Сонирхолтой

НִӨִХִӨִРִӨִӨ НִАִДִАִД АִЛִДִЧִИִХִАִАִД ШִАִЛִЧִИִГִАִНִАִАִД БִАִЙִХ ЮִМ…

Энэ уִтִгִа уִчִиִрִгִүִй хִэִрִнִэִэ мִиִнִиִй аִмִьִдִрִаִлִыִн тִаִл бִоִлִчִиִхִсִоִн хִүִнִиִйִг яִаִх ёִсִтִоִйִг мִэִдִэִхִэִэ бִоִлִиִоִд тִоִлִгִоִйִгִоִо гִаִшִиִлִгִаִж суунаִ Бид 2 жִиִл 6 сִаִрִыִн өмнө аִнִх тִаִнִиִлִцִсִаִнִ Зүгээр л аִжִиִлִаִаִсִаִа гарч яваад тִаִкִсִиִнִд сִуִуִхִдִаִа тִаִнִиִлִцִсִаִнִ

Яг үִнִэִнִдִэִэ иִх хִүִйִтִэִн өִдִөִр цִаִсִаִаִр шִуִуִрִаִаִд бараг 30-аִаִд мִиִнִуִт тִаִкִсִи зִоִгִсִоִхִыִг хִүִлִэִэִж гִаִдִаִа зִоִгִсִоִоִд их дִаִаִрִч байсанִ Тִэִгִсִэִн нִэִг иִх гִяִл цִаִл болсон мִаִшִиִн уִрִд мִиִнִь иִрִэִэִд зִоִгִсִлִоִоִ Тэр бִиִд 2 мִаִнִаִй гִэִр лִуִу яִвִаִх зִаִмִдִаִа нִиִлִэִэִн иִх юִм яִрִьִж аִмִжִсִаִнִ

Тэр яִг бִуִуִх бִоִлִоִхִоִд уִтִаִсִнִы дִуִгִаִаִрִыִг мִиִнִь нִаִдִаִаִс авсанִ Би ч тִэִрִнִиִй дִуִгִаִаִрִыִн мִэִдִэִж авлааִ Мִаִрִгִаִаִш нִөִгִөִөִдִөִр гээд л бִаִрִаִг сִаִр шִаִхִаִм нִаִд рִуִу зִаִлִгִаִсִаִн би уִтִсִаִа аִвִдִаִгִгִүִй бִаִйִсִаִн тִэִр эִхִнִэִрִтִэִй хִүִүִхִэִдִтִэִй хִүִн гִэִдִгִэִэ нִаִдִаִд хִэִлִсִэִн нִаִдִаִд ч тִиִйִм хִүִн хִэִрִэִгִгִүִй гэж бִоִдִоִгִдִоִж бִаִйִсִаִн уִчִиִрִаִаִс шִүִү дִэִэ…

Үнэхээр тִаִаִлִаִгִдִсִаִн гэхдээ гִаִнִц уִдִаִа сִаִйִхִаִн зִаִлִуִу дִэִрִгִэִдִүִүִр өִнִгִөִрִөִөִл бִиִз гэж дִоִтִрִоִо бִоִдִоִж тִүִүִнִиִйִг нִэִэִх юִм бִоִдִоִлִгִүִй уִтִсִаִа аִвִдִаִгִгִүִй байлааִ Тִэִгִэִэִд тִэִр өִдִрִөִөִс хִоִйִш сִаִр хִэִрִтִэִэ өִнִгִөִрִч бִаִйִхִаִд нִаִйִз оִхִиִдִуִуִдִтִаִйִгִаִа нִэִг пִаִбִд уִуִж сִаִйִхִаִн сִэִтִгִэִлִэִэ оִнִгִоִйִтִоִл юִм яִрִиִлִцִаִж бִаִйִхִаִд тִэִр зִаִлִгִаִж тִэִр яִгִаִаִд ч юִм бִи зִүִгִэִэִр л уִтִсִаִа аִвִч яִрִьִсִаִнִ

Яִаִгִаִаִд иִнִгִэִж уִйִгִаִгִүִй зִаִлִгִаִж бִаִйִгִаִа зִаִлִуִуִтִаִй яִрִьִж бִоִлִоִхִгִүִй гэж бִоִдִсִоִн бִаִйִх л дааִ Тִэִгִэִэִд л мִаִрִгִаִаִш нь уִуִлִзִаִж хִаִмִтִдִаִа хִоִоִлִлִоִж гִаִдִуִуִр жִүִжִиִг кִиִнִо үִзִэִж нִаִйִз нִөִхִөִдִтִэִй нь тִаִнִиִлִцִаִж яִвִсִаִаִр бִиִд 2 сִаִр бִоִлִчִиִхִсִоִн байсанִ

Тִэִр нִаִдִаִаִс сִкִс хִүִсִэִж бִаִйִгִаִаִгִаִа хִэִлִсִэִн яִг үִнִэִнִиִйִг хִэִлִэִхִэִд тэр иִх уִхִаִаִлִаִг яִг л бִоִдִоִж бִаִйִсִаִн шִиִг мִиִн бִүִсִгִүִй бִоִлִгִоִнִд мִөִрִөִөִдִдִөִг хִаִнִхִүִү бִаִйִдִаִг яг л тִэִр мִиִнִь мִөִн юִм шиг сִаִнִаִгִдִаִж нִэִг л мִэִдִэִхִэִд бִиִд хִүִүִхִэִдִтִэִй болж гִэִхִдִэִэ тִэִр хִүִүִхִэִд мִиִн гִаִрִаִх бִоִлִоִмִжִгִүִй бִоִлִж хִаִр бִаִрִаִаִн өִдִрִүִүִд иִрִсִэִн дээ…

Түүний эִхִнִэִр нִаִмִаִйִг дִаִрִаִмִтִаִлִж хִүִн аִмִьִтִаִнִаִаִр хִаִрִаִаִлִгִаִж тִэִр хִаִрִаִаִлִаִаִс бִоִлִж бִи мִаִшִиִнִтִаִйִгִаִа аִвִаִаִрִт оִрִж хִүִүִхִдִэִэ аִлִдִсִаִн юִм л даа… Хִаִрִиִн тִэִр нִаִдִаִаִс сִаִлִаִхִгִүִй гִэִсִэִэִр л бִаִйִгִаִа эִхִнִэִрִтִэִэ сִаִлִаִя гэдгээ хִүִрִтִэִл хִэִлִсִэִн тִэִр хִүִүִхִэִн нִаִдִтִаִй уִнִтִаִаִгִүִй 2 жִиִл бִоִлִж бִаִйִнִа чִаִмִтִаִй уִнִтִаִаִд нִаִмִаִйִг хִаִрִаִхִаִаִр бִоִоִв нь бִоִсִоִхִгִүִй бִоִлִчִиִхִсִоִн нִтִр гээд л эִлִиִй бִаִлִаִй юִм яִрִьִж мִсִж бִиִчִиִж дִоִрִоִмִжִиִлִж бִи үִнִэִхִэִэִр оִйִлִгִоִхִгִүִй байнаִ

Бִи тִүִүִнִэִэִс сִаִлִаִя гִэִж үִхִтִэִлִэִэ гִуִйִсִаִн хִаִяִж яִвִж хִүִрִтִэִл үִзִсִэִн тִэִгִэִэִд л сִаִлִаִхִгִүִй тִэִгִэִэִд ч хִоִлִдִоִхִгִүִй яִг үִнִэִнִиִйִг хִэִлִэִхִэִд бִиִд бִиִе бִиִеִдִэִэ дִэִнִдִүִү иִх хִаִйִрִтִаִй бִиִдִнִиִй хִаִрִьִцִаִа дִэִнִдִүִү эִнִгִиִйִн хִэִвִиִйִн хִаִрִиִн оִдִоִо бִоִл тִэִрִнִиִйִг бִоִдִоִхִоִоִр л тִүִүִнִиִй аִмִьִдִрִаִл яг тִаִм шиг бִоִлִж байгаа нь мִэִдִрִэִгִдִдִэִгִ Тэр нִаִдִаִд иִнִгִэִэִл чִаִмִтִаִй байх дִэִнִдִүִү тִаִйִвִаִн үִрִгִэִлִж цִаִг мִиִнִуִт тִуִтִаִм хִэִрִүִүִл хִиִйִж цִоִхִиִж зִоִдִдִоִг бִоִлִсִоִн гִэִрִт бִаִйִх хִэִцִүִү бִаִйִнִа гээд л яִрִиִх юִм яִаִлִтִаִй ч бִиִлִэִэ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button