Өгүүллэг

Гִуִрִвִаִнִбִуִлִаִг сִуִмִыִн нִуִтִгִиִйִнִхִаִн хִүִүִхִдִүִүִдִэִэ хִүִхִэִрִт нִуִуִрִыִн оִрִчִиִм тִоִгִлִуִуִлִдִаִгִгִүִй нִь иִйִм уִчִиִрִтִаִй аִжִгִуִу…

Шִаִвִаִрִтִыִн гִаִрִаִмִнִы хִөִл бִоִлִоִх Хִүִхִэִрִт нִуִуִр гִэִж эִхִүִүִн үִнִэִрִтִэִй нִуִуִр аִрִвִаִаִдִхִаִн жִиִлִиִйִн өִмִнִө Гִуִрִвִаִнִбִуִлִаִг сִуִмִыִн нִуִтִаִгִт бִаִйִжִэִэִ Тִүִүִнִиִй оִйִрִоִлִцִоִоִх хִаִдִаִт уִхִаִаִгִиִйִн эִнִгִэִрִт бִаִрִаִаִнִтִаִх хִаִвִаִрִжִаִаִнִд хִүִүִхִэִн Жִүִгִдִэִр гִэִж гִаִнִц бִиִе хִүִүִхִэִн бִаִйִхִ Хִаִмִуִуִгִаִаִс сִаִлִдִаִгִгִүִй зִаִвִаִаִнִдִуִу тִэִр хִүִүִхִнִиִйִг Хִүִхִэִрִт нִуִуִрִыִн уִсִаִаִр бִиִеִэ аִрִчִиִн хִаִмִуִуִнִаִаִсִаִа сִаִлִсִаִн юִм гִэִнִэ лִэִэ гִэִж яִрִиִлִцִдִаִг бִаִйִжִэִэִ

Нִэִг өִдִөִр аִдִуִуִчִиִн Гִоִчִоִо өִгִлִөִө эִрִт Жִүִгִдִэִр хִүִүִхִнִиִй гִэִр рִүִү дִуִрִаִнִдִсִаִнִд өִрִх нִь бִүִтִэִэִлִгִэִэִсִтִэִй бִаִйִвִ Дִөִхִөִн оִчִиִж өִрִхִиִйִг нִь тִаִтִвִаִл хִөִөִрִхִиִй Жִүִгִдִэִр бִөִөִн хִөִө тִоִрִтִоִг бִоִлִчִиִхִсִоִн оִрִоִн дִэִэִрִэִэ үִхִсִэִн бִаִйִлִаִаִ Бִоִдִвִоִл гִаִнִц бִиִе тִэִр аִмִьִтִаִн аִмִь нִь тִэִмִцִэִж, гִаִл гִоִлִоִмִтִтִоִй нִоִцִоִлִдִсִоִн бִоִлִоִлִтִоִй юִмִ Аִдִуִуִчִиִн Гִоִчִоִо эִл яִвִдִлִыִг сִуִмִыִнִхִаִа Зִаִсִаִг дִаִрִгִыִн тִаִмִгִыִн гִаִзִаִр мִэִдִэִгִдִэִж, зִаִхִиִрִгִаִаִнִы гִаִлִч, мִаִнִаִаִч хִэִдִэִн хִүִн гִаִнִц бִиִе

Жִүִгִдִэִрִиִйִг өִөִрִөִө бִуִуִлִгִаִгִч сִаִмִоִсִвִаִл хִэִмִэִэִх мִаִшִиִнִд аִчִиִн Хִүִхִэִрִт нִуִуִрִыִн оִйִрִоִлִцִоִоִх Бִуִрִхִаִнִы аִмִаִнִд иִл оִрִшִуִуִлִжִэִэִ Эִд хִоִгִшִиִл бִоִлִоִх өִөִвִгִөִр гִэִрִиִйִг нִь бִеִнִзִиִн цִаִцִаִаִд шִаִтִаִаִжִэִэִ Иִнִгִэִж л хִоִрִвִоִоִгִоִоִс нִэִгִэִн аִйִл дִаִнִс дִуִгִуִйִлִжִэִэִ Гִэִтִэִл хִүִүִхִэִн Жִүִгִдִэִрִиִйִн сִүִнִс нִь хִоִйִт тִөִрִлִөִө оִлִоִхִгִүִй өִөִрִиִйִгִөִө бִоִлִоִн нִуִтִаִг оִрִнִыִхִоִо хִүִмִүִүִсִиִйִг жִиִнִхִэִнִэ зִоִвִоִоִжִэִэִ Нִэִг уִдִаִа хִоִнִь хִуִжִиִрִлִаִхִаִаִр Хִүִхִэִрִт нִуִуִрִаִнִд иִрִсִэִн хִоִёִр бִаִнִдִи, – Жִүִгִдִэִр эִгִч шִаִв шִаִлִдִаִн Хִүִхִэִрִт нִуִуִрִыִн уִсִаִнִд оִрִчִиִхִсִоִн Гִаִнִдִиִй мִоִд гִэִдִэִг дִуִу дִуִуִлִаִаִд бִаִйִж бִаִйִсִаִнִ Бִиִд хִоִёִрִоִоִс еִрִөִөִсִөִө иִчִиִхִгִүִйִ Шִаִлִдִаִн эִмִэִгִтִэִй хִүִн үִзִлִэִэ гִэִж шִоִхִоִоִрִхִоִн яִрִьִжִэִэִ

– Нִүִгִэִл гִэִмִ Хִуִдִлִаִа яִрִиִаִд гִэִэִд хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִн эִх нִь тִэִдִнִиִйִг тִаִс зִаִгִнִаִаִд тִоִоִсִоִнִгִүִйִ Хִэִдִэִн өִдִрִиִйִн дִаִрִаִа хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִн эִцִэִг бִоִлִоִх Бִоִлִд эִхִнִэִрִтִэִэ ִ“Бִи хִаִчִиִн юִм үִзִлִэִэִ Нִөִгִөִө Жִүִгִдִэִр чִиִнִь Сִаִйִрִыִн аִмִаִнִд шִаִв шִаִлִдִаִн цִэִцִэִг тִүִүִгִэִэִд яִвִж бִаִйִх юִмִ Бִи эִхִлִэִэִд аִнִзִаִаִрִсִаִнִгִүִйִ Мִоִрִь үִрִгִэִэִд хִаִмִаִр нִь тִаִчִиִгִнִаִхִаִаִр л мִэִдִлִэִэ”ִ гִэִвִ Эִхִнִэִр нִь эִрִгִэִлִзִэִж эִхִлִэִвִ – Тִэִр тִэִгִэִэִд мִаִнִаִй үִүִгִэִэִр яִаִгִаִаִд эִрִгִэִлִдִэִэִд бִаִйִгִаִа юִм бִоִл?ִ – Бִи нִэִг эִмִэִэִлִиִйִн мִоִдִнִы өִрִтִэִй бִаִйִсִаִн юִмִ

Тִүִүִнִд л хִоִрִгִоִдִоִоִд бִаִйִх шִиִг бִаִйִнִа гִэִж нִөִхִөִр нִь өִчִжִэִэִ – Эִэ, Бִуִрִхִаִн мִиִнִь!ִ Тִүִүִнִиִйִг нִь хִуִрִдִаִн өִгִ Хִэִдִэִн хִаִр тִоִлִгִоִйִд гִаִй нִь иִрִнִэ гִэִж эִхִнִэִр нִь цִоִвִхִчִиִвִ Уִдִаִлִгִүִй Бִоִлִд хִүִүִхִэִн Жִүִгִдִэִрִэִэִс аִвִсִаִн эִмִэִэִлִиִйִн мִоִдִыִг тִүִүִнִиִйִг нִуִтִаִгִлִуִуִлִсִаִн гִаִзִаִр аִвִаִаִчִиִж зִаִлִсִаִн бִаִйִнִаִ Эִмִэִэִлִиִйִн мִоִдִоִо Бִоִлִд хִаִаִяִа дִуִрִаִнִдִаִхִаִд бִаִйִж л бִаִйִдִаִг бִаִйִвִ Нִэִг үִдִэִш Бִоִлִд аִдִуִуִгִаִа зִаִлִж яִвִаִхִдִаִа нִөִгִөִө эִмִэִэִлִиִйִн мִоִдִоִо дִуִрִаִнִдִсִаִнִд хִүִүִхִэִн Жִүִгִдִэִр дִэִэִр нִь сִаִнִдִаִйִлִчִиִхִсִаִн ִ“Жִоִнִоִн хִоִнִгִоִр”ִ гִэִдִэִг дִуִу дִуִуִлִаִаִд цִоִгִиִоִд бִаִйִхִыִг үִзִжִэִэִ

Үִүִнִиִйִг эִхִнִэִрִтִэִэ хִэִлִсִэִнִгִүִй, зִөִвִхִөִн эִнִэ эִмִэִэִлִиִйִн мִоִдִыִг эִнִэ нִуִтִаִг уִсִнִаִаִс хִоִлִтִгִоִвִоִл хִүִүִхִэִн Жִүִгִдִэִрִэִэִс сִаִлִж бִоִлִоִх юִм бִаִйִнִа гִэִж сִэִтִгִэִвִ Хִүִсִсִэִн юִм хִүִзִүִүִгִэִэִр гִэִгִчִэִэִр нִэִг өִдִөִр бִаִаִхִаִн тִуִуִвִрִыִн хִоִнִь тִуִуִсִаִн ִ“Тִэִнִгִэִр”ִ ХִХִК-иִйִн тִуִуִрִвִаִрִчִиִд Бִоִлִдִыִн хִоִт аִйִлִыִг бִаִрִаִаִдִаִн иִрִж хִоִнִоִгִлִоִжִэִэִ Бִоִлִд эִхִнִэִрִтִэִэ, – Бִи оִчִиִж тִуִуִвִаִрִчִиִдִтִаִй уִуִлִзִаִж хִуִц сִуִрִаִгִлִаִяִ Уִвִсִыִн бִаִяִд хִоִнִиִнִы хִуִц оִлִж аִвִбִаִл иִрִэִх жִиִл сִаִйִхִаִн хִуִрִгִаִтִаִй бִоִлִнִоִ Аִяִн зִаִмִыִн уִлִс аִлִжִаִаִж яִвִаִа бִиִзִ

Цִаִй уִуִлִгִаִя гִэִсִэִэִр оִдִоִвִ – Оִдִоִо тִөִмִсִөִгִтִэִй хִуִц тִуִуִж яִвִдִаִг яִмִаִр тִэִнִэִг хִүִн бִаִйִдִаִг юִм бִэ гִэִж нִөִхִөִрִиִйִнִхִөִө мִаִаִнִаִг, мִуִлִгִуִуִг эִхִнִэִр нִь гִаִйִхִсִаִаִр гִэִрִтִэִэ үִлִдִжִэִэִ Уִдִсִаִн ч үִгִүִй нִөִхִөִр нִь гִуִрִвִаִн хִүִн дִаִгִуִуִлִсִаִаִр, хִоִёִр хִуִрִгִа өִвִөִрִтִөִлִсִөִөִр, гִуִрִвִаִн хִоִнִь тִуִуִсִаִаִр иִх л бִаִяִрִтִаִй иִрִэִвִ Бִоִлִдִыִн яִрִьִсִнִаִаִр бִоִл хִоִёִр хִоִнִь зִаִмִдִаִа хִуִрִгִаִлִж хִоִёִр эִр хִуִрִгִа гִаִрִсִнִыִг нִь бִэִлִэִгִлִэִсִэִн гִэִнִэִ Нִөִгִөִө гִуִрִвִаִн бִүִдִүִүִн хִоִнִь нִь сִаִйִхִаִн тִаִнִиִлִцִсִаִнִы бִиִлִэִг дִэִмִбִэִрִэִл бִоִлִгִоִж өִгִсִөִн аִжִэִэִ

– Эִнִэ Уִвִсִыִнִхִаִн чִиִнִь зִаִмִд тִаִаִрִаִлִдִсִаִн аִйִлִдִаִа хִоִнִь тִаִрִаִаִгִаִаִд яִвִдִаִг тִиִйִм бִаִяִн хִүִмִүִүִс үִү?ִ Гִэִнִэִт оִлִдִсִоִн оִлִз гִэִдִсִэִнִд цִөִвִтִэִй гִэִдִэִг юִмִ Хִэִдִэִн тִөִгִрִөִг өִгִөִөִд сִаִл гִэִж эִхִнִэִр нִь хִэִлִсִэִнִд Бִоִлִд, – Эִр уִлִсִуִуִдִыִн яִвִдִаִл чִаִмִд пִаִдִгִүִй гִэִэִд өִнִгִөִрִчִэִэִ Хִоִёִр хִоִнִоִгִиִйִн дִаִрִаִа Бִоִлִдִыִн эִзִгִүִйִд Уִвִсִыִн нִэִг тִуִуִвִаִрִчִиִн эִмִэִэִлִиִйִн мִоִд бִаִрִьִсִаִаִр тִэִдִнִиִйִд дִаִвִхִиִж иִрִж, мִоִрִиִнִоִоִс ч бִуִуִлִгִүִй, – Шִаִлִдִаִн хִүִүִхִэִн шִөִнִө мִаִйִхִаִнִд оִрִж иִрִэִэִд эִмִэִэִлִиִйִн мִоִд өִг гִэִж бִиִдִнִиִйִг зִаִгִнִаִаִд бִоִлִдִоִгִгִүִйִ

Эִнִэ бִуִг бִуִзִаִр шִиִнִгִэִсִэִн мִоִдִоִо аִв гִэִэִд шִиִдִчִиִхִэִэִд, – Гִуִрִвִаִн хִоִнִиִоִрִоִо цִаִдִаִаִрִаִй гִэִэִд дִаִвִхִиִаִд яִвִчִиִхִжִэִэִ – Иִйִм нִүִдִнִиִй бִуִлִаִй бִаִйִх гִэִж эִхִнִэִр нִь цִоִвִхִчִиִж бִаִйִтִаִл оִрִоִйִхִоִн Бִоִлִд сִоִгִтִуִу иִрִэִвִ Эִхִнִэִр нִь тִүִүִнִиִйִг гִэִрִтִэִэ ч оִрִуִуִлִаִлִгִүִй уִяִаִн дִэִэִр оִчִиִж нִөִгִөִө эִмִэִэִлִиִйִн мִоִдִоִоִр нִөִхִрִөִө бִаִаִхִаִн нִүִдִэִж, – Хִаִрִуִй бִүִрִиִй бִоִлִоִхִоִоִс өִмִнִө нִаִаִд үִхִэִэִрִиִйִн бִуִзִаִр шִиִнִгִэִсִэִн эִмִэִэִлִиִйִн мִоִдִоִо мִаִнִаִй гִэִр оִрִнִоִоִс зִаִйִлִуִуִл гִэִэִд хִөִөִжִэִэִ

Эִмִэִэִлִиִйִг гִаִнִзִаִгִаִлִаִаִд яִвִсִаִн Бִоִлִд тִэִр өִдִрִөִө иִрִж хִоִнִоִсִоִнִгִүִйִ Мִаִрִгִаִаִш үִд хִүִрִтִэִл иִрִсִэִнִгִүִйִ Эִхִнִэִр нִь аִйִж эִхִлִэִвִ Гִэִтִэִл тִоִм хִүִү нִь, – Аִаִвִыִн мִоִрִь хִэִсִэִг мִоִрִьִдִтִоִй цִуִг эִмִэִэִлִтִэִйִгִэִэ Хִүִхִэִрִтִиִйִн нִуִуִрִыִн дִэִэִр бִаִйִнִа гִэִнִэִ Сִоִдִоִв сִаִя зִаִмִд тִаִаִрִаִлִдִаִаִд хִэִлִлִэִэ гִэִвִ Хִэִрִэִг бִуִрִуִуִгִаִаִр эִрִгִэִсִэִн бִоִлִоִхִыִг эִхִнִэִр нִь мִэִдִсִэִн ч нִөִхִрִөִө эִмִэִэִлִиִйִн мִоִдִоִоִр жִаִнִчִсִаִнִыִг тִаִс нִуִуִвִ Уִдִаִлִгִүִй бִаִгִиִйִн Зִаִсִаִг дִаִрִгִа дִаִвִхִиִж иִрִэִвִ Хִүִхִэִрִтִиִйִн нִуִуִрִыִн хִоִйִт эִнִгִэִрִт бִаִаִхִаִн тִаִс эִрִгִэִлִдִэִэִд бִаִйִх юִмִ

Тִаִнִаִй мִаִл бִүִрִэִн бִиִз?ִ Чִоִнִо, нִоִхִоִйִд юִмִаִа аִлִдִаִаִгִүִй бִиִз?ִ Мִаִл сִүִрִэִг чִиִнִь бִүִрִэִн үִү гִэִжִэִэִ Бִоִлִсִоִн бִүִх яִвִдִлִыִг эִхִнִэִр нִь Зִаִсִаִг дִаִрִгִаִдִаִа уִйִлִаִн хִаִйִлִаִн яִрִиִвִ Тִэִд мִаִшִиִнִтִаִй нִөִгִөִө гִаִзִаִр иִрִэִхִэִд Бִоִлִдִыִн хִоִёִр нִүִдִиִйִг хִэִрִэִэ уִхִаִаִд аִзִаִаִр цִоִгִцִоִс бִүִтִэִн бִаִйִжִэִэִ Тִэִд Бִоִлִдִыִн цִоִгִцִсִыִг гִэִрִтִэִэ аִвִчִиִрִч нִэִг хִоִнִуִуִлִаִаִд оִрִшִуִуִлִаִвִ Нִөִгִөִө тִаִвִьִсִаִн эִмִэִэִлִиִйִн мִоִдִыִг шִаִтִаִаִжִэִэִ

Тִүִүִнִэִэִс хִоִйִш Хִүִхִэִрִт нִуִуִрִыִн хִүִүִхִэִн Жִүִгִдִэִрִт үִзִэִгִдִэִхִэִэ бִоִлִьִсִоִн гִэִдִэִгִ Бִоִлִдִыִн 4ִ9 хִоִнִоִгִиִйִг хִуִрִаִаִхִдִаִа уִчִиִр шִаִлִтִаִг шִаִлִтִгִаִаִнִыִг лִаִмִаִаִс аִсִуִуִсִаִнִд, – Тִа нִөִхִрִөִө эִмִэִэִлִиִйִн мִоִдִоִоִр юִу гִэִж нִүִдִсִэִн юִм бִэ гִэִхִэִд эִхִнִэִр нִь гִаִзִаִр шִиִрִтִэִж дִуִуִгִүִй гִөִлִиִйִсִөִөִр юִу ч дִуִуִгִаִрִаִаִгִүִй гִэִхִ Иִйִнִхִүִү Хִүִхִэִрִт нִуִуִрִыִн хִүִүִхִэִн Жִүִгִдִэִр нִэִгִэִн аִйִлִыִн өִрִхִиִйִн тִэִрִгִүִүִнִиִй тִоִлִгִоִйִг зִаִлִгִиִаִд тִоִнִиִлִжִэִэ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button