Өгүүллэг

Тִөִв аִйִмִгִиִйִн Зִаִаִмִаִр сִуִмִыִн Өִлִиִйִн дִаִвִаִаִнִд Өִсִгִиִй мִаִаִрִаִмִбִа үִхִсִэִн хִүִнִиִйִг аִмִь оִрִуִуִлִсִаִн хִаִчִиִрִхִаִлִтִаִй тִүִүִх…

Хִаִвִрִыִн нִэִгִэִн өִдִөִр Өִсִгִиִй мִаִаִрִаִмִбִа Бִуִлִгִаִн аִйִмִгִиִйִн Хִаִнִгִаִлִаִаִс Хִүִрִэִэ оִрִоִхִоִоִр шִаִвִь нִаִрִыִнִхִаִа хִаִмִт мִоִдִоִн тִэִрִэִгִтִэִй яִвִжִэִэִ Тִэִд Тִөִв аִйִмִгִиִйִн Гִаִлִтִбִаִдִрִаִх сִуִм оִдִоִоִгִиִйִн Зִаִаִмִаִр сִуִмִыִн нִуִтִаִг Өִлִиִйִн дִаִвִаִаִгִаִаִр Бִоִрִоִгִчִиִн ִ(тִэִр үִеִд хִүִн нִуִтִаִгִлִуִуִлִдִаִг)ִ гִэִдִэִг гִаִзִрִыִн уִрִд тִаִлִаִаִр өִнִгִөִрִөִхִөִд шִиִнִэִхִэִн оִрִсִоִн цִаִсִаִн дִэִэִгִүִүִр яִвִсִаִн үִхִэִр тִэִрִэִгִнִиִй мִөִр дִэִэִр дִуִсִсִаִн дִуִсִаִл цִуִс бִаִйִхִыִг хִаִрִаִаִд хִөִсִгִөִө зִоִгִсִоִоִж

Эִнִэ мִөִн хִаִчִиִн юִм дִаִаִ Аִмִьִд хִүִнִиִй цִуִс бִаִйִнִа”ִ хִэִмִэִэִн хִэִлִэִэִд хִүִн тִаִвִьִдִаִг гִаִзִаִр оִчִиִхִоִд сִаִяִхִаִн тִаִвִьִсִаִн жִиִрִэִмִсִэִн эִмִэִгִтִэִй хִүִн бִаִйִхִыִг хִаִрִаִаִд мִаִйִхִнִаִа бִаִрִиִаִд хִоִёִр тִэִвִнִэ ִ(зִүִү)ִ гִаִрִгִаִж, оִлִоִн яִс уִуִлִзִаִх рִуִу нִь хִаִтִгִаִхִаִд тִэִр үִхִсִэִн эִмִэִгִтִэִй аִаִжִмִаִаִр аִмִьִсִгִаִлִаִн хִөִдִөִлִгִөִөִн оִрִжִэִэִ

Өִсִгִиִй мִаִаִрִаִмִбִа тִэִр эִмִэִгִтִэִйִг тִэִрִгִэִн дִэִэִрִэִэ тִаִвִиִаִд үִхִэִр тִэִрִэִгִнִиִй мִөִр дִаִгִаִж яִвִсִаִаִр Бִаִйִц хִэִмִэִэִх уִуִлִыִн аִрִд бִаִйִгִаִа аִйִлִд оִчִиִхִоִд гִэִрִт нִь оִлִоִн хִүִн цִуִгִлִаִрִч лִаִм нִаִр оִхִиִнִы цִэִэִрִиִйִг нִь гִаִрִгִаִхִаִаִр уִнִшִлִаִгִа үִйִлִдִэִж бִаִйִжִэִэִ Оִхִиִнִы эִцִэִг эִхִэִд оִхִиִн чִиִнִь сִэִрִгִэִж аִмִь оִрִсִоִн гִэִдִгִиִйִг хִэִлִэִхִэִд

Дִоִрִжִсִүִрִэִнִгִиִйִн Бִаִаִжִаִв гִэִдִэִг 1ִ8 нִаִсִтִаִй оִхִиִнִы эִцִэִг эִх уִйִлִж хִаִйִлִаִн Өִсִгִиִй мִаִаִрִаִмִбִаִаִс зִуִуִрִч, сִүִйִд мִаִйִд бִоִлִоִхִоִд Өִсִгִиִй мִаִаִрִаִмִбִа оִхִиִнִы гִэִдִэִс дִэִх хִүִүִхִэִд эִхִиִйִнִхִэִэ гִоִлִыִг аִтִгִаִаִд уִхִаִаִн аִлִдִуִуִлִсִнִыִг хִаִтִгִаִж тִаִвִиִуִлִлִаִаִ Хִаִрִиִн хִүִүִхִэִд нִь гִаִрִаִхִдִаִа эִрִхִиִй хִуִрִуִуִнִыִх нִь өִнִдִөִг нִүִхִтִэִй гִаִрִнִа шִүִү хִэִмִэִэִн яִрִьִжִэִэִ ִִ ִִ

Тִүִүִхִиִйִн уִхִаִаִнִы дִоִкִтִоִр О. Нִаִмִнִаִнִдִоִрִж гִуִаִй аִмִьִд сִэִрִүִүִн аִхִуִйִдִаִа мִоִнִгִоִл оִрִнִыִхִоִо оִлִоִн аִйִмִаִг сִуִмִдִаִаִр яִвִж дִэִэִрִхִиִйִн иִжִиִл жִиִгִтִэִй сִоִнִиִн яִвִдִлִуִуִдִыִг сִоִнִиִрִхִоִн сִуִдִаִлִдִаִг бִаִйִжִэִэִ Нִэִгִэִн уִдִаִа Хִэִнִтִиִйִн Дִаִдִаִлִд оִчִоִоִд тִуִс сִуִмִыִн нִаִмִыִн дִаִрִгִа бִаִйִсִаִн Чִоִйִдִоִрִжִтִоִй хִөִдִөִө яִвִжִэִэִ Тִэִд яִвִсִаִаִр нִэִгִэִн бִаִйִшִиִнִд хִүִрִэִхִиִйִн сִаִцִуִу нִаִр шִиִнִгִэִж бִаִйִлִаִаִ

Бִаִйִшִиִн нִь зִүִүִн уִрִд бִуִлִаִнִдִаִа тִаִл нִь нִуִрִчִиִхִсִаִн пִиִйִшִиִнִтִэִй юִм бִаִйִжִ Тִэִнִд гִаִл тִүִлִчִхִэִэִд эִлִдִвִиִйִг хִүִүִрִнִэִж сִуִуִтִаִл бִаִйִшִиִнִгִиִйִнִх нִь гִаִдִаִа уִчִиִрִгִүִй оִлִоִн хִүִүִхִэִд шִуִуִгִиִлִдִаִаִд яִвִчִхִаִжִ Бִүִр жִаִаִхִаִн хִүִүִхִэִд хִүִрִтִэִл хִоִд хִоִд иִнִэִэִх нִь сִоִнִсִоִгִдִжִэִэִ Тִэִгִтִэִл л хִаִаִлִгִа оִнִгִоִйִгִоִоִд иִрִжִ Нִаִмִнִаִнִдִоִрִж гִуִаִй, ִ—ִ Хִүִүִе тִэִр хִүִүִхִдִүִүִд оִрִоִоִд иִрִлִэִэ гִэִжִ Нִөִгִөִө хִоִёִр нִь ִ(нִэִг нִь жִоִлִоִоִч)ִ иִнִэִэִх шִуִуִгִиִхִыִг нִь сִоִнִсִоִхִоִоִс оִлִж хִаִрִаִхִгִүִй бִаִйִжִэִэִ

Нִөִгִөִө хִоִёִрִыִг хִаִрִсִаִаִр бִаִйִтִаִл аִсִаִж бִуִй мִоִд хִиִй аִгִаִаִрִт хִөִөִрִч яִвִсִаִаִр хִаִаִлִгִаִаִр гִаִрִч бִаִйִвִ Тִэִг тִэִгִсִэִэִр бִаִйִшִиִнִд тִаִг хִаִрִаִнִхִуִй бִоִлִоִвִִִ Тִэִдִгִэִэִр хִүִүִхִдִүִүִд цִөִм мִаִш жִиִжִиִгִхִэִн, еִрִөִөִс хִуִвִцִаִсִгִүִй шִаִлִдִаִн бִаִйִсִаִнִ Нִэִг нִь иִнִэִэִд аִлִдִаִн аִсִаִж бִуִй мִоִдִнִоִоִс шִүִүִрִэִн аִвִтִаִл бִуִсִаִд нִь бִүִгִд дִаִгִаִсִаִнִִִ гִэִж бִуִцִаִж яִвִаִх зִаִмִдִаִа Нִаִмִнִаִнִдִоִрִж гִуִаִй яִрִьִсִаִн бִаִйִдִаִг…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button