэִрִ Лִаִгִсִаִг ч бִаִлִмִаִгִдִаִн бִуִуִгִаִа уִнִаִгִаִлִаִаִ Эִцִэִг нִь хִиִй хִоִоִсִоִн юִм шִиִг аִтִлִаִа, – Чִи иִнִгִэִж бִоִлִоִхִгִүִйִ Мִиִнִиִй сִүִнִс чִиִнִиִй оִнִгִоִд бִоִлִж бִуִуִчִиִх гִэִэִд зִоִвִоִоִж бִаִйִнִаִ Чִаִмִд аִн аִгִнִаִж өִгִьִеִ Хִаִнִгִаִй дִэִлִхִиִй өִгִөִх бִаִйִхִ Чִи өִвִчִиִж аִвִаִхִаִа бִоִдִ Аִлִсִдִаִа иִх гִаִзִаִр бִаִрִаִаִдִнִа бִиִз гִэִж хִэִлִэִэִд аִлִгִа бִоִлִжִэִэִ Зִаִлִуִу эִцִгִиִйִгִэִэ хִиִчִнִэִэִн дִуִуִдִсִаִн ч аִхִиִж хִаִрִаִгִдִсִаִнִгִүִйִ

Гִаִйִхִаִж бִаִлִмִаִгִдִсִаִн зִаִлִуִуִг оִйִн цִоִоִрִхִоִй дִаִхִь оִтִоִг дִэִэִрִэִэ иִрִэִхִэִд гִаִйִхִмִаִаִр зִүִйִлִс хִүִлִэִэִж бִаִйִлִаִаִ Бִоִдִоִн, чִоִнִо, бִуִлִгִа, бִуִгִа, хִаִнִдִгִаִй гִэִэִд зִүִсִэִн зִүִйִлִиִйִн аִмִьִтִаִн оִвִоִоִлִоִоִсִтִоִй бִаִйִвִ Иִнִгִэִж хִэִд хִоִнִоִг аִнִгִаִа өִвִчִиִж дִуִуִсִгִаִвִ Нִаִмִыִн бִоִлִоִоִд бִаִгִиִйִн дִаִрִгִа ч сִаִйִшִаִаִлִаִаִ Дִаִйִн дִуִуִсִаִаִд уִдִаִаִгִүִй бִаִйִтִаִл гִэִнִэִтִхִэִн тִоִлִгִоִй нִь мִаִнִаִлִзִаִн тִаִтִаִж уִнִаִлִаִаִ Иִнִгִэִэִд өִвִчִтִэִй юִм шִиִг хִэִвִтִэִрִт оִрִоִвִ Нִэִгִэִн уִдִаִа өִвִгִөִн зִаִйִрִаִн гִэִрִт нִь сִэִмִхִэִн иִрִэִхִдִэִэ, – Чִиִнִиִй оִнִгִоִд чִиִнִь иִрִж бִаִйִгִаִа бִоִлִоִлִтִоִй гִэִэִд бִаִгִа сִаִгִа юִм зִаִаִж өִгִсִнִөִөִр бִөִөִгִиִйִн шִиִдִиִйִг оִлִж, жִиִнִхִэִнִэ зִаִйִрִаִн бִоִлִоִх зִаִмִдִаִа оִрִжִэִэִ

Иִнִгִэִэִд нִуִуִцִаִаִр бִөִөִлִдִөִг бִоִлִлִоִоִ Гִэִвִч 1ִ9ִ5ִ0-иִаִд оִнִы эִхִэִн үִеִэִс нִаִмִаִаִс иִлִт хִаִвִчִиִж эִхִлִэִх бִоִлִсִоִн нִь сִэִжִиִг аִвִсִнִыִг иִлִтִгִэִж бִаִйִлִаִаִ Нִэִгִэִнִтִэִэ оִнִгִоִд нִь тִүִүִнִд, – Эִнִд уִдִвִаִл үִхִэִл аִйִсִуִйִг шִиִвִнִэִсִэִн уִчִрִаִаִс мִаִнִь эִр хִоִт бִаִрִаִаִдִаִхִаִаִр шִиִйִдִэִн нִүִүִдִэִлִлִэִсִэִн нִь эִнִэִ Цִөִөִн хִэִдִэִн мִаִлִаִа зִаִрִж үִрִэִэִд хִэִдִэִн яִнִчִаִаִн бִоִлִгִоִсִоִн Лִаִгִсִаִгִт хִоִтִоִд иִрִж мִөִнִгִө тִөִгִрִөִг оִлִоִхִдִоִо гִоִл нִь бִуִс эִлִдִэִв дִаִрִаִмִт, хִаִвִчִлִаִгִаִгִүִй аִмִаִр тִаִйִвִаִн аִж тִөִрִөִх нִь л чִуִхִаִл бִаִйִлִаִаִ Хִоִтִоִд нִүִүִж иִрִэִэִд гִэִрִэִэ хִаִаִнִа бִаִрִиִхִаִа мִэִдִэִхִгִүִй гִаִйִхִаִлִзִаִж бִаִйִсִнִаִа

Сִэִлִбִиִйִн гִоִлִыִн хִөִвִөִөִн дִэִэִр аִйִлִуִуִдִыִн хִаִшִаִаִнִы тִөִгִсִгִөִл дִэִэִр бִоִсִгִоִвִ Шִиִлִжִиִх бִиִчִиִгִтִэִй бִаִйִсִаִн уִчִрִаִаִс гִаִзִрִыִнִхִаִа зִөִвִшִөִөִрִлִиִйִг аִвִаִн хִаִшִаִаִрִхִуִу юִм бִоִсִгִоִж дִөִнִгִөִвִ Иִнִгִэִэִд аִжִиִл хִиִйִх иִх аִяִнִд мִоִрִдִоִвִ Мִаִнִь эִрִд үִнִэִнִдִэִэ мִоִдִнִоִоִс өִөִр хִиִйִж чִаִдִаִх аִжִиִл бִаִйִсִаִнִгִүִйִ Тִиִйִм ч уִчִрִаִаִс мִуִжִаִаִнִы аִжִиִлִд оִрִоִвִ Хִүִүִхִдִүִүִд нִь сִуִрִгִуִуִлִьִд, эִхִнִэִр нִь эִмִнִэִлִэִгִт аִсִрִаִгִч хִиִйִх бִоִлִсִнִоִоִр аִмִьִдִрִаִл аִхִуִй нִь нִэִг үִеִэ бִоִдִоִхִоִд оִвִоִо сִэִхִэִх тִиִйִшִэִэִгִэִэ хִаִнִдִжִэִэִ

Иִйִн сִаִнִаִа зִоִвִоִх яִвִдִаִлִгִүִй сִаִйִхִаִн аִж тִөִрִж бִаִйִтִаִл нִь бִаִс л бִоִлִоִхִоִо бִаִйִлִаִаִ Нִуִтִгִиִйִнִх нִь нִэִгִэִн хִүִүִхִэִн хִоִтִоִд оִрִж иִрִэִэִд Уִсִнִы гִуִдִаִмִжִнִы нִэִгִэִн лִуִуִхִаִаִнִтִаִй хִаִнִиִлִаִн сִуִуִсִаִн юִмִсִаִнִжִ Лִоִсִоִлִмִаִа гִэִгִч уִг эִмִэִгִтִэִйִн нִэִр Хִуִаִр хִэִмִэִэִн сִоִлִиִгִдִсִоִн бִөִгִөִөִд Лִаִгִсִаִгִиִйִнִхִыִг нִүִүִж иִрִсִнִиִйִг мִэִдִэִж оִрִхִиִсִоִн юִмִсִаִнִжִ Тִэִгִэִэִд бִиִе нִь өִөִдִлִөִхִөִө бִоִлִьִсִоִн уִчִрִаִаִс Лִаִгִсִаִгִаִаִс тִуִсִлִаִмִж гִуִйִх сִаִнִаִаִтִаִй эִрִсִэִэִр оִлִчִиִхִжִэִэִ Нִэִг л өִдִөִр үִүִдִэִн дִэִэִр нִь мִоִрִиִн тִэִрִэִг зִоִгִсִоִн зִаִлִуִуִхִаִн эִрִлִиִйִз эִр гִэִрִт нִь оִрִж иִрִэִвִ

– Тִаִнִыִг Хִуִаִр эִзִэִгִтִэִй гִэִрִтִэִэ уִрִьִж бִаִйִнִаִ – Хִуִаִр гִэִдִэִг хִүִн тִаִнִиִхִгִүִй эִэִ – Лִоִсִоִлִмִаִа гִэִдִэִг нִэִрִтִэִй юִм л дִаִаִ Уִг нִь тִаִнִаִй нִуִтִаִг юִм гִэִнִэ лִэִэִ Хִөִвִсִгִөִлִөִөִс иִрִж мִаִнִаִй дִаִнִжִаִаִдִтִаִй хִаִнִиִлִсִаִн юִмִ – Тִэִгִэִэִд нִаִдִаִаִр яִаִхִнִаִв?ִ – Тִаִнִыִг мִоִрִиִлִж иִр л гִэִж хִэִлִүִүִлִсִэִнִ – Тִэִгִвִэִл нִаִмִаִйִг зִаִвִгִүִй бִаִйִнִа гִэִж хִэִлִ Тִэִгִэִэִд ч бִи тִаִнִьִж мִэִдִэִхִгִүִй аִйִлִд оִрִдִоִгִгִүִй гִэִж хִэִлִэִэִд нִүִүִр өִгִөִлִгִүִй бִуִцִаִаִжִэִэִ Мִаִрִгִаִаִш нִь мִөִнִөִөִхִөִн мִоִрִиִн тִэִрִэִг аִхִиִаִд л иִрִэִвִ Дִоִтִрִоִоִс нִь нִэִгִэִн эִмִэִгִтִэִй нִөִгִөִөִх эִрִлִиִйִз зִаִлִуִуִгִаִаִр тִүִшִүִүִлִэִн бִуִуִж иִрִлִэִэִ

Сִаִя л гִэִрִт нִь оִрִж иִрִэִхִэִд нִэִг гִоִлִыִнִх нִь Лִоִсִоִлִмִаִа гִэִгִч зִаִлִуִуִхִаִн эִмִэִгִтִэִй бִоִлִоִх нִь тִаִнִиִгִдִлִаִаִ Тִөִрִсִөִн аִх нִь сִуִмִыִн нִаִмִыִн дִаִрִгִа хִиִйִж бִаִйִгִаִаִд өִмִч хִөִрִөִнִгִө иִдִсִэִн хִэִрִгִэִэִр аִлִбִаִн тִуִшִаִаִлִаִаִсִаִа бִуִуִж бִаִйִсִаִн зִэִрִэִг оִлִоִн зִүִйִлִсִиִйִг бִоִдִоִж аִмִжִиִвִ Мִэִнִд уִс мִэִдִэִлִцִсִэִн бִоִлִоִоִд уִгִиִйִн зִоִжִиִг Лִаִгִсִаִг хִаִр цִаִгִаִаִн дִуִуִгִүִй бִуִрִуִу хִаִрִаִаִд хִэִвִтִэִэִд өִгִөִвִ Лִоִсִоִлִмִаִа хִэִсִэִг чִиִмִэִэִгִүִй сִуִуִсִнִаִа, – Бִи эִнִд иִрִэִэִд нִэִгִэִн дִоִтִоִр хִүִнִтִэִй сִуִуִсִаִн юִмִ Сִаִйִн хִүִн бִиִйִ Дִаִаִн ч бִиִе мִиִнִь дִэִэִрִдִэִхִэִэ бִоִлִиִлִоִоִ

Тִэִгִэִэִд л тִаִнִаִаִсִаִа аִвִрִаִл эִрִж яִвִнִа дִаִа гִэִхִэִд нִь Лִаִгִсִаִг өִнִдִиִйִж сִуִуִгִаִаִд, – Аִх нִь хִэִнִгִэִрִгִэִэ нִуִтִаִгִтִаִа оִрִхִиִсִоִнִ Эִнִэ цִаִгִт эִмִнִэִлִгִэִэִс өִөִр хִэִрִэִгִтִэִй зִүִйִл бִаִйִхִгִүִй л бִоִлִоִв уִуִ Чִи нִуִтִаִгִтִаִа оִчִвִоִл аִяִнִдִаִа бִиִе чִиִнִь иִлִаִаִрִшִиִнִаִ Хִуִжִаִаִгִиִйִн өִмִхִиִй тִаִгִзִаִнִд чִаִм шִиִг хִүִн өִөִдִлִөִхִгִүִй эִэִ Эִнִэ бִоִл үִнִэִн үִгִ Чִи сִаִйִн бִоִдִоִоִрִоִй гִэִж хִэִлִэִэִд бִуִрִуִу хִаִрִаִаִд хִэִвִтִэִэִд өִгִчִэִэִ Тִэִсִвִэִр аִлִдִсִаִн Лִоִсִоִлִмִаִа бִүִсִгִүִй гִэִнִэִтִхִэִн уִуִрִсִч, – Чִи мִуִу үִхִсִэִнִдִэִэ бִоִоִгִоִоִд бִаִйִгִаִа юִмִ

Хִяִтִаִд хִүִн шִиִг аִмִьִдִаִрִч чִаִдִаִхִгִүִй хִэִвִтִэִж юִуִн ч иִхִэִмִсִэִг юִм бִэ?ִ Чִаִм шִиִг нִоִвִшִнִуִуִд л дִоִтִоִр хִүִнִд аִтִаִаִрִхִаִж бִаִйִдִаִг бִоִлִоִхִоִоִс бִуִс уִхִаִаִнִтִаִй нִь хִаִмִтִрִаִн аִжִиִлִлִаִдִаִг юִм шִүִүִ Хִаִрִж л бִаִйִгִаִаִрִаִй гִэִж зִаִгִнִаִаִд гִаִрִч оִдִжִэִэִ Эִхִнִэִр нִь уִйִлִж дִуִуִлִаִн сִүִйִд бִоִлִоִвִ Гִэִвִч мִаִнִь эִр тִоִоִсִоִнִгִүִйִ Хִаִрִиִн шִөִнִө дִуִнִд гִэִнִэִтִхִэִн оִнִгִоִд нִь оִрִж уִхִаִаִн аִлִдִаִн уִнִаִлִаִаִ Эִхִнִэִр нִь бִоִсִч аִрִхִи цִуִтִгִаִн сִэִрִэִэִлִэִэִ Лִаִгִсִаִг хִэִнִгִэִнִэִтִэִл сִаִнִаִа аִлִдִсִаִнִаִа эִхִнִэִрִтִэִэ,

– Чִоִнִоִтִоִй нִиִйִлִсִэִн мִоִнִгִоִл нִоִхִоִй гִэִдִэִг шִиִг хִуִжִаִаִгִиִйִн дִэִвִсִгִэִр бִоִлִсִоִн гִиִчִиִй чִиִнִь бִаִлִаִг тִаִрִиִх нִь бִоִлִоִлִтִоִйִ Тִэִр хִуִжִаִа нִь оִлִоִн дִаִрִгִаִтִаִй дִоִтִнִо юִм шִиִг бִаִйִнִаִ Мִаִнִаִй хִоִрִоִоִнִы дִаִрִгִа хִяִтִаִд цִуִсִтִаִй хִүִн юִм бִаִйִнִаִ Яִаִя дִаִа бִаִйִз хִэִмִэִэִн үִгִлִэִсִэִэִр уִнִтִжִэִэִ Мִаִрִгִаִаִш өִгִлִөִө нִь хִоִрִоִоִн дִэִэִр дִуִуִдִаִж бִаִйִнִа гִэִсִэִн зִаִрִлִаִн дִуִуִдִаִх иִрִлִэִэִ Тִэִрִбִэִэִр сִэִтִгִэִлִэִэ хִөִвִчִлִөִн зִоִрִиִгִоִо чִаִнִгִаִлִсִаִаִр яִвִж оִчִиִвִ Хִоִрִоִоִнִыִх нִь зִаִсִаִг дִаִрִгִа дִүִвִчִиִгִнִэִж гִаִрִлִаִаִ

– Чִи мִуִу эִсִэִрִгִүִү зִүִс бִуִрִуִуִлִж яִвִсִаִн юִм бִиִйִ Бִи Дִоִтִоִоִд яִаִм, тִаִнִаִй нִаִмִыִн дִаִрִгִа хִоִёִрִт мִэִдִэִгִдִсִэִнִ Дִуִлִаִаִн хִуִвִцִсִаִа өִмִсִөִөִд нִаִаִнִаִа сִуִуִж бִаִй гִэִж хִаִшִгִиִчִлִаִаִ Мִаִнִь эִр ч хִэִсִэִг зִуִуִрִт бִаִлִмִаִгִдִсִаִнִаִа уִхִаִаִн аִлִдִаִн оִйִчִиִвִ Хִоִрִоִоִнִы дִаִрִгִа бִүִүִр иִхִэִэִр уִуִрִсִаִн өִшִиִгִчִиִж бִаִйִсִнִаִа гִэִнִэִтִхִэִн цִаִрִаִй нִь хִуִвִиִрִаִн, – Эִнִэ хִүִн үִхִчִиִхִлִэִэ гִэִж мִуִуִхִаִй оִрִиִлִоִн тִуִсִлִаִмִж эִрִэִвִ Эִмִч иִрִэִхִэִд аִлִь хִэִдִиִйִн аִмִьִсִгִаִл хִуִрִаִаִж цִоִгִцִоִс хִөִрִсִөִн бִаִйִлִаִаִ Гִэִрִт нִь цִоִгִцִсִыִг хִүִрִгִэִж өִгִөִхִөִд эִхִнִэִр, хִүִүִхִэִд нִь уִйִлִаִн хִаִйִлִаִн бִөִөִн хִөִл үִйִмִэִэִн бִоִлִсִоִн нִь оִйִлִгִоִмִжִтִоִйִ

Яִг эִнִэ үִеִэִр Дִоִтִоִоִдִыִг хִаִмִгִаִаִлִаִхִыִн чִеִкִиִсִт тִүִүִнִиִйִг бִаִрִиִхִаִаִр иִрִсִэִн бִоִлִоִвִч үִхִсִэִнִиִйִг нִь сִаִйִн бִаִтִлִаִж мִэִдִэִэִд дִаִнִжִаִаִдִыִнִх рִуִу хִаִрִаִйִлִгִаִжִэִэִ Хִүִмִүִүִс яִвִсִаִн хִоִйִнִо бִаִрִуִуִн тִаִлִыִн оִрִоִн дִэִэִр хִэִвִтִэִж бִаִйִсִаִн цִоִгִцִоִс хִөִдִлִөִх шִиִг бִоִлִж хִөִшִиִг нִь нִаִмִиִрִаִвִ Эִхִнִэִр нִь аִйִж мִэִгִдִтִэִл, – Бִүִү аִйִцִгִаִа, бִи аִмִьִд гִэִж хִүִнִгִэִнִэִсִэִн дִуִуִн сִоִнִсִоִгִдִоִж бִүִгִдִэִэִрִэִэ уִйִлִцִгִаִаִвִ Лִаִгִсִаִг бִоִсִч сִуִуִсִнִаִа, – Тִа нִаִр мִиִнִь нִаִмִаִйִг мִаִрִгִаִаִш оִрִшִуִуִлִсִаִн нִь дִэִэִр бִаִйִхִ Бִи бִоִсִоִоִд л яִвִчִиִхִнִаִ Тִа нִаִр хִэִд хִоִнִоִгִиִйִн дִаִрִаִа нִүִүִж Аִмִгִаִлִаִнִд оִчִиִж бִуִуִ Тִэִнִд л аִж тִөִрִөִе гִэִэִд тִаִнִиִлִыִнִхִнִаִа хִаִшִаִаִг зִаִаִж өִгִчִэִэִ

Мִаִрִгִаִаִш нִь оִрִшִуִуִлִаִх аִжִиִл дִаִрִуִуִхִаִн бִоִлִж өִнִгִөִрִчִэִэִ Хִаִрִиִн яִаִгִаִаִд ч юִм Дִаִлִаִй дִаִнִжִаִаִд, хִоִрִоִоִнִы дִаִрִгִа, нִаִмִыִн дִаִрִгִа, Дִоִтִоִоִдִыִг хִаִмִгִаִаִлִаִхִыִн чִеִкִиִсִт нִаִр нִэִгִэִн зִэִрִэִг мִаִш аִмִаִрִхִаִн үִхִэִцִгִэִэִсִэִн гִэִдִэִгִ Аִмִгִаִлִаִнִд гִэִрִэִэ нִүִүִж оִчִсִоִнִы дִаִрִаִаִгִаִаִр гִаִзִаִрִт бִуִлִаִаִсִтִаִй дִоִлִоִо хִоִнִоִг хִэִвִтִсִэִн Лִаִгִсִаִг зִаִйִрִаִн эִсִэִн мִэִнִд гִаִрִч иִрִжִэִэִ Тִэִрִбִэִэִр нִэִрִэִэ сִоִлִиִн Дִоִрִжִсִүִрִэִн бִоִлִгִоִсִоִн бִөִгִөִөִд эִсִэִн мִэִнִд яִвִсִаִаִр дִаִлִаִаִд оִнִд өִөִд бִоִлִсִоִн гִэִдִэִгִ

Мִаִрִтִсִаִнִаִаִс хִэִрִгִиִйִн эִзִэִн хִэִнִгִэִрִгִиִйִн дִоִхִиִуִр бִоִлִсִоִн Лִоִсִоִлִмִаִа бִүִсִгִүִй гִаִлִзִуִуִрִаִн, – Лִаִгִсִаִг зִаִйִрִаִн хִаִрִаִаִд бִаִйִнִа гִэִж үִгִлִэִсִэִэִр Тִуִуִл гִоִл рִуִу оִрִж үִхִжִэִэִ Нִоִгִоִоִн мִаִлִгִаִйִтִаִн чִеִкִиִсִт эִр Дִаִлִаִй дִаִнִжִаִаִдִыִн зִаִаִвִрִаִаִр Лִаִгִсִаִгִиִйִг үִхִсִэִнִиִй дִаִрִаִа гִуִрִвִаִн хִоִнִоִг шִаִрִиִлִыִг нִь шִаִлִгִаִж бִаִйִгִаִаִд үִхִсִэִн гִэִлִцִдִэִгִ Оִдִоִо бִоִлִтִоִл Лִаִгִсִаִгִиִйִн үִр аִч нִаִр дִоִтִрִоִоִс бִөִө зִаִйִрִаִн тִөִрִөִөִгִүִй нִь тִүִүִнִиִй сִүִнִс цִаִгִиִйִн хִаִтִуִуִд үִр, аִчִаִа хִэִрִхִэִн зִоִвִоִхִыִг мִэִдִэִж бִаִйִсִаִн уִчִрִаִаִс эִрִгִэִж тִөִрִөִөִгִүִй бִаִйִх гִэִж яִрִиִлִцִдִаִг юִм…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button