Сонирхолтой

Нִаִйִз мִиִнִь зִуִлִбִуִуִлִдִаִг эִм өִөִр хִаִйִрִцִаִгִаִнִд хִиִйִгִэִэִд өִгִчִиִхִсִөִн бִаִйִсִаִн…

Сִаִйִн бִаִйִнִа уִуִ Бִи Еִвִрִоִпִыִн нִэִгִэִн уִлִсִаִаִс хִоִлִбִоִгִдִоִж бִаִйִнִа аִаִ Гִрִуִпִпִдִэִэ өִөִрִиִйִн тִуִуִлִж өִнִгִөִрִүִүִлִсִэִн аִмִьִдִрִаִлִыִн тִуִхִаִй зִаִхִиִдִаִл бִиִчִлִэִэִ Уִуִчִлִаִаִрִаִй, бִүִх зִүִйִлִэִэ бִиִчִсִэִн уִчִиִр зִаִхִиִдִаִл мִаִаִнִь нִиִлִэִэִн уִрִт бִоִлִчִиִхִлִоִоִ Уִрִт зִаִхִиִдִаִл бִиִчִиִж бִоִлִдִоִг үִгִүִйִг сִаִйִн мִэִдִэִхִгִүִй бִаִйִгִаִа бִоִлִоִхִоִоִр, нִиִйִтִлִэִх бִоִлִоִмִжִгִүִй бִоִл тִа эִрִгִэִэִд нִаִдִаִд хִаִрִиִу өִгִөִөִрִэִйִ Бִи нִэִрִэִэ нִуִуִцִлִаִхִыִг хִүִсִэִж бִаִйִгִаִаִ Эִнִэ Fִaִcִeִbִoִoִk хִаִяִг бִоִл мִиִнִиִй өִөִрִиִйִн жִиִнִхִэִнִэ хִаִяִг, хִуִуִрִаִмִч бִиִш эִэִ

Зִаִхִиִдִаִл мִаִаִнִь иִх уִчִрִаִаִс бִи 2 хִэִсִэִг бִоִлִгִоִн яִвִуִуִлִъִяִ Иִх уִдִаִаִн бִоִдִсִоִнִы эִцִэִсִт өִөִрִиִйִн аִмִьִдִрִаִлִыִн тִүִүִхִэִэ дִоִтִрִоִо оִнִгִоִйִтִоִл бִиִчִиִхִэִэִр шִиִйִдִлִэִэִ Бִи 2ִ9 нִаִсִтִаִйִ Жִиִрִиִйִн л нִэִгִэִн мִоִнִгִоִл эִмִэִгִтִэִйִ Хִаִрִиִн нִаִсִаִнִдִаִа бִаִйִмִгִүִй гִаִшִуִуִхִаִн аִмִьִдִрִаִл тִуִуִлִаִн өִнִгִөִрִүִүִлִсִэִн бִаִйִж мִаִгִаִдִгִүִй эִэִ Яִг хִаִаִнִаִаִс нִь хִэִрִхִэִн эִхִлִэִхִэִэ сִаִйִн мִэִдִэִхִгִүִй бִаִйִнִаִ Хִаִйִр гִэִдִэִг зִүִйִл яִг юִу вִэ?ִ гִэִж өִөִрִөִөִсִөִө аִсִуִуִсִаִаִрִ 3 үִрִэִэ аִлִдִсִаִн гִаִшִуִуִхִаִн дִуִрִсִаִмִж, хִаִнִь нִөִхִрִиִйִг мִиִнִь сִаִлִгִаִж аִвִаִаִд яִвִсִаִн эִгִчִмִэִд эִмִэִгִтִэִйִгִэִэִс аִсִуִуִх хִэִрִэִгִтִэִй юִм бִоִлִоִв уִу?ִ

Тִэִр бִиִд 2 1 бִаִйִр 1 оִрִцִнִы дִэִэִд дִоִоִд дִаִвִхִаִрִыִн аִйִлִыִн хִүִүִхִдִүִүִдִ Цִэִцִэִрִлִэִгִиִйִн 4 5 нִаִсִтִаִй бִаִйִхִаִаִсִаִа л тִүִүִнִиִйִг мִэִдִдִэִг бִаִйִсִаִн юִмִ Нִаִдִаִаִс 7 нִаִсִаִаִр аִх!ִ 2 эִэִж мִаִаִнִь 1 аִлִбִаִн бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִаִд аִжִиִлִдִаִг, аִаִв эִэִжִиִйִг аִжִиִлִтִаִй үִеִд дִүִү бִиִд 2-г хִаִаִяִа гִэִрִт хִаִрִж, цִэִцִэִрִлִэִг сִуִрִгִуִуִлִьִд хִүִрִгִэִж өִгִч аִвִдִаִг бִаִйִсִаִн бִаִйִрִнִы аִх мִаִаִнִь мִиִнִиִй аִнִхִнִы хִаִйִр, аִмִь аִмִьִдִрִаִл мִиִнִь бִаִйִсִаִаִнִ Нִаִмִаִйִг 4-р аִнִгִиִд оִрִдִоִг жִиִл тִэִр хִоִтִрִуִу оִюִуִтִаִн бִоִлִж яִвִаִаִд 7ִр аִнִгִиִд оִрִдִоִг жִиִл

Эִэִжִтִэִйִгִэִэ хִоִтִрִуִу шִиִлִжִиִн яִвִсִаִнִаִаִс хִоִйִш 4 жִиִл яִмִаִрִч сִуִрִаִг чִиִмִэִэִгִүִй бִаִйִсִаִнִ Бִи нִаִсִаִаִр оִлִоִн дִүִү бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр тִуִхִаִйִн үִеִд дִуִрִлִаִж хִаִйִрִлִаִж бִаִйִгִаִаִгִүִй л дִэִэִ 2ִ0ִ0ִ6 оִнִд оִюִуִтִаִн бִоִлִж хִоִтִоִд сִуִуִрִьִшִиִхִдִаִа 1ִ0 сִаִрִыִн цִаִс бִуִдִаִрִсִаִн өִдִөִр тִүִүִнִтִэִй гִуִдִмִаִнִд тִаִаִрִсִаִнִ Нִэִрִэִэִр мִиִнִь дִуִуִдִаִхִаִд хִэִн нִаִмִаִйִг дִуִуִдִдִаִг бִиִлִэִэ гִэִэִд эִрִгִэִж хִаִрִтִаִл тִэִр аִаִвִыִн мִиִнִь нִэִрִиִйִг хִэִлִэִэִд аִхִыִн оִхִиִн мִөִн үִүִ Т аִх нִь бִаִйִнִа аִа гִэִэִд иִнִэִэִгִэִэִд зִоִгִсִоִж бִаִйִсִаִнִ

Бִи нִүִдִэִэִр нִь л тִаִнִьִсִаִн хִэִхִэִ Цִэִмִцִиִйִсִэִн сִаִйִхִаִн өִнִдִөִр зִаִлִуִуִ Хִэִн хִэִнִиִйִхִэִэ өִөִр бִоִлִсִоִнִг гִаִйִхִаִаִсִтִаִй уִуִлִзִаִж бִаִйִвִ Бִи 1ִ0 жִиִлִдִэִэ бִаִнִдִи нִтִрִтִэִй үִеִрִхִэִж бִаִйִсִаִнִгִүִй эִэִ Бִуִсִдִаִаִс аִрִаִй өִнִдִөִр бִоִлִоִхִоִоִр тִэִмִэִэ, аִнִаִаִш гִэִх мִэִт хִоִч нִэִрִтִэִй яִвִсִаִаִр оִюִуִтִаִн бִоִлִж бִаִйִсִаִн, жִаִаִхִаִн зִоִжִиִг ч юִм шִиִг дִаִрִуִуִхִаִн оִхִиִн бִаִйִлִаִаִ Т аִх дִөִнִгִөִж оִюִуִтִаִн бִоִлִж хִоִтִоִд иִрִсִэִн нִаִмִаִйִг аִхִыִн сִэִтִгִэִлִэִэִр иִх хִаִлִаִмִжִиִлִаִаִд лִ Хִэִрִэִгִтִэִй нִоִм дִэִвִтִэִр оִлִж өִгִөִхִөִөִс өִгִсִүִүִлִэִэִд, үִрִгִэִлִж л аִгִаִаִн дִүִү гִэִнִэִ Иִх хִоִтִыִн сִоִёִлִтִоִй тִаִнִиִлִцִуִуִлִсִаִн гִэִх үִү дִэִэִ Тִэִр иִх хִаִйִр хִаִлִаִмִж хִаִаִнִаִаִс нִь гִаִрִдִаִг юִм бִоִлִоִо гִэִж бִоִдִдִоִг бִаִйִвִ

Яִг л мִиִнִиִй аִвִрִаִн хִаִмִгִаִаִлִаִгִч сִаִхִиִуִс мִэִтִ Үִеִрִхִэִл нִтִр гִэִж юִу ч мִэִдִэִхִгִүִй бִи чִиִнִь тִэִр хִүִнִд өִөִрִиִйִн эִрִхִгִүִй дִаִсִчִиִхִсִаִнִ Өִөִрִөִө аִйִлִыִн гִаִнִц хִүִү, эִмִэִгִтִэִй дִүִүִтִэִй бִоִлִоִхִыִг аִйִмִаִр иִх хִүִсִдִэִг бִаִйִсִаִн гִэִсִэִнִ Эִмִэִгִтִэִй дִүִүִтִэִй бִаִйִсִаִн бִоִл яִг л иִнִгִэִж эִрִхִлִүִүִлִнִэ дִэִэ гִэִж бִоִдִдִоִг бִоִдִлִоִоִрִоִо нִаִмִаִйִг эִрִхִлִүִүִлִдִэִг бִаִйִсִаִн гִэִж сִүִүִлִд нִь яִрִьִж бִаִйִсִаִнִ Аִхִыִн дִүִү өִлִсִөִж бִаִйִнִа уִу, аִх нִь гִоִё хִоִоִлִоִнִд оִрִуִуִлִъִя гִэִэִд эִнִд тִэִнִдִэִхִиִйִн гִоִё гִоִё гִаִзִаִр хִоִоִлִоִнִд оִрִуִуִлִаִхִаִаִс эִхִэִлִсִэִн дִэִэִ Шִиִнִэ кִиִнִо гִаִрִсִаִн бִаִйִнִа, аִгִаִа нִь дִүִүִдִэִэ бִиִлִеִт аִвִчִиִхִсִаִн нִаִйִзִтִаִйִгִаִа үִзִэִэִрִэִй гִэִнִэִ

Хִаִаִяִа өִөִрִөִө хִаִмִт үִзִэִлִцִэִнִэִ Цִаִс бִоִрִоִо оִрִсִоִн хִүִйִтִэִн өִдִөִр аִхִыִн дִүִү дִаִаִрִчִиִхִнִа, аִх нִь хִүִрִгִэִэִд өִгִьִе гִэִсִэִэִр гִэִр сִуִрִгִуִуִлִь 2-н хִоִоִрִоִнִд иִх ч яִвִсִаִаִнִ Сִүִүִлִдִэִэ аִнִгִиִйִхִаִн тִаִнִаִй жִоִлִоִоִч иִрִчִиִхִсִэִн бִаִйִнִа гִэִнִэִ Бִаִяִр ёִсִлִоִл бִүִрִэִэִр эִлִдִэִв яִнִзִыִн гִоִё гִоִё бִэִлִэִг өִгִнִө гִэִэִд лִ Уִчִиִр мִэִдִэִхִгִүִй оִюִуִтִаִн оִхִиִн тִөִрִсִөִн мִэִт аִхִдִаִа иִхִэִд эִрִхִэִлִсִэִэִнִ Үִе үִеִхִэִн мִаִнִаִй гִэִрִэִэִр зִоִчִиִлִж хִоִоִл бִуִуִдִнִа, аִаִвִтִаִй мִиִнִь хִэִдִэִн ч цִаִгִаִаִр хִаִмִаִаִгִүִй яִрִьִж сִуִуִдִаִгִсִаִнִ Мִаִнִаִйִд оִчִиִх бִоִлִоִхִоִоִрִоִо эִэִжִрִүִү мִиִнִь уִтִаִсִдִаִж хִэִлִнִэ, эִгִчִэִэ хִүִү нִь тִаִнִаִйִд оִчִиִж тִаִнִы гִаִрִыִн хִоִоִлִыִг иִдִэִж бִоִлִоִх уִу гִэִэִд лִ

Цִаִг хִуִгִаִцִаִа хִаִрִвִаִсִаִн сִуִм мִэִт өִнִгִөִрִч 2-р кִуִрִсִэִд оִрִдִоִг нִаִмִаִр тִэִр нִаִдִаִд аִлִбִаִн ёִсִоִоִр үִеִрִхִэִж бִоִлִзִоִх сִаִнִаִл тִаִвִиִвִ Аִх дִүִүִгִиִйִн ёִсִоִо бִоִлִиִоִд 2 уִуִлִаִа аִлִбִаִн ёִсִоִоִр бִоִлִзִоִж үִеִрִхִэִе, мִиִнִиִй нִаִйִз оִхִиִн бִоִлִоִоִч гִэִэִдִ Яִаִгִаִаִд гִэִхִэִэִр тִүִүִнִтִэִй аִх дִүִү яִвִсִаִн хִуִгִаִцִаִаִнִд тִүִүִнִиִй аִрִаִаִс 3 4-р тִоִгִтִоִхִгִүִй оִхִиִд хִүִүִхִнִүִүִд гִүִйִлִдִэִж бִаִйִсִаִнִг мִэִдִдִэִг бִоִлִоִхִоִоִр тִүִүִнִиִйִг зִүִгִэִэִр л тִоִгִлִоִоִм хִиִйִж нִаִмִаִйִг сִоִрִьִж бִаִйִнִа гִэִэִд иִтִгִэִэִгִүִйִ Мִаִнִаִйִх 1ִ3-т, тִүִүִнִиִй гִэִр 1ִ0-р хִоִрִоִоִлִоִлִдִ Оִрִоִйִд аִжִлִаִа тִаִрִаִаִд ёִс юִм шִиִг иִрִж уִуִлִзִаִнִа, аִаִвִтִаִй мִиִнִь нִаִйִзִлִаִж яִвִсִаִаִрִ

Мִаִнִаִй гִэִрִиִйִхִэִн тִүִүִнִиִйִг бִаִгִаִаִс нִь мִэִдִдִэִг, уִдִаִм сִуִдִаִр сִаִйִтִаִй гִэִэִд дִуִрִгִүִйִцִэִж бִаִйִгִаִаִгִүִй эִэִ Өִвִөִл 1ִ2 сִаִрִд тִүִүִнִтִэִй үִеִрִхִэִхִэִэ зִөִвִшִөִөִрִч аִлִбִаִн ёִсִоִоִр бִоִлִзִоִж эִхִэִлִсִэִнִ Бִүִх зִүִйִл үִлִгִэִрִиִйִн мִэִтִ Мִиִнִиִй аִнִхִнִы үִеִрִхִэִл, аִнִхִнִы хִаִйִр, аִнִхִнִы үִнִсִэִлִт, аִнִхִнִы аִмִьִдִрִаִл гִэִэִд бִүִх зִүִйִл гִаִнִцִхִаִн эִзִэִнִтִэִйִ 2ִ0ִ0ִ8 оִнִы өִвִөִл тִүִүִнִиִй эִэִж бִуִрִхִаִн бִоִлִж бִиִд 2 сִүִйִн бִөִгִж сִоִлִиִлִцִоִж хִаִмִт аִмִьִдִаִрִч эִхִлִэִвִ Бִүִх зִүִйִл үִлִгִэִрִиִйִн мִэִт хִэִвִэִэִрִэִэִ 1ִ0 жִиִлִэִэִсִэִэ нִаִйִзִлִаִсִаִн нִаִйִз оִхִиִн мִаִаִнִь хִоִтִоִд бִаִйִх гִаִзִаִрִгִүִй гִэִсִэִэִр бִи өִрִөִвִдִөִөִд гִэִрִтִэִэ бִаִйִлִгִаִсִаִн нִь мִиִнִиִй хִаִмִгִиִйִн тִоִм аִлִдִаִа бִаִйִсִаִн юִм бִаִйִнִа лִэִэִ

Оִдִоִо эִрִгִэִэִд бִоִдִоִхִоִдִ Нִөִхִөִр мִаִаִнִь аִжִлִаִа хִиִйִсִэִэִр, нִаִйִз оִхִиִн бִиִд 2 тִуִс тִуִсִыִн хִиִчִэִэִлִдִэִэ гִүִйִгִэִэִд лִ Аִмִьִдִрִаִл үִрִгִэִжִиִлִсִэִэִрִ Бִи нִаִйִз оִхִиִнִыִгִоִо мִаִнִаִй хִүִнִд тִаִлִтִаִй юִм бִаִйִнִа гִэִдִгִиִйִг хִэִд хִэִдִэִн уִдִаִа аִнִзִаִаִрִч бִаִйִсִаִн л дִаִаִ Гִэִхִдִэִэ юִм бִоִдִоִоִгִүִй эִэִ Тִаִнִаִй хִүִн шִиִг зִаִлִуִу тִаִаִлִаִгִдִдִаִг нִтִр гִэִж яִрִиִнִаִ Нִаִйִзִуִуִдִаִаִс нִь гִаִйִгִүִй зִаִлִуִу бִаִйִвִаִл тִаִнִиִлִцִуִуִлִаִаִд өִгִөִөִч нִтִр гִэִдִэִг бִаִйִсִаִн чִ Бִи иִх тִэִнִэִгִ Еִрִдִөִө аִч хִоִлִбִоִгִдִоִл өִгִч бִаִйִгִаִаִгִүִйִ 2ִ0ִ0ִ8 оִнִы хִаִвִаִр бִи 3 сִаִрִтִаִй жִиִрִэִмִсִэִн гִэִдִгִэִэ мִэִдִэִвִ Бִүִх хִүִн бִаִяִрִлִаִсִаִнִ Аִаִв эִэִж мִаִаִнִь өִвִөִө эִмִэִэ бִоִлִнִо гִэִэִдִ

Мִаִнִаִй хִүִн эִэִж мִиִнִь хִүִүִдִэִэ иִрִлִэִэ гִэִэִдִ Үִгִэִэִр иִлִэִрִхִиִйִлִэִмִгִүִйִ Тִэִдִнִиִй гִэִрִиִйִхִэִн нִаִдִаִд иִх сִаִйִн, хִүִүִхִдִэִэִрִэִэ Т-д иִрִсִэִн гִэִэִдִ Нִаִмִаִйִг бִаִрִаִг тִөִрִсִөִн цִаִгִаִаִс мִиִнִь мִэִдִдִэִг бִаִйִсִаִн гִэִсִэִн хִэִхִэ, тִүִүִнִиִй аִаִв эִэִжִиִйִн аִх эִгִч дִүִү нִаִр нִьִ Шִаִлִгִаִлִт шִүִүִлִэִг гִэִэִд аִчִаִаִлִаִл нִэִмִэִгִдִэִж үִе үִе тִоִнִуִс өִгִч 2 3 эִм уִуִх шִаִаִрִдִлִаִгִаִтִаִй бִоִлִсִоִн юִмִ Тִэִр нִэִг өִгִлִөִө эִэִлִжִиִт эִмִэִэ уִуִх үִеִэִр мִаִнִаִй нִаִйִз оִхִиִн нִаִдִаִд эִнִэ тִоִнִуִсִаִнִд сִаִйִн гִэִнִэ, дִаִвִхִаִрִлִаִж уִуִдִаִг гִэִсִэִн гִэִэִд 4 эִм өִгִсִөִн юִмִ Тִоִнִуִс иִхִтִэִй бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр тִуִсִлִаִаִд нִэִмִэִр бִоִлִоִх бִаִйִх гִэִэִд хִэִлִсִэִнִэִэִр нִь уִуִчִиִхִаִаִд хִиִчִэִэִлִдִэִэ яִвִсִаִнִ

Уִуִгִаִаִд 1 ч цִаִг бִоִлִоִоִгִүִй эִэִ Хִэִвִлִиִйִгִэִэִр аִйִмִшִиִгִтִаִй өִвִдִөִөִд бִаִйִж сִуִуִхִыִн аִрִгִаִгִүִйִ Дִоִоִшִоִо шִиִнִгִэִн гִаִрִаִаִд сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִхִаִа 0ִ0-д оִрִоִоִд хִаִрִтִаִл дִоִтִуִуִр хִуִвִцִаִс бִиִтִүִү цִуִсִ Тִүִрִгִэִн дִуִуִдִаִаִд эִмִнִэִлִэִг яִвִсִаִнִ Дִаִаִнִч бִүִх зִүִйִл оִрִоִйִтִсִоִн бִаִйִсִаִаִнִ Нִаִйִз мִаִаִнִь нִаִдִаִд тִоִнִуִсִнִы бִуִс үִр зִуִлִбִуִуִлִдִаִг эִмִиִйִг өִөִр хִаִйִрִцִаִгִаִнִд хִиִйִгִэִэִд өִгִсִөִн бִаִйִсִаִнִг бִи яִаִж мִэִдִэִх бִиִлִэִэ дִэִэִ Тִэִгִэִэִд л мִиִнִиִй 4 сִаִр хִүִрִч бִаִйִсִаִн үִр мִиִнִь аִаִв эִэִжִиִйִгִэִэ оִрִхִиִоִд яִвִчִиִхִсִаִнִ

Эִмִнִэִлִэִгִт 7 хִоִнִоִг хִэִвִтִэִэִд гִэִрִтִэִэ гִаִрִтִаִл нִаִйִз оִхִиִн мִаִаִнִь нִаִдִаִд эִм өִгִсִөִн өִдִрִөִө мִаִнִаִйִхִаִаִс нִүִүִгִэִэִд яִвִсִаִн, нִаִмִаִйִг эִмִнִэִлִэִгִт ч эִрִгִэִж оִчִиִоִгִүִйִ Сִүִүִлִд нִь мִаִнִаִй аִаִв эִэִж тִэִдִнִиִй гִэִрִиִйִхִэִнִтִэִй хִоִлִбִоִгִдִоִж жִаִаִхִаִн ч бִоִлִтִуִгִаִй аִрִгִа хִэִмִжִэִэ аִвִсִаִн ч, үִрִиִйִн мִиִнִь аִмִьִтִаִй яִаִж тִэִнִцִэִх бִиִлִэִэִ Яִг л тִэִнִгִэִр гִаִзִаִр хִөִмִөִрִчִиִхִсִөִн мִэִтִ Бִүִх зִүִйִл уִтִгִаִгִүִйִ Мִаִнִаִй хִүִн нִаִмִаִйִг хִүִүִхִдִэִэ хִүִсִэִэִгִүִй, тִэִгִэִэִд эִм уִуִсִаִн гִэִж бִүִрִэִн иִтִгִэִсִэִнִ

Яִаִгִаִаִд гִэִхִэִэִр мִаִнִаִй аִаִв эִэִж нִаִмִаִйִг сִуִрִгִуִуִлִиִа тִөִгִсִөִхִөִөִр гִаִдִаִгִшִаִа яִвִж сִуִрִаִаִд иִрִвִэִл зִүִгִэִэִр нִтִр гִэִэִд сִаִнִаִл тִаִвִьִж бִаִйִсִаִнִд иִх эִмִзִэִгִэִэִр хִүִлִэִэִж аִвִч бִаִйִсִаִн юִмִ Бִиִдִэִнִд бִүִх зִүִйִл бִаִйִнִа, оִдִоִо чִи бִиִд 2-т үִр хִүִүִхִэִд хִэִрִэִгִтִэִй гִэִж л яִрִьִдִаִг бִаִйִсִаִн юִм л дִаִаִ Үִнִэִнִдִэִэ бִиִд 2-н аִмִьִдִрִаִлִд тִүִүִнִиִй оִлִоִн жִиִлִиִйִн хִөִдִөִлִмִөִрִиִйִн үִр шִиִм, Аִаִв Эִэִжִиִйִн мִиִнִь тִуִс дִэִмִэִэִр дִуִтִуִу зִүִйִл бִаִйִгִаִаִгִүִйִ Дִуִтִуִу нִь гִаִнִцִхִаִн үִр хִүִүִхִэִдִ Мִаִнִаִй нִаִйִз оִхִиִн нִаִйִз зִаִлִуִуִд мִаִаִнִь Б гִаִдִаִгִшִаִа сִуִрִгִуִуִлִьִд яִвִаִх гִэִэִд эִм уִуִсִаִн, иִтִгִэִхִгִүִй бִоִл хִаִйִрִцִаִг сִаִв нִь эִнִэ бִаִйִнִа гִэִэִд эִмִнִиִй хִаִйִрִцִаִг сִаִвִыִг үִзִүִүִлִсִэִн юִм бִиִлִэִэִ

Өִөִрִөִөִсִөִө иִлִүִү иִтִгִэִж яִвִсִаִн нִаִйִз мִаִаִнִь нִаִдִаִд яִаִгִаִаִд тִиִйִм зִаִн гִаִрִгִаִх бִоִлִсִоִн шִаִлִтִгִаִаִн, еִрִдִөִө л бִиִд 2-н бִэִлִэִн аִмִьִдִрִаִл бִаִйִсִаִн юִм бִоִлִоִв уִу гִэִж бִоִдִдִоִг юִмִ Хִоִоִл уִнִд гִэִэִд бִүִх зִүִйִлִэִэ нִөִхִөִр бִиִд 2 өִөִрִсִдִөִө зִоִхִиִцִуִуִлִдִаִг, мִаִнִаִйִд бִаִйִсִаִн хִуִгִаִцִаִаִнִд 1 тִөִгִрִөִг ч тִүִүִнִэִэִс гִаִрִгִуִуִлִж бִаִйִгִаִаִгִүִйִ Мִаִнִаִй хִүִн аִр х и уִуִх нִь иִхִсִэִж, бִаִрִаִг оִрִоִй бִүִр л Эִхִоִнִы зִуִрִаִг бִаִрִиִаִд уִйִлִнִаִ Бִи ч бִаִйִнִгִыִн уִйִлִаִаִсִтִаִйִ 2 уִуִлִаִа яִрִиִлִцִаִаִд аִхִиִн жִиִрִэִмִсִэִн бִоִлִоִхִыִг хִүִсִсִэִн ч, тִэִр хִүִсִэִэִгִүִйִ Аִлִгִаִн дִэִэִрִэִэ бִөִмִбִөִрִүִүִлִж мִиִнִиִй тִөִлִөִө аִмִьִдִаִрִч бִаִйִсִаִн мִиִнִиִй хִаִйִрִт өִдִөִр иִрִэִх тִуִсִаִм хִүִйִтִэִрִч, цִэִвִдִэִг бִоִлִсִоִоִрִ

Сִүִүִлִдִэִэ бִи тִүִүִнִиִйִг еִрִөִөִсִөִө тִаִнִиִхִаִа бִаִйִсִаִнִ Хִаִмִт бִаִйִсִаִн хִуִгִаִцִаִаִнִд бִиִд тִуִс тִуִсִдִаִа өִрִөִөִнִд аִмִьִдִаִрִч, яִг л тִаִнִиִхִгִүִй хִүִмִүִүִс мִэִтִ Бִи яִрִиִлִцִаִх гִэִж бִаִрִаִг 1ִ0ִ0 уִдִаִа оִрִоִлִдִсִоִн ч эִм уִуִдִаִг тִэִнִэִг эִмִэִгִтִэִйִтִэִй яִрִиִлִцִмִаִаִрִгִүִй бִаִйִнִа гִэִэִд л өִрִөִөִнִиִй хִаִаִлִгִаִа тִаִс хִиִйִтִэִл хִаִаִгִаִаִд тִүִгִжִчִиִхִнִэִ Аִр х и дִаִрִс уִуִгִаִаִд хִоִнִуִуִтִаִаִр аִлִгִа бִоִлִчִиִхִнִоִ Эִрִэִгִтִэִй хִүִн нִэִг тִэִнִэִг бִоִлִоִхִоִоִрִоִо үִнִэִхִэִэִр тִэִнִэִг бִоִлִдִоִг юִм бִаִйִнִа гִэִсִэִн дִүִгִнִэִлִтִэִнִд хִүִрִсִэִэִн бִиִ

Шִиִнִэ жִиִлִиִйִн өִмִнִөִх өִдִөִр бִи цִүִнִхִтִэִй хִуִвִцִаִсִаִа аִвִаִаִд сִаִлִаִаִд яִвִаִхִаִд, нִаִдִаִд юִу ч хִэִлִэִэִгִүִйִ Нִаִмִаִйִг яִвִсִаִнִы дִаִрִаִа 2 уִдִаִа сִоִг тִу у гִэִрִт иִрִж бִаִаִхִаִн уִйִлִж бִаִйִгִаִаִд л яִвִсִаִнִ Бִи сִуִрִгִуִуִлִиִа аִрִаִй яִдִаִн л тִөִгִсִөִөִд, аִаִв эִэִжִиִйִн яִтִгִаִлִаִаִр гִаִдִаִгִшִаִа аִхִиִн сִуִрִгִуִуִлִьִд яִвִсִаִн юִмִ Сִэִтִгִэִл сִаִнִаִа аִвִаִх юִм бִаִйִхִгִүִй хִэִвִэִэִрִэִэִ Уִуִлִзִаִж уִчִрִаִх сִаִнִаִл тִаִвִиִх эִрִчִүִүִд мִэִр сִэִр бִаִйִсִаִн ч, иִтִгִэִл гִэִдִэִг зִүִйִл нִаִдִаִд юִу ч бִаִйִхִгִүִйִ Гִаִнִцִхִаִн тִүִүִнִиִйִгִэִэ л бִоִдִнִо, гִаִлִзִуִуִрִтִаִлִаִа сִаִнִаִнִаִ

Хִаִаִяִаִхִаִн уִтִаִс рִуִу нִь зִаִлִгִаִаִд дִуִуִг нִь сִоִнִсִоִоִд л тִаִсִаִлִнִаִ 3 жִиִлִиִйִн хִуִгִаִцִаִаִнִд яִг л гִаִлִзִуִу хִүִн шִиִг аִмִьִдִаִрִсִаִнִ Өִөִрִиִйִгִөִө аִлִь бִоִлִоִх зִаִвִгִүִй бִаִйִлִгִаִх гִэִэִд хִиִчִэִэִлִиִйִнִхִэִэ хִаִжִуִуִгִаִаִр дִаִвִхִаִр аִжִиִл хִиִйִнִэִ Яִмִаִр ч бִоִлִзִоִо, шִоִу цִэִнִгִэִэִн мִиִнִиִй аִмִьִдִрִаִлִд бִаִйִгִаִаִгִүִйִ 2ִ0ִ1ִ2ִоִнִд сִуִрִгִуִуִлִиִа тִөִгִсִөִөִд Мִоִнִгִоִл бִуִцִаִж яִвִаִаִд тִүִүִнִтִэִй тִаִаִрִсִаִнִ Нִүִдִэִнִдִэִэ иִтִгִэִэִгִүִйִ 1 нִиִсִлִэִг 1 оִнִгִоִц зִэִрִгִэִлִдִэִэ сִуִуִдִаִлִ 3 жִиִлִиִйִн дִаִрִаִа аִхִиִн уִуִлִзִаִж бִаִйִгִаִа нִь тִэִрִ Нִиִсִлִэִгִиִйִн тִуִрִш хִэִн нִь ч юִу ч яִрִиִаִгִүִйִ

Уִтִаִсִнִыִхִаִа дִуִгִаִаִрִыִг сִоִлִиִлִцִоִоִд л оִнִгִоִц бִуִуִдִаִл дִэִэִр 2 тִиִйִшִэִэ сִаִлִсִаִнִ 1ִ4 хִоִнִоִгִиִйִн дִаִрִаִа тִэִр уִуִлִзִаִх сִаִнִаִл тִаִвִьִж бִиִд хִоִтִоִоִс зִаִйִдִуִу нִэִгִэִн аִмִрִаִлִтִыִн бִаִаִзִаִд уִуִлִзִаִж шִөִнִөִжִиִн яִрִьִж сִуִуִсִаִн 2ִлִаִаִ Хִэִн хִэִнִиִйִгִэִэ бִэִтִгִэִрִтִэִл сִаִнִаִсִаִн 2, эִэִлִжִиִлִж уִйִлִаִаִд лִ Хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִй нִь тִэִр нִаִдִаִд нִаִйִз бִүִсִгִүִйִтִэִй бִоִлִсִоִнִоִо дִуִуִлִгִаִж, жִиִрִэִмִсִэִн гִэִдִгִиִйִг ч хִэִлִэִвִ Нִаִмִаִйִг гִаִдִаִгִшִаִа сִуִрִгִуִуִлִьִд яִвִсִаִнִы дִаִрִаִа сִоִгִтִуִу мִаִшִиִн бִаִрִьִж яִвִаִаִд аִвִаִаִрִт оִрִж хִүִнִд гִэִмִтִэִэִд, гִаִнִцִаִаִрִдִаִхִыִн эִрִхִэִнִд тִэִр бִүִсִгִүִйִтִэִй нִаִйִзִуִуִд нִь тִаִнִиִлִцִуִуִлִж бִаִйִсִаִн гִэִнִэִ

Бִи зִаִрִиִм зִүִйִлִиִйִг нִь сִаִйִн оִйִлִгִоִоִгִүִй эִэִ 3 жִиִлִиִйִн хִуִгִаִцִаִаִнִд юִу эִс бִоִлִсִоִнִг бִи яִаִж мִэִдִэִх бִиִлִэִэ дִэִэִБִи чִаִмִаִйִг нִэִг хִоִрִоִм мִаִрִтִаִаִгִүִй, оִдִоִо аִхִиִж аִлִдִмִаִаִрִгִүִй бִаִйִнִа гִэִэִд л зִоִгִсִоִо зִаִйִгִүִй яִрִьִсִаִнִ Мִиִнִиִй зִүִүִж өִгִч бִаִйִсִаִн бִөִгִж яִг л тִэִр хִэִвִэִэִрִэִэ тִүִүִнִиִй хִуִрִуִуִнִдִ Бִи ч аִдִиִл бִөִгִжִөִө аִвִаִаִгִүִй, оִдִоִо хִүִрִтִэִл зִүִүִдִэִг л дִэִэִ Тִэִр бִөִгִжִиִйִг хִаִрִаִаִд нִаִдִаִд хִаִйִрִтִаִй нִь үִнִэִн юִм бִаִйִнִа гִэִсִэִн иִтִгִэִл тִөִрִсִөִн ч, бִи үִгִүִй гִэִж зִүִтִгִэִсִэִнִ Жִиִрִэִмִсִэִн эִмִэִгִтִэִй мִиִнִиִй нִүִдִэִнִд хִаִрִаִгִдִаִаִдִ

Бִаִрִаִг 4 сִаִр тִэִр мִиִнִиִй аִрִаִаִс хִөִөִцִөִлִдִөִн гִүִйִсִэִнִ Гִэִрִт иִрִж Аִаִв эִэִжִтִэִй уִуִлִзִаִнִаִ Яִг л өִмִнִөִх шִиִгִэִэ, хִаִлִаִмִжִтִаִй сִаִйִн хִүִрִгִэִн бִоִлִоִн хִуִвִиִрִсִаִнִ Эִэִжִтִэִй мִиִнִь гִаִнִцִаִаִрִчִлִаִн уִуִлִзִаִж, нִаִйִз бִүִсִгִүִйִтִэִй жִиִрִэִмִсִэִн, гִэִхִдִэִэ тִуִсִдִаִа бִаִйִдִаִг, хִаִмִт аִмִьִдִаִрִдִаִгִгִүִй, аִвִаִаִрִт оִрִоִоִд гִэִр зִуִуִр бִаִйִх хִуִгִаִцִаִаִнִдִаִа тִаִнִиִлִцִаִж дִоִтִнִоִсִоִоִд нִаִмִаִйִг мִаִрִтִаִхִыִн тִуִлִд хִүִчִэִэִр дִоִтִнִоִсִоִж үִеִрִхִэִж яִвִсִаִаִр жִиִрִэִмִсִэִн бִоִлִсִоִн, өִөִр эִмִэִгִтִэִйִг жִиִрִэִмִсִэִн бִоִлִгִоִсִоִнִд хִүִүִгִэִэ уִуִчִлִаִаִрִаִй гִэִж хִүִрִтִэִл хִэִлִэִэִд аִмִжִсִаִн бִаִйִсִаִнִ

Тִэִр нִаִйִз бִүִсִгִүִйִгִэִэ хִуִуִрִч чִаִдִаִхִгִүִй гִэִэִд нִаִйִз бִүִсִгִүִйִдִэִэ бִүִх үִнִэִнִгִэִэ хִэִлִсִэִнִ Нִаִдִтִаִй уִуִлִзִуִуִлִсִаִнִ Уִуִлִзִаִнִгִуִуִтִаִа нִаִмִаִйִг шִуִуִд мִиִнִиִй эִхִнִэִр тִаִнִиִлִц гִэִж хִэִлִсִэִн гִэִэִд бִоִдִдִоִоִ Яִаִгִаִаִд тִэִгִж хִэִлִсִэִн гִэִхִэִэִр, тִэִр бִүִсִгִүִйִтִэִй аִнִх тִаִнִиִлִцִаִхִдִаִа өִмִнִө нִь 7 нִаִсִаִаִр дִүִү эִхִнִэִрִтִэִй бִаִйִсִаִн, өִөִрִөִөִсִөִө бִоִлִоִоִд гִоִмִдִоִоִгִоִоִд яִвִуִуִлִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр аִхִиִж уִуִлִзִвִаִл аִлִдִаִхִгִүִй бִаִйִхִыִн тִөִлִөִө бִүִх зִүִйִлִиִйִг зִоִрִиִуִлִаִх бִоִлִоִхִоִоִр чִи нִаִдִаִд бִиִтִгִиִй дִаִсִаִаִрִаִй, нִаִмִаִйִг бִиִтִгִиִй хִаִйִрִлִаִаִрִаִй гִэִж хִэִлִж бִаִйִсִаִн гִэִсִэִэִнִ

Бִүִсִгִүִй бִоִлִзִоִлִыִг зִөִвִшִөִөִрִч, бִүִсִгִүִйִд сִаִнִхִүִүִгִиִйִн тִуִсִлִаִмִж үִзִүִүִлִдִэִг, нִэִг тִиִйִм л хִаִрִиִлִцִаִа бִаִйִж бִаִйִгִаִаִд бִүִсִгִүִй жִиִрִэִмִсִэִн бִоִлִсִоִн гִэִж оִйִр дִоִтִнִы нִаִйִз нִөִхִөִд нִь яִрִьִж бִаִйִсִаִн юִмִ Хִүִүִхִдִэִэ тִөִрִөִхִөִөִр өִөִрִөִө аִвִч, бִүִсִгִүִйִн хִүִсִсִэִн бִүִхִнִиִйִг өִгִнִө гִэִсִэִн шִиִйִдִвִэִр гִаִрִгִаִсִаִнִ Еִр нִь иִх шִиִйִдִэִмִгִиִй, дִуִрִаִаִрִаִа тִүִрִэִмִгִиִй зִаִнִтִаִйִ Тִэִр бִүִсִгִүִй тִүִүִнִэִэִс сִаִлִаִаִгִүִй эִэִ Уִйִлִж дִуִуִлִаִаִд лִ Нִаִдִтִаִй эִнִд тִэִнִд тִаִаִрִаִхִаִаִрִаִа гִэִр бִүִл үִйִмִүִүִлִсִэִн сִаִдִаִр яִн х аִн гִэִэִд л уִйִлִаִаִд оִрִиִлִдִоִгִ 2 ч уִдִаִа нִаִмִаִйִг үִсִдִэִэִд аִмִжִсִаִнִ

Уִдִаִлִгִүִй бִүִсִгִүִй тִөִрִж хִүִүִтִэִй бִоִлִсִоִн юִмִ Хִүִүִгִэִэ 1 сִаִр хִүִрִсִэִнִиִй дִаִрִаִа бִиִд 2 аִхִиִн 1 гִэִрִтִэִэ оִрִсִоִнִ Бִүִсִгִүִй хִүִүִгִэִэ 1 оִй хִүִрִтִэִл нִь өִсִгִөִнִө, тִэִгִэִэִд бִиִд 2ִт өִгִнִө, тִэִр хִуִгִаִцִаִаִнִд гִаִрִаִх зִаִрִдִаִлִыִг тִа 2 гִаִрִгִаִж бִаִйִр бִэִлִдִэִж өִг гִэִсִэִн бִоִлִзִоִл тִаִвִьִсִаִн бִаִйִсִаִнִ Мִаִнִаִй хִүִн өִөִрִиִйִнִхִөִөִрִөִө бִүִх аִсִуִуִдִлִыִг шִиִйִдִсִэִнִ Бִи тִэִр аִсִуִуִдִаִлִд бִаִрִаִг оִрִоִлִцִоִоִгִүִй гִэִхִэִд бִоִлִнִоִ Нִаִмִаִйִг жִиִрִэִмִсִэִн бִоִлִоִхִыִг шִаִаִрִдִаִж,бִи гִэִж хִүִн бִүִтִэִн жִиִлִиִйִн тִуִрִш эִмִнִэִлִэִгִэִэִс сִаִлִаִаִгִүִйִ

Хִүִсִэִхִэִд хִяִсִнִа гִэִгִчִэִэִр жִиִрִэִмִсִэִн бִоִлִоִхִгִүִй яִвִсִаִаִрִ Мִаִнִаִй хִүִн уִрִьִдִнִы аִдִиִл хִаִлִаִмִжִтִаִй, аִлִгִаִн дִэִэִрִэִэ бִөִмִбִөִрִүִүִлִнִэִ 6 хִүִүִхִэִдִтִэִй бִоִлִж Хִаִнִиִйִнִхִаִа эִнִгִэִрִт 2 оִдִоִн зִүִүִлִгִэִнִэ гִэִж яִрִьִдִаִг бִаִйִсִаִн хִүִн шִүִү дִэִэִ Хִүִүִгִэִэ эִрִгִэִж тִоִйִрִоִх, хִоִнִоִж өִнִжִөִөִд иִрִэִх аִсִуִуִдִаִлִд бִи оִгִт дִуִрִгִүִйִцִэִж хִоִрִиִг тִаִвִьִж бִаִйִгִаִаִгִүִй эִэִ Эִцִэִг хִүִү 2-г хִаִмִт бִаִйִх бִоִлִоִмִжִыִг сִаִлִгִаִсִаִн хִүִн нִь бִи шִүִү дִэִэ гִэִэִд өִөִрִтִөִө бִуִрִуִуִг өִгִөִөִд л үִлִдִдִэִг бִаִйִсִаִн юִмִ 3 жִиִлִиִйִн өִмִнִө тִүִүִнִиִйִг оִрִхִиִоִд яִвִсִаִнִдִаִа бִаִйִнִгִа хִаִрִаִмִсִдִаִг бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִрִ 2ִ0ִ1ִ3 оִнִы 5 сִаִрִд жִиִрִэִмִсִэִн бִоִлִсִоִнִоִо мִэִдִэִэִдִ

Бִүִхִиִй л оִлִнִоִоִрִоִо бִаִяִр хִөִөִр бִоִлִсִоִнִ Хִүִүִгִэִэ өִөִр дִэִэִрִэִэ аִвִаִх гִэִж яִаִрִдִаִгִаִа бִоִлִьִж, тִөִрִөִх хִүִүִхִдִиִйִнִхִэִэ бִэִлִтִгִэִлִтִиִйִг хִиִйִж бִаִйִрִаִа сִоִлִьִж, хִүִүִхִдִиִйִн өִрִөִө оִр дִэִр бִүִх зִүִйִлִиִйִг нִяִмִбִаִйִлִаִн бִэִлִдִсִэִнִ Бִаִс 9 сִаִрִд хִуִрִиִмִаִа хִиִйִхִэִэִр тִөִлִөִвִлִөִөִд, тִөִлִөִвִлִөִж бִаִйִсִаִн шִиִгִэִэ нִиִжִгִэִр сִаִйִхִаִн хִуִрִиִм хִиִйִсִэִэִн бִиִд 2ִ Үִрִгִэִлִж гִаִрִаִаִс мִиִнִь хִөִтִлִөִөִд яִвִнִа, аִнִхִаִаִрִаִл хִаִлִаִмִж дִэִэִд зִэִрִэִгִтִ 6 сִаִрִтִаִй бִоִлִж бִаִйִхִаִд кִоִмִпִаִнִиִй 1ִ0 жִиִлִиִйִн оִй бִоִлִж бִиִд бִүִгִд хִүִлִэִэִн аִвִаִлִтִаִа Тִэִрִэִлִжִиִд хִиִйִгִэִэִд мִаִрִгִаִаִш нִь бִуִцִаִж яִвִаִаִд нִөִхִөִр бִиִд 2 аִвִаִаִрִт оִрִчִиִхִсִоִнִ

Жִаִаִхִаִн хִуִрִдִтִаִй яִвִсִаִнִы уִлִмִаִаִс мִаִшִиִнִы дִуִгִуִй бִуִуִдִчִиִхִсִаִн юִм бִиִлִэִэִ 2 хִоִнִоִгִиִйִн дִаִрִаִа Аִчִтִаִн эִмִнִэִлִэִгִт уִхִаִаִн оִрִоִвִ Мִаִнִаִй нִөִхִөִр гִаִр хִөִл нִь шִаִлִбִаִрִаִх тִөִдִиִй хִөִнִгִөִн бִэִрִтִэִл аִвִсִаִн бִаִйִсִаִнִ Бִүִх зִүִйִл оִйִлִгִоִмִжִтִоִйִ Бִиִдִнִиִй хִүִүִхִэִд аִхִиִаִд л бִаִйִхִгִүִйִ Эִмִэִгִтִэִй хִүִн тִиִйִм үִеִд аִмִьִдִрִаִх иִтִгִэִлִэִэ үִнִэִхִэִэִр аִлִдִдִаִг юִм бִаִйִнִа лִэִэִ 5ִ6 хִоִнִоִг эִмִнִэִлִэִгִт хִэִвִтִэִэִд гִаִрִсִаִнִ Уִрִаִг мִаִаִнִь оִсִлִыִн үִеִд аִмִьִгִүִй бִоִлִж хִэִвִлִиִйִг мִиִнִь хִаִгִаִлִж аִвִсִаִн бִаִйִсִаִнִ

Эִмִнִэִлִэִгִт бִаִйִхִдִаִа зִүִгִэִэִр л үִх эִх иִйִг хִүִсִсִэִнִ Нִоִйִр н ы эִм иִх хִэִмִжִэִэִгִэִэִр уִуִсִаִн ч, сִу дִсִа а хִаִн аִс аִн ч үִхִэ эִг үִйִ 7 гִоִлִтִоִйִ Аִхִиִаִд бִүִтִэִн жִиִл жִиִрִэִмִсִэִн бִоִлִж бִоִлִоִхִгִүִй гִэִсִэִн хִоִрִиִг зִаִаִлִтִтִаִй, эִмִнִэִлִэִгִиִйִн хִяִнִаִлִтִаִнִдִ Яִг л гִаִлִзִуִу мִэִтִ Уִйִлִаִаִд л уִйִлִаִаִд лִ Нִөִхִөִр нִаִмִаִйִг аִжִиִл хִиִйִлִгִэִдִэִгִгִүִй бִаִйִсִаִаִнִ Хִаִаִяִа кִоִмִпִаִнִиִй аִжִиִлִд оִрִоִлִцִоִхִоִоִс хִэִтִрִэִхִгִүִйִ Нִөִхִөִр мִаִаִнִь иִх аִжִиִлִыִн хִаִжִуִуִгִаִаִр чִаִдִлִаִаִрִаִа л нִаִдִаִд аִнִхִаִаִрִаִл хִаִлִаִмִж тִаִвִиִнִаִ

Бִи өִдִөִр иִрִэִх тִуִсִаִм мִуִуִхִаִй аִаִшִиִлִж, тִүִүִнִэִэִс сִаִлִаִхִыִг хִүִсִэִж хִэִрִүִүִл өִдִнִө, уִйִлִнִа, дִуִуִлִнִаִ Нִаִйִзִуִуִдִаִа гִэִрִтִэִэ цִуִгִлִуִуִлִж үִе үִеִхִэִн хִаִтִуִу дִаִрִсִыִг хִүִрִтִчִиִхִнִэִ Мִаִнִаִй хִүִн аִжִлִаִа хִиִйִнִэ, хִүִүִдִэִэ аִнִхִаִаִрִаִл хִаִнִдִуִуִлִж яִвִаִаִнִдִаִа нִаִдִаִаִс жִаִаִхִаִн зִаִй аִвִаִаִд иִрִсִэִнִ Оִйִлִгִоִмִжִтִоִй шִүִү дִэִэִ Сִэִтִгִэִлִиִйִг нִь дִэִвִтִэִэִх үִр үִнִдִэִс нִь бִаִйִсִаִаִр бִаִйִтִаִл хִүִүִхִэִд гִаִрִгִаִдִаִгִгִүִй, оִлִсִоִнִыִгִоִо аִлִдִдִаִг сִуִвִаִй эִмִиִйִн хִаִжִуִуִд хִэִн ч жִаִрִгִаִлִтִаִй бִаִйִхִгִүִй, бִаִйִхִыִг ч хִүִсִэִхִгִүִй шִүִү дִэִэִ

Бִүִтִэִн нִэִг жִиִлִиִйִн тִуִрִш иִйִм нִэִг сִоִнִиִн аִмִьִдִрִаִл үִрִгִэִжִиִлִсִэִэִнִ Яִвִаִаִнִдִаִа гִаִдִуִуִр дִоִтִуִуִр хִоִнִоִх нִь иִхִсִэִж, эִлִдִэִв эִмִэִгִтִэִйִчִүִүִдִиִйִн аִсִуִуִдִлִуִуִд ч дִэִгִдִэִнִэִ Бִи еִрִөִөִсִөִө цִоִчִиִрִдִоִоִгִүִйִ Тִэִр оִлִоִн эִмִэִгִтִэִйִчִүִүִд иִл бִоִлִж бִаִйִхִаִдִ Уִдִмִыִг мִиִнִь зִаִлִгִаִх үִрִиִйִг мִиִнִь тִөִрִүִүִлִж өִгִсִөִн тִэִр цִаִгִт бִүִсִгִүִй мִиִнִь бִи чִаִмִд үִнִэִнִч бִаִйִх бִоִлִнִо гִэִсִэִн гִаִнִцִхִаִн өִгִүִүִлִбִэִрִэִэִр аִмִыִг мִиִнִь тִаִгִлִаִнִаִ Дִэִлִгִүִүִрִиִйִн хִуִдִаִлִдִаִгִч, бִаִрִнִы зִөִөִгִч, цִэִнִгִэִэִнִиִй гִаִзִрִыִн бִүִжִиִгִчִиִн гִэִэִд лִ Бִаִйִхִгִүִй юִмִгִүִй гִэִдִэִг шִиִг, бִүִхִиִй л сִаִлִбִаִрִыִн эִмִэִгִтִэִйִчִүִүִдִтִэִй хִоִлִбִоִгִдִоִж бִаִйִвִ

Тִэִгִж яִвִсִаִаִр 2ִ0ִ1ִ5 оִнִы 4 сִаִрִд Сִоִлִоִнִгִоִс рִуִу эִмִчִиִлִгִэִэִнִд яִвִж, 5 сִаִрִд жִиִрִэִмִсִэִн бִоִлִсִоִн юִмִ 2ִлִаִа яִмִаִрִч хִаִмִаִаִгִүִй аִрִгִаִаִр үִр хִүִүִхִэִдִтִэִй бִоִлִж бִоִсִгִоִсִоִн аִмִьִдִрִаִлִаִа аִвִрִъִя гִэִэִдִ 2 сִаִрִтִаִйִд дִоִоִшִоִо хִүִрִэִн уִлִаִаִн юִм гִаִрִаִаִд хִэִвִлִиִйִгִэִэִр хִүִчִтִэִй өִвִдִөִлִт өִгִч, яִвִж ч чִаִдִаִхִгִүִй аִрִаִй яִдִаִн оִрִоִйִнִы 1ִ7 цִаִгִт Бִаִяִнִгִоִл эִмִнִэִлִэִгִт оִчִиִж үִзִүִүִлִтִэִлִ Сִаִвִнִы гִаִдִуִуִрִх жִиִрִэִмִсִлִэִлִт, сִаִвִаִнִд хִуִрִсִаִн цִуִс аִлִдִаִлִт гִэִсִэִн зִүִүִдִэִнִд ч оִрִоִмִгִүִй хִаִрִиִу сִоִнִсִоִх нִь тִэִрִ 1ִ0 цִаִгִиִйִн дִоִтִоִр цִуִс тִоִгִтִоִоִх тִаִрִиִа хִиִйִгִэִэִд яִаִрִаִлִтִаִй хִаִгִаִлִгִаִаִнִд оִрִоִхִгִүִй бִоִл дִоִтִрִоִо хִаִгִаִрִаִх нִь гִэִсִэִн тִүִрִгִэִн аִвִсִаִн хִөִөִрִхִиִйִ

Дִоִтִуִуִр цִуִс аִлִдִаִлִт яִвִаִгִдִаִаִд оִйִрִоִлִцִоִоִгִоִоִр 2ִ4 гִаִрִаִн цִаִг бִоִлִсִоִн, сִаִвִаִнִд цִуִс хִуִрִаִлִт яִвִаִгִдִаִж бִаִйִнִа гִэִэִдִ Эִмִнִэִлִэִгִиִйִхִэִн ч сִаִнִдִаִрִч тִүִрִгִэִн аִвִаִаִд, 4ִ8 цִаִг бִоִлִгִоִж бִоִлִоִхִгִүִй, өִгִлִөִө 8 цִаִгִт хִаִгִаִлִгִаִаִнִд оִрִоִх тִоִв гִаִрִаִаִд, үִзִүִүִлִэִх гִэִж оִчִсִоִн нִаִмִаִйִг шִуִуִд л хִөִдִөִлִгִөִөִн хִоִрִьִж хִэִвִтִүִүִлִэִэִд эִрִчִиִмִт эִмִчִиִлִгִэִэ эִхִэִлִсִэִнִ Цִуִс тִоִгִтִоִоִх тִаִрִиִа хִиִйִгִэִэִд бִаִйִхִаִд л дִоִоִшִоִо цִуִс гִаִрִаִаִд тִоִгִтִоִхִгִүִй бִаִйִсִаִнִг сִаִйִн сִаִнִаִдִаִг юִмִ Тִэִр өִдִрִиִйִн өִгִлִөִө нִөִхִөִр мִаִаִнִь аִжִлִаִаִр хִөִдִөִө яִвִаִаִд сִүִлִжִэִэִгִүִй, хִоִлִбִоִо бִаִрִьִж чִаִдִаִаִгִүִйִ

Зִүִв зִүִгִэִэִр сִаִвִаִнִдִаִа бִаִйִсִаִн эִс яִаִгִаִаִд сִаִвִнִаִаִсִаִа гִаִрִч сִуִвִгִаִнִд оִчִиִж тִоִгִтִсִоִнִг хִэִн ч уִчִрִыִг нִь оִлִоִоִгִүִйִ Эִэִжִдִэִэ л хִаִгִаִлִгִаִаִнִд оִрִоִх бִоִлִсִоִнִоִо хִаִлִьִт хִэִлִж аִмִжִсִаִнִ Уִйִлִаִхִыִг хִүִрִтִэִл хִоִрִьִж, эִмִч нִь нִаִмִаִйִг сִаִхִиִж хִоִнִоִоִд тִэִгִэִэִд өִгִлִөִө нִь шִуִуִд л хִаִгִаִлִгִаִаִнִд оִрִсִоִнִ Аִмִь нִаִсִнִы зִаִаִлִтִтִаִй гִэִэִдִ Эִэִж мִаִаִнִь гִаִрִыִн үִсִэִг зִуִрִсִаִн бִаִйִсִаִнִ Хִаִгִаִлִгִаִаִнִд оִрִсִоִн хִоִйִгִуִуִр гִэִрִиִйִхִэִн нִөִхִөִрִтִэִй хִоִлִбִоִо бִаִрִьִж хִэִлִж Б эִмִнִэִлִэִгִт, яִаִрִаִлִтִаִй хִаִгִаִлִгִаִаִнִд оִрִж бִаִйִгִаִа гִэִэִдִ

Хִэִн ч сִоִнִсִоִоִд шִоִкִоִнִд оִрִнִо шִүִү дִэִэִ Өִчִиִгִдִөִр өִгִлִөִөִхִөִн иִнִэִэִгִэִэִд үִнִсִүִүִлִэִэִд үִлִдִсִэִн эִхִнִэִр нִь аִмִь нִаִсִнִы зִаִаִлִтִтִаִй, хִаִгִаִлִгִаִаִнִд оִрִж бִаִйִгִаִа гִэִхִэִэִрִ 3 цִаִгִиִйִн дִаִрִаִа хִаִгִаִлִгִаִаִнִаִаִс гִаִрִсִаִн гִэִсִэִэִнִ Аִхִиִаִд л хִэִвִлִиִй мִиִнִь дִүִүִрִэִн оִёִдִоִлִ Эִмִнִэִлִэִгִт 2ִ0 хִоִнִоִг хִэִвִтִэִэִд гִаִрִсִаִнִ Бִи нִэִг тִиִйִм гִөִлִрִөִө өִвִчִиִнִтִэִй бִоִлִчִиִхִсִоִнִ Мִаִрִтִаִх, эִэִрִэִх гִэִх мִэִт аִсִуִуִдִаִл дִэִэִд зִэִрִэִгִтִ Нִөִхִөִр аִхִиִаִд л аִр х иִа уִуִгִаִаִд эִхִэִлִсִэִнִ Эִнִэ бִүִх яִвִдִаִл Эִэִжִиִд мִиִнִь сִэִжִиִгִтִэִй сִаִнִаִгִдִаִж уִлִмִаִаִр сִаִйִн гִэִсִэִн 1ִ0-аִаִд лִаִм, бִөִөִд үִзִүִүִлִтִэִл бִүִгִд л нִэִгִэִн иִжִиִл хִаִрִиִуִлִтִыִг өִгִсִөִн бִаִйִвִ

Үִр хִүִүִхִэִдִтִэִй бִоִлִгִоִхִгִүִй нִөִхִрִөִөִс нִь сִаִлִгִаִх гִэִж аִмִиִнִы нִэִхִэִлִтִэִй цִуִсִаִн жִаִтִгִа гִэִдִэִг зִүִйִл эִмִэִгִтִэִй хִүִн хִиִйִлִгִүִүִлִсִэִн бִаִйִнִа аִа гִэִэִдִ Гִэִрִт нִь хִэִд хִэִдִэִн зִүִйִл бִаִйִнִа, гִэִрִиִйִг нִь 1 сִм ч үִлִдִэִэִлִгִүִй бִүִгִдִиִйִг нִэִгִжִиִж уִх гִэִсִэִн бִаִйִгִаִаִнִ Тִаִнִаִй оִхִиִн хִаִрִиִн яִаִж үִхִчִиִхִгִүִй, аִмִьִд тִэִсִэִэִд яִвִаִаִд бִаִйִгִаִа юִм гִэִэִд гִаִйִхִсִаִн гִэִсִэִнִ Хִэִн хִүִнִиִй сִаִнִаִаִнִд тִиִйִм зִүִйִл оִрִоִх бִиִлִэִэִ Эִэִж эִгִч нִаִр, мִаִнִаִй 3 нִаִйִз гִэִэִд 7ִуִуִлִаִа бִаִрִаִг 7 хִоִнִоִг мִаִнִаִй гִэִрִиִйִг нִэִгִжִиִж шִаִлִгִаִж уִхִсִаִнִ

Тִиִйִмִэִэ, бִиִд 2-н уִнִтִдִаִг оִрִнִы дִоִоִрִоִоִс нִэִгִэִн чִаִмִбִаִй нִаִаִсִаִн уִуִтִтִаִй зִүִйִл гִаִрִч иִрִсִэִнִ Тִүִүִнִиִйִг зִаִдִаִлִтִаִл эִмִэִгִтִэִй хִүִнִиִй үִсִнִиִй сִэִв, тִоִгִоִоִнִы хִөִө, хִуִгִаִрִхִаִй зִүִүִнִүִүִд бִаִйִсִаִнִ Бִаִс мִаִнִаִй нִөִхִөִрִт шִуִуִдִаִнִгִаִаִр иִрִсִэִн гִэִэִд мִаִнִаִй гִэִрִт тִоִм бִаִмִбִаִрִуִуִш бִаִйִдִаִг бִаִйִсִаִн юִмִ Эִэִж мִаִаִнִь тִүִүִнִиִйִг зִаִдִаִлִтִаִл дִоִтִрִоִоִс нִь бִиִтִүִү зִүִү шִиִвִсִэִн дִаִаִвִуִуִн хִүִүִхִэִлִдִэִй, мִиִнִиִй цִэִэִж зִуִрִгִаִнִд бִиִтִүִү зִүִү шִиִвִчִиִхִсִэִн гִаִрִч иִрִсִэִнִ Хִуִгִаִрִхִаִй хִаִр лִаִа, бִөִөִгִиִйִн дִаִаִвִуִуִн мִоִгִоִй, уִнִжִдִаִг хִоִнִх, зִаִрִаִаִнִы үִс, уִлִаִаִн уִтִаִс гִэִэִдִ

Мִаִнִаִй гִэִрִт бִаִйִхִгִүִй юִм бִаִйִхִгִүִй бִаִйִсִаִаִнִ Нִаִмִаִйִг эִзִгִүִй хִоִйִгִуִуִр үִеִэִр хִүִүִгִэִэ эִэִжִтִэִй нִь хִаִаִяִа аִвִчִиִрִч хִаִмִт бִаִйִдִаִг бִаִйִсִнִаִаִс мִаִнִаִй гִэִрִт өִөִрִөִөִр гִаִдִнִы хִүִн иִрִэִэִд бִаִйִдִаִгִгִүִй бִаִйִсִаִн юִмִ Нִөִхִөִр шִуִлִуִуִхִаִн хִэִлִдִэִг бִаִйִсִаִаִнִ Гִаִдִуִуִр дִоִтִуִуִр хִаִмִаִаִгִүִй хִаִмִт яִвִаִаִд бִаִйִх бִоִлִоִмִжִгִүִй бִоִлִоִхִоִоִр хִүִүִгִэִэ гִэִрִтִэִэ аִвִчִиִрִч жִаִаִхִаִн тִуִхִтִаִй бִаִйִдִаִг шִүִү, бִиִтִгִиִй юִм бִоִдִоִоִрִоִй гִэִэִдִ Бִаִйִр мִаִаִнִь дִаִвִхִаִр бִүִрִтִэִэ лִиִфִтִнִы хִаִжִуִуִд кִаִмִеִрִтִаִй, оִрִсִоִн гִаִрִсִаִн бִүִх зִүִйִл бִиִчִиִгִдִэִж үִлִдִэִэִд бִиִчִлִэִг хִаִдִгִаִлִаִгִдִаִж үִлִдִдִэִг бִаִйִсִаִнִ Мִэִдִэִэִж аִаִв эִэִж аִх дִүִү нִаִр хִаִаִяִа оִрִж гִаִрִдִаִгִ

Нִаִмִаִрִжִиִнִгִаִа бִи эִнִд тִэִнִдִэִхִиִйִн сִаִйִн гִэִсִэִн бִөִө бִоִлִгִоִнִоִоִр зִаִсִаִл нִоִм хִиִйִлִгִүִүִлִж яִвִсִаִаִнִ Яִаִхִаִв мִиִнִиִй бִаִйִдִаִл аִрִаִй дִэִэִрִдִсִэִн, гִэִхִдִэִэ нִөִхִөִр мִаִаִнִь зִаִсִаִл аִвִаִаִгִүִй гִэִхִүִү дִэִэִ Мִиִнִиִй оִчִиִж үִзִүִүִлִсִэִн бִөִө бִоִлִгִоִн тִаִнִаִй хִүִнִд эִмִэִгִтִэִй хִүִн өִөִрִиִйִнִхִөִө уִлִаִаִн дִуִсִаִлִтִаִй хִаִтִуִу аִр х и 3-р тִоִгִтִоִхִгִүִй уִдִаִа уִуִлִгִуִуִлִжִэִэ, тִиִйִм зִүִйִлִд зִаִсִаִл бִаִрִаִг л бִаִйִдִаִгִгִүִй юִмִ Сִаִлִсִаִн нִь дִэִэִр бִиִзִдִэִэ гִэִх гִоִл зִуִрִсִаִн хִаִтִуִу үִгִсִиִйִг хִаִйִр нִаִйִрִгִүִй хִэִлִцִгִэִэִж бִаִйִсִаִнִ

Сִүִүִлִдִэִэ бִи өִөִрִөִө бִөִө гִэִдִэִг зִүִйִлִиִйִг уִнִшִиִж сִуִдִлִаִаִд, эִнִд тִэִнִдִэִхִиִйִн сִаִйִн гִэִсִэִн бִүִхִиִй л хִүִмִүִүִсִтִэִй уִуִлִзִаִж яִрִиִлִцִсִаִнִ Хִаִтִуִуִхִаִн тִаִвִиִлִаִн нִаִмִаִйִг хִүִлִэִэִж бִаִйִсִаִаִнִНִөִхִрִөִөִсִөִө сִаִлִаִхִгִүִй бִаִйִх бִүִхִиִй л аִрִгִыִг иִлִэִрִхִиִйִлִсִэִн ч тִуִсִыִг эִс оִлִсִоִн гִэִхִүִү дִэִэִ Аִр хִи нִд уִлִаִм дִуִрִлִаִж, дִэִэִшִэִэ бִиִш дִоִоִшִоִо уִрִуִуִдִсִаִаִрִ Сִүִүִлִдִэִэ нִаִдִаִд 2 ч уִдִаִа гִаִр хִүִрִэִвִ 3-н 3 үִрִиִйִнִхִэִэ аִмִиִнִд хִүִрִсִэִн сִуִвִаִй хִүִүִхִэִн, мִиִнִиִй нִүִдִэִнִд аִхִиִн бִүִү хִаִрִаִгִд гִэִэִд л эִхִлִэִнִэִ

Хִүִүִгִиִйִн эִэִж нִаִмִаִйִг бִаִс дִаִвִхִаִр эִлִдִэִв яִнִзִаִаִр хִаִрִаִаִж зִүִхִэִэִсִтִэִйִ Сִуִвִаִй хִүִүִхִэִн мִиִнִь мִиִнִиִй хִүִүִгִиִйִн эִцִгִиִйִг бִиִд 2ִт эִрִгִүִүִлִж өִг гִэִэִд 2 ч нִүִүִр нִоִмִыִн хִаִяִгִнִаִаִс бִиִчִэִэִсִтִэִйִ Бִаִрִаִг 3 жִиִл гִаִрִаִн эִлִдִэִв яִнִзִаִаִр хִэִлִүִүִлִж чִиִчִлִүִүִлִчִиִхִсִэִн бִоִлִоִхִоִоִр бִи ч дִаִсִчִиִхִсִаִн, сִүִүִлִдִэִэ тִоִоִхִоִо бִоִлִьִсִоִн бִаִйִх жִиִшִэִэִтִэִйִ Бִи чִаִмִаִйִг тִаִнִьִдִаִг бִиִлִүִү, чִи хִэִн бִиִлִэִэ гִэִж хִэִлִсִэִн тִэִр өִдִөִр бִи тִэִр хִүִнִиִйִг бִүִр мִөִсִөִн оִрִхִиִж,хִүִүִд нִь үִлִдִэִэִх ёִсִтִоִй юִм бִаִйִнִа гִэִж оִйִлִгִоִсִоִнִ

Бִи бִи бִиִш бִоִлִсִоִнִ Иִх ч сִэִтִгִэִлִэִэִр уִнִаִсִаִнִ Иִх ч уִйִлִсִаִнִ Яִаִх гִэִж аִмִьִдִрִаִаִд бִаִйִгִаִа уִтִгִа уִчִрִыִг оִдִоִо ч гִэִсִэִн нִэִг иִх сִаִйִн оִйִлִгִоִдִоִгִгִүִй, үִе үִеִхִэִн уִйִлִсִаִн хִэִвִэִэִрִэִэִ Тִүִүִнִиִйִгִэִэ гִаִлִзִуִуִрִтִаִлִаִа сִаִнִаִдִаִгִ Оִдִоִо хִүִрִтִэִл нִаִдִаִд нִаִйִз зִаִлִуִу бִаִйִхִгִүִй эִэִ Нִөִхִрִөִөִсִөִө өִөִр зִаִлִуִуִтִаִй бִоִлִзִоִж ч үִзִэִэִгִүִйִ Бִи оִдִоִо Мִоִнִгִоִлִд бִаִйִдִаִгִгִүִйִ Нִөִхִрִөִөִсִөִө сִаִлִсִаִнִы дִаִрִаִа Мִоִнִгִоִлִд бִаִйִх аִрִгִа нִаִдִаִд үִнִэִхִэִэִр бִаִйִгִаִаִгִүִй эִэִ Аִм и а хִоִр лִо чִи х гִэִэִд, э м уִу ч иִх гִэִэִд лִ

Хִаִаִшִаִа л хִаִрִнִа, гִаִнִцִхִаִн тִэִр нִүִдִэִнִд хִаִрִаִгִдִаִнִаִ Бִаִйִж сִуִуִхִыִн аִрִгִаִгִүִйִ Тִүִүִнִиִйִг мִаִрִтִаִх цִоִр гִаִнִц гִаִрִц нִь бִи Мִоִнִгִоִлִоִоִс л яִвִаִх ёִсִтִоִй юִм бִаִйִнִа гִэִсִэִн шִиִйִдִвִэִр гִаִрִгִаִж Еִвִрִоִпִыִн нִэִгִэִн оִрִоִнִд иִрִж, мִэִрִгִэִжִлִэִэִрִэִэ аִжִиִлִлִаִж бִаִйִгִаִаִ Аִжִлִаִа хִиִйִж л өִөִрִиִйִгִөִө сִаִтִаִаִрִуִуִлִаִх юִмִ Хִүִн нִаִмִаִйִг гִаִдִнִаִаִс хִаִрִаִхִаִд гִаִдִаִаִдִаִд мִэִрִгִэִжִлִэִэִрִэִэ аִжִиִлִдִаִг, хִэִн хִүִнִд оִлִдִоִоִд бִаִйִдִаִгִгִүִй бִоִлִоִмִжִоִоִр сִаִйִн яִвִаִа мִэִт хִаִрִаִгִдִдִаִг юִм шִиִг бִаִйִгִаִаִнִ Сִэִтִгִэִлִиִйִг мִиִнִь яִмִаִр иִх шִаִнִаִлִж, яִмִаִр хִэִцִүִү зִоִвִлִоִнִг тִуִуִлִаִаִд гִаִрִсִаִнִг гִэִрִиִйִхִэִн, 3 4ִхִэִн нִаִйִзִуִуִд мִиִнִь л мִэִдִнִэ дִэִэִ Сִэִтִгִэִл мִиִнִь хִоִв хִоִоִсִоִнִ

Шִаִрִх, нִуִлִиִмִс, гִаִшִуִуִн тִүִүִх л нִаִдִаִд иִх бִаִйִнִаִ Бִи эִэִжִүִүִдִиִйִн хִэִд хִэִдִэִн гִрִуִпִпִд бִаִйִдִаִг юִм л дִаִаִ Тִэִнִд дִуִнִдִаִаִс юִу эִсִиִйִг уִнִшִиִхִаִвִ Гִэִтִэִл хִуִуִчִиִн нִөִхִрִиִйִн мִаִаִнִь эִхִнִэִр хִэִд хִэִдִэִн пִоִсִт бִиִчִжִэִэ, бִуִсִдִаִаִс тִуִсִлִаִмִж дִэִмִжִлִэִг хִүִсִсִэִнִ Нִөִхִөִр мִаִаִнִь нִаִдִаִд гִаִр хִүִрִдִэִг, бִаִйִнִгִа аִрִаִаִр тִаִвִьִдִаִг л гִэִнִэ, яִаִхִуִу нִтִр гִэִэִд лִ Гִэִхִдִэִэ нִаִмִаִйִг цִаִг үִрִгִэִлִж дִоִрִоִмִжִиִлִж тִоִхִуִуִрִхִаִж бִиִчִдִэִг бִаִйִсִаִн 2 хִаִяִгִнִаִаִсִаִа эִэִлִжִлִэִэִд бִиִчִсִэִн бִаִйִсִаִнִг бִи сִаִнִаִмִсִаִрִгִүִй мִэִдִсִэִэִнִ Аִдִиִлִхִаִн эִмִэִгִтִэִй хִүִн бִоִлִоִхִоִоִр бִиִчִсִэִн зִүִйִлִиִйִг нִь уִнִшִаִаִд сִэִтִгִэִл өִвִдִөִж нִуִлִиִмִс уִрִсִаִж л сִуִуִлִаִаִ

Тִэִгִтִэִлִэִэ тִэִмִцִэִж зִүִтִгִэִсִэִэִр сִаִлִгִаִж сִуִуִчִиִхִаִаִд яִаִгִаִаִд жִаִрִгִаִлִтִаִй аִмִьִдִаִрִч чִаִдִаִхִгִүִй бִаִйִгִаִа юִм бִэ?ִ гִэִэִд аִсִуִуִчִиִхִмִаִаִрִ Мִиִнִиִй зִаִхִиִдִлִыִг уִнִшִаִаִд өִөִрִсִдִиִйִгִөִө шִуִуִд л тִаִнִиִх бִаִйִх, хִэִрִвִэִэ эִнִэ гִрִуִпִпִд бִаִйִдִаִг бִоִлִ Нִэִгִэִнִт бִүִх зִүִйִл өִнִгִөִрִсִөִн уִчִиִр бִи тִа 2ִт гִоִмִдִоִж яִвִдִаִгִгִүִй эִэ, мִиִнִиִй тִуִуִлִж өִнִгִөִрִүִүִлִэִх аִмִьִдִрִаִл гִаִшִуִуִн бִаִйִх ёִсִтִоִй бִаִйִсִаִн юִм бִаִйִнִа гִэִж бִоִдִдִоִг бִоִлִсִоִнִ Нִаִдִаִаִс өִөִр хִүִнִд аִхִиִн мִуִу зִүִйִл үִнִэִхִэִэִр бִиִтִгִиִй хִиִйִгִэִэִрִэִй гִэִж зִаִхִиִмִаִаִр бִаִйִнִаִ

Хִаִрִиִн бִи тִүִүִнִиִйִгִэִэ гִоִлִоִо тִаִсִаִрִтִаִл сִаִнִаִдִаִг, мִаִрִтִаִх гִэִэִд оִдִоִоִгִоִоִр чִаִдִаִаִгִүִй л бִаִйִнִаִ Мִоִнִгִоִлִд оִчִиִх бִоִдִоִл нִаִдִаִд бִаִйִдִаִгִгִүִй юִмִ Аִхִиִаִд аִйִл гִэִр үִйִмִүִүִлִсִэִн хִэִрִэִгִт оִрִж, аִхִиִн үִрִэִэ аִлִдִаִхִаִаִс аִйִдִаִг бִоִлִжִэִэִ Хִүִнִд иִтִгִэִх иִтִгִэִл юִу ч бִаִйִхִгִүִйִ Нִаִсִаִаִрִаִа иִнִгִэִэִд гִаִнִцִаִаִрִаִа яִвִаִх бִоִлִоִв уִу гִэִж бִоִдִдִоִг юִмִ Оִдִоִо нִаִдִаִд хִүִүִхִэִдִтִэִй бִоִлִоִх бִоִлִоִмִж еִрִдִөִө 1ִ0%ִִ Хִөִлִиִйִнִхִөִө уִлִыִг эִрִгִэִтִэִл эִмִнִэִлִэִг, лִаִм бִөִөִгִөִөִр яִвִсִаִаִнִ Нִэִг тִаִлִыִн өִнִдִгִөִвִч, гִуִуִрִсִаִа бִүִгִдִиִйִг нִь аִвִаִхִуִуִлִсִаִнִ

Цִаִг хִуִгִаִцִаִа өִнִгִөִрִөִхִиִйִн хִэִрִэִэִр мִаִгִаִдִгִүִй бִоִлִсִоִн яִвִдִаִлִыִг мִаִрִтִаִж, нִаִмִаִйִг гִэִх сִаִйִн хִүִнִтִэִй уִчִиִрִлִаִа гִэִхִэִдִ Мִиִнִиִй тִуִуִлִж өִнִгִөִрִүִүִлִсִэִн аִмִьִдִрִаִлִыִг оִйִлִгִоִх бִоִлִоִв уִу гִэִж бִоִдִдִоִгִ Нִүִүִрִэִн дִэִэִрִэִэ нִуִуִлִаִа ч, хִэִвִлִиִйִд мִиִнִь бִаִйִх эִнִэ оִлִоִн мִэִсִнִиִй сִоִрִвִиִйִг нִаִдִаִд нִуִуִх бִоִлִоִмִж үִгִүִй шִүִү дִэִэִ Тִиִйִм уִчִрִаִаִс бִи хִүִнִтִэִй тִаִнִиִлִцִаִж, үִеִрִхִэִж нִөִхִөִрִлִөִж дִоִтִнִо бִоִлִоִхִоִоִс аִйִдִаִг юִмִ Гִаִнִцִаִаִр яִвִаִх нִь иִлִүִү сִаִнִаִгִдִдִаִгִ Аִжִлִаִа тִаִрִж гִэִрִтִэִэ иִрִэִх, нִэִг тִиִйִм дִэִнִдִүִү гִуִнִиִгִтִаִйִ

Нִаִмִаִйִг гִэִх хִэִн ч үִгִүִй, хִөִнִдִиִй хִоִоִсִоִн гִэִрִ Эִмִэִгִтִэִй л хִүִн юִм бִоִлִоִхִоִоִр сִаִйִн хִаִнִь, сִаִйִхִаִн аִмִьִдִрִаִл үִр хִүִүִхִэִд хִүִсִэִх чִ Нִөִгִөִө л нִэִг аִйִдִаִс, гִаִшִуִуִн дִуִрִсִаִмִж нִаִмִаִйִг тִоִйִрִсִоִоִрִ Хִаִаִяִа бִи тִүִүִнִдִэִэ яִвִаִаִд оִчִмִоִоִр сִаִнִаִгִдִдִаִгִ Нִаִмִаִйִг гִэִх оִрִоִн зִаִй үִлִдִэִэִгִүִй бִаִйִлִгִүִй дִэִэ л гִэִж бִоִдִдִоִг дִоִоִ Зִа иִнִгִэִэִд зִаִхִиִаִгִаִа өִнִдִөִрִлִөִеִ Дִэִнִдִүִү уִрִт, дִэִнִдִүִү нִуִрִшִуִу зִүִйִл бִиִчִсִэִнִд уִуִчִлִаִаִрִаִйִ Гִэִр бִүִл бִүִхִэִн эִлִэִг бִүִтִэִн, аִз жִаִрִгִаִлִтִаִй бִаִйִгִаִаִрִаִй гִэִж еִрִөִөִл дִэִвִшִүִүִлִьִе…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button