Сонирхолтой

Цэрэндорж нִуִтִгִиִйִн аִрִд оִлִоִнִдִоִо хִүִнִдִтִэִй лִаִмִыִн хִаִшִаִаִнִаִаִс тִөִлִөִг хִуִлִгִаִйִлִж иִдִсִэִнִд өִрִөִөִл тִаִтִаִнִхִаִй бִоִлִж…

Мִоִнִгִоִлִчִуִуִд сִүִүִжִнִиִй яִсִнִаִаִс иִхִэִд цִэִэִрִлִэִж зִоִчִиִнִдִоִо чִаִнִаִж өִгִдִөִгִгִүִй зִаִнִшִиִлִтִаִйִ Яִмִаִрִтִаִй л нִүִдִиִйִг нִь уִхִсִаִн тִоִлִгִоִй, нִүִнִжִиִгִиִйִг нִь аִвִсִаִн сִүִүִжִиִйִг цִэִэִрִлִэִж гִэִрִтִэִэ хִоִнִуִуִлִдִаִгִгִүִй бִаִйִхִаִвִдִэִэִ Тִэִгִвִэִл сִүִүִжִнִиִй яִсִтִаִй хִоִлִбִоִоִтִоִй нִэִгִэִн аִйִмִшִиִгִт яִвִдִлִыִг сִэִрִэִмִжִлִүִүִлִэִг бִоִлִгִоִх үִүִдִнִэִэִс уִнִшִиִгִч тִаִнִаִа сִоִнִиִрִхִуִуִлִьִяִ Мִаִнִаִйִхִаִн дִэִэִхִэִн үִеִд үִхִэִгִсִэִдִэִэ иִл оִрִшִуִуִлִдִаִг бִаִйִсִаִн нִь дִэִнִдִүִү бִүִдִүִүִлִэִг ёִсִоִн бִаִйִлִаִаִ 1ִ9ִ9ִ3 оִнִы нִаִмִаִр оִрִоִйִхִоִн Дִаִшִдִоִнִдִоִг гִуִаִйִнִх Цִаִхִиִрִыִн аִмִаִнִд нִуִтִаִгִлִаִж бִаִйִлִаִаִ

Нִэִгִэִн оִрִоִй тִэִдִнִиִйִд бִуִуִсִаִн мִаִлִыִн эִрִэִлִчִиִн ִ“хִаִзִаִаִр”ִ Чִоִгִдִоִн мִоִрִиִнִдִоִо чִиִрִүִүִлִж үִхִсִэִн тִуִхִаִй сִоִнִсִгִоִвִ Тִэִгִэִнִгִүִүִт л Дִаִшִдִоִнִдִоִг өִвִгִөִнִиִй дִоִтִоִр зִаִрִсִхִиִйִгִэִэִд яִвִчִиִхִлִаִаִ Иִнִгִэִх нִь ч аִрִгִаִгִүִйִ Эִнִэ тִуִхִаִй яִрִьִвִаִл иִх уִрִт тִүִүִх бִоִлִоִх уִчִрִаִаִс тִоִвִчִхִоִн бִиִчִиִгִлִэִеִ Дִаִнִшִдִоִнִдִоִгִ Чִоִгִдִоִн хִоִёִр хִаִр бִаִгִаִаִсִаִа л нִэִг гִоִлִд өִсִсִөִнִ Тִэִгִсִэִн хִиִрִнִэִэ оִйִрִтִоִж дִоִтִнִоִсִоִн нִөִхִөִрִлִөִж бִаִйִсִаִн нִь үִгִүִйִ Чִоִгִдִоִнִгִиִйִнִх оִвִоִо хִэִдִэִн мִаִлִтִаִй аִтִлִаִа хִаִжִуִу хִаִвִиִрִгִаִнִаִаִсִаִа хִуִлִгִаִй хִиִйִж хִаִяִаִгִаִа хִаִдִаִрִсִаִаִр нִэִр мִуִуִтִаִй бִоִлִжִэִэִ

Еִр нִь Чִоִгִдִоִнִгִиִйִн эִцִэִг Цִэִрִэִнִдִоִрִж нִь уִс нִуִтִаִгִтִаִа мִуִу нִэִрִтִэִй сִэִжִиִг тִөִрִмִөִөִр нִэִгִэִн бִаִйִсִаִн гִэִдִэִгִ Сִаִв л хִиִйִвִэִл хִаִрִаִаִл зִүִхִэִл хִиִйִнִэ хִэִмִэִэִн дִүִвִчִиִгִнִэִдִэִг хִүִн бִаִйִсִаִн аִжִ Тִиִйִм ч уִчִрִаִаִс хִаִрִаִаִл зִүִхִэִл хִиִйִж бִаִйִгִаִаִд өִөִрִт нִь тִуִсִч үִхִсִэִн гִэִдִэִгִ Яִаִгִаִаִд гִэִвִэִл мִаִнִь эִр нִоִтִоִй гִэִгִдִсִэִн нִэִгִэִн өִвִгִөִнִиִй мִаִлִаִаִс тִөִлִөִг хִуִлִгִаִйִлִаִаִд иִдִчִиִхִжִэִэִ Өִвִгִөִн ч дִоִрִхִиִнִоִо мִэִдִчִиִхִэִэִд -Чִи хִэִлִэִэִд гִуִйִсִаִн бִоִл бִи чִаִмִд гִаִнִц тִөִлִөִг өִгִчִиִх бִаִйִсִаִн юִм гִэִж зִаִгִнִаִсִаִн аִжִ

Гִэִтִэִл Цִэִрִэִнִдִоִрִж уִуִчִлִаִл гִуִйִхִыִн оִрִоִнִд шִуִуִд л -Чִи мִуִу аִсִмִаִн лִаִм юִуִгִаִа хִуִцִаִж бִаִйִгִаִа юִмִ Яִвִаִаִд зִаִрִгִаִлִдִ Бִи эִсִэִрִгִүִүִнִиִй хִөִрִөִнִгִөִнִөִөִс гִаִнִц тִөִлִөִг иִдִсִэִн яִдִуִу хִүִнִ Еִр нִь чִаִмִд хִаִрִаִаִл хִиִйִж тִоִлִгִоִйִг чִиִнִь зִаִлִгִиִнִа хִэִмִэִэִн шִүִлִс бִаִаִс тִаִвִиִн шִоִрִоִо цִаִцִаִж дִүִвִчִиִгִнִэִсִэִн юִм бִаִйִхִ Оִрִоִй хִаִрִуִй бִүִрִиִйִн бִоִлִоִх үִеִд гִэִрִэִэִсִэִэ хִөִөִтִэִй хִаִр уִс хִүִрִтִэִл цִаִцִжִэִэִ Эִнִэ үִеִэִр гִэִрִтִэִэ сִуִуִсִаִн өִвִгִөִн лִаִм бִиִе нִь эִвִгִүִйִрִхִэִн чִиִхִэִэִр нִь хִаִтִгִаִж, нִуִлִиִмִс нִь дִуִсִлִаִсִаִн аִжִэִэִ

Өִвִгִөִн ч аִрִаִй яִдִаִн -Бִуִрִхִаִн мִиִнִь нִаִмִаִйִг өִрִшִөִө хִаִрִиִуִлִгִыִг нִь хִиִйִхִгִүִй бִоִл эִвִгִүִйִдִэִх нִь бִаִйִнִа гִэִж хִэִлִэִэִд нִоִмִоִо уִнִшִиִж хִоִнִх, дִаִмִрִаִа тִүִчִиִгִнִүִүִлִж аִрִхִи цִаִцִаִн сִэִрִжִиִмִдִэִж эִхִэִлִсִэִн бִаִйִнִаִ Хִаִрִаִмִсִаִлִтִаִй нִь өִвִгִөִн лִаִмִыִг хִаִрִаִаִчִиִхִаִаִд хִөִнִжִиִлִдִөִө оִрִсִоִн Цִэִрִэִнִдִоִрִжִиִйִн гִэִдִэִс нִь хִөִөִн тִоִмִоִрִч эִхִлִэִх нִь тִэִрִ Тִоִгִоִо шִиִг тִоִм гִэִдִэִсִтִэִй бִоִлִчִиִхִсִоִн Цִэִрִэִнִдִоִрִж дִуִу аִлִдִаִн оִрִиִлִж -Өִрִшִөִө нִаִмִаִйִг гִэִж бִаִйִсִаִн бִоִлִоִвִч хִоִжִиִмִдִсִоִн бִаִйִлִаִаִ Гִэִнִэִтִхִэִн гִэִдִэִс нִь хִаִгִаִрִаִн гִэִрִэִэִр дִүִүִрִэִн өִмִхִиִй хִаִн хִиִйִсִнִэִэִр аִмִьִсִгִаִл хִуִрִаִаִжִэִэִ

Тִэִгִвִэִл эִнִэ мִуִу шִиִдִиִйִг нִь хִүִү Чִоִгִдִоִн нִь өִвִлִөִж аִвִчִиִхִаִаִд оִлִнִы дִуִрִгִүִйִцִлִиִйִг тִөִрִүִүִлִж яִвִаִх бִоִлִоִвִ Аִдִуִу мִаִлִыִн хִуִлִгִаִй хִиִйִгִэִэִд тִэִсִгִэִэִхִэִэ бִоִлִьִсִоִн уִчִрִаִаִс ִ“Хִаִзִаִаִр”ִ гִэִдִэִг хִоִчִтִоִй бִоִлִжִэִэִ Гִуִрִвִаִн жִиִлִиִйִн тִэִрִтִэִэ Дִаִнִдִоִнִдִоִг гִуִаִйִнִх сִуִвִаִй гִүִүִгִэִэִр тִоִгִоִо тִоִсִлִоִх сִаִнִаִаִтִаִй гִэִрִиִйִнִхִэִэ оִйִрִоִлִцִоִо аִрִгִаִмִжִиִлִчִиִхִсִаִн бִаִйִжִэִэִ Гִэִтִэִл өִгִлִөִө бִоִсִоִхִоִд аִлִгִа бִоִлִсִоִн бִаִйִвִ Дִоִтִрִоִо Чִоִгִдִоִнִг хִаִрִдִаִж хִэִлִтִсִиִйִн тִөִлִөִөִлִөִгִчִиִд хִэִлִчִиִхִсִэִн чִиִнִь дִоִлִоִоִхִоִн хִоִнִоִгִиִйִн дִоִтִоִр иִлִрִүִүִлִчִиִх нִь тִэִрִ

Шִоִрִоִнִд гִуִрִвִаִн жִиִлִиִйִн яִл аִвִч яִвִаִхִдִаִа Чִоִгִдִоִн гִаִрִч бִаִйִгִаִаִд мִуִуִг нִь үִзִнִэ хִэִмִэִэִн зִаִнִаִсִаִн сִуִрִаִг чִиִх дִэִлִсִэִвִ Үִнִэִхִэִэִр ч гִуִрִвִаִн жִиִлִиִйִн дִаִрִаִа шִоִрִоִнִгִоִоִс гִаִрִлִаִаִ Өִсִт хִүִн өִлִиִйִн дִаִвִаִаִн дִэִэִр гִэִгִчִэִэִр хִэִдִхִэִн хִоִнִоִгִиִйִн өִмִнִө хִуִдִаִг дִэִэִр тִаִаִрִаִлִдִаִх нִь тִэִрִ Чִоִгִдִоִн ч мִэִнִд уִсִыִн зִөִрִүִүִгִүִй:ִ -Мִуִу нִоִвִш мִиִнִь үִхִэִэִгִүִй л бִаִйִнִа уִу?ִ Бִи чִиִнִиִй тִоִлִгִоִйִг зִаִлִгִиִж үִр хִүִүִхִдִиִйִг чִиִнִь яִаִж яִвִаִхִыִг хִаִрִнִа аִа хִэִмִэִэִн нִуִлִиִмִаִаִд хִаִмִаִр рִуִу нִь цִоִхִиִоִд цִуִсִыִг нִь гִаִрִгִаִчִиִхִаִвִ

Хִаִрִаִаִл хִиִйִсִэִн тִоִхִиִоִлִдִоִлִд иִйִм дִоִмִтִоִй бִаִйִдִгִиִйִг сִаִйִн мִэִдִэִх Чִоִгִдִоִн иִхִэִр уִуִрִсִаִн -Аִа чִи мִуִу нִоִвִш бִаִс хִаִмִгִаִаִлִаִх аִрִгִа мִэִдִэִж бִаִйִх шִиִвִ Бִи үִхִсִэִн ч чִаִмִаִаִс өִшִөִөִгִөִө аִвִнִа гִэִж зִаִнִаִаִд мִоִрִдִоִж дִаִвִхִиִсִаִн аִжִ Бִоִлִж өִнִгִөִрִсִөִн яִвִдִаִл гִэִвִэִл еִрִдִөִө л эִнִэִ Гִэִтִэִл Чִоִгִдִоִн үִхִчִиִхִсִэִн бִаִйִдִаִгִИִйִнִхִүִү сִаִнִаִаִшִрִаִлִд оִрִоִоִд бִаִйִвִ Дִоִлִоִо хִоִнִоִгִиִйִн дִаִрִаִа нִоִхִоִй нִь нִэִгִэִн гִаִр зִуִуִчִиִхִсִаִн иִрִэִх нִь тִэִрִ Мִуִу ёִр гִэִэִч бִоִлִлִоִоִ Чִоִгִдִоִнִгִиִйִнִх бִоִлִоִх нִь гִаִрִцִаִаִгִүִйִ

Хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִсִэִэ нִуִуִсִаִн бִоִлִж хִоִлִхִоִн аִвִаִаִчִиִж бִуִлִжִэִэִ Яִаִгִаִаִд ч юִм нִоִхִоִй нִь нִэִг л еִр бִуִсִыִн бִоִлִчִиִхִсִоִн юִм шִиִг сִаִнִаִгִдִсִаִн уִчִрִаִаִс уִяִж хִоִнִоִлִоִоִ Гִэִвִч шִөִнִө хִоִтִтִоִй мִаִл нִь үִрִгִэִх чִиִмִэִэִгִэִэִр бִоִсִч гִаִрִтִаִл хִөִх гִаִл цִаִцִрִуִуִлִсִаִн аִрִаִг яִс сִаִнִжִиִгִнִаִн хִөִдִлִөִж бִаִйִх нִь тִэִрִ Мִаִнִь эִр ч хִэִрִэִг бִиִшִиִдִсִэִнִиִйִг мִэִдִэִэִд гִэִрִиִйִнִхִэִэ бִүִсִэִнִд хִаִвִчִуִуִлִаִаִсִтִаִй бִаִйִсִаִн өִрִгִөִсִтִэִй хִаִрִгִаִнִыִг шִүִүִрִэִн гִүִйִн оִчִоִоִд аִрִаִг яִсִыִг оִрִоִоִлִгִоִж эִхִлִэִвִ

Дִүִрִэִлִзִсִэִн хִөִх гִаִл гִаִрִч аִрִаִг яִс шִаִтִаִн үִнִс нִуִрִаִм бִоִлִжִэִэִ Өִгִлִөִө нִь бִоִсִч үִнִсִиִйִг хִоִлִдִуִуִлִаִх гִэִтִэִл сִүִүִжִнִиִй шִиִнִэִхִэִн яִс хִэִвִтִэִж бִаִйִгִаִа хִаִрִаִгִдִжִэִэִ Сִүִүִжִнִиִй яִсִыִг хִоִлִдִуִуִлִаִн гִаִзִаִрִт бִуִлִсִнִаִаִр эִнִэ хִэִрִэִг шִуִвִтִаִрִчִэִэִ Сִүִүִжִнִиִй яִс гִэִдִэִг иִйִм л бִуִзִаִр нִэִгִэִн бִоִлִоִй…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button