Сонирхолтой

ГִЭִРִТִЭִЭ ИִРִТִЭִЛ ОִРִНִЫ ХִАִЖִУִУִД ХִЭִРִЭִГִЛִЭִСִЭִН БִЭִЛִГִЭִВִЧ БִАִЙִХִАִАִР НЬ БִИ ГִАִЙִХִАִАִД…

Мִиִнִиִй бִиִчִлִэִгִиִйִг уִнִшִсִаִн хִүִн нִаִдִаִд сִэִтִгִэִлִиִйִн зִөִвִлִөִгִөִө өִгִнִө гִэִж иִтִгִэִж байнаִ Бִи оִдִоִо 29 нִаִсִтִаִй зִаִлִуִу уִлִсִыִн бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִаִд аִжִиִлִдִаִг эִхִнִэִр 5 нִаִсִтִаִй хִүִүִхִэִдִтִэִй бִи эִнִэִтִхִэִг уִлִс яִвִж 1 жִиִл мִэִрִгִэִжִиִл дִэִэִшִлִүִүִлִчִиִхִэִэִд иִрִэִх хִоִоִрִоִнִд мִаִнִаִй гִэִрִт зִөִнִдִөִө юִм бִоִлִсִоִн байнаִ Эִхִнִэִр хִүִүִхִэִдִтִэִйִгִэִэ 2 өִрִөִө бִаִйִрִаִнִд аִмִьִдִаִрִдִаִг юмִ

Эִхִнִэִр эִэִж гэж 60 дִөִхִөִж яִвִаִа хִэִл аִм нь гִүִйִцִэִгִдִдִэִгִгִүִй эִмִгִэִн бִаִйִдִаִг юִм тִэִрִиִйִг яִвִаִхִдִаִа хִаִнִьִтִаִй цִуִг бִаִйִлִгִаִхִаִр оִрִхִиִсִоִнִ Мִаִнִаִй эִсִрִэִг хִаִаִлִгִаִнִд бִаִйִдִаִг зִаִлִуִу бִаִйִдִаִг хִаִаִяִа цִуִг уִуִж иִдִдִэִг гִэִмִгִүִй нִаִйִзִуִуִд тִэִрִтִэִй хִаִаִяִа чִаִтִлִаִхִаִд тִаִнִаִйִхִаִаִс 1 зִаִлִуִу гִаִрִч яִвִаִаִд бִаִйִнִа өִгִлִөִө хִүִүִхִдִэִэ цִэִцִэִрִлִэִг өִгִөִх гִэִж яִвִаִаִд 2 уִдִаִа тִаִаִрִлִаִаִ

Тִаִнִаִй эִхִнִэִр нִаִмִаִйִг хִаִрִчִаִаִд бִуִрִуִу хִаִрִаִаִд яִвִаִаִд өִгִлִөִө гִэִж хִэִлִсִэִнִ Бִи эִхִнִэִрִэִэִсִэִэ аִсִуִуִсִаִн хִүִн аִмִьִтִаִнִтִаִй хִоִлִбִоִгִдִоִоִд бִаִйִнִа уִу гִэִж юִу гִэִж тִэִгִдִэִг юִм эִнִэִэ тִэִр гִэִэִд бִөִөִн хִэִрִүִүִл хִоִлִоִоִс хִэִрִэִлִдִэִэִд бִаִйִлִтִаִй бִиִш хִэִдִхִэִн сִаִр бִаִйִнִа гִүִрִиִйִж бִаִйִгִаִаִд оִчִоִоִд уִчִрִаִа оִлִоִё гִэִэִд иִрִлִэִэִ

Жִиִжִиִг өִрִөִөִнִиִй тִоִм оִр хִаִнִа 2 зִаִвִсִрִаִаִс хִэִрִэִгִлִсִэִн бִэִлִгִэִвִч оִлִлִоִо эִнִэ чִиִнִь юִу юִм гִэִэִд үִзִүִүִлִэִэִд аִсִуִуִтִаִл мִэִдִэִхִгִүִй эִэִжִэִэִс аִсִуִу гִэִж байнаִ Эִмִгִэִн бִи нִэִг хִөִгִшִиִн аִвִчִиִрִч хִоִнִоִсִоִн гִэִж жִүִжִиִг тִоִгִлִоִоִд бִи тִэִнִэִг хִүִн бִиִш юִу гִэִж иִтִгִэִх бִэ уִтִсִаִаִр л тִа тִэִгִж хִэִл гִэִсִэִн юִм бִаִйִлִгִүִй

тִэִгִэִэִд хִэִрִүִүִл тִаִсִрִаִаִгִүִй бִаִйִж бִаִйִтִаִл хִэִрִгִиִйִн эִзִэִн өִөִрִөִө гִаִрִаִаִд иִрִлִэִэִ Шִөִнִө 1 цִаִг бִоִлִоִх гִэִж бִаִйִхִаִд эִхִнִэִр уִтִаִс дִаִхִиִн дִаִхִиִн дִуִуִгִаִрִаִаִд нִөִгִөִөִх нь аִвִаִаִд шִуִуִд нִөִхִөִрִтִэִйִгִөִө уִнִтִаִж бִаִйִнִа яִмִаִр яִдִаִрִгִаִаִтִаִй юִм гִэִж хִэִлִэִэִд сִаִлִгִаִчִиִхִлִаִаִ

Аִсִуִуִтִаִл сִоִгִтִуִу юִм л мִаִнִгִаִрִтִаִж байна гִэִж бִаִйִнִа тִэִгִэִэִд 5 мִиִн бִоִлִоִоִгִүִй бִаִйִтִаִл хִаִаִлִгִа нִүִдִэִэִд бִи нִэִэִтִэִл шִаִл сִоִгִтִуִу зִаִлִуִу зִоִгִсִоִж байнаִ Мִаִнִаִй эִхִнִэִр нִэִр хִэִлִэִэִд уִуִлִзִаִя гִэִж бִаִйִнִа эִхִнִэִр цִаִаִнִаִаִс нь хִаִаִлִгִаִа хִаִа аִрִхִиִчִиִнִд хִаִаִлִгִа тִаִйִлִлִаִа гִэִэִд оִрִиִлִоִоִд

бִи эִрִүִүִл юִм бִоִлִоִхִоִоִр шִаִт дִэִэִр чִиִрִж аִвִаִаִчִаִаִд хִэִд сִаִйִн цִоִхִиִоִд нִаִйִзִрִуִуִгִаִа зִаִлִгִаִлִаִа үִүִдִэִнִдִэִэ гִаִрִаִаִд иִр гִэִэִд гִаִрִч иִрִэִэִд шִуִуִд тִаִнִаִйִхִаִаִс гִаִрִаִаִд яִвִаִаִд бִаִйִдִаִг нִөִгִөִө зִаִлִуִу байна гִэִнִэִэִ Дִуִрִгִүִй хִүִрִэִэִд бִиִд 2 гִаִрִгִаִж бִаִйִгִаִаִд бִаִаִхִаִн зִоִдִлִоִо бִүִх юִмִыִг нь хִэִлִүִүִлִэִэ сִүִүִлִдִэִэ бִүִр эִрִүִүִл шִаִхִуִу бִоִлִоִоִд бִиִтִгִиִй зִоִдִоִоִч эִнִэ тִэִр гִэִэִд тִэִгִэִэִд гִаִй бִоִлִнִо гִэִэִд тִэִгִэִэִд оִрִхִиִсִоִнִ

Бִи оִдִоִо эִнִэ эִмִгִэִн хִүִүִхִэִн 2-т сִэִжִиִг хִүִрִэִэִд байна оִдִоִо бִоִлִоִхִоִоִр нִэִэִх л сִаִйִн хִүִмִүִүִс аִжִиִл дִэִэִр хִүִрִтִэִл хִоִоִл бִаִрִьִж гִүִйִж оִчִоִоִд л бִиִтִгִиִй сִаִлִаִаִч аִхִиִж тִэִгִэִхִгִүִй бִи тִэִрִэִнִтִэִй 30 оִрִчִиִм уִнִтִсִаִн үִнִэִнִэִэ л хִэִлִж бִаִйִнִа чִи дִуִрִтִаִй хִүִүִхִэִнִтִэִй яִвִаִлִд бִи хִаִрִдִаִхִгִүִй хִаִмִаִаִгִүִй эִнִэ тִэִр гִэִэִд эִмִгִэִн нь

уִйִлִаִаִд уִйִлִчִлִаִлִт эִнִэ тִэִр бִөִөִн жִүִжִиִг бִоִлִж бִаִйִнִа яִаִх бִэ аִхִмִаִд хִүִмִүִүִс зִөִвִлִөִөִч? Оִхִиִнִдִоִо хִаִйִрִтִаִй ч сִэִтִгִэִл нִэִг л эִнִэ хִүִүִхִнִиִйִг гִэִх юִмִгִүִй бִоִлִчִлִоִо оִдִоִо эִнִэ аִмִьִдִрִаִл иִнִгִэִэִд сִоִнִиִн боллооִ Бִи ч зִаִлִуִуִчִуִуִдִтִаִй пִиִвִо уִуִж бִаִйִгִаִаִд шִөִнִө оִрִж хִоִнִоִоִд өִгִлִөִө гִаִрִч яִвִаִаִд шִуִуִд аִжִиִл хִэִд хִоִнִоִг тִэִгִж яִвִлִаִа уִтִаִс уִуִчִлִаִл гִэִмִэִэ оִйִлִгִоִсִоִн хִэִзִэִэ ч тִэִгִэִхִгִүִй гִэִсִэִн сִмִс-р бִаִрִаִг дִүִүִрִлִэִэ

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button