Өгүүллэг

Дִоִрִнִоִд аִйִмִгִиִйִн Гִаִлִдִаִн, Пִэִрִэִнִлִэִй гִэִгִч хִоִёִр эִр бִэִлִчִэִэִр бִуִлִаִаִлִдִаִн нִэִгִнִиִйִгִэִэ хִоִрִлִоִх гִэִж бִаִйִгִаִаִд үִйִлִиִйִн үִрִэִэ эִдִэִлִсִэִн нִь…

Чִоִнִыִн хִоִрִоִоִр өִсִтִөִнִөִө хִоִрִоִоִх гִэִж бִаִйִгִаִаִд гִоִлִоִмִтִоִо сִүִйִрִүִүִлִсִэִн эִмִгִэִнִэִлִт яִвִдִаִл Чִоִнִыִг зִөִвִхִөִн бִуִу, хִаִвִхִаִаִр аִгִнִаִдִаִг хִэִмִэִэִн эִнִэ цִаִгִиִйִнִхִаִн бִоִдִнִо бִаִйִхִ Тִэִгִвִэִл 5ִ0, 6ִ0-аִаִд оִнִы үִеִиִйִн чִоִнִо аִгִнִаִх хִөִдִөִлִгִөִөִнִиִйִхִөִн хִоִр тִаִвִьִж аִлִдִаִг бִаִйִжִ Тִэִрִхִүִү хִоִр нִь Зִөִвִлִөִлִтִөִөִс оִрִж иִрִдִэִг бִаִйִсִаִн бִа уִрִуִуִлִыִн бִуִдִаִгִнִыִх шִиִг жִиִжִиִгִхִэִн сִаִвִаִнִд бִөִөִрִөִнִхִиִй хִаִр үִрִэִл бִаִйִхִ

Эִнִэ хִоִр нִь мִаִш хִүִчִтִэִй бִөִгִөִөִд гִаִнִцִхִаִн шִиִрִхִэִгִиִйִг өִөִхִөִнִд бִоִоִгִоִоִд хִаִяִчִиִхִсִаִн бִаִйִхִаִд үִнִэִг, хִяִрִс мִэִтִиִйִн аִмִьִтִаִд гִаִнִц үִмִхִэִэִд л гִаִзִаִр дִэִэִрִэִэ чִаִдִхִиִйִдִэִг бִаִйִжִ Гִэִтִэִл эִнִэ хִүִчִтִэִй хִоִрִоִоִр чִоִнִо аִвִлִаִх бִуִс өִсִтִэִй хִүִнִэִэ ִ“аִвִлִаִх”ִ гִэִж бִаִйִгִаִаִд эִмִгִэִнִэִлִт яִвִдִаִлִд хִүִрִсִэִн тִоִхִиִоִлִдִоִл ч бִаִйִдִаִг аִжִ 1ִ9ִ5ִ0-иִаִд оִнִы дִуִнִдִуִуִр Дִоִрִнִоִд аִйִмִгִиִйִн нִэִгִэִн сִуִмִыִн Гִаִлִдִаִн, Пִэִрִэִнִлִэִй гִэִгִч хִоִёִр эִр бִэִлִчִэִэִр бִуִлִаִаִлִдִаִн иִхִэִд мִуִуִдִаִлִцִдִаִг бִаִйִжִ Аִрִгִа ч үִгִүִй бִиִзִ

Тִэִр үִеִд мִаִлִаִа нִиִйִгִэִмִчִиִлִж дִуִуִсִаִаִгִүִй аִрִдִыִн аִж аִхִуִйִтִнִуִуִд зִоִнִхִиִлִж бִаִйִсִаִн юִм чִиִнִьִ Хִаִрִиִн оִн цִаִгִиִйִн эִлִэִгִдִэִлִэִэִр мִаִнִь эִрִс хִэִрִүִүִл уִрִуִуִлִаִа ч мִаִрִтִаִж зִаִрִиִм үִеִд аִйִлִсִаִх бִоִлִжִэִэִ Пִэִрִэִнִлִэִй нִь аִрִхִи дִаִрִс бִаִлִгִаִх дִуִрִтִаִй, хִүִүִхִэִмִсִэִг нִэִгִэִн бִоִлִоִвִч цִаִйִлִгִаִн сִэִтִгִэִлִтִэִй, хִаִрִиִн Гִаִлִдִаִн нִь үִг дִуִу цִөִөִтִэִй, бִүִрִэִг нִоִоִмִоִй, нִуִтִгִиִйִнִхִаִнִдִаִа хִаִл бִаִлִгִүִй хִэִмִэִэִн үִнִэִлִэִгִдִдִэִг бִаִйִжִ

Тִэִр жִиִл нִуִтִаִгִт нִь бִоִоִхִоִй эִлִбִэִгִшִсִэִнִэִэִс Пִэִрִэִнִлִэִй чִоִнִо аִгִнִаִнִа хִэִмִэִэִн бִаִаִхִаִн хִоִр аִвִч чִоִнִыִн гִүִйִдִэִлִтִэִй гִаִзִрִуִуִдִаִаִр тִаִвִьִжִэִэִ Тִэִгִэִэִд ч тִэִр өִвִлִөִө хִүִн бִүִл цִөִөִтִэִй уִчִиִр хִоִёִр гִэִрִэִэִр аִйִлִсִаִн өִвִөִлִжִсִөִн бִаִйִнִаִ Нִэִг оִрִоִй Пִэִрִэִнִлִэִй оִйִр хִаִвִиִйִн аִйִлִуִуִдִаִаִр аִрִхִиִдִаִаִд яִвִчִиִхִсִаִн тִуִл эִхִнִэִр нִь нִөִхִрִиִйִнִхִөִв аִяִгִаִнִд хִоִоִлִнִыִхִоִо дִэִэִжִиִйִг хִиִйִж тִаִвִьִчִиִхִаִаִд сִаִаִлִиִнִдִаִа гִаִрִчִэִэִ

Яִг эִнִэ үִеִэִр эִрִтִнִиִй өִс хִоִнִзִоִнִгִоִо зִүִрִхִнִиִйִхִэִэ хִоִвִдִоִлִд тִэִэִсִэִн Гִаִлִдִаִн Пִэִрִэִнִлִэִйִгִиִйִнִд оִрִж шִиִрִэִэִн дִэִэִр тִаִвִьִсִаִн аִяִгִаִтִаִй хִоִоִлִоִнִд эִрִтִнִэִэִс хִаִдִгִаִлִж бִаִйִсִаִн хִоִёִр үִрִэִлִнִиִйִхִэִэ нִэִгִиִйִг сִэִм хִиִйִгִэִэִд гִаִрִч оִдִжִэִэִ Тִөִдִөִлִгִүִй сִоִгִтִуִу Пִэִрִэִнִлִэִй ч мִоִрִиִнִыִхִоִо хִаִр гִүִйִхִэִэִр уִяִаִн дִэִэִр иִрִж бִуִуִжִэִэִ Гִэִвִч аִрִхִиִнִд мִаִнִсִуִуִрִсִаִн мִаִнִь эִр хִоִоִл уִнִдִаִа ч иִдִэִлִгִүִй оִлִоִн дִоִлִоִоִн юִм яִрִьִж эִхִлִэִх нִь тִэִрִ

Эִнִэ үִеִд тִэִдִнִиִйִд сִуִуִж бִаִйִсִаִн Гִаִлִдִаִнִгִиִйִн нִяִлִх бִиִеִтִэִй эִхִнִэִрִиִйִг гִоִрִьִдִчִиִх вִиִй гִэִсִэִнִдִэִэ Пִэִрִэִнִлִэִйִн эִхִнִэִр мִөִнִөִөִх чִоִнִыִн хִоִр шִиִнִгִэִэִсִэִн хִоִоִлִнִоִоִс тִаִсִлִаִаִд өִгִчִиִхִөִжִ Иִнִгִэִсִнִэִэִр хִүִн бִиִтִгִиִй хִэִл үִнִэִг, хִяִрִс тִаִнִцִхִаִн үִмִхִэִэִд чִаִдִхִиִйִдִэִг хִүִчִиִт ִ“рִаִшִаִаִн”ִ-ыִг хִүִрִтִсִэִн бִүִсִгִүִй өִвִчִүִү цִэִэִжִэִэ уִрִсִаִаִр гִаִзִаִр дִэִэִрִэִэ нִаִм бִоִлִжִэִэִ Бִөִөִн чִиִмִэִэ шִуִуִгִиִаִнִаִаִр оִрִж иִрִсִэִн Гִаִлִдִаִн бִоִлִсִоִн яִвִдִлִыִг хִаִрִаִаִд л шִуִуִд оִйִлִгִоִсִоִн гִэִдִэִгִ

Эִнִэ зִаִвִсִаִр Пִэִрִэִнִлִэִйִн хִүִү уִг хִоִоִлִыִг нִоִхִоִйִд өִгִч оִрִхִиִоִд л хִаִмִаִг хִэִрִгִиִйִн уִчִиִг тִаִйִлִаִгִдִжִэִэִ Хִиִйִсִэִн хִэִрִэִгִтִэִэ гִэִмִшִсִэִн Гִаִлִдִаִн эִхִнִэִрִэִэ ч оִрִшִуִуִлִж аִмִжִиִлִгִүִй, үִлִдִсִэִн гִаִнִц үִрִлִэִэ хִүִрִтִэִэִд аִмִиִа хִоִрִлִоִсִоִн гִэִдִэִгִ ִ“Сִаִнִаִа мִуִуִт яִвִаִн хִаִтִнִа, сִаִрִьִсִаִн бִаִгִвִаִаִхִаִй нִаִрִаִнִд хִаִтִнִа”ִ гִэִгִчִэִэִр мִаִнִь эִр эִрִтִнִиִй өִс хִоִнִзִоִн, хִоִрִт сִаִнִаִаִнִаִаִсִаִа бִоִлִж иִйִнִхִүִү гִоִлִоִмִтִоִо сִүִйִрִүִүִлִж оִрִхִиִжִэִэִ

Иִл тִаִвִьִсִаִн эִхִнִэִр нִөִхִөִр хִоִёִрִыִн цִоִгִцִоִсִыִг нִоִхִоִй, шִуִвִуִу хִөִнִдִөִх нִь бִүִү хִэִл үִнִэִрִлִэִэ ч үִгִүִй уִчִиִр зִуִн хִүִрִтִэִл аִрִьִс мִаִхִтִаִйִгִаִа бִаִйִсִаִн гִэִдִэִгִ Тִэִр цִаִгִаִаִс хִоִйִш мִаִнִаִй дִаִрִгִа нִаִр Зִөִвִлִөִлִтִөִөִс оִрִж иִрִдִэִг мִөִнִөִөִх чִоִнִыִн хִоִрִыִг аִрִд иִрִгִэִдִэִд хִэִрִэִгִлִүִүִлִэִхִгִүִй бִаִйִх, хִоִйִнִоִоִс дִаִхִиִж оִрִуִуִлִж иִрִэִхִгִүִй бִаִйִхִаִаִр хִаִтִуִу шִиִйִдִвִэִрִлִэִсִэִн бִаִйִгִаִа юִм…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button