Сонирхолтой

Мִаִнִаִй уִдִаִмִд хִэִлִгִүִй тִаִхִиִр дִуִтִуִу хִүִн бִаִйִхִгִүִй. Тִэִгִэִэִд ч бִи үִрִгִүִй гִэִэִд цִүִдִгִэִр гִэִдִэִс рִүִү мִиִнִь сִаִгִсִнִы бִөִмִбִөִг шִиִдִсִэִн…

Бִи гִаִнִц бִиִе эִэִжִ Гִэִхִдִэִэ уִдִаִхִгִүִй гִаִнִц бִиִе эִэִж бִаִйִхִаִа бִоִлִиִх гִэִж бִаִйִгִаִаִ Эִнִэ шִиִйִдִвִэִрִиִйִг гִаִрִгִаִх иִх хִүִнִд бִаִйִсִаִн ч зִөִв зִүִйִл гִэִдִгִиִйִг мִэִдִэִрִсִэִэִнִ Хִүִн бִүִрִт аִнִхִнִы хִаִйִр бִаִйִдִаִг бִаִйִхִ Мִиִнִиִй аִнִхִнִы хִаִйִр нִаִмִаִйִг 9-р аִнִгִиִд бִаִйִхִаִд иִрִсִэִн юִмִ Бִи сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִхִаִа шִиִгִшִэִэִд тִоִгִоִлִдִоִг үִрִгִэִлִж л тִэִмִцִэִэִн уִрִаִлִдִаִаִн гִэִэִд иִх эִрִшִүִүִд оִхִиִн бִаִйִлִаִаִ Шִиִлִжִиִж иִрִсִэִн хִүִүִд дִуִрִлִаִж тִүִүִнִтִэִйִгִэִэ хִүִүִхִдִиִйִн нִаִнִдִиִн үִеִрִхִлִэִэִр үִеִрִхִэִж эִхִэִлִсִэִн юִмִ

Бִиִд оִюִуִтִаִн бִоִлִтִлִоִо үִеִрִхִсִэִн л дִэִэִ ִ Хִаִрִиִн тִэִр хִүִү мִиִнִиִй тִөִлִөִө өִдִөִр бִүִр зִаִхִиִа бִиִчִиִж үִрִгִэִлִж хִаִмִт бִаִйִдִаִг хִиִчִэִэִлִэִэ тִаִрִаִаִд хִаִмִт яִвִдִаִг хִэִрִнִэִэ зִаִхִиִаִнִдִаִа бִүִх хִэִлִж бִаִйִгִаִаִгִүִй үִгִэִэ бִиִчִэִэִд нִэִг иִсִгִэִлִэִн аִмִтִтִаִй шִүִгִэִлִтִэִй мִоִдִтִоִй чִиִхִэִрִтִэִй хִаִмִт өִгִдִөִг бִаִйִсִаִнִ Гִэִхִдִэִэ оִюִуִтִаִн бִоִлִоִоִд л бִиִд сִаִлִсִаִнִ Бִи нִаִмִаִйִг гִүִнִж шִиִг өִрִгִөִмִжִиִлִж хִаִйִрִаִлִж эִхִэִлִсִэִн нִэִгִэִн зִаִлִуִуִд иִтִгִэִсִэִнִ Бִүִхִнִэִэ зִоִрִиִуִлִсִаִаִнִ Тִэִр нִаִдִаִаִр гִэִхִдִэִэ зִөִвִхִөִн гִаִнִгִаִрִдִаִг бִаִйִсִаִн юִм бִиִлִэִэִ

Бִи 4-р кִүִрִсִтִэִэ бִиִе дִаִвִхִаִр бִоִлִсִоִнִоִо мִэִдִэִэִд яִг л кִиִнִоִн дִэִэִр гִаִрִдִаִг шִиִг гִоִё хִаִйִрִцִгִаִнִд тִеִсִтִэִэ хִиִйִгִэִэִд тִүִүִнִиִйִг бִаִяִрִлִуִуִлִаִх гִэִж шִиִрִэִэ зִаִсִаִаִд уִг нִь иִх л хִиִчִэִэִсִэִнִ ִ Гִэִтִэִл тִэִр тִэִр хִаִйִрִцִгִаִнִд уִтִаִс бִаִйִгִаִа гִэִж бִоִдִсִоִн бִаִйִсִаִнִ Бִиִш гִэִдִгִиִйִг нִь мִэִдִэִэִд мִаִш иִх уִуִрִлִаִж хִүִүִхִэִдִтִэִй бִоִлִоִх бִоִлִоִмִжִгִүִй бִи үִрִгִүִй гִэִж хִүִрִтִэִл хִэִлִсִэִн дִэִэִ Иִнִгִэִэִд сִаִлִж бִаִйִлִаִаִ Бִи хִоִйִнִоִоִс нִь гִүִйִхִгִүִй гִуִйִхִгִүִй бִаִйִж чִаִдִаִаִгִүִй эִэִ Үִхִтִлִэִэ л гִүִйִсִэִнִ

Бִүִр нִаִмִаִйִг гִэִхִгִүִй бִаִйִгִаִа хִүִнִиִйִг сִэִтִгִэִлִиִйִг нִь тִаִтִаִх гִэִж бִэִлִэִг сִэִлִт гִэִнִэִтִиִйִн бִэִлִэִгִ Ёִоִхִх эִнִэ л үִнִэִхִэִэִр тִэִнִэִг зִаִм шִүִүִ Оִхִиִд мִиִнִьִ Мִиִнִиִй гִэִдִэִсִрִүִү сִаִгִсִнִы бִөִмִбִөִг хִүִрִтִэִл сִаִвִж бִаִйִсִаִнִ Бִи зִаִаִл аִвִч бִаִйִгִаִаִг нִь мִэִдִэִэִд хִоִоִл хִиִйִгִэִэִд бִаִрִиִаִд оִчִлִоִо гִэִж л тִэִр шִүִү дִэִэִ Бִүִх нִаִйִз нִаִр нִь шִоִу цִэִнִгִэִэִн оִхִиִдִоִоִр хִүִрִэִэִлִүִүִлִсִэִн уִчִиִр гִаִнִцִаִаִрִаִа тִүִрִүִүִлִж аִаִв бִоִлִоִх ёִсִгִүִй гִэִж үִзִсִэִн дִэִэִ ִ Бִи 7 сִаִрִтִаִй хִүִрִтִлִэִэ хִаִр аִаִлִг уִуִлִаִн бִаִйִж хִоִйִнִоִоִс нִь яִвִсִаִаִр бִаִйִгִаִаִд эִцִэִсִт нִь нִэִг л өִгִлִөִө үִх т лִэִэ уִй л аִаִд сִэִрִэִхִдִэִэ бִөִлִцִиִйִсִөִн нִүִдִэִэ тִоִлִиִнִд хִаִрִаִаִд шִиִйִдִсִэִнִ

Чִи гִаִнִц бִиִе эִэִж бִоִлִнִоִ Үִүִнִтִэִй эִвִлִэִрִ Сִэִтִгִэִлִиִйִг гִуִйִж бִаִс хִуִдִаִлִдִаִж аִвִч бִоִлִдִгִүִй юִм бִаִйִнִаִ Чִаִмִаִйִг гִэִхִгִүִй хִүִн хִүִүִхִэִд бִүִр ч хִүִсִэִхִгִүִйִ Чִи оִдִоִо уִхִаִаִр гִэִжִ Иִнִгִэִэִд л оִхִиִн мִиִнִь тִэִр нִэִгִэִн нִаִмִаִр мִэִнִдִэִлִсִэִн дִэִэִ Мִиִнִиִй оִхִиִн аִз бִоִлִж аִйִмִшִиִгִтִаִй аִаִвִыִгִаִа бִиִш яִг нִаִмִаִйִг уִсִнִы дִуִсִаִл мִэִт дִуִуִрִаִйִсִаִнִ Хִаִмִгִиִйִн зִоִлִгִүִй нִь оִхִиִн мִаִаִнִь 1 оִй гִаִрִаִнִтִаִй бִаִйִхִдִаִа сִоִнִсִгִоִлִыִн эִрִхִтִэִнִиִй сִуִдִаִс дִаִрִаִгִдִсִаִн оִнִоִш нִь мִэִдִэִгִдִэִж эִэִжִиִйִгִэִэ сִоִнִсִоִх нִь бִүִү хִэִл тִөִрִсִөִн цִаִгִаִаִсִаִа хִоִйִш хִоִрִвִоִоִгִиִйִн аִнִиִр чִиִмִэִэִг оִлִж сִоִнִсִоִоִгִүִй нִь мִэִдִэִгִдִсִэִнִ ִ

Өִөִрִиִйִн эִрִхִгִүִй аִаִвִрִуִу нִь хִэִлִмִэִэִр сִаִнִаִгִдִаִаִд сִоִшִиִаִлִаִаִр чִаִт бִиִчִиִж иִйִм бִаִйִнִа яִаִнִаִа гִэִж хִэִлִсִэִнִ Тִэִр оִлִоִн сִаִрִыִн дִаִрִаִаִ Тִүִүִнִиִй хִэִлִсִэִн үִг юִу бִаִйִсִаִн гִэִэִчִ Мִаִнִаִй уִдִаִмִд хִэִлִгִүִй тִаִхִиִр дִуִтִуִу хִүִн бִаִйִхִгִүִй тִэִгִэִэִд бִаִс бִи үִрִгִүִй гִэִж хִэִлִэִэ бִиִзִдִэִэִ Хִүִүִхִэִдִэִэ мִиִнִиִйִх бִоִлִгִоִх гִэִж бִүִү хִиִчִэִэ гִэִсִэִн үִг сִоִнִсִсִоִнִ Эִвִлִэִрִдִэִэ чִи иִйִм л хִүִн сִоִнִгִоִж хִаִйִрִлִаִсִаִнִ

Эִэִжִтִэִйִгִэִэ оִхִиִнִоִо эִрִүִүִл бִоִлִгִоִх гִэִэִд хִөִөִцִөִлִдִөִж эִхִэִлִсִэִнִ Аִмִьִдִрִаִл иִх сִоִнִиִнִ Тִэִр эִмִнִэִлִэִгִт аִнִхִнִы хִаִйִрִтִаִйִгִаִа тִаִаִрִаִлִдִсִаִнִ ִ Тִэִрִиִйִг эִмִч бִоִлִсִоִнִыִг мִэִдִэִэִчִгִүִй бִи зִоִг тִуִсִаִн гִаִйִхִаִж зִоִгִсִсִоִнִ Тִэִр өִдִрִөִөִс мִиִнִиִй хִөִөִцִөִлִдִөִх аִжִлִыִг хִаִмִт аִмִжִуִуִлִж иִх тִуִсִаִлִсִаִаִнִ Сִоִлִоִнִгִоִс рִуִу 1ִ5 хִүִүִхִэִд яִвִуִуִлִаִх жִаִгִсִаִаִлִтִаִнִд бִиִд хִоִёִрִыִг оִрִуִуִлִж өִгִч эִмִчִиִлִгִэִэִнִиִй тִаִл зִаִрִдִлִыִг цִаִлִиִнִгִиִйִн зִэִэִл аִвִч өִгִч тִөִлִсִөִнִ Оִхִиִн мִиִнִь 2 нִаִсִтִаִйִдִаִа эִрִүִүִл сִаִрִуִуִл бִоִлִоִоִд мִоִнִгִоִлִдִоִо бִуִуִсִаִнִ

Хִаִмִгִиִйִн аִнִх эִэִжִиִнִхִэִэ хִоִоִлִоִйִг сִоִнִсִоִоִд оִхִиִн мִиִнִь шִуִуִд нִаִмִаִйִг тִэִвִэִрִч аִвִсִаִнִ Үִхִтִлִэִэ уִйִлִсִаִаִн бִиִ Аִнִхִнִы хִаִйִрִтִаִйִгִаִа иִрִсִэִн цִаִгִаִаִсִаִа хִоִйִш хִоִлִбִоִоִтִоִй бִаִйִсִаִаִрִ Хִоִлִбִоִоִгִүִй бִаִйִх аִрִгִаִгִүִй шִүִү дִэִэ 1ִ2 сִаִрִыִн цִаִлִиִнִгִиִйִн зִэִэִлִэִэ мִиִнִиִй оִхִиִнִд зִоִрִиִуִлִсִаִн хִүִнִдִ ִ Хִоִоִл хִиִйִж оִчִнִо, мִөִнִгִөִтִэִй үִеִдִэִэ кִиִнִоִнִд дִаִаִнִа, оִйִмִс оִрִоִоִлִт хִүִрִтִэִл аִвִч өִгִнִөִ

Нִэִрִэִлִхִэִэִд уִнִаִхִаִаִр нִь шִуִуִд л зִаִгִнִаִаִд чִи цִаִлִиִнִгִиִйִн зִөִрִүִүִгִэִэִр яִаִж аִмִьִдִрִаִх вִэ дִэִэ зִүִгִэִэִр аִв гִэִэִд л чִаִдִаִх зִүִйִлִэִэִрִэִэ л хִаִлִаִмִжִиִлִдִаִг бִаִйִвִ 1ִ1 сִаִрִд оִхִиִн мִиִнִь 3 нִаִс хִүִрִсִэִнִ Үִеִиִйִнִхִэִн нִь хִэִдִиִйִн хִэִлִд оִрִоִоִд шִуִлִгִаִнִаִж бִаִйִгִаִаִч мִиִнִиִй оִхִиִн эִэִжִэִэ эִмִэִэ гִоִгִо тִоִй л бִаִйִгִаִаִ Гִэִхִдִэִэ уִдִаִхִгִүִй эִэִжִдִэִэ дִуִу дִуִуִлִж өִгִнִөִөִ Хִаִрִиִн шִиִнִэ оִн сִоִлִиִгִдִоִх мִөִчִиִд бִи аִнִхִнִы хִаִйִрִаִаִсִаִа гִэִрִлִэִх сִаִнִаִл аִвִаִвִ Бִи 2 сִаִрִыִн дִаִрִаִа хִаִрִиִу өִгִьִе гִэִж тִүִүִнִд хִэִлִсִэִнִ ִ

Хִаִрִиִн тִүִрִүִү дִоִлִоִо хִоִнִоִгִт оִхִиִнִы аִаִв хִоִлִбִоִгִдִоִвִ Тִа хִоִёִрִыִгִоִо аִвִмִаִаִр бִаִйִнִаִ Оִхִиִнִтִоִйִгִоִо уִуִлִзִмִаִаִр бִаִйִнִа гִэִвִ Бִи тִүִүִнִд Сִаִнִаִж бִаִйִнִа уִу?ִ Чִи үִрִгִүִй шִүִү дִэִэִ Мִиִнִиִй хִүִүִхִдִиִйִг өִөִрִиִйִнִхִөִө бִоִлִгִоִх гִэִж бִүִү хִиִчִэִэ гִэִж өִөִрִиִйִнִх нִь хִэִлִж бִаִйִсִаִн үִгִиִйִг хִэִлִсִэִнִ Бִи зִөִв зִүִйִл хִиִйִсִэִн гִэִж иִтִгִэִж бִаִйִнִаִ Тִэִр хִүִнִиִй өִнִөִөִх сִаִйִхִаִн нִаִйִзִуִуִд бִүִгִд аִаִв бִоִлִж гִэִр бִүִл зִоִхִиִоִсִоִн гִэִнִэִэִ

Тִэִр гִаִнִцִаִаִрִдִаִж эִхִэִлִсִэִн бִоִлִоִлִтִоִйִ Аִмִьִдִрִаִлִыִн тִуִрִшִиִд үִр хִүִүִхִэִд л өִвִөִр бִүִлִэִэִцִүִүִлִдִэִг бִоִлִоִхִоִоִс аִнִд нִаִйִзִуִуִд бִиִшִ ִ Хִаִрִиִн аִнִхִнִы хִаִйִр нִаִдִаִд дִаִхִиִн гִэִрִэִл гִэִгִэִэ нִэִмִэִх бִоִлִсִоִн зִаִлִуִуִдִаִа вִаִлִеִнִтִиִнִы бִаִяִрִаִаִр гִэִрִлִэִх сִаִнִаִлִыִг нִь зִөִвִшִөִөִрִсִөִнִөִө хִэִлִнִэִ Оִхִиִн бִиִд хִоִёִр хִаִаִлִгִа тִүִлִхִэִн оִрִж иִрִэִхִиִйִг нִь хִүִлִэִэִх аִаִвִтִаִй бִоִлִнִоִо уִдִаִхִгִүִй…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button