Сонирхолтой

Нִуִуִц аִмִрִаִг бִаִйִсִаִн бִүִх л хִуִгִаִцִаִаִнִыִхִаִа өִрִиִйִг тִөִрִүִүִлִсִэִн үִрִэִэ тִэִдִэִнִд өִрִгִүִүִлִж…

Уִуִчִлִаִаִрִаִй зִаִхִиִаִнִдִаִа зִаִаִвִаִл нִэִр өִгִдִөִгִгִүִй бִиִзִдִэִэִ Нִэִр нִуִуִцִлִаִаִд нִиִйִтִлִэִэִд өִгִвִөִл мִаִш иִх бִаִяִрִлִаִнִаִ Уִчִиִр нִь бִи еִр нִь зִөִв зִүִйִл хִиִйִж үִү гִэִдִгִэִэ хִөִнִдִлִөִнִгִиִйִн хִэִн нִэִгִнִэִэִс сִоִнִсִмִоִоִр сִаִнִаִгִдִаִаִд шִүִүִмִжִлִэִл бִаִйִсִаִн ч бִи хִүִлִэִэִж аִвִч чִаִдִнִа аִаִ Нִаִмִаִйִг зִаִгִнִаִмִаִаִр бִаִйִвִаִл хִаִнִгִаִлִтִтִаִй зִаִгִнִаִаִрִаִй эִэִжִүִүִд мִиִнִьִ Бִи нִуִуִц аִмִрִаִг бִаִйִсִаִн юִмִ Оִдִоִо бִоִл бִи 2ִ9 нִаִсִтִаִйִ Аִжִлִаִа хִиִйִгִэִэִд л эִнִгִиִйִн аִмִьִдִаִрִдִаִг нִэִг эִмִэִгִтִэִйִ Иִх сִуִрִгִуִуִлִиִа тִөִгִсִөִх жִиִлִэִэ дִаִдִлִаִгִа хִиִйִж бִаִйִсִаִн гִаִзִаִрִтִаִа тִөִгִсִөִөִд үִнִдִсִэִн аִжִиִлִтִаִн бִоִлִж үִлִдִсִэִн юִмִ 2ִ2 нִаִсִтִаִй аִжִиִлִдִаִа дִуִрִтִаִй оִхִиִн бִаִйִлִаִаִ

Хִаִмִтִаִрִч аִжִиִлִдִаִг нִэִгִэִн бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִа дִэִэִрִэִэ сִеִмִиִнִаִрִт сִуִуִж тִаִаִрִсִаִн өִдִөִр бִи тִүִүִнִиִйִг оִлִж хִаִрִсִаִнִЗִаִнִгִиִа зִүִүִгִэִэִгִүִй хִоִоִлִоִйִтִоִй цִаִмִц өִмִсִсִөִн мִаִнִдִаִтִаִа хִүִзִүִүִнִдִэִэ бִиִш бִуִгִуִйִнִдִаִа оִрִоִоִчִиִхִсִоִн нִүִдִэִнִд дִуִлִаִаִхִаִн зִаִлִуִуִг тִэִнִд бִаִйִхִдִаִа шִиִрִтִсִэִэִр л сִуִуִсִаִн юִмִ Тִэִр бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִиִйִн мִеִнִеִжִеִр гִэִж сִоִнִсִсִоִнִ Бִиִд 2 дִаִхִиִн 2 уִдִаִаִгִиִйִн сִеִмִиִнִаִрִт тִаִаִрִаִлִдִаִвִ Сִүִүִлִиִйִнִх дִэִэִр нִь оִрִоִйִтִоִж тִаִрִсִаִн уִчִиִр нִаִдִаִаִс гִаִдִнִа 2 аִжִиִлִтִнִаִа зִаִмִд бִуִуִлִгִаִх бִоִлִсִоִнִоִоִр бִи аִнִх уִдִаִа тִүִүִнִтִэִй тִаִнִиִлִцִсִаִн

Хִаִмִгִиִйִн сִүִүִлִд гִаִнִцִаִаִрִаִа үִлִдִсִэִнִиִй дִаִрִаִа тִэִр яִрִиִа эִхִлִүִүִлִж хִэִзִэִэ тִөִгִсִсִөִн ִ, аִжִиִл хִэִр бִнִа гִэִх мִэִт оִйִр зִуִуִрִыִн л зִүִйִл аִсִуִуִвִ Бִи яִг л бִаִгִшִдִаִа бִаִйִцִаִаִгִдִаִж бִаִйִгִаִа мִэִт аִсִуִуִлִтִаִнִд нִь сִаִнִдִрִаִн хִаִрִиִуִлִж мִаִшִиִнִыִх нִь хִоִйִд сִуִуִдִаִл дִэִэִр цִоִнִх шִиִрִтִэִн цִаִаִнִаִаִсִаִа л сִаִнִдִрִаִн нִэִг тִиִйִм өִөִр мִэִдִрִэִмִжִ Үִүִнִиִй дִаִрִаִа нִэִлִэִэִн хִэִд хִоִнִоִг өִнִгִөִрִөִхִөִд тִэִр нִаִмִаִйִг аִжִлִаִа тִаִрִаִаִд хִоִоִл иִдִэִх үִү гִэִж уִтִсִаִаִр зִаִлִгִаִвִ Мִиִнִиִй дִуִгִаִаִрִыִг бִүִрִтִгִэִлִиִйִн гִаִрִыִн үִсִэִгִтִэִй хִуִуִдִаִсִнִаִаִс аִвִсִаִн бִаִйִсִаִнִЭִнִдִэִэִс л эִхִэִлִсִэִн юִмִ

Тִэִр нִаִдִаִаִс 6 аִх гִэִдִгִиִйִг сִоִнִсִоִоִд үִнִэִхִэִэִр иִх гִаִйִхִаִж бִиִлִэִэִ Нִаִдִтִаִй оִйִрִоִлִцִоִо бִаִйִх гִэִж бִи бִоִдִоִж бִаִйִсִаִнִ Өִөִрִиִйִнִхִөִө тִуִхִаִй яִрִиִхִдִаִа гִэִр бִүִлִтִэִй эִхִнִэִрִтִэִй гִэִдִгִэִэ хִэִлִсִэִн нִь нִаִмִаִйִг гִуִнִиִгִлִуִуִлִж зִа эִнִэ бִоִл цִаִаִш үִрִгִэִлִжִлִэִхִгִүִй хִаִрִиִлִцִаִа юִм гִэִсִэִн оִйִлִгִоִлִт өִгִсִөִнִ Гִэִсִэִн ч тִэִрִнִиִйִг зִаִлִгִаִх үִеִд, гִаִрִаִаִд иִрִэִх үִү гִэִх үִеִд, хִаִмִт жִоִоִхִоִн аִлִхִаִх уִу гִэִхִэִд нִь үִгִүִй гִэִж хִэִлִэִх ёִсִтִоִйִгִоִо мִаִрִтִаִаִд гִүִйִгִэִэִд гִаִрִдִаִг бִоִлִсִоִн бִаִйִсִаִнִ Уִхִаִаִлִаִг бִаִс мִаִш иִх гִуִнִиִгִтִаִй нִүִд бִаִйִнִгִа үִгִэִэ зִөִөִж бִоִдִоִж өִөִрִтִэִйִгִэִэ зִөִрִчִиִлִдִөִж хִэִлִдִэִг тִүִүִнִиִй бִүִх зִүִйִлִд бִи дִуִрִлִаִж эִхִэִлִсִэִнִ

Аִсִуִуִмִаִаִр бִаִйִвִч эִхִнִэִрִиִйִнִх нִь тִаִлִаִаִр оִгִт аִсִуִуִж зִүִрִхִэִлִдִэִгִгִүִй бִаִйִвִ Зִүִгִэִэִр л хִаִмִт бִаִйִхִдִаִа хִоִсִуִуִд бִиִш 1ִ0 жִиִлִиִйִн үִеִрִхִэִж мִэִдִдִэִгִгִүִй 2 шִиִг юִу яִрִиִхִаִа мִэִдִэִхִгִүִй яִрִиִх зִүִйִл оִлִдִоִхִгִүִй хִэִрִнִэִэ бִаִяִрִтִаִй гִэִэִд сִаִлִаִаִд яִвִчִиִхִдִаִгִгִүִй тִиִйִм сִоִнִиִн хִаִрִиִлִцִаִаִнִаִаִс эִхִэִлִсִэִнִЯִвִаִаִнִдִаִа нִэִгִнִиִйִгִэִэ юִу ч хִэִлִэִэִгִүִй бִаִйִхִаִд нִь яִмִаִр өִдִөִр өִнִгִөִрִсִнִиִйִг, хִэִцִүִү бִнִа уִу гִэִэִд мִэִдִдִэִг бִоִлִж бִоִлִзִоִоִнִд бִүִр оִйִр оִйִр яִвִж эִхִэִлִсִэִнִ Чִи эִхִнִэִрִтִэִэ хִаִйִрִтִаִй бִиִз дִэִэִ Хִоִёִуִлִаִа бִуִрִуִу зִүִйִл хִиִйִгִэִэִд бִнִа шִүִү дִэִэ гִэִхִэִд юִу ч хִаִрִиִуִлִдִаִгִгִүִй бִаִйִлִаִаִ Тִүִрִиִйִвִчִиִнִд нִь эִхִнִэִрִтִэִйִгִэִэ аִвִаִхִуִуִлִсִаִн зִуִрִаִг нִь бִаִйִдִаִг бִаִс эִхִнִэִрִтִэִйִгִэִэ хִоִс дִуִгִаִаִрִтִаִй бִаִс хִаִлִаִмִжִтִаִйִ

Нִаִдִаִд эִхִнִэִрִэִэ оִгִт мִуִу хִэִлִж бִаִйִгִаִаִгִүִйִ Бִи ч тִэִгִж бִоִдִдִоִгִгִүִй бִаִйִсִаִнִ Бִиִд хִоִёִрִыִн яִлִгִаִа нִь тִэִр мִиִнִиִй дִуִгִаִаִрִыִг уִтִсִаִн дִэִэִрִэִэ хִаִдִгִаִлִдִаִгִгִүִй хִаִрִиִн бִи тִүִүִнִиִйִхִиִйִг хִаִйִр гִэִж хִаִдִгִаִлִдִаִгִт л бִаִйִсִаִн бִаִйִхִ 1ִ0 жִиִлִиִйִн нִэִг аִнִгִиִйִн хִоִсִуִуִд бִаִрִаִг оִюִуִтִаִн бִоִлִоִоִд л хִаִмִт аִмִьִдִаִрִч тִуִсִдִаִа гִаִрִсִаִн гִэִр бִүִл бִаִйִсִаִнХִэִзִэִэ нִэִг өִдִөִр тִэִр нִаִдִаִд хִоִёִуִлִаִа дִаִхִиִн уִуִлִзִаִхִгִүִй шִүִү гִэִж хִэִлִэִхִиִйִг бִи аִйִдִаִсִтִаִйִгִаִаִр хִүִлִэִэִдִэִг бִаִйִлִаִаִ

Тִэִр үִеִд зִа гִэִж хִэִлִэִэִд яִвִуִуִлִаִаִд дִаִрִаִа нִь үִхִт л эִэ уִй л ж мִаִрִтִаִх гִэִж хִиִчִэִэִх бִоִлִнִо гִэִдִгִэִэ ч мִэִдִэִж бִаִйִсִаִнִ Хִаִйִрִтִаִй бִоִлִчִиִхִсִоִн үִнִэִхִэִэִр өִөִр хִүִн нִүִдִэִнִд хִаִрִаִгִдִаִхִгִүִй бִаִйִх үִеִд тִүִүִнִдִэִэ гִаִнִц ч уִдִаִа бִэִлִэִг өִгִч ִ, нִэִг ч уִдִаִа цִаִмִцִыִг нִь сִоִнִгִоִлִцִоִж хִоִоִлִыִг нִь хִиִйִгִэִэִд хִүִлִэִэִхִгִүִй тִиִйִм тִаִвִиִлִаִнִтִаִй гִэִдִгִэִэ өִдִрִөִөִс өִдִөִрִт оִйִлִгִоִж шִаִнִаִлִж эִхִэִлִсִэִнִ Нִэִг уִдִаִа тִэִр эִхִнִэִр нִь хִүִүִхִэִд оִлִоִхִгִүִй бִаִйִгִаִа тִэִрִнִэִэִс бִоִлִж хִоִоִрִоִнִдִоִо үִе үִе мִаִрִгִаִлִдִдִаִг гִэִж хִэִлִсִэִнГִэִхִдִэִэ тִэִр эִхִнִэִрִэִэ оִрִхִиִх эִр хִүִн бִиִш гִэִдִгִиִйִг бִи сִаִйִн мִэִдִдִэִг бִоִлִсִоִн бִаִйִсִаִнִ

Бִиִд хִоִёִрִыִн хִоִоִрִоִнִд хִаִрִиִлִцִаִаִтִаִй 2 жִиִл хִаִгִаִс бִоִлִлִоִоִ Хִэִзִэִэִч мִаִнִаִй нִаִйִз зִаִлִуִу гִэִэִд тִүִүִнִиִйִг нִаִйִзִуִуִдִдִаִа тִаִнִиִлִцִуִуִлִаִх эִрִхִгִүִй тִиִйִм хִаִрִиִлִцִаִаִЯִаִхִаִв тִэִр нִаִдִаִд хִаִйִрִгִүִй хִаִрִиִн зִүִгִэִэִр хִаִмִт бִаִйִхִаִд тִаִйִвִаִн дִаִсִсִаִн бִаִйִж бִоִлִоִх ч бִи тִүִүִнִд уִнִаִж тִуִсִтִлִаִа дִуִрִлִаִсִаִн уִуִлִзִаִхִгִүִй гִэִж хִэִлִж чִаִдִаִхִаִаִсִаִа нִэִгִэִнִт өִнִгִөִрִсִөִн бִаִйִсִаִнִ Тִэִр өִвִөִл бִи жִиִр эִм с эִн бִоִлִчִиִхִсִоִнִ Тִеִсִтִеִеִр үִзִэִэִд иִтִгִэִж өִгִөִхִгִүִй дִаִхִиִн дִаִхִиִн шִаִлִгִаִвִ Уִг нִь бִи хִаִмִгִаִаִлִаִх э м у уִдִа г бִаִйִсִаִнִ

Тִүִүִнִд хִэִлִэִхִэִд мִаִш хִуִрִдִаִн хִүִрִэִэִд иִрִсִэִнִ Бִиִд хִоִёִр гִаִр гִаִрִнִаִаִсִа аִтִгִаִлִцִаִаִд юִуִч яִрִиִлִгִүִй уִдִаִаִн сִуִуִсִаִнִ Тִэִр бִаִяִрִтִаִй бִаִйִгִаִа нִь иִлִт мִэִдִэִгִдִэִж бִаִс оִдִоִо яִаִх бִиִлִэִэ гִэִж дִоִтִрִоִо шִаִнִаִлִж бִаִйִгִаִа нִь ч мִэִдִрִэִгִдִэִж бִаִйִсִаִнִ Хִаִрִиִн бִи гִоִрִьִдִлִоִгִиִйִн нִүִдִэִэִр тִүִүִнִиִйִг шִиִрִтִэִн үִг хִэִлִэִхִиִйִг нִь л хִүִлִэִэִж бִаִйִвִ Нִаִдִтִаִй сִуִуִя гִэִвִэִл яִаִх бִиִлִэִэ гִэִр бִүִл сִа лִгִа сִаִн нִэִрִтִэִй нִаִсִаִаִрִаִа цִоִлִцִуִуִлִж аִмִьִдִаִрִнִа гִэִж хִүִрִтִэִл бִоִдִоִж үִзִсִэִнִ Гִэִхִдִэִэ тִэִр зִүִгִэִэִр л гִоִрִьִдִлִоִгִо бִаִйִсִаִнִ

Хִүִүִхִдִэִэ тִөִрִүִүִлִвִэִл бִи аִаִвִыִн үִүִрִгִэִэִсִэִэ тִаִтִгִаִлִзִаִхִгִүִй үִрִгִэִлִж хִүִүִхִэִдִдִэִэ сִаִнִаִа тִаִвִьִнִа гִэִхִдִэִэ бִи эִхִнִэִрִэִэ оִрִхִиִж чִаִдִаִхִгִүִй нִь гִэִдִгִэִэ тִэִр хִэִлִсִэִнִИִйִм үִг сִоִнִсִоִхִоִо мִэִдִэִж бִаִйִсִаִн ч мִаִш иִх уִй л ж хִэִдִэִн өִдִөִр хִаִаִнִа ч хִаִмִаִаִгִүִй уִй л ж аִжִлִаִа ч хִиִйִж чִаִдִаִхִгִүִй дִэִн дִуִн яִвִаִвִ Аִвִаִхִуִуִлִаִх тִуִхִаִй бִоִдִоִл л бִаִйִн бִаִйִн оִрִж иִрִэִэִд бִаִйִвִ Уִлִсִыִн эִмִнִэִлִэִг иִлִүִү нִаִйִдִвִаִрִтִаִй гִэִж бִоִдִоִж бִаִйִгִаִаִгִаִа хִэִлִтִэִл тִэִр мִиִнִиִй өִмִнִө сִуִуִгִаִаִд өִвִдִгִиִйִг мִиִнִь тִэִвִрִэִэִд гִуִйִж бִаִйִнִа хִүִүִхִдִэִэ бִиִтִгִиִй аִвִаִхִуִуִлִаִаִч гִэִж гִуִйִсִаִнִ

Аִмִьִдִрִаִлִд яִаִж ч бִоִлִоִхִгִүִй яִмִаִр ч шִиִйִдִвִэִр гִаִрִгִаִсִаִн бִи аִз жִаִрִгִаִлִгִүִй бִаִйִх нִь тִоִдִоִрִхִоִй тִиִйִм үִе иִрִдִэִг юִм бִиִлִэִэִ Хִаִйִрִтִаִй хִүִнִэִэ хִаִжִуִуִдִаִа үִлִд гִэִж яִтִгִаִх эִрִхִгִүִй хִүִүִхִдִэִэ эִцִэִгִтִэִй нִь өִсִгִөִх бִаִс эִрִхִгִүִйִ Бִи гִаִнִцִаִаִрִаִа эִнִэ шִиִйִдִвִэִрִиִйִг гִаִрִгִаִсִаִнБִи хִүִүִхִдִэִэ тִөִрִүִүִлִэִэִд аִаִвִд нִь өִгִөִхִөִөִр шִиִйִдִсִэִнִ Тִэִнִд бִаִйִгִаִа нִэִг эִмִэִгִтִэִйִг эִэִж бִоִлִгִоִхִоִоִр шִиִйִдִлִэִэִХִэִцִүִү ч гִэִсִэִн эִнִэ шִиִйִдִвִэִр хִүִнִиִй аִмִь тִаִс лִа хִгִүִй, гִэִр бִүִл сִаִлִг аִх гִүִй хִаִмִгִиִйִн зִөִв шִиִйִдִвִэִр бִоִлִж л тִаִаִрִсִаִн юִмִ Уִй лִс аִаִнִ

Тִөִрִөִн тִөִрִтִлִөִө шִүִүִ Хִүִүִхִдִэִэ хִөִдִлִөִх бִүִрִт уִйִл д аִг, эִхִо д хִаִрִуִуִлִаִх бִүִрִтִэִэ, эִэִж аִаִвִтִаִйִгִаִа яִвִаִа нִяִлִх үִрִсִиִйִг хִаִрִаִх бִүִрִтִэִэ уִй лִс аִнִ Эִэִж аִаִвִдִаִа мִэִдִэִгִдִэִхִгִүִйִн тִуִлִд 1 жִиִл Сִоִлִоִнִгִоִс яִвִаִаִд юִм сִуִрִаִаִд аִжִиִл хִиִйִгִэִэִд нִүִд тִаִйִлִаִаִд иִрִьִе гִэִж хִэִлִэִэִд яִвִсִаִн тִиִйִм л бִөִх зִүִрִхִтִэִй эִмִэִгִтִэִй дִэִэ бִиִ Сִоִлִоִнִгִоִсִт бִаִйִгִаִа гִэִж бִоִдִоִж бִаִйִсִаִн оִхִиִн нִь 4ִ0 мִяִнִгִаִтִаִд бִаִйִр тִүִрִэִэִсִлִэִэִд тִоִмִоִо гִэִдִэִсִтִэִй яִвִж бִаִйִгִаִаִг хִаִрִсִаִн бִоִлִ Хִүִүִхִдִэִэ гִэִдִсִэִнִдִэִэ уִдִаִаִсִаִй, еִр нִь иִнִгִэִэִд жִиִрִэִмִсִэִн л бִаִйִгִаִаִд бִаִйִгִаִаִсִаִй гִэִж хִүִсִдִэִг бִоִлִсִоִнִ

Уִчִиִр нִь хִүִүִхִдִэִэ тִөִрִүִүִлִсִэִн тִэִр цִаִгִаִаִс хִүִүִхִдִэִэ ч хִаִйִрִтִаִй эִр хִүִнִэִэ ч үִүִрִд яִвִуִуִлִаִх уִчִиִрִ Тִэִр мִаִаִнִь эִхִнִэִрִтִэִэ хִэִлִсִэִн уִдִаִхִгִүִй хִүִүִхִэִд өִрִгִөִж аִвִнִа гִэִэִдִ Эִхִнִэִр нִь шִуִуִд л иִтִгִэִсִэִн бִаִйִсִаִнִХִүִүִхִдִиִйִн хִуִвִцִаִс оִр гִэִэִд бִүִхִнִиִйִг өִөִрִөִө яִвִж цִуִгִлִуִуִлִсִаִн гִэִсִэִнִ Тִэִр эִмִэִгִтִэִйִг үִзִэִн яִдִаִх ч шִиִг, дִаִрִаִа нִь өִөִрִиִйִгִөִө үִзִэִн яִдִаִх ч шִиִгִ Үִнִэִхִэִэִр хִуִрִдִаִн 9 сִаִр бִаִйִлִаִаִ Хִаִлִаִмִжִлִуִуִлִж хִаִйִрִлִуִуִлִж аִсִрִуִуִлִж мִиִнִиִй хִаִжִуִуִд бִаִйִгִаִа хִаִйִрִтִаִй хִүִнִэִэ яִвִуִуִлִаִх өִдִөִр оִйִрִтִсִоִоִрִ

Жִиִрִэִмִсִэִн хִуִгִаִцִаִаִнִдִаִа үִнִэִхִэִэִр иִх иִтִгִэִдִэִг гִаִнִц л нִаִйִзִдִаִа үִнִэִнִиִйִг хִэִлִж тִэִр мִаִаִнִь ч иִрִж иִх хִаִнִь бִоִлִдִоִг бִаִйִсִаִнִ Бִи тִөִрִлִөִөִ Тִаִс хִаִр дִаִаִхִиִтִаִй уִв уִлִаִаִн хִүִү эִнִгִэִр дִэִэִр мִиִнִь тִаִвִиִхִаִд бִи иִтִгִэִж өִгִөִхִгִүִй нִүִдִэִэ дִоִв бִоִлִтִоִл тִөִрִөִх оִрִоִн дִэִэִр 2 цִаִг дִэִэִшִэִэ хִаִрִж гִаִнִцִаִаִрִаִа у йִл сִаִнִ Цִоִр гִаִнִцִаִаִрִаִа үִлִдִэִэִд тִөִрִүִүִлִсִэִн үִрִэִэ хִаִйִрִтִаִй хִүִнִдִэִэ аִаִвִд нִь өִгִч яִвִуִуִлִаִаִд 3 жִиִл бִоִлִоִх гִэִж бִаִйִнִаִБִи шִиִйִдִвִэִрִтִэִэ үִнִэִнִч бִаִйִж чִаִдִсִаִнִ Тִүִүִнִиִйִг бִүִр мִөִсִөִн яִвִуִуִлִсִаִнִ

Хִаִрִиִн хִүִүִгִиִйִн мִиִнִь 1 нִаִсִнִы тִөִрִсִөִн өִдִрִөִөִр тִүִүִнִэִэִс нִаִдִаִд аִмִьִдִрִаִл бִэִлִэִгִлִэִсִэִн чִаִмִдִаִа бִаִяִрִлִаִлִаִаִ Хִэִзִэִэִч мִаִрִтִаִхִгִүִйִ Гִэִсִэִн мִеִсִсִэִж бִиִчִсִэִнִ Уִнִшִаִаִд уִйִлִаִаִгִүִй бִаִс бִаִяִрִлִаִаִгִүִйִ Зִүִгִэִэִр л өִөִрִтִөִө уִдִаִхִгִүִй аִз жִаִрִгִаִл дִаִхִиִаִд иִрִнִэִэ чִи оִдִоִо уִхִаִаִлִаִг бִүִсִгִүִй бִоִлִсִоִн шִүִү хִиִчִэִэִгִэִэִрִэִй гִэִж л бִоִдִоִхִыִг хִүִсִсִэִнִ Тִэִнִд нִэִг гִэִр бִүִл эִлִэִг бִүִтִэִн, гִэִр дִүִүִрִэִн иִнִэִэִдִтִэִй хִүִүִхִдִиִйִн дִуִу хִаִдִаִж жִаִрִгִаִлִтִаִй бִаִйִгִаִа нִь гִаִрִцִаִаִгִүִйִ Эִхִнִэִр нִь хִэִзִэִэִч хִүִүִгִиִйִнִхִэִэ эִцִгִиִйִг өִөִрִиִйִнִх нִь нִөִхִөִр гִэִж тִаִаִмִаִгִлִаִхִгִүִй гִэִхִдִэִэ л мִаִш иִх жִаִрִгִаִлִтִаִй аִмִьִдִаִрִч бִаִйִгִаִаִ Бִи нִүִгִэִл хִиִйִгִэִэִгִүִй бִаִс бִуִяִн ч үִйִлִдִэִэִгִүִй гִэִхִдִэִэ л зִөִв зִүִйִл хִиִйִсִэִн бִаִйִх гִэִж өִөִрִтִөִө иִтִгִүִүִлִдִэִгִ

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button