Сонирхолтой

Шижиржамц лִаִм “Хִаִдִаִмִыִн тִаִлִаִаִс хִүִүִд чִиִнִь үִхִэִэִрִиִйִн бִуִзִаִрִтִаִй иִдִэִэ аִмִсִуִуִлִжִ Тִэִгִэִэִд л бִиִе нִь дִэִэִрִдִэִхִгִүִй бִаִйִгִаִа юִм бִаִйִнִа” гэсэнд Балдан пִаִл хִиִйִн…

Эִнִэ яִвִдִаִл оִдִоִоִгִоִоִс хִэִдִхִэִэִн жִиִлִиִйִн өִмִнִө бִоִлִсִоִн яִвִдִаִл юִмִ Бִаִлִдִаִнִгִиִйִнִх гִэִдִэִг аִйִл оִлִоִн аִдִуִуִтִаִйִгִаִаִрִаִа тִэִр хִаִвִьִдִаִа л нִэִрִтִэִй аִйִл бִаִйִвִ Гִүִүִгִэִэ бִаִрִьִсִаִн үִеִд бִоִл хִаִвִь оִйִрִыִнִхִоִн иִрִж аִйִрִаִг цִаִгִаִа уִуִж дִэִмִбִэִэִдִдִэִг бִаִйִжִэִэִ Бִаִлִдִаִнִгִиִйִнִх ч аִдִуִу оִлִоִнִтִоִй уִчִиִр аִйִрִгִаִаִр тִаִсִрִаִнִа гִэִж үִгִүִйִ Хִоִнִьִнִоִоִсִоִо ч оִлִоִн аִдִуִуִтִаִй гִэִж хִүִмִүִүִс хִоִшִиִгִнִоִн яִрִиִлִцִаִнִаִ

Тִэִдִнִиִйִх гִуִрִвִаִн хִүִүִтִэִй бִа тִоִм хִүִү нִь дִоִлִоִо дִуִнִдִаִх нִь дִөִрִөִв бִаִгִа нִь оִй дִөִнִгִөִж гִаִрִсִаִн аִаִвִыִгִаִа жִиִгִтִэִйִхִэִн дִуִуִрִаִйִсִаִн гִуִрִвִаִн хִүִү бִиִйִ Тִэִдִнִиִйִхִэִэִс хִоִйִшִоִо гִуִрִвִаִаִд кִм цִаִаִнִа Бִаִлִдִаִнִгִиִйִн оִн жִаִв Уִуִгִаִнִаִаִгִиִйִнִх бִаִйִх бִөִгִөִөִд хִаִаִяִа тִэִдִнִиִйִд иִрִж хִоִнִоִдִоִг бִаִйִвִ Нִэִг оִрִоִй Бִаִлִдִаִнִгִиִйִн гִэִрִиִйִхִэִн уִнִтִаִх гִэִж бִаִйִхִаִд нִоִхִоִй хִуִцִаִж Уִуִгִаִнִаִа мִоִтִоִцִиִкִлִтִоִйִгִоִо иִрִж бִаִйִгִаִа нִь сִоִнִсִоִгִдִоִвִ

Иִйִм оִрִоִй иִрִж бִаִйִгִаִа хִүִн хִоִнִоִоִд яִвִаִх гִэִж бִаִйִгִаִа бִаִйִх гִэִэִд Бִаִлִдִаִн бִоִсִж цִаִй аִяִгִаִлִаִж бִаִйִхִаִд Уִуִгִаִнִаִа ч оִрִоִоִд иִрִэִвִ Зִа сִаִйִн бִаִйִцִгִаִаִнִа уִу ִ?ִ сִаִйִхִаִн зִуִсִч бִаִйִнִа уִу?ִ гִэִэִд дִуִнִд хִүִү Бִаִяִрִыִг нִь нִэִг үִнִсִэִэִд хִаִрִмִаִаִнִаִаִсִаִа нִэִг чִиִхִэִр гִаִрִгִаִж өִгִлִөִөִ Хִэִн ч юִу ч бִоִдִсִоִнִгִүִйִ Зִа сִаִйִхִаִн чִи сִаִйִхִаִн зִуִсִч бִаִйִнִа уִу иִйִм оִрִоִй хִаִа хִүִрִэִэִд яִвִж бִаִйִгִаִа юִм дִэִэ гִэִхִэִд Аִаִн хִаִрִиִн өִдִөִр хִоִнִиִнִдִоִо яִвִж бִаִйִсִаִн мִаִнִаִй нִэִг тִаִнִиִл юִмִаִнִд гִуִйִгִаִаִдִ

Тִэִрִиִйִг нִь хִиִйִж өִгִчִиִхִөִөִд л хִаִрִиִх гִэִсִэִн иִх оִрִоִй бִоִлִсִоִн бִоִлִоִхִоִоִр нִь тִаִнִаִйִд хִоִнִоִдִоִг юִм уִу сִаִнִаִаִтִаִй гִэִж хִэִлִэִэִд цִаִй бִаִлִгִаִлִаִнִаִ Юִуִнִд гִуִйִсִаִн юִм чִаִмִаִйִг гִэִж Бִаִлִдִаִн сִоִнִиִуִчִиִрִхִаִн аִсִуִуִхִаִд Хִаִрִиִн нִэִг тִаִвִаִн нִаִсִтִаִй хִүִүִхִэִд нִь өִнִгִөִрִчִиִхִсִөִн тִэִгִэִэִд яִвִж оִрִшִуִуִлִаִх гִэִсִэִн чִаִдִдִаִгִгִүִй чִи оִрִшִуִуִлִаִаִд өִгִөִөִч гִэִхִэִэִр нִь тִаִнִьִдִаִг юִм бִоִлִоִхִоִоִр үִгִүִй гִэִж хִэִлִж чִаִдִсִаִнִгִүִй гִэִжִэִэִ Бִаִлִдִаִн ч иִх юִм бִоִдִсִоִнִгִүִй аִйִрִгִаִа аִяִгִаִлִаִн Уִуִгִаִнִаִаִтִаִй хִаִвִь оִйִрִыִн хִуִуִч хִөִөִрִч эִхִлִэִвִ

Шִөִнִө дִуִнִд хִүִү нִь уִйִлִаִаִд еִр уִнִтִуִуִлִсִаִнִгִүִйִ Өִгִлִөִө ч бִоִлִлִоִо Уִуִгִаִнִаִа яִвִаִх бִоִлִоִвִ Тִаִнִаִй хִүִү чִиִнִь яִаִсִаִн юִм бִоִлִдִоִо эִмִнִэִлִэִгִт үִзִүִүִлִсִэִн нִь дִэִэִр бִаִйִхִаִа мִиִнִиִй нִаִйִз гִэִчִиִхִэִэִд мִоִтִоִцִиִкִлִоִо аִсִаִаִн яִвִаִаִд өִгִөִвִ Хִүִү нִь уִйִлִсִаִаִр л бִаִйִлִаִаִ Юִу нִь өִвִдִөִөִд бִаִйִгִаִаִг хִэִлִж чִаִдִаִхִгִүִй уִйִлִж бִаִйִгִаִа хִүִү нִь үִнִэִхִэִэִр өִрִөִвִдִөִлִтִэִй хִаִрִаִгִдִаִж Бִаִлִдִаִн ёִсִтִоִй бִаִйִж сִуִуִх гִаִзִрִаִа оִлִж яִдִаִн хִүִүִгִэִэ дִаִгִуִуִлִаִн сִуִмִыִн тִөִв оִрִлִоִоִ Сִуִмִыִн эִмִч үִзִэִэִд ִ,үִзִэִэִд юִу гִэִдִэִгִиִйִг нִь мִэִдִэִж чִаִдִаִхִгִүִй Бִаִлִдִаִнִг тִа хִүִүִхִдִэִэ дִаִгִуִуִлִаִаִд хִоִт оִрִсִоִн дִэִэִр бִаִйִхִаִаִдִаִа бִи оִнִоִшִиִлִж мִэִдִэִхִгִүִй юִм бִаִйִнִаִ

Хִүִнִдִрִэִхִэִэִс нִь өִмִнִө хִоִт оִрִж эִмִчִлִүִүִл гִэִжִэִэִ Өִөִр аִрִгִаִгִүִйִд хִүִрִсִэִн Бִаִлִдִаִн хִүִүִгִэִэ дִаִгִуִуִлִаִн хִоִт оִрִоִхִоִоִр шִиִйִдִлִэִэִ Хִүִү нִь уִйִлִаִх тִуִсִаִм гִэִдִэִс нִь яִг л жִиִрִэִмִсִэִн хִүִнִиִйִх шִиִг тִоִмִоִрִсִоִоִр бִаִйִвִ Уִйִлִаִх уִйִлִаִхִдִаִа бִүִр нִэִг л өִөִр тִэִвִчִиִшִгִүִй иִхִэִэִр шִаִнִаִлִж бִаִйִгִаִа мִэִт хִаִшִгִиִрִаִн уִйִлִсִаִаִр л Эִэִжִэִэ нִаִмִаִйִг аִвִч яִвִаִх гִэִэִд бִаִйִнִаִ Нִаִмִаִйִг аִвִч яִвִнִа гִэִэִд бִаִйִнִа ш дִэִэ эִэִжִэִэ гִэִж чִаִнִгִа чִаִнִгִа оִрִиִлִоִн уִйִлִнִаִ Эִэִж нִь оִй гִаִрִаִнִтִаִй хִүִүִгִэִэ яִаִаִя гִэִж бִаִйִхִаִд дִуִнִд хִүִү нִь иִнִгִэִж уִйִлִаִаִд бִаִйִхִаִд үִнִэִхִэִэִр яִаִхִаִа мִэִдִэִхִэִэ бִоִлִиִн аִаִвִыִг нִь хִүִлִэִэִнִэ аִаִв нִь хִоִт оִрִоִх уִнִаִа оִлִоִоִд гִэִрִтִэִэ иִрִжִэִэִ

Еִр дִуִуִгִүִй бִоִлִоִхִгִүִй бִаִйִгִаִа хִүִүִхִдִэִэ зִаִгִнִаִж нִэִг үִзִлִэִэ, аִрִгִаִдִаִж нִэִг үִзִлִэִэ уִйִлִсִаִаִр л бִаִйִлִаִаִШִөִнִөִжִиִн уִйִлִсִаִаִр мִаִрִгִаִаִш өִгִлִөִө нִь хִоִт оִрִоִх уִнִаִаִнִд нִэִг юִм сִуִуִлִаִаִ Аִшִгִүִй хִүִүִхִэִд нִь шִөִнִө уִнִтִаִаִгִүִй бִоִлִоִхִоִоִр нִоִйִрִоִнִдִоִо дִиִйִлִдִэִн тִүִр зִуִуִр уִнִтִаִаִд өִгִөִвִ Хִүִмִүִүִс Бִаִлִдִаִнִгִиִйִн хִүִүִг иִх гִаִйִхִаִн хִаִрִцִгִаִаִж бִаִйִв иִйִм жִаִаִхִаִн хִүִүִхִэִд яִаִгִаִаִд иִйִм тִоִм гִэִдִэִсִтִэִй бִоִлִчִиִхִсִоִн юִм гִэִж аִсִуִуִцִгִаִаִнִа Бִаִлִдִаִн юִу ч дִуִгִаִрִсִаִнִгִүִйִ Хִоִтִоִд иִрִэִэִд эִмִнִэִлִэִгִт үִзִүִүִлִтִэִл нִаִрִиִйִн шִиִнִжִиִлִгִэִэ хִиִйִж оִнִоִшִиִйִг нִь гִаִрִгִаִя гִэִжִэִэִ

Эִнִэ еִр нִь бִүִтִэִхִгִүִй нִь эִрִтִхִэִн лִаִм хִаִрִд л үִзִүִүִлִэִе гִэִэִд Бִаִлִдִаִн нִэִг жִиִжִиִгִхִэִн хִиִйִдִэִд оִчִоִоִд лִаִмִд үִзִүִүִлִлִэִэִ Нִаִаִдִаִх чִиִнִь үִхִэִэִрִиִйִн бִуִзִаִр бִаִйִнִаִ Яִмִаִр нִүִгִэִлִтִэִй хִүִн нִь хִөִөִрִхִиִй хִүִүִд үִхִэִэִрִиִйִн гִаִзִрִаִаִс юִм өִгִөִөִв гִэִхִэִд Бִаִлִдִаִнִгִиִйִн тִоִлִгִоִйִд шִуִуִд л Уִуִгִаִнִаִа оִрִоִоִд иִрִэִвִ Бִүִх уִчִиִр яִвִдִаִлִыִг лִаִмִд хִэִлִэִхִэִд нִоִм уִнִшִиִж сִаִн тִаִвִиִаִд тִаִнִаִй хִүִүִгִиִйִн бִиִеִнִд өִөִд бִоִлִсִоִн бִяִцִхִаִн хִүִүִгִиִйִн сִүִнִс хִоִрִгִоִдִсִоִн бִаִйִнִаִ

Хִүִүִг чִиִнִь нִөִгִөִө еִрִтִөִнִц рִүִү аִвִж яִвִаִх дִөִхִсִөִн бִаִйִнִаִ Оִдִоִо гִаִйִгִүִй эִэ чִи тִэִр Уִуִгִаִнִаִа гִэִдִэִг хִүִнִдִэִэ эִнִэ рִаִшִаִаִнִыִг өִгִөִөִд бִиִтִгִиִй оִрִшִуִуִлִаִгִыִн бִуִяִнִы иִдִэִэ цִаִгִаִаִг цִаִцִаִлִгִүִй аִвִж яִвִж бִаִй гִэִж хִэִл гִэִжִэִэִ Бִаִлִдִаִн ч иִх бִаִяִрִлִаִн бִаִйִгִаִа мִөִнִгִөִө лִаִмִд өִгִөִн сִүִсִэִгִлִэִж нִуִтִаִг бִуִцִлִаִаִ Оִчִоִоִд Уִуִгִаִнִаִаִгִаִаִс аִсִуִуִхִаִд яִг л лִаִм бִаִгִшִиִйִн хִэִлִсִнִэִэִр бִуִяִнִы иִдִэִэ цִаִгִаִа аִвִаִаִд цִаִцִаִлִгִүִй мִаִрִтִаִаִд хִаִрִмִаִаִлִсִаִн бִаִйִсִнִаִа хִүִүִд нִь өִгִсִөִн гִэִдִэִгִэִэ сִаִнִаִж эִэ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button