Сонирхолтой

1ִ9ִ8ִ0-аִаִд оִнִд хִаִр хִэִл аִмִтִаִй хִөִгִшִиִн лִуִуִхִаִаִн нִуִтִгִиִйִнִхִаִнִд хִаִрִаִаִл хִиִйִнִэ хִэִмִэִэִн сִүִрִдִүִүִлִж оִхִиִд эִмִсִиִйִг нь эִдִэִлִдִэִг бִаִйִсִаִн гэх бִа…

1ִ9ִ8ִ1 оִнִд оִлִоִн аִрִвִаִн хִяִтִаִд аִйִлִыִг Мִоִнִгִоִлִоִоִс аִлִбִаִдִаִн гִаִрִгִаִж бִаִйִсִнִыִг 4ִ0-өִөִс дִэִэִш нִаִсִнִыִхִаִн сִаִнִаִж бִуִй бִаִйִхִִ Мִэִдִэִэִж хִэִрִэִг Мִоִнִгִоִлִоִоִс гִаִрִаִх дִуִрִгִүִй бִаִйִсִаִн хִуִжִаִа нִаִр зִүִгִэִэִр ч нִэִг яִвִаִаִд өִгִөִөִгִүִй нִь оִйִлִгִоִмִжִтִоִйִִ Эִдִгִэִэִр аִйִлִуִуִдִыִн дִуִнִд Чִжִаִн Дִүִфִэ гִэִдִэִг лִуִуִхִаִаִнִы нִэִр оִрִсִоִн нִь сִаִнִаִмִсִаִрִгִүִй хִэִрִэִг бִиִш бִаִйִжִэִэִִ Гִаִдִнִаִаִс нִь хִаִрִаִхִаִд гִоִйִд яִлִгִаִрִаִх юִмִгִүִй пִаִаִцִгִаִнִаִсִаִн өִвִгִөִн лִуִуִхִаִн тִэִр үִеִиִйִн хִуִжִаִа нִаִрִыִн шִүִтִэִэִн бִоִлִсִоִн нִэִгִэִн бִаִйִлִаִаִִ ִ

1ִ9ִ4ִ0-өִөִд оִнִы сִүִүִлִчִэִэִр оִрִж иִрִсִэִн эִнִэ өִвִгִөִн лִуִуִхִаִаִн яִаִгִаִаִд бִуִсִаִдִдִаִа тִэִгִтִлִэִэ шִүִтִэִгִдִдִэִг бִоִлִсִоִн нִь тִаִнִд сִоִнִиִн бִаִйִгִаִа нִь тִоִдִоִрִхִоִйִִ Чִжִаִн Дִүִфִэ нִь Хִяִтִаִдִыִн өִмִнִөִд мִуִж бִоִлִоִх Шִаִнִдִуִнִь нִуִтִаִгִт тִөִрִж өִсִчִэִэִִ Эִцִэִг нִь хִүִүִгִэִэ тִаִйִгִаִн бִоִлִгִоִж хִаִаִнִы оִрִдִоִнִд оִрִуִуִлִаִх хִүִсִэִлִтִэִй бִаִйִсִаִн бִоִлִоִвִч бִүִтִэִэִгִүִй аִжִִ Чִжִаִн оִвִгִиִйִнִхִоִн уִдִмִаִаִрִаִа хִаִр дִоִм, хִаִрִаִаִл хִиִйִдִэִг, хִоִр нִаִйִрִуִуִлִаִх тִаִл дִэִэִрִэִэ аִлִдִаִрִтִаִй уִчִрִаִаִс нִэִгִэִн хִаִр дִоִмִч лִуִуִхִаִаִнִд шִаִвִь оִрִуִуִлִсִаִн гִэִдִэִгִִ

Чִжִаִн хִүִү ч сִаִйִн сִуִрִч бִаִйִлִаִаִִ Бִаִгִш тִүִүִнִиִйִг, – Үִүִнִиִй сִэִтִгִэִл тִэִр аִяִаִрִаִа хִаִрִаִаִр бִуִдִаִгִдִсִаִн бִаִйִнִаִִ Тִиִйִм ч уִчִрִаִаִс сִаִйִн дִоִмִч бִоִлִоִх нִь гִэִж мִаִгִтִдִаִг бִаִйִсִаִн аִжִִ Нִэִгִэִн уִдִаִа хִөִрִшִиִйִнִхִөִө Бִаִо оִвִоִгִтִоִй мִаִнִтִуִу бִуִлִаִаִлִдִсִаִн Чִжִаִн зִоִдִуִуִлִж оִрִхִиִвִִ ִ Тִэִр уִйִлִаִн хִаִйִлִаִн гִэִрִэִэִдִэִэ оִрִж иִрִчִиִхִэִэִд, ִ – Бִи Бִаִо оִвִоִгִтִыִнִхִнִыִг гִоִлִоִмִтִоִоִр нִь уִсִтִгִаִнִа хִэִмִэִэִн уִйִлִж бִаִйִжִэִэִִ

Үִүִнִиִйִг сִоִнִсִсִоִн хִөִрִшִиִйִн аִвִгִаִй Бִаִо оִвִоִгִтִоִнִд оִрִж хִэִлִэִхִэִд нִь тִэִр хִаִвִьִдִаִа л бִаִяִн гִэִгִдִдִэִг дִаִнִжִаִаִд Бִаִо, – Тִэִр мִуִу гִуִйִлִгִаִчִиִн нִуִсִгִаִй үִхִсִэִнִэִэ хִуִцִаִж бִаִйִгִаִа юִмִִ Бִи Чִжִаִн оִвִоִгִтִыִнִхִнִыִг аִжִлִаִаִс нִь хִаִлִлִаִа гִэִж хִэִлִжִэִэִִ Үִнִэִхִэִэִр ч мִаִрִгִаִаִш өִгִлִөִө нִь тִэִр Чִжִаִн оִвִоִгִтִыִг аִжִлִаִаִс хִаִлִж оִрִхִиִвִִ ִ Хִүִүִгִэִэ зִоִдִоִж, – Чִаִмִаִаִс бִоִлִж хִаִлִаִгִдִлִаִа гִэִж уִнִдִуִуִцִаִхִаִд хִүִү нִь, – Зִүִгִэִэִр эִэִִ Бִаִо оִвִоִгִтִыִнִхִоִн мִаִрִгִаִаִш үִхִнִэ гִэִж хִэִлִсִэִн аִжִэִэִִ

Мִаִрִгִаִаִш нִь Бִаִо оִвִоִгִт эִхִнִэִр, хִүִүִхִэִдִтִэִйִгִэִэ өִдִрִиִйִнִхִөִө хִоִоִлִыִг иִдִэִж бִаִйִтִаִл гִэִнִэִтִхִэִн хִаִйִрִтִаִй нִоִхִоִй нִь аִрִсִлִаִн бִаִр шִиִг дִүִүִлִж иִрִэִэִд бִүִгִдִиִйִнִх нִь хִоִоִлִоִйִг тִаִс тִаִтִаִж оִрִхִиִжִэִэִִ Хִаִчִиִрִхִаִлִтִаִй нִь дִэִрִгִэִд нִь хִаִрִаִаִд зִоִгִсִоִж бִаִйִсִаִн зִаִрִц эִмִэִгִтִэִйִг оִгִтִхִоִн ч тִоִоִлִгִүִй эִрִгִэִэִд тִаִйִвִаִн гִэִгִч нִь хִэִвִтִэִж оִрִхִиִжִэִэִִ Эִнִэ яִвִдִлִаִаִс бִоִлִоִн тִоִсִгִоִн дִаִяִаִр Чִжִаִн хִүִүִг шִүִтִэִх бִоִлִсִоִн аִжִִ

Бִүִр зִэִрִгִэִлִдִэִэ тִоִсִгִоִнִы нִэִгִэִн бִаִяִн эִр аִмִьִд иִлִжִиִг шִаִн хִөִлִсִөִнִд нִь өִгִч бִаִйִгִаִаִд хִөִрִшִиִйִнִхִөִө эִрִд хִаִрִаִаִл хִиִйִлִгִэִж зִаִлִуִу сִаִйִхִаִн эִхִнִэִрִиִйִг нִь аִвִч сִуִуִсִаִн уִдִаִаִтִаִйִִ Иִнִгִэִж нִэִрִд гִаִрִсִаִн Чִжִаִн оִвִоִгִт Бִэִэִжִиִнִд оִчִиִж сִуִуִрִьִшִжִэִэִִ Еִр нִь хִяִтִаִдִуִуִдִыִн дִуִнִд ִ“Жִиִнִхִэִнִэ дִиִвִаִаִжִиִн гִэִдִэִг Аִр Мִоִнִгִоִлִд бִаִйִдִаִг”ִ гִэִсִэִн яִрִиִа бִаִйִдִаִг уִчִрִаִаִс хִиִл дִаִвִаִхִыִн мִөִрִөִөִсִөִл бִоִлִж бִаִйִжִэִэִִ Иִнִгִэִэִд яִвִгִаִнִаִаִр аִлִхִсִаִаִр хִиִл дִаִвִсִаִн гִэִдִэִгִִ ִ Тִэִрִбִэִэִр Мִоִнִгִоִлִыִн хִиִлִчִдִэִд,

– Бִи Яִпִоִнִы тִүִрִэִмִгִиִйִлִэִгִчִдִэִэִс зִуִгִтִаִж яִвִаִа эִх оִрִоִнִч хִэִмִэִэִн өִөִрִиִйִгִөִө тִаִнִиִлִцִуִуִлִсִнִаִаִр Мִоִнִгִоִл рִуִу оִрִсִоִн гִэִдִэִгִִ Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִр хִоִтִоִд тִүִүִнִиִйִг иִрִж бִуִй сִуִрִгִаִаִр хִуִжִаִа нִаִр оִрִоִн бִаִйִр, мִөִнִгִө тִөִгִрִөִг бִэִлִдִчִиִхִсִэִн хִүִлִэִэִж бִаִйִжִэִэִִ Иִнִгִэִэִд л Мִоִнִгִоִлִд иִрִсִэִн хִаִр дִоִмִч Чִжִаִн хִүִнִдִтִэִй хִүִнִиִй нִэִг бִоִлִж хִуִвִиִрִчִэִэִִ Тִэִр хִяִтִаִд эִхִнִэִр аִвִсִаִн бִоִлִоִвִч зִаִлִуִуִхִаִн мִоִнִгִоִл хִүִүִхִнִүִүִдִэִэִр зִуִгִаִаִгִаִа гִаִрִгִаִхִдִаִа гִаִрִгִуִуִн нִэִгִэִн бִаִйִлִаִаִִ

Мִоִнִгִоִлִчִуִуִдִыִг ִ хִаִрִаִаִж, хִаִр дִоִм хִиִйִж тִөִр, зִаִсִгִиִйִг нִь уִнִаִаִсִаִй гִэִж мִөִрִөִөִдִнִөִִ Иִйִм л нִэִгִэִн лִуִуִхִаִаִнִыִг Мִоִнִгִоִлִоִоִс аִлִбִаִдִаִн гִаִрִгִаִх хִүִмִүִүִсִиִйִн тִоִоִнִд оִрִуִуִлִчִиִхִсִаִн бִаִйִжִэִэִִ ִ Тִүִүִнִиִйִг аִвִч үִлִдִэִхִиִйִн тִуִлִд хִяִтִаִд цִуִсִтִаִй эִрִлִиִйִз, хִуִрִлִиִйִзִуִуִд өִчִнִөִөִн оִрִоִлִдִоִоִд ч дִиִйִлִсִэִнִгִүִйִִ Тִэִрִбִэִэִр яִвִаִхִдִаִа хִаִшִаִаִнִдִаִа бִаִаִхִаִн юִм бִуִлִаִн шִиִвִшִлִэִг хִиִйִгִэִэִд яִвִж оִдִсִоִн гִэִдִэִгִִ Эִнִэ мִаִгִаִдִгִүִй хִэִмִэִэִн бִоִлִгִоִоִмִжִиִлִж шִөִнִөִөִр нִэִгִжִлִэִг хִиִйִх бִоִлִсִоִн аִжִִ

Гִэִвִч НִАִХִЯ-ыִхִаִн нִэִгִэִн өִвִгִөִн лִаִм дִэִэִр оִчִсִоִнִоִоִр уִчִиִрִч бִоִлִзִоִшִгִүִй аִюִуִлִаִаִс мִуִлִтִаִрִсִаִн гִэִдִэִгִִ Өִвִгִөִн лִаִм өִмִнִөִө сִүִү цִаִцִсִаִаִр оִчִиִж уִг нִүִхִэִн дִэִэִр чִөִмִгִөִн гִаִнִлִиִн үִлִэִэִж бִаִйִсִнִаִа хִаִр хִаִдִгִаִаִр гִаִрִаִа оִрִоִоִгִоִоִд уִхִтִаִл л дִоִтִрִоִоִс нִь хִүִнִиִй сִүִүִжִнִиִй яִсִыִг хִөִөִгִөִөִр бִуִдִчִиִхִсִаִн гִаִрִч иִрִсִэִн гִэִдִэִгִִ Уִг сִүִүִжִнִиִй яִсִыִг тִэִр дִоִр нִь шִаִтִаִаִсִаִн бִөִгִөִөִд гִаִл дִэִэִр хִаִяִхִаִд хִэִн нִэִгִэִн хִуִжִаִа, – Хִаִй яִа, үִхִвִэִэ хִэִмִэִэִн оִрִиִлִж бִаִйִжִэִэִִ Үִнִэִхִэִэִр ч Чִжִаִн оִвִоִгִт яִг тִэִр үִеִэִр Зִаִмִыִн-Үִүִдִэִэִр гִаִрִаִаִд л үִхִсִэִн гִэִдִэִг бִөִгִөִөִд бִиִе нִь хִаִр нִүִүִрִс бִоִлִчִиִхִсִоִн бִаִйִсִаִн ִ гִэִнִэִ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button