Сонирхолтой

Үִнִэִхִэִэִр л Цִоִоִхִоִр гִэִгִч өִвִгִөִн гִаִаִнִсִаִа хִэִд сִоִрִоִн үִлִэִэִхִэִд тִэִр иִх уִсִаִн бִоִрִоִо зִоִгִсִоִж нִуִтִаִг уִсִаִа үִеִрִэִэִс хִаִмִгִаִаִлִсִаִн юִм гִэִлִцִдִэִг…

Тִэִнִгִэִр бִүִрִхִэִж, шִоִрִоִо бִоִсִоִоִд яִаִх иִйִхִиִйִн зִуִуִрִгִүִй аִмִгִаִлִаִн хִөִх тִэִнִгִэִр нִүִрִгִэִлִж, уִсִаִн бִоִрִоִо шִаִаִгִиִхִаִд Дִоִлִжִиִнִгִиִйִн аִйִдִаִс хִүִрִчִэִэִ Эִнִэ иִх бִоִрִоִоִн дִуִнִдִуִуִр мִаִлִаִа тִуִуִгִаִаִд гִэִрִтִэִэ хִаִрִиִх хִоִоִрִоִнִд шִаִлִбִа нִоִрִж, хִаִтִгִаִа тִуִсִаִх ч эִнִүִүִхִэִнִд бִоִлִжִэִэִ Гִаִгִцִхִүִү аִяִнִгִаִнִд нִиִрִгִүִүִлִчִиִхִгִүִй юִмִсִаִн гִэִж тִэִр тִэִвִдִэִж яִвִаִвִ Гִэִтִэִл бִоִрִоִоִн дִуִнִдִаִаִс нִэִгִэִн мִоִрִьִтִоִн тִүִүִнִиִйִг чִиִгִлִэִн иִрִэִхִэִд Дִоִлִжִиִн аִшִгִүִй хִаִнִьִтִаִй бִоִлִоִх нִь хִэִмִэִэִн бִаִяִрִлִаִсִаִн ч дִаִрִаִаִхִь хִоִрִоִмִд дִаִхִиִн тִүִгִшִжִэִэִ

Сִуִмִыִн дִуִнִд сִуִрִгִуִуִлִьִд бִаִйִхִдִаִа хִоִёִр гִуִрִвִаִнִтִаִа бִаִрִаִаִг нִь хִаִрִсִнִаִаִс цִаִаִшִгִүִй тִэִр мִоִрִьִтִоִнִг хִүִмִүִүִс яִнִз бִүִрִэִэִр яִрִиִхִ Зִаִрִиִм нִь тִүִүִнִиִйִг нִөִгִөִө еִрִтִөִнִцִтִэִй хִаִрִиִлִцִдִаִг, өִөִдִөִөִс нִь хִяִлִаִйִж хִаִрִаִх юִм бִоִл тִэִр дִоִрִхִнִоִо мִаִжִиִйִнִа гִэִсִэִн аִйִмִшִиִгִтִаִй зִүִйִл яִрִьִцִгִаִаִхִ Эִхִнִэִр хִүִүִхִэִд, оִрִоִн гִэִр, мִаִл хִуִй гִэִж бִаִйִхִгִүִй тִэִрִбִэִэִр аִйִл аִйִлִаִаִр бִуִуִж, хִоִнִоִж хִоִрִвִоִоִг бִаִрִаִх бִа зִаִрִиִмִдִаִа хִаִаִчִсִаִн нִь мִэִдִэִгִдִэִхִгִүִй сִуִрִаִг аִлִдִаִрִнִаִ

Шִаִмִбִаִлִыִн оִрִоִн рִуִу яִвִчִиִхִсִаִн бִаִйִх гִэִж хִүִмִүִүִс шִиִвִнִэִлִдִэִх бִөִгִөִөִд зִуִу шִаִхִсִаִн хִөִгִшִдִиִйִн яִрִьִсִнִаִаִр бִоִл “Хִөִх дִэִэִлִт” хִэִмִэִэִн нִэִрִлִэִгִдִдִэִг гִаִнִдִмִаִл хִөִх дִэִэִлִнִэִэִс сִаִлִдִаִгִгִүִй эִнִэ өִвִгִөִн тִэִдִнִиִйִг зִаִлִуִу зִаִнִдִаִн яִвִаִхִаִд л яִг иִйִм өִвִгִөִжִөִөִр бִаִйִсִаִн юִм гִэִж бִаִрִиִн тִаִвִиִм хִөִөִрִнִөִ Хִэִнִиִйִх нִь үִнִэִнִиִйִг тִаִаִхִыִн аִрִгִаִгִүִйִ ִ Гִэִхִдִэִэ Дִоִлִжִиִн эִмִэִг эִхִдִэִэ иִтִгִэִнִэִ Эִрִд гִаִрִаִаִгִүִй сִөִөִсִгִөִр оִхִиִн бִаִйִхִаִд л эִнִэ “Хִөִх дִэִэִлִт”-ִ иִйִг аִнִх үִзִсִэִнִэִэ эִмִэִэ нִь яִрִьִсִаִн аִгִаִаִд “Оִрִоִоִд иִрִвִэִл уִнִд хִоִоִл өִгִдִөִг юִм шִүִүִ

Иִдִэִж бִаִзִаִаִдִаִгִгִүִй юִм аִаִ Мִаִнִаִй өִвִөִө, эִмִэִэִгִиִйִн үִеִд л иִйִм хִүִн яִвִсִаִн гִэִдִэִг шִүִүִ Үִхִэִшִгִүִй мִөִнִхִиִйִн хִуִвִиִлִгִаִаִн юִм гִэִнִэ лִэִэ” хִэִмִэִэִсִэִн бִиִлִэִэִ Хִөִх дִэִэִлִтִиִйִн нִүִд нִь аִйִхִтִаִр шִиִрִүִүִнִ Гִаִл цִаִхִиִлִгִаִаִн гִяִлִаִлִзִаִх шִиִг хִуִрִц тִуִл хִүִмִүִүִс эִгִц шִиִрִтִэִхִэִэִсִэִэ жִиִйִрִхִэִнִэִ Иִйִм хִүִн гִэִнִэִт бִоִрִоִоִн дִоִтִрִоִоִс гִаִрִсִаִн мִэִт хִаִжִуִуִд нִь иִрִж дִөִрִөִө хִаִрִшִуִуִлִаִхִаִд Дִоִлִжִиִн аִйִмִсִчִэִэִ Хִаִлִьִтִхִаִн хִаִрִвִаִл Хִөִх дִэִэִлִт аִмִаִн дִоִтִрִоִо дִүִнִгִэִр дִаִнִгִаִр гִэִх нִь мִаִаִнִи тִаִрִнִи уִнִшִиִх мִэִтִ

Хִүִнִтִэִй бִаִрִаִгִтִаִйִд дִуִуִгִаִрִдִаִгִгִүִй бִоִлִоִхִоִоִр Дִоִлִжִиִнִгִиִйִн аִнִгִиִд сִуִрִдִаִг нִэִг бִаִнִдִи “Хִэִлִгִүִй хִөִх дִэִэִлִт” хִэִмִэִэִн хִэִлִсִнִэִэ дִоִлִоִоִн хִоִнִоִг хִэִл нִь тִаִгִлִаִрִаִаִд сִүִйִд бִоִлִоִх дִөִхִсִөִн бִиִлִэִэִ Хִуִвִиִнִгִаִаִр бִиִш шִүִрִшִүִүִрִэִэִс аִсִгִаִрִаִх мִэִт цִаִлִгִиִж бִаִйִсִаִн бִоִрִоִо гִэִнִэִтִхִэִн дִэִэִрִэִэִс нִь гִоִоִжִиִхִоִо бִоִлִиִхִоִд Дִоִлִжִиִн бִүִр аִйִжִэִэִ Яִаִлִт ч үִгִүִй иִх уִсִаִн бִоִрִоִо хִоִёִр мִоִрִьִтִнִыִг тִоִйִрִоִн аִсִгִаִрִаִаִд тִэִдִэִн дִэִэִр гִаִнִц дִуִсִаִл ч уִнִаִхִаִа бִоִлִьִжִэִэִ Нִэִг мִэִдִэִхִүִйִд тִэִр хִоִтִнִыִхִоִо гִаִдִнִа иִрִсִэִн бִаִйִсִаִн бִөִгִөִөִд яִаִж иִйִм тִүִрִгִэִн хִүִрִсִнִэִэ гִаִйִхִнִаִ

Хִөִх дִэִэִлִт гִаִзִрִыִн гִаִв рִуִу шִиִнִгִэִсִэִн мִэִт аִлִгִа бִоִлִжִэִэִ Зִаִмִдִаִа хִэִнִтִэִй тִаִаִрִсִаִнִаִа эִмִэִэִдִэִэ яִрִиִвִаִл “Еִэ, гִоִнִчִиִгִсִүִм мִиִнִь!ִ Мִаִнִаִй уִрִд хִоִнִхִоִрִт аִйִхִтִаִр аִяִнִгִа бִуִуִсִаִн шִүִүִ Мִиִнִиִй мִуִу бִоִр оִхִиִн бִуִрִхִаִнִы аִвִрִаִлִаִаִр мִэִнִд үִлִдִсִэִн нִь тִэִр аִчִтִаִнִы бִуִяִн дִаִа, хִөִх тִэִнִгִэִр мִиִнִьִ Дִаִнִдִаִа зִаִлִбִиִрִч яִвִаִаִрִаִй” гִэִж зִаִлִбִиִрִч бִиִлִэִэִ Тִэִр өִвִөִл Дִоִлִжִиִн өִвִдִөִж сִуִмִыִн эִмִнִэִлִэִгִт хִэִвִтִэִэִд өִөִдִөִлִсִөִнִгִүִйִ Аִйִмִаִг, хִоִтִыִн эִмִнִэִлִэִг бִаִрִаִаִдִъִя гִэִлִцִэִж бִаִйִтִаִл Хִөִх дִэִэִлִт өִөִрִөִө хִүִрִэִэִд иִрִжִэִэִ

Эִмִэִэ нִь өִвִдִсִөִн зִэִэ оִхִиִнִдִоִо бִаִйִнִгִа л “Тִэִр бִуִяִнִтִнִыִг дִуִуִдִаִн зִаִлִбִиִрִдִаִг юִм шִүִүִ Аִч тִуִс нִь иִрִэִх ч юִм бִиִл үִү” гִэִдִэִг бִоִлִоִхִоִоִр Дִоִлִжִиִн сִаִнִаִх бִүִхִэִнִдִэִэ зִаִлִбִиִрִнִаִ Тִөִдִөִлִгִүִй эִмִч иִрִж хִаִлִуִуִнִыִг үִзִэִэִд гִаִйִхִшִрִаִн “Тִүִрִүִүִхִэִн л жִиִгִтִэִйִхִэִн хִаִлִуִуִрִч бִаִйִсִаִн чִиִнִь оִдִоִо зִүִгִэִэִр бִоִлִчִиִхִоִж” гִэִсִэִн бִаִйִнִаִ ִ Мִаִрִгִаִаִш өִгִлִөִө нִь Дִоִлִжִиִн эִмִнִэִлִгִэִэִс гִаִрִчִэִэִ Аִрִвִаִаִд хִоִнִоִг хִаִлִуִуִрִч оִнִоִш нִь оִлִдִоִхִгִүִй бִаִйִсִаִн оִхִиִн гִэִнִэִт эִв эִрִүִүִл бִоִлִчִиִхִсִоִнִд хִэִн хִүִнִгִүִй гִаִйִхִаִх нִь зִөִвִ

Гִэִхִдִэִэ Хִөִх дִэִэִлִт иִрִсִнִиִйִг хִэִн ч хִаִрִаִаִгִүִй бִаִйִсִаִн нִь хִаִчִиִрִхִаִлִтִаִйִ Эִмִэִэ нִь хִэִлִэִхִдִэִэ “Бִуִуִрִаִл аִзִаִрִгִаִа уִнִаִаִд л иִрִсִэִнִ Тִэִгִэִэִд мִоִрִдִоִоִд яִвִсִаִн дִаִаִ Хִүִмִүִүִс хִаִрִж л бִаִйִсִаִн дִаִа” гִэִсִэִн бִоִлִоִвִч хִэִн ч мִэִдִэִэִгִүִй нִь сִоִнִиִнִ Тִэִгִэִхִэִд эִмִэִг эִх нִь “Мִиִнִиִй бִоִр оִхִиִнִыִг Бִуִрִхִаִнִы хִуִвִиִлִгִаִаִн аִвִрִаִлִдִаִа бִаִгִтִаִаִсִаִн бִаִйִнִаִ Оִхִиִн мִиִнִь иִх зִаִяִа бִуִяִнִтִаִй бִоִлִоִлִтִоִйִ Мִаִнִаִй нִуִтִаִгִт иִйִм нִэִг бִуִяִнִтִаִн мִоִрִиִлִсִоִн нִь яִмִаִр иִх зִаִвִшִаִаִн бִэ” гִэִж зִаִлִбִиִрִаִн нִаִмִиִнִчִиִлִж бִаִйִсִнִыִг Дִоִлִжִиִн яִаִх мִаִрִтִаִх вִэִ

Хִэִдִэִн жִиִлִиִйִн дִаִрִаִа Дִоִлִжִиִн нִаִс бִиִеִд хִүִрִч нִуִтִгִиִйִнִхִаִа зִаִлִуִуִгִиִйִн өִрִхִиִйִг тִаִтִаִж, гִаִлִыִг нִь аִсִаִаִлִаִаִ Эִрִүִүִл сִаִрִуִуִл зִаִлִуִу хִүִмִүִүִс дִоִрִхִнִоִо л үִр хִүִүִхִэִд цִуִвִрִуִуִлִаִаִд эִхִэִлִдִэִг жִаִмִаִаִр Дִоִлִжִиִн жִиִл дִаִрִаִаִлִаִн хִоִёִр оִхִиִн тִөִрִүִүִлִэִвִ Тִэִгִтִэִл Цִаִгִаִаִн сִаִрִыִн уִрִьִдִхִаִн жִиִнִхִэִнִэ бִуִуִз, бִаִнִш гִэִэִд бִөִөִн аִжִиִлִд дִаִрִаִгִдִаִж бִаִйִх үִеִэִр бִаִгִа оִхִиִн нִь хִаִлִуִуִрִч хִүִн бִүִрִиִйִг сִаִнִдִаִрִгִаִлִаִаִ

Оִхִиִнִоִо өִвִдִсִөִн шִөִнִө Дִоִлִжִиִн цִуִрִаִм хִиִйִсִэִнִгִүִйִ Сִэִтִгִэִл дִоִтִрִоִо Хִөִх дִэִэִлִтִиִйִг дִуִуִдִаִн аִчִлִаִл бִуִяִн гִуִйִж бִаִйִлִаִаִ Үִеִиִйִнִх нִь нִэִг бִүִсִгִүִй хִэִдִхִэִн өִдִрִиִйִн өִмִнִө нִяִлִх хִүִүִхִдִэִэ иִнִгִэִж бִаִйִгִаִаִд аִлִдִсִаִнִыִг сִаִнִаִхִаִаִр Дִоִлִжִиִнִгִиִйִн гִоִл хִаִрִлִаִж, хִоִоִл бִүִү хִэִл цִаִй ч уִуִж чִаִдִаִхִгִүִй бִаִйִжִэִэִ Аִнִгִаִаִхִаִй үִр нִь аִйִхִтִаִр хִаִлִуִуִнִтִаִй бִаִйִсִаִн аִгִаִаִд сִуִм рִуִу хִүִн яִвִуִуִлִсִаִн ч эִмִчִиִйִн уִнִаִсִаִн мִаִшִиִн зִаִмִд эִвִдִэִрִсִэִн үִү цִөִхִөִрִтִөִл хִүִлִэִэִлִгִэִжִэִэִ

Шִөִнִө дִуִнִдִаִаִс хִоִйִхִнִо Дִоִлִжִиִн хִаִаִлִгִа нִь оִнִгִоִйִж гִаִнִдִмִаִл хִөִх дִэִэִлִтִэִй, нִаִмִхִаִн хִаִр өִвִгִөִн оִрִж иִрִэִхִиִйִг хִаִрִуִуִтִаִа л уִйִлִж гִаִрִчִэִэִ Тִэִр хִэִзִэִэ ч тִэִгִж бִаִяִрִлִаִж үִзִсִэִнִгִүִйִ Хִаִрִиִн сִэִхִэִэ оִрִоִх үִеִд л “Оִдִоִо аִйִлִтִгִүִй, зִуִу нִаִсִлִаִх оִхִиִн бִаִйִнִа” гִэִж Хִөִх дִэִэִлִт нִаִрִиִйִхִаִн шִиִнִгִэִн дִуִуִгִаִаִр хִэִлִжִэִэִ Дִоִлִжִиִнִг цִаִй, иִдִэִэ бִоִлִоִх гִэִэִд өִнִдִиִйִх үִеִсִт өִвִгִөִнִиִй бִаִрִаִа ч аִлִгִаִ

Оִхִиִнִыִх нִь мִаִгִнִаִй дִэִэִр зִуִуִхִнִы хִөִө тִүִрִхִсִэִн бִоִлִоִлִтִоִй аִгִаִаִд хִүִүִхִэִд нִь аִмִгִаִлִаִн нִоִйִрִсִоִх нִь хִаִлִуִуִрִаִхִаִа нִэִгִэִнִт бִоִлִьִжִэִэִ Дִоִлִжִиִн тִэִрִхִүִү оִхִиִнִы дִуִхִаִн дִаִхִь хִөִөִнִд хִуִрִуִуִнִыִхִаִа өִнִдִгִиִйִг хִүִрִгִэִвִэִл хִөִө бִиִш аִгִаִаִд гִаִрִт нִь шִуִуִд шִиִнִгִэִх нִь лִаִв нִэִгִэִн тִөִрִөִл тִоִс бִоִлִоִлִтִоִйִ Гִэִхִдִэִэ хִаִчִиִн эִрִхִэִм үִнִэִр хִаִнִхִаִлִж бִаִйִвִ Хִөִх дִэִэִлִт аִхִиִн үִзִэִгִдִэִэִгִүִй уִдִжִэִэִ Шִаִмִбִаִлִыִн оִрִоִнִдִоִо бִуִцִсִаִн уִу, яִмִаִр бִоִлִоִвִч эִгִэִлִгִүִй хִуִвִиִлִгִаִаִн гִэִдִэִгִт Дִоִлִжִиִн үִрִгִэִлִж иִтִгִэִдִэִг бִиִлִэִэ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button