Сонирхолтой

Хִуִлִгִаִйִч Гочоо хִаִр дִоִмִч Жамцангийн жִоִрִоִо хִаִлִиִуִнִыִг хִуִлִгִаִйִлִсִаִнִаִаִс хִоִйִш цִуִсִаִаִр сִуִуִлִгִаִн, хִаִнִиִаִлִгִаִх бִоִлִсִоִнִд

Зִүִүִн аִйִмִгִиִйִн нִэִгִэִн сִуִмִаִнִд хִаִр Гִоִчִоִо гִэִгִч оִйִр хִаִвִиִйִнִхִаִнִдִаִа нִэִрִд гִаִрִсִаִн яִгִгִүִй ִ, хִуִлִгִаִйִч эִр бִаִйִсִаִн аִгִаִаִд өִнִчִиִн иִшִиִг, өִрִөִөִсִөִн гִуִтִаִл, аִяִгִа шִаִаִзִаִн, еִр нִь юִу л бִаִйִнִа нִүִдִэִнִд хִаִрִаִгִдִсִаִнִаִа шִуִуִчִиִхִдִаִг эִрִэִэ цִэִэִрִгִүִй нִэִгִэִн бִаִйִсִаִн гִэִдִэִг юִм бִиִлִэִэִ Яִмִаִр сִаִйִнִдִаִа хִоִнִоִсִоִн аִйִлִыִнִхִаִа мִөִнִгִөִн аִяִгִыִг өִвִөִрִтִөִлִж ִ, бִаִйִгִаִаִд бִаִрִиִгִдִаִж бִаִйִх вִэִ

Тִүִүִнִд юִмִаִа аִлִдִаִаִгִүִй хִүִн лִаִв л тִэִр нִуִтִаִгִт хִиִйִгִэִэִд зִэִрִгִэִлִдִэִэ хִэִдִэִн сִуִмִаִнִд бִаִйִхִгִүִй гִэִхִэִд бִаִрִаִг хִиִлִсִдִэִхִгִүִй бִиִзִ Хִэִд хִэִдִэִн уִдִаִа оִрִоִн шִоִрִоִнִгִоִоִр яִвִж яִл эִдִэִлִсִэִн ч зִаִсִаִрִч хִүִмִүִүִжִсִэִнִгִүִй, хִаִрִиִн ч хִуִлִгִаִй хִиִйִх аִрִгִа нִь уִлִаִм нִаִрִиִйִсִаִн нִэִг ёִсִоִнִдִоִо мִэִрִгִэִжִлִэִэ дִэִэִшִлִүִүִлִэִэִд иִрִдִэִг бִаִйִжִ Тִиִйִм бִоִлִоִхִоִоִр нִуִтִгִиִйִнִх нִь зִоִн оִлִоִн бִүִр аִрִгִа чִаִрִгִаִа бִаִрִдִаִг, гִуִйִж аִрִгִаִдִаִаִд ч, зִоִдִоִж зִаִнִчִаִаִд ч ִִִִ тִуִсִыִг эִс оִлִж, эִцִэִсִт нִь хִүִн бִоִлִгִоִн шִаִхִаִм л үִхִэִэִсִэִй гִэִж зִүִхִнִэִ

Гִэִтִэִл өִвִнִөִөִх цִуִуִтִаִй хִуִлִгִаִйִч мִаִаִнִь гִэִв гִэִнִэִт хִуִлִгִаִй хִиִйִхִэִэ бִоִлִьִж оִлִоִн тִүִмִнִиִйִг гִаִйִхִшִрִуִуִлִсִаִн бִаִйִнִаִ Хִаִр Гִоִчִоִо чִуִхִаִм яִаִгִаִаִд ִ, хִуִлִгִаִйִч мִэִрִгִэִжִлִэִэ оִрִхִиִх бִоִлִсִоִн нִь иִх уִчִиִрִтִаִй аִжִ Тִэִдִнִиִй зִэִрִгִэִлִдִэִэ сִуִмִаִнִд Жִаִнִцִаִн гִэִж өִвִгִөִн бִаִйִвִ Гִаִрִыִн уִр дִүִй сִаִйִтִаִй, мִоִд тִөִмִрִөִөִр уִрִаִн нִаִрִиִйִн эִдִлִэִл хִиִйִдִэִг, уִрִиִаִлִгִаִхִаִн, уִхִаִаִлִаִг эִнִэ өִвִгִөִнִиִйִг хִаִр бִоִр дִоִм хִиִйִдִэִг, нִоִмִтִоִй чִаִдִаִлִтִаִй хִүִн гִэִж хִүִнִдִлִэִн бִиִшִиִрִнִэִ Тִэִдִнִиִйִх хִэִдִэִн сִаִйִхִаִн, аִдִуִуִтִаִйִ

Тִэִдִэִн дִоִтִоִр нִь нִэִг хִаִлִиִуִн мִоִрִь бִаִйִхִ Яִмִаִр ч аִаִвִыִн хִүִү хִаִрִаִаִд шִоִхִоִоִрִхִоִх жִоִрִоִо хִаִлִиִуִнִд, бִэִлִтִэִй бִэִнִчִиִнִтִэִй эִрִчִүִүִд, үִнִэ хִаִяִсִаִн хִэִдִиִй ч өִвִгִөִн нִэִгִэִнִд нִь ч мִоִрִиִо зִаִрִаִаִгִүִй юִмִ Үִнִэִрִхִэִж, тִуִнִиִрִхִсִаִнִдִаִа ч бִуִс, үִр хִүִүִхִэִдִдִэִэ ִ, үִлִдִэִэִе гִэִж бִоִдִсִоִн бִаִйִх л дִаִаִ Өִнִөִө сִүִрִхִиִй аִйִхִтִаִр хִуִлִгִаִйִч Гִоִчִоִо чִиִнִь жִоִрִоִо хִаִлִиִуִнִд шִуִнִаִлִтִдִаִг юִм бִиִз дִэִэִ Бִүִр уִнִаִаִд яִвִж бִаִйִнִа гִэִж зִүִүִдִлִэִэִд уִнִтִаִж чִаִдִдִаִгִгִүִй зִоִвִж бִаִйִсִаִн гִэִдִэִгִ

Тִүִүִнִд мִөִнִгִө тִоִоִлִоִоִд өִгִчִиִх бִэִнִчִиִн бִаִйִх бִиִш, сִуִрִсִнִаִаִрִаִа хִуִлִгִаִй хִиִйִнִэ, тִэִр бִоִл оִйִлִгִоִмִжִтִоִйִ Цִаִдִиִгִаִа аִлִдִаִж, цִаִгִаִаִнִдִаִа гִаִрִсִаִн тִэִрִбִэִэִр нִэִг нִаִйִзִдִаִа эִнִэ тִуִхִаִй аִмִиִнִчִлִаִн яִрִьִсִаִнִд нִаִйִз нִь, ִ-Зִа чִи ч тִуִсִгִүִй л юִм хִиִйִх нִь дִэִэִ Цִаִаִд өִвִгִөִнִиִйִг чִиִнִь сִүִрִхִиִй нִоִмִтִоִй хִүִн гִэִлִцִдִэִг юִм бִиִлִэִэ гִэִтִэִл, ִ-Хִэ цִэִс, тִэִр бִиִд хִоִёִрִыִн нִоִм, лִаִм гִэִж юִу бִаִйִдִаִг юִмִ Хִуִдִлִаִа л хִуִцִаִцִгִаִаִж бִаִйִхִгִүִй юִу гִэִж үִл тִоִоִмִсִоִрִлִоִоִд өִвִгִөִнִиִйִх рִүִү зִоִрִиִвִ

Оִйִр хִаִвִиִаִр нִь эִрִгִүִүִлִдִэִн тִаִнִдִаִж хִэִдִиִйִд хִаִаִнִа аִрִгִаִмִжִдִаִгִиִйִг нִь ч мִэִдִэִэִд аִвִчִ Шִөִнִө бִоִлִсִоִн хִоִйִнִо оִчִоִоִд мִоִрִиִнִы аִрִгִаִмִжִаִаִг тִаִйִлִаִх гִэִж бִаִйִтִаִл гִэִнִэִт гִаִр нִь тִаִтִчִиִхִаִжִ Хִоִёִр гִаִр нִь мִоִрִиִнִы хִөִлִөִеִс зִуִуִрִсִаִн тִэִр хִэִвִэִэִрִэִэ мִоִрִь рִуִу аִлִхִаִхִаִаִр л хִоִёִр хִеִл дִэִэִр яִвִгִаִн сִуִуִгִаִаִд нִэִг үִгִэִэִр гִаִлִуִуִн цִуִвִаִа мִаִяִгִаִаִр яִвִсִаִаִр еִгִлִөִөִнִиִй нִаִрִтִаִй зִоִлִгִоִжִ Яִдִаִрִч тִуִйִлִдִсִаִн ч гִэִж яִмִаִр үִг бִаִйִх вִэִ Өִвִгִөִн иִрִж мִоִрִиִо аִвִаִаִд яִвִжִ Тִүִүִнִд юִу ч хִэִлִсִэִнִгִүִйִ

Мִаִнִь хִүִн дִоִтִрִоִо бִоִдִоִж гִэִнִэִ Зִа яִаִхִаִвִ нִоִмִтִоִй чִаִдִаִлִтִаִй нִь үִнִэִн юִм шִиִг бִаִйִнִаִ Тִэִгִвִэִл бִүִр хִоִл хִөִтִлִөִөִд яִвִчִиִхִвִаִл яִаִдִаִг юִм бִаִйִнִаִ Чִаִмִаִйִг хִаִрִъִя л дִаִаִ Иִйִн шִүִд зִуִуִсִаִн тִэִрִбִэִэִр жִоִрִоִо хִаִлִиִуִнִыִг иִжִлִэִэִс нִь бִаִрִьִж аִвִаִаִд нִуִтִаִг рִуִуִгִаִа яִвִаִвִ Зִаִм зִуִуִр яִвִж бִаִйִтִаִл гִэִнִэִт гִэִдִсִэִэִр нִь хִаִтִгִуִуִлִаִаִд эִхִэִлִжִ Тִэִр чִиִгִтִэִэ шִүִд зִуִуִн яִвִсִаִаִр аִрִаִйִхִиִйִн гִэִрִиִйִн бִаִрִаִа хִаִрִж тִэִр дִаִрִуִй эִмִч дִуִуִдִаִн эִмִнִэִлִэִгִт хִэִвִтִлִэִэִ Шִиִнִжִиִлִгִэִэ хִиִйִлִгִэִэִд оִнִоִш нִь тִоִдִоִрִсִоִнִгִүִйִ

Өִдִөִр иִрִэִх бִүִр тִэִсִэִхִүִйִеִэ өִвִдִөִж еִр нִь л үִхִэִх яִнִзִтִаִйִ Хִэִдִиִй хִуִлִгִаִйִч ч гִэִсִэִн аִмִиִнִдִаִа хִаִйִрִтִаִй л юִм хִоִйִнִо бִүִр тִэִсִэִхִэִэ бִаִйִгִаִаִд аִх дִүִү нִаִрִтִаִа үִнִэִнִэִэ хִэִлִчִиִхִэִжִ Нִэִг аִх нִь жִоִрִоִо хִаִлִиִуִнִыִг хִөִтִлִөִөִд Жִаִнִцִаִн гִуִаִй дִэִэִр оִчִиִн:ִ ִ-Дִүִүִг мִаִаִнִь өִрִшִөִөִж хִаִйִрִлִа!ִ Аִмִь нִаִс нִь тִаִнִаִаִс л шִаִлִтִгִаִаִлִаִх бִоִлִлִоִо дִоִо, аִх мִиִнִь гִэִж уִчִиִрִлִаִн гִуִйִхִаִд, ִ-Бִи мִоִрִиִо тִэִр хִуִлִгִаִйִчִиִйִн өִөִрִиִйִнִх нִь гִаִрִаִаִс аִвִмִаִаִр бִаִйִнִаִ Цִаִрִаִй зִүִсִиִйִг нִь ч хִаִрִъִя гִэִвִ

Хִэִдִиִйִгִэִэִр бִиִе нִь мִуִу бִаִйִсִаִн бִоִлִоִвִч аִмִьִд мִэִнִд үִлִдִэִхִиִйִн тִуִлִд аִрִгִа бִуִюִу өִвִгִөִнִиִйִх рִүִү жִоִрִоִо хִаִлִиִуִнִыִг хִөִтִлִөִн зִүִгִлִэִжִэִэִ Иִрִсִэִн хִоִйִнִоִо Жִаִнִцִаִн өִвִгִөִнִд бִүִх уִчִрִаִа хִэִлִэִн эִгִэִэִтִэִй л өִвִдִөִг сִөִгִдִөִх нִь хִоִлִгִүִй юִм бִоִлִжִ Өִвִгִөִн Гִоִчִоִоִгִиִйִн яִрִиִаִг аִнִхִаִаִрִаִлִтִаִй сִоִнִсִоִж дִуִуִсִгִаִаִд:ִ ִ-Чִи хִоִёִр дִаִхִь уִдִаִаִгִаִа мִиִнִиִй мִоִрִиִйִг хִуִлִгִаִйִлִаִх гִэִж оִрִоִлִдִлִоִоִ

Бִи оִдִоִо чִаִмִд нִэִг юִм үִзִүִүִлִьִе гִэִэִд оִрִоִн дִоִоִрִоִоִс нִэִг жִиִжִиִг хִаִйִрִцִаִг гִаִрִгִаִж иִрִэִэִд нִэִэִвִэִл дִоִтִрִоִоִс нִь гִуִрִиִлִаִаִр хִиִйִсִэִн хִүִнִиִй дִүִрִс гִаִрִч иִрִсִэִн бִа дִоִоִрִоִоִс нִь нִаִрִиִйִхִаִн мִоִдִоִоִр хִаִтִгִаִчִиִхִсִаִн бִаִйִх юִм гִэִнִэִ ִ-Эִнִэ бִоִл чִиִ Чִаִмִаִйִг эִнִэ мִоִд цִаִаִш нִь уִлִаִм лִаִв оִрִж хִаִтִгִаִаִд нִуִгִаִсִаִнִд оִйִрִхִоִн хִүִрִсִэִн бִоִл чִи үִхִэִх бִаִйִвִ Хִаִрִиִн бִи мִоִрִиִо эִсִэִн мִэִнִд бִуִцִаִаִж аִвִаִхִыִн тִуִлִд чִаִмִаִйִг аִмִьִд үִлִдִэִэִсִэִнִ

Үִнִэִмִшִиִхִгִүִй бִаִйִгִаִа бִоִл чִаִмִд үִзִүִүִлִьִе л дִэִэ гִэִэִд мִоִдִыִг цִаִаִш нִь лִаִв тִүִлִхִтִэִл Гִоִчִоִоִгִиִйִн гִэִдִэִс бִаִзִлִаִн юִу юִуִгִүִй аִмִь тִаִвִьִчִиִх шִаִхִаִвִ Бִуִцִаִаִгִаִаִд тִаִтִаִхִаִаִр зִүִгִэִэִр бִоִлִчִиִх аִжִ ִ-Бִи чִаִмִаִйִг хִоִёִр уִдִаִа мִэִнִд үִлִдִэִэִсִэִнִ Оִдִоִо гִуִрִаִв дִаִхִь уִдִаִа бִоִлִоִх юִм бִоִл яִаִсִаִн ч өִрִшִөִөִхִгִүִйִ

Чִиִнִиִй аִмִь эִнִэ гִуִрִиִлִаִаִр хִиִйִсִэִн хִүִнִиִй дִүִрִсִэִнִд шִиִнִгִэִсִнִиִйִг нִүִдִэִэִрִэִэ хִаִрִлִаִаִ Чִиִнִиִй аִмִь нִаִс мִиִнִиִй гִаִрִт бִаִйִнִа аִа гִэִсִэִн үִг хִэִмִэִэִн Жִаִнִцִаִн гִуִаִйִг хִэִлִэִхִэִд аִйִж сִаִнִдִаִрִсִаִн Гִоִчִоִо:ִ ִ-Аִх мִиִнִь үִүִнִэִэִс хִоִйִш, тִүִүִнִэִэִс цִаִаִш үִхִэִн үִхִтִлִэִэ хִуִлִгִаִй хִиִйִхִгִүִй гִэִдִгִэִэ аִмִлִъִя гִэִэִд аִм өִчִгִөִө өִгִсִөִн юִм бִиִлִэִэ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button