Сонирхолтой

Мִиִнִиִй оִхִиִн эִэִжִиִйִгִэִэ уִуִчִлִаִаִрִаִйִ Чִаִмִаִйִг эִнִэ зִаִхִиִаִг уִнִшִиִж бִаִйִхִаִд эִэִж нь тִэִнִгִэִрִиִйִн оִрִоִнִд зִаִлִаִрִчִиִхִсִаִн бִаִйִнִа бִаִйִх…

Сִаִйִн бִаִйִнִа уִу эִрִхִэִм сִаִхִиִуִсִаִн тִэִнִгִэִрִүִүִдִэִэִ Хִоִёִр дִаִхִь зִаִхִиִдִлִаִа бִиִчִиִж сִуִуִнִаִ Өִмִнִөִх зִаִхִиִаִг мִиִнִь уִнִшִаִаִд сִэִтִгִэִгִдִлִэִэ бִиִчִиִж уִрִаִм хִаִйִрִлִаִж, иִтִгִэִл өִгִч, зִөִвִлִөִсִөִн бִүִх бִүִсִгִүִйִчִүִүִлִдִэִэ бִаִяִрִлִаִлִаִаִ Сִаִнִаִж бִаִйִгִаִа бִаִйִхִаִа өִмִнִөִх зִаִхִиִаִг мִиִнִьִ Нִөִхִрִиִйִнִхִөִө хִүִүִхִдִиִйִг тִөִрִүִүִлִж аִмִжִаִаִгִүִй бִаִйִхִдִаִа өִөִр бִүִсִгִүִйִгִэִэִс тִөִрִсִөִн хִүִүִг нִь өִөִрִиִйִн мִэִт хִаִйִрִлִаִж өִсִгִөִж 3 нִаִс хִүִрִтִэִл нִь хִаִмִтִдִаִа бִаִйִсִаִн ч эִцִэִсִт нִь эִэִж нִь иִрִэִэִд хִүִүִг мִиִнִь аִвִаִаִд яִвִсִаִн гִэִж бִиִчִиִж бִаִйִсִаִнִ

Дִаִрִаִаִхִаִн нִь оִхִиִнִоִо оִлִж тִөִрִүִүִлִсִэִн ч эִдִгִэִшִгִүִй өִв ч иִн аִйִмִшִиִгִт үִнִэִнִтִэִй нִүִүִр тִуִлִж хִо рִт хִаִв дִа рִтִаִй тִэִмִцִэִж бִаִйִгִаִа тִуִхִаִйִгִаִа бִиִчִиִж бִаִйִсִаִн бִүִсִгִүִй бִаִйִнִаִаִ Мִиִнִиִй зִаִхִиִдִлִыִг хִүִүִгִиִйִн мִиִнִь эִэִж уִнִшִжִэִэִ Хִүִүִг мִиִнִь нִэִг л өִгִлִөִө аִвִчִиִрִж уִуִлִзִуִуִлִсִаִнִ Эִлִэִг зִүִрִх дִэִвִтִэִх шִиִг л бִоִлִж эִнִгִэִрִтִэִэ нִаִаִж тִаִйִтִгִаִрִлִаִаִ Үִнִэִхִэִэִр хִэִлִэִх бִиִчִиִх бִоִлִоִмִжִгִүִй иִх сִаִнִаִсִаִн бִаִйִсִнִаִа мִэִдִэִрִсִэִнִ Хִүִү мִиִнִь нִаִмִаִйִг тִэִвִрִэִэִд тִоִм эִэִжִэִэ тִа ёִоִёִо бִоִлִчִиִхִсִоִн юִм уִу?ִ

Тִа дִүִүִрִэִн жִоִоִхִоִн бִоִлִчִиִхִсִоִн бִаִйִнִа гִэִж хִэִлִэִэִд нִүִдִэִэ аִнִиִаִд тִэִвִрִэִэִд сִаִнִаִа аִлִдִсִаִнִ Яִмִаִр иִх хִаִйִр вִэִ Үִнִэִхִэִэִр сִаִйִхִаִн бִаִйִлִаִаִ Оִлִоִн бִүִсִгִүִйִчִүִүִд жִиִнִхִэִнִэ аִаִвִд нִь оִхִиִнִоִо дִаִаִтִгִаִж үִлִдִэִэִгִэִэִрִэִйִ Жִиִнִхִэִнִэ аִаִвִд нִь оִхִиִнִтִоִй гִэִдִгִиִйִн зִаִаִвִаִл хִэִлִэִэִрִэִй гִэִж зִаִхִьִсִаִн бִаִйִнִа лִэִэִ Цִаִг нִь бִоִлִоִхִоִоִр тִэִр хִүִнִд оִхִиִн нִь чִиִнִиִй үִрִгִэִлִжִлִэִл бִоִлִоִоִд үִлִдִсִэִн шִүִү гִэִдִгִиִйִг мִэִдִэִгִдִнִэִэִ Мִиִнִиִй хִаִмִгִиִйִн тִоִм хִүִсִэִл хִүִүִтִэִйִгִэִэ уִуִлִзִаִх бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр оִдִоִо мִаִш сִаִйִхִаִн бִаִйִнִаִ

Хִүִү мִиִнִь оִйִр оִйִрִхִоִн иִрִж эִэִжִиִйִнִхִэִэ дִэִрִгִэִд зִөִнִдִөִө тִоִгִлִоִж иִнִэִэִж бִаִйִгִаִаִд яִвִж бִаִйִгִаִаִ Хִүִүִгִиִйִн мִиִнִь эִэִж тִэִр бִүִсִгִүִй бִиִд хִоִёִрִыִн дִуִнִдִаִх гִоִмִдִоִл тִаִйִлִаִгִдִсִаִаִнִ Бִиִд нִаִйִзִуִуִд шִиִг л оִйִлִгִоִлִцִоִж бִаִйִнִаִ Мִиִнִиִй тִөִлִөִө мִиִнִиִй эִмִчִиִлִгִэִэִг хִөִөִцִөִлִдִөִж тִуִсִлִаִж нִаִдִаִд уִрִаִм өִгִч хִүִүִтִэִй мִиִнִь хִаִмִт бִаִйִлִгִаִж бִаִйִгִаִа уִхִаִаִлִаִг бִүִсִгִүִйִгִиִйִн уִрִмִыִн үִг нִаִдִаִд мִаִш иִх аִз жִаִрִгִаִл аִвִчִиִрִч бִаִйִнִаִ Зִаִхִиִдִаִл бִиִчִиִх үִeִдִэִэ эִдִгִэִрִэִх бִоִлִоִмִж бִаִйִвִаִл зִаִаִвִаִл оִрִоִлִдִоִж үִзִэִх бִоִлִнִо гִэִж бִоִдִоִж мִаִш иִх иִтִгִэִл дִүִүִрִэִн бִиִчִиִж бִаִйִсִаִн ч хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִйִн тִиִйִм бִоִлִоִмִж мִаִаִнִь мִаִш бִаִгִа гִэִдִгִиִйִг оִйִлִгִоִсִоִнִ

Уִхִаִаִрִсִаִнִ Үִнִэִнִтִэִй эִвִлִэִрִэִх хִэִрִэִгִтִэִй гִэִдִгִиִйִг дִаִаִнִч нִөִхִөִр мִиִнִь оִйִлִгִоִхִгִүִй шִаִнִаִлִж сִуִуִнִа дִаִаִ Тִэִр мִаִш иִх хִиִчִэִэִж бִаִйִгִаִа бִаִс бִуִрִхִнִаִаִс гִуִйִж нִаִмִаִйִг тִүִүִнִиִй хִаִжִуִуִд үִлִдִэִэִж өִгִөִхִиִйִг үִрִгִэִлִж хִүִсִдִэִгִ Хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִйִн мִиִнִиִй бִиִe уִлִаִм л хִүִчִгִүִй уִлִаִм л сִуִл дִоִрִоִй бִоִлִсִоִоִр бִаִйִгִаִаִ Гִэִхִдִэִэ бִи эִнִэ зִаִхִиִдִлִаִа иִйִм гִуִнִиִгִтִаִй тִөִгִсִгִөִх хִүִсִэִл аִлִгִаִ Аִмִьִдִрִаִлִд хִаִмִгִиִйִн чִуִхִаִл нִь эִрִүִүִл мִэִнִд гִэִр бִүִл юִм бִаִйִнִа гִэִдִгִиִйִг уִхִаִаִрִч бִаִйִнִаִ Хִэִзִэִэִч өִөִрִиִйִгִөִө иִйִм бִоִгִиִнִоִхִоִн нִаִсִтִаִй гִэִж сִаִнִаִж бִаִйִсִаִнִгִүִйִ

Бִяִцִхִаִн оִхִиִн бִаִйִхִдִаִа тִоִм бִоִлִоִоִд дִуִуִчִиִн бִоִлִнִо гִэִж мִөִрִөִөִдִдִөִг мִаִш сִаִйִн гִэִрִиִйִн эִзִэִгִтִэִй оִлִоִх хִүִүִхִэִдִтִэִй мִаִш иִх хִаִйִрִаִн дִуִнִд өִтִлִөִж эִмִгִэִн бִоִлִтִлִоִо үִр аִч нִаִрִаִа тִоִйִрִуִуִлִаִн аִз жִаִрִгִаִлִтִаִйִгִаִаִр нִүִд аִнִиִнִа гִэִж бִоִдִдִоִг бִаִйִлִаִаִ Бִи өִөִрִиִйִгִөִө 8ִ0 нִаִсִлִаִнִа гִэִж бִаִйִнִгִа бִоִдִдִоִг бִаִйִсִаִнִ Дִаִаִн ч нִаִдִаִд иִх нִаִс хִаִйִрִлִаִаִгִүִй бִоִлִоִлִтִоִйִ Дִаִрִаִа тִөִрִөִл гִэִж бִаִйִдִаִг бִоִл хִэִрִвִэִэ тִэִр дִаִрִаִа тִөִрִөִлִдִөִө өִмִнִөִх нִаִсִаִа сִаִнִаִдִаִг бִоִл бִи зִаִаִвִаִл уִрִт нִаִсִлִаִнִаִаִ

Аִмִжִиִж хִэִлִж чִаִдִаִаִгִүִй үִг уִуִлִзִаִж чִаִдִаִаִгִүִй өִнִгִрִөִөִх нִаִйִз нִөִхִөִд гִэִж бִаִйִдִаִг бִоִл эִрִтִнִэִэִс л тִэִр сִаִйִхִаִн оִрִоִн зִаִйִг дִүִүִрִэִн бִаִйִлִгִаִаִрִаִй гִэִж тִа нִаִрִтִаִа зִаִхִиִх гִэִсִэִн юִмִ Хִаִр бִаִгִаִдִаִа тִоִгִлִоִж чִиִхִрִиִйִн цִаִаִсִаִа нִуִгִаִлִж дִэִлִгִүִүִр өִрִөִн тִоִгִлִоִж өִсִсִөִн хִаִйִрִтִаִй нִаִйִзִыִгִаִа оִлִж уִуִлִзִсִаִнִ Бִиִдִэִнִд хִэִлִж бִаִрִшִгִүִй иִх нִуִуִц тִоִйִмִгִүִй оִлִоִн дִуִрִсִаִмִж бִаִйִжִэִэִ Яִрִиִаִд сִуִуִж бִаִйִхִаִд дִуִуִсִаִхִгִүִй тִиִйִм иִх дִуִрִсִаִмִжִ Тִиִйִм иִх дִуִрִсִаִмִжִнִы эִзִнִиִйִг яִаִхִаִн мִаִрִтִаִх бִиִлִэִэִ

Бִяִцִхִаִн гִоִмִдִоִлִоִоִс бִоִлִж зִаִм зִаִмִаִаִрִаִа уִрִсִаִн аִмִьִдִрִаִлִаִа хִөִөִх бִоִлִсִоִн бִиִдִнִиִйִг эִрִгִэִн хִоִлִбִоִх гִүִүִр бִоִл бִиִдִнִиִй бִаִгִа нִаִс бִаִс дִуִрִсִаִмִж бִаִйִжִ Нִаִйִзִыִгִаִа өִнִгִөִрִсִөִн хִуִгִаִцִаִаִнִд нִаִмִаִйִг хִоִлִбִоִгִдִоִхִыִг өִөִрִиִйִг нִь гִэִэִд зִоִрִиִоִд оִчִиִхִыִг хִүִлִэִэִж бִаִйִсִнִыִг мִэִдִсִэִн бִоִл өִвִдִхִөִөִсִөִө өִмִнִө гִүִйִж оִчִоִоִд тִэִвִрִэִэִд уִй лִа х бִаִйִлִаִаִ Хִаִмִтִдִаִа дִэִнִдִүִү сִаִйִхִаִн гִэִнִэִн тִоִмִоִоִгִүִй нִаִсִыִг хִөִтִлִөִлִцִөִөִд аִлִхִаִжִдִэִэִ Оִрִоִй бִүִр уִнִтִаִхִдִаִа өִгִлִөִө нִь сִэִрִэִхִгִүִй үִүִрִд нִоִйִрִсִоִх ч бִаִйִж бִаִйִж бִоִлִнִо шִүִү гִэִж бִоִдִоִоִд хִаִнִиִйִгִаִа хִаִмִгִиִйִн чִаִнִгִаִаִр тִэִвִрִэִэִд үִрִэִэ эִлִгִэִнִдִэִэ нִаִаִгִаִаִд уִнִтִдִаִгִ Бִи үִрִиִйִнִхִэִэ сִуִрִгִуִуִлִьִд оִрִоִхִыִг л хִаִрִаִхִыִг хִүִсִсִэִнִ

Цִаִг хִуִгִаִцִаִа дִаִаִнִч яִаִрִуִуִлִаִаִд бִаִйִх юִм дִаִаִ Бִяִцִхִаִн үִрִиִйִгִэִэ эִэִж бִоִлִсִоִн бִаִйִх дִүִр тִөִрִхִиִйִг ִ, аִз жִаִрִгִаִлִтִаִй аִмִьִдִаִрִч яִвִаִа дִүִр тִөִрִхִиִйִг хִаִрִж чִаִдִаִхִгִүִй гִэִхִэִэִр нִу лִи мִс шִаִлִтִгִаִаִнִгִүִй уִрִсִаִх юִмִ Хִүִмִүִүִс тִэִгִдִэִг л дִэִэִ Дִэִэִрִэִэִс хִаִрִж бִаִйִгִаִа гִэִжִ Бִи хִаִрִиִн а йִж бִаִйִнִаִ Дִэִэִрִэִэִс юִу ч хִаִрִаִгִдִаִдִгִүִй бִоִл яִаִаִнִаִа гִэִж а йִж бִаִйִнִаִ Нִаִмִаִйִг бִаִйִхִгִүִйִд хִоִрִвִоִо уִрִсִдִгִаִаִрִаִа уִрִсִаִж, хִүִмִүִүִс тִөִрִсִөִөִр аִжִиִлִсִаִаִр дִуִрִлִаִсִаִаִр хִаִйִрִлִаִсִаִаִр л бִаִйִх бִоִлִнִоִ

Хִаִрִиִн бִи мִаִрִтִаִгִдִнִаִ Бִи аִмִьִдִаִрִч бִаִйִсִаִн юִм шִүִү гִэִдִгִэִэ эִнִэ цִаִг мִөִчִиִд л эִнִд шִиִгִтִэִэ бִоִлִгִоִн бִиִчִиִж сִуִуִнִаִ Мִиִнִиִй хִаִмִгִиִйִн хִаִйִрִтִаִй хִүִмִүִүִс хִаִйִрִт хִаִнִь мִиִнִь хִүִү мִиִнִь бִаִс оִхִиִн мִиִнִь мִаִгִаִдִгִүִй оִхִиִнִтִоִй гִэִдִгִэִэ оִдִоִоִч мִэִдִэִэִгִүִй яִвִаִа нִаִмִаִйִг үִнִэִнִчִэִэִр хִаִйִрִлִаִсִаִн тִэִр зִаִлִуִу мִиִнִь бִүִгִд нִаִмִаִйִг аִмִьִдִаִрִч бִаִйִсִаִн шִүִү гִэִдִгִиִйִг дִуִрִсִаִн сִаִнִаִаִрִаִйִ

Аִмִьִдִрִаִл иִх сִаִйִхִаִн юִм аִаִ Хִоִрִгִоִдִоִоִд л бִаִйִх юִмִ Хִэִдִиִй бִи уִлִаִм л сִуִлִьִдִаִн сִөִхִөִрִч бִаִйִгִаִаִч хִэִрִвִэִэ нִаִдִаִд бִуִрִхִаִн дִаִхִиִаִд 1 өִвִлִиִйִг дִаִвִаִх хִүִч үִлִдִэִэִсִэִн бִоִл бִи гִрִүִүִпִтִэִэ 3ִдִаִхִь зִаִхִиִдִлִаִа зִаִаִвִаִл бִиִчִнִэִэִ Дִаִлִаִвִчִгִүִй сִаִхִиִуִсִаִн тִэִнִгִэִрִүִүִд мִиִнִь тִа нִаִр мִиִнִь хִаִжִуִуִдִаִа бִаִйִгִаִа хִаִйִрִтִаִй хִүִмִүִүִсִэִэ мִиִнִиִй өִмִнִөִөִс тִэִвִрִэִэִрִэִйִ Тִа нִаִрִыִгִаִа үִнִсִьִe…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button