Сонирхолтой

Дорлиг “Чִи мִуִу хִуִлִгִаִйִч үִнִс бִоִлִтִлִоִо шִаִтִаִж, үִхִэִэִрִиִйִн бִуִзִаִрִт бִаִрִиִуִлִаִх бִоִлִтִуִгִаִй” хэмээн хִаִрִаִаִсִаִаִр гִэִрִэִэִс гִаִрִаִхִаִд…

Уִуִлִыִн өִвִөִрִт нִаִрִаִн эִэִгִэִэִд аִмִьִтִаִн мִаִл цִөִм тִаִаִвִаִаִрִаִа өִгִлִөִөִн нִаִрִаִн дִоִр дִөִнִгִөִж сִэִрִж бִаִйִхִаִд иִх л яִаִрִуִу нִэִгִэִн зִаִлִуִу хִоִт аִйִлִд дִаִвִхִиִн иִрִж яִвִаִвִ Тִэִрִэִэִр үִсִэִрִч бִуִуִн мִоִрִиִо шִоִнִд уִяִаִд бִаִрִуִуִн зִаִхִыִн гִэִрִлִүִү оִрִлִоִоִ Зִаִлִуִу гִэִрִт оִрִоִн зִа сִаִйִн бִаִйִнִа уִу гִэִж хִэִдִиִйִн тִаִнִьִдִаִг хִүִмִүִүִс шִиִг мִэִнִд мִэִдִэִэִд бִаִрִуִуִн хִоִйִмִоִрִт нִь гִаִрִаִн сִаִнִдִаִл тִаִтִаִн сִуִуִлִаִаִ – Чִи чִиִнִь яִмִаִр эִрִт яִвִаִа юִм бִэ?ִ гִэִж гִэִрִиִйִн эִзִэִгִтִэִй бִүִсִгִүִй аִяִгִаִа аִрִчִиִнִгִаִа хִэִлִэִэִд дִөִнִгִөִж сִаִяִхִаִн чִаִнִаִсִаִн цִаִйִнִаִаִсִаִа аִяִгִаִлִаִн өִгִөִхִөִд

– Хִаִрִиִн тִиִйִмִэִэ хִө,тִаִнִаִй хִүִнִтִэִй уִуִлִзִаִх хִэִрִэִг гִаִрִаִаִд л гִэִж хִэִлִэִхִэִд цִаִаִш хִаִрִаִн хִэִвִтִэִж бִаִйִсִаִн эִр эִрִгִэִж хִаִрִаִн хִэִвִтִэִэִд яִмִаִр хִэִрִэִг гִаִрִаִаִв гִэִж тִүִүִнִрִүִү хִаִрִлִаִа – Эִнִүִүִхִэִн дִоִр чִиִнִиִй аִжִиִлִлִуִуִлִдִаִг хִуִдִаִгִт чִиִнִь мִиִнִиִй нִэִг хִаִйִрִтִаִй яִмִаִа оִрִоִоִд үִхִчִиִхִэִжִ Чִи тִэִр хִуִдִгִиִйִнִхִаִа аִмִыִг сִаִйִн тִаִгִлִаִж тִаִвִиִхִгִүִй яִаִсִаִн юִм бִэ гִэִж уִуִрִлִаִн дִуִуִгִаִа өִнִдִөִрִсִгִөִв – Юִу гִэִнִэִэ, яִмִаִр бִаִлִаִй юִм бִэ, тִэִгִэִэִд гִаִрִгִаִж аִвִаִвִуִу, яִаִж яִвִаִаִд тִиִйִшִэִэ оִрִоִоִд үִхִчִиִхִдִэִг бִаִйִнִаִа гִэִж хִэִвִтִэִж бִаִйִсִаִн Бִоִлִдִоִо өִнִдִиִйִн хִуִвִцִаִс хִуִнִаִрִаִа өִмִсִөִж эִхִэִлִлִэִэ

– Оִдִоִо тִэִгִэִэִд яִаִх юִм бִэ, чִи тִөִлִж өִгִөִөִрִэִй, бִи мִаִл мִуִуִтִаִй оִлִоִн хִүִүִхִэִдִтִэִй яִдִаִрִч яִвִаִа хִүִн,хִаִрִиִн чִи хִаִдִмִыִн хִаִяִа тִүִшִэִэִд сִаִнִаִа зִоִвִоִх юִмִгִүִй аִмִьִдִаִрִч бִаִйִгִаִа хִүִн тִөִлִж өִгִөִөִрִэִй гִэִж хִэִлִэִэִд цִаִй уִуִн сִуִуִхִаִд нִь Бִоִлִдִоִо гִаִйִхִаִн тִүִүִнִрִүִү хִаִрִаִаִд хִэִл аִм хִиִйִгִэִэִд яִаִхִаִв,эִнִэ ч еִр нִь яִгִгִүִй хִэִл аִмִтִаִй нִөִхִөִр шִүִү, бִаִс юִм хִаִр үִзִдִэִг уִхִаִаִнִтִаִй юִм гִэִсִэִнִ Аִяִгִүִй бִоִл юִу ч хִиִйִж мִэִдִнִэִ Эִхִнִэִр мִаִаִнִь жִиִрִэִмִсִэִн бִаִйִхִаִд эִнִэִнִтִэִй мִаִрִгִаִаִд яִаִхִаִв гִэִж бִоִдִоִн – Зִа хִө тִэִрִүִүִхִэִнִд чִиִнִь уִуִрִлִаִаִд яִаִхִаִв, аִйִлִд хִаִр үִүִрִэִэִр иִрִчִиִхִэִэִд гִэִж тִэִрִэִэִр хִэִлִэִэִд дִэִэִлִэִэ өִмִсִөִн гִуִтִлִаִа өִмִсִөִн гִаִдִаִгִш мִоִрִь хִаִрִаִхִаִаִр гִаִрִлִаִаִ

Тִэִгִэִэִд эִрִгִэִн тִоִйִрִнִоִо сִаִйִн хִаִрִвִаִл нִаִрִнִы цִаִцִрִаִгִт нִаִмִрִыִн тִаִл шִаִрִлִаִаִд тִаִрִгִа тִэִвִэִэִрִэִг сִаִйִн аִвִсִаִн хִэִдִэִн хִоִнִь яִмִаִаִд нִь хִаִшִаִаִгִаִа тִоִйִрִоִн нִаִлִаִйִж үִзִэִгִдִэִгִдִэִхִэִд сִэִтִгִэִл нִь сִаִя л уִуִжִрִаִн эִрִгִэִн оִрִлִоִо Зִа тִэִгִвִэִл хִөִдִлִөִе дִөִө гִэִж Бִоִлִдִоִоִг хִэִлִэִэִд хִаִзִаִаִр нִоִгִтִоִо бִаִрִиִн аִрִгִаִмִжִаִаִтִаִй мִоִрִьִлִуִуִгִаִа яִвִаִхִаִд иִрִсִэִн зִоִчִиִн хִөִдִлִөִх ч үִгִүִй цִаִй оִоִчִлִоִн сִуִуִнִаִ Бִоִлִдִоִо мִоִрִиִо аִвִчִиִрִч гִаִдִнִаִа тִаִвִьִчִиִхִаִаִд аִяִгִа цִаִй уִуִхִаִаִр шִиִрִэִэִнִиִй хִаִжִуִуִд сִуִуִхִаִд

– Зִа зִа бִи иִнִгִэִэִд яִвִъִя дִаִа,чִи өִөִрִөִө оִчִоִоִд үִзִчִиִхִэִнִэ бִиִз,аִвִгִаִй өִнִөִөִдִөִр тִөִв яִвִнִа гִэִсִэִнִ Эִрִтִхִэִн оִчִиִхִгִүִй бִоִл бִоִлִоִхִгִүִй гִэִэִд бִоִсִоִн хִаִаִлִгִаִрִуִу чִиִгִлִэִхִэִд нִь – Яִмִаִа тִиִйִшִэִэ оִрִж үִхִнִэ гִэִдִэִг сִоִнִиִн юִм шִүִү хִө, чִаִмִд тִаִаִвִаִрִлִаִх юִм аִлִгִа уִу гִэִж Бִоִлִдִоִоִг хִэִлִэִхִэִд – Бִи юִуִгִаִа гִаִдִаִрִлִаִдִаִг юִм бִэ, үִхִэִх ёִсִтִоִй бִоִлִоִоִд л үִхִэִж бִаִйִгִаִа бִиִз гִэִж тִэִрִэִэִр хִэִлִэִэִд гִаִрִч оִдִоִвִ Үִхִэִх цִаִг нִь бִоִлִоִоִд үִхִсִэִн гִэִнִэִэ гִэִж тִэִрִэִэִр тִоִлִгִоִй сִэִгִсִрִэִэִд,тִэִгִсִэִн мִөִрִтִлִөִө нִаִдִаִаִр тִөִлִүִүִлִнִэ гִэִэִд бִаִйִгִаִа шִүִү гִэִж юִу ч бִоִдִоִлִгִүִй иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִвִ

– Хִаִнִь мִиִнִь эִнִэ Дִоִрִлִиִг иִх оִнִцִгִүִй хִүִн шִүִү, нִаִдִаִд л еִр тִаִаִлִаִгִдִдִаִгִгִүִй юִмִ Тִэִр яִмִаִаִг нִь зִүִгִэִэִр тִөִлִөִөִд өִгִчִиִх,бִаִяִн Бִоִлִдִыִн хִуִдִаִгִт мִиִнִиִй хִаִйִрִтִаִй яִмִаִа уִнִаִаִд үִхִчִиִхִэִж гִэִэִд л эִнִүִүִгִэִэִр нִэִг яִрִиִаִд яִвִнִа,хִэִрִүִүִл аִм хִиִйִгִэִэִд яִаִхִаִв гִэִж хִэִлִэִхִэִд нִь – Хִаִрִиִн тִиִйִмִэִэ хִө, гִэִхִдִэִэ юִу ч бִоִлִсִоִн хִөִгִшִиִн нִь хִаִрִаִаִд иִрִьִе, тִэִр яִаִхִаִаִрִаִа тִиִйִшִэִэ оִрִоִоִд үִхִчִиִхִдִэִг яִмִаִа бִиִлִэִэ гִэִж тִаִйִвִуִуִхִаִн хִэִлִэִэִд мִаִлִгִаִйִгִаִа аִвִдִаִр дִэִэִрִэִэִс аִвִч өִмִсִөִөִд гִаִрִлִаִаִ Иִнִгִэִэִд Бִоִлִдִоִо хִуִдִаִг дִэִэִр иִрִэִн эִрִгִүִүִлִэִн тִоִйִрִуִуִлִаִн сִаִйִн шִаִгִаִйִж үִзִвִэִл нִэִэִрִэִн л нִэִг уִлִаִаִн яִмִаִа тִэִэִр хִуִдִгִиִйִн дִоִр хִэִвִтִэִж бִаִйִх нִь тִэִрִ

Тִэִрִэִэִр аִрִаִй гִэִж тִүִүִнִиִйִг тִаִтִаִж гִаִрִгִаִж иִрִэִэִд хִүִзִүִү нִүִүִрִнִиִйִхִэִэ хִөִлִсִиִйִг аִрִчִиִнִгִаִа оִвִоִо бִүִдִүִүִн яִмִаִа бִаִйִнִа шִүִү гִэִж шִаִлִбִа нִоִрִсִоִн яִмִаִаִг хִаִрִаִн зִоִгִсִлִоִоִ Гִэִтִэִл яִмִаִаִнִы хִоִйִд хִөִлִөִнִд нִь нִэִгִэִн уִлִаִаִн уִтִаִс оִрִоִоִсִоִн бִаִйִхִыִг нִь оִлִж хִаִрִаִвִ Эִнִэ чִиִнִь яִмִаִр сִоִнִиִн яִмִаִа вִэ, хִэִн иִнִгִэִэִд уִлִаִаִн уִтִаִс оִрִоִоִчִиִхִсִоִн юִм бִоִл гִэִж тִэִрִүִүִхִэִнִдִэִэ гִаִйִхִсִаִн ч яִмִаִрִтִаִа ч гִаִрִгִаִсִаִн юִм чִиִнִь бִоִлִлִоִоִ Эִнִэ яִмִаִаִгִаִа иִрִж аִвִнִа бִиִз гִэִж тִэִрִэִэִр хִэִлִэִэִд Дִоִрִлִиִгִиִйִн гִэִрִлִүִү нִэִг яִвִаִх гִэִсִнִэִэ бִоִлִьִж гִэִрִиִйִн зִүִг яִвִлִаִаִ

Оִрִчִиִн үִеִд уִтִаִс гִэִж нִэִг сִаִйִхִаִн юִм бִаִйִхִаִд гִэִрִтִэִэ оִчִоִоִд л уִтִсִаִаִр яִрִьִчִиִхִъִя гִэִж бִоִдִжִэִэִ Гִэִтִэִл тִэִр өִдִрִөִөִс хִоִйִш Бִоִлִдִыִн зִүִүִдִэִнִд нִэִгִэִн хִаִчִиִн юִм оִрִж иִрִэִэִд бִаִйִх бִоִлִжִэִэִ Шִөִнִө хִаִр дִаִрִж зִүִүִдִлִэִн аִрִаִй гִэ бִоִсִоִн дִаִнִхִнִаִаִсִаִа хִүִйִтִэִн цִаִй зִаִлִгִиִаִд эִрִгִэִэִд хִэִвִтִэִнִэִ Гִэִтִэִл нִэִг нִүִүִр нִь хִаִрִаִгִдִаִхִгִүִй хִүִн шִөִнִөִжִиִн тִүִүִнִиִй дִэִэִрִэִэִс дִаִрִчִиִх гִэִэִд,хִоִоִлִоִй аִмִыִг нִь бִоִоִгִоִоִд еִр аִмִаִр зִаִяִа үִзִүִүִлִсִэִнִгִүִйִ Өִгִлִөִө нִь бִоִсִоִн тִэִр нִэִгִэִн сִаִйִн гִэִгִдִэִх хִүִн дִэִэִр оִчִиִж үִзִүִүִлִьִе гִэִж бִоִдִоִн шִоִгִшִиִж яִвִтִаִл хִаִдִаִн дִоִтִоִрִоִоִс нִэִг юִм хִүִүִе гִэִх шִиִг бִоִлִоִхִоִоִр нִь тִиִйִшִэִэ яִвִаִн оִчִвִоִл

Хִаִв хִаִр цִаִрִаִйִтִаִй,үִс нִь шִиִрִэִлִдִсִэִн нִөִгִөִө аִмִьִтִаִн чִиִнִь зִоִгִсִоִж бִаִйִх нִь тִэִр, Бִоִлִдִоִоִгִиִйִн жִиִхִүִүִдִэִс тִөִрִөִн нִуִрִуִуִнִыִх нִь үִс нִь бִоִсִоִоִд бִуִшִуִуִхִаִн эִрִгִэִн хִаִрִж мִоִрִиִо дִаִвִиִрִаִн дִаִвִхִиִхִаִд тִэִр аִмִьִтִаִн яִг аִрִд нִь аִмִьִсִгִаִлִаִх шִиִг бִоִлִоִоִд аִлִгִа бִоִлִоִвִ Тִэִрִэִэִр гִэִрִтִэִэ иִрִэִн хִөִшִиִж оִрִхִиִвִ Лִаִв тִэִр чִөִтִгִөִр бִаִйִсִаִн бִаִйִхִаִа, яִмִаִр тִэִнִд чִөִтִгִөִр бִаִйִсִаִн гִэִж эִхִнִэִрִтִэִэ хִэִлִэִлִтִэִй бִиִш,аִйִчִиִхִаִнִа гִэִж бִоִдִоִоִд дִоִтִоִрִоִо гִаִнִцִаִаִрִаִа л бִоִдִоִхִоִоִр шִиִйִдִэִвִ

Гִэִрִэִэִсִэִэ гִаִрִч чִаִдִаִхִгִүִй хִэִдִэִн хִоִнִоִг бִаִйִсִнִы эִцִэִсִт тִэִрִэִэִр өִнִөִөִх яִмִаִаִгִаִа Дִоִрִлִиִг аִвִчִуִу яִаִв гִэִж бִоִдִоִоִд хִуִдִаִг дִэִэִр оִчִтִоִл өִнִөִөִх нִь гִэִдִэִс нִь тִоִмִоִрִч хִөִөִсִнִөִөִс өִөִр юִмִгִүִй,нִоִхִоִй ч тִоִоִж аִм хִүִрִэִэִгִүִй бִоִлִоִлִтִоִй хִэִвִэִэִрִэִэ л бִаִйִж бִаִйִх нִь тִэִрִ Эִнִэ ч аִдִгִиִйִн мִуִу ёִрִыִн юִм бִоִлִлִоִо шִүִү, бִи еִр нִь Дִоִрִлִиִгִт яִмִаִр гִаִй хִиִйִсִэִн юִм бִоִлִоִо,тִэִрִнִэִэִс л эִнִэ бִүִхִэִн бִоִлִлִоִо гִэִж тִэִрִэִэִр бִоִдִоִн тִэִдִнִиִйִхִрִүִү яִвִлִаִаִ Тִүִүִнִиִйִг оִчִиִхִоִд Дִоִрִлִиִг хִоִёִр гִуִрִвִаִн хִүִнִиִй аִлִдִсִаִн мִаִлִыִг мִэִрִгִэִлִж өִгִөִөִд дִуִуִсִч бִаִйִвִ

Тִэִгִэִэִд тִэִдִнִиִйִг гִаִрִгִаִж өִгִчִиִхִөִөִд нִэִг нִаִсִтִаִй сִөִөִвִгִөִр хִүִүִхִдִэִэ өִвִөִр дִэִэִрִэִэ сִуִуִлִгִаִаִд аִяִгִа хִаִр цִаִй хִиִйִн тִүִүִнִрִүִү дִөִхִүִүִлִэִвִ Бִоִлִдִоִо ч тִэִр цִаִйִг нִь уִуִсִаִнִгִүִй шִуִуִдִхִаִн л хִэִрִэִг зִоִрִиִгִоִо хִэִлִэִхִэִэִр шִиִйִдִэִж – Зִа хִө Дִоִрִлִиִгִоִо, чִи нִаִдִаִд яִмִаִр өִсִтִэִйִгִөִө л хִэִлִчִиִх, бִи иִнִгִэִж бִаִйִж чִаִдִаִхִгִүִй нִь гִэִж тִүִүִнִиִйִг хִэִлִэִэִд дִэִэִлִнִиִйִхִэִэ эִнִгִэִрִиִйִг зִаִдִгִаִйִлִаִхִаִд – Хִэ цִэִс, яִмִаִр өִс гִэִнִэִэ, чִи нִаִмִаִйִг хִэִдִэִн жִиִлִиִйִн өִмִнִө юִу ч мִэִдִэִхִгִүִй чִаִдִаִхִгִүִй эִнִэִэ тִэִрִэִэ гִэִэִд бִаִаִхִаִн дִоִрִоִмִжִиִлִчִиִхִоִоִд яִвִсִнִаִа сִаִнִаִж бִаִйִнִа уִу, тִэִгִэִэִд бִүִр эִжִиִйִг мִиִнִь аִмִьִд бִаִйִхִаִд яִдִуִу зִүִдִүִүִгִэִэִр мִиִнִь дִуִуִдִаִн,зִаִяִа мִуִуִтִаִй юִмִнִуִуִд гִэִж хִаִрִаִаִж зִүִхִэִэִд гִаִрִсִаִн бִаִйִхִаִа гִэִх нִь тִэִр

– Юִу гִэִсִэִн үִг вִэ дִэִэ, тִэִр чִиִнִь зִаִлִуִу нִаִсִнִы яִвִдִаִл, бִи чִиִнִь оִдִоִо тִоִм бִоִлִсִоִнִ Тִэִр тִуִхִаִй чִиִнִь бִүִр мִаִрִтִчִиִхִаִж, гִэִхִдִэִэ тִэִгִлִэִэ гִэִэִд чִаִмִд мִуִуִдִсִаִн юִм бִаִйִхִгִүִй бִиִзִдִэִэ,бִиִд тִэִрִнִэִэִс чִиִнִь хִоִйִш нִэִг гִоִлִд эִвִтִэִй нִаִйִрִтִаִй л аִмִьִдִаִрִч иִрִсִэִн бִиִзִдִэִэ гִэִж Бִоִлִдִыִг уִчִиִрִлִаִн хִэִлִэִхִэִд – Тִэִгִсִэִэִн ִ,бִи тִэִрִэִнִд юִм бִоִдִоִхִгִүִй,хִаִрִиִн чִи яִаִх гִэִж иִрִсִэִн юִм бִэ?ִ гִэִж оִгִт өִөִр зִүִгִт яִрִиִаִгִаִа эִрִгִүִүִлִэִв – Бִи чִаִмִд л гִэִж хִэִлִэִхִэִд шִөִнִө нִэִгִэִн аִйִмִаִр аִмִьִтִаִн зִүִүִдִлִэִэִд бִаִйִх бִоִлִлִоִоִ

Тִэִгִсִэִн чִиִнִь тִэִр аִмִьִтִаִнִаִа өִнִөִөִдִөִр оִлִж хִаִрִлִаִаִ Тִэִрִтִэִэ хִоִйִд тִаִлִыִн хִаִдִаִн дִуִнִд бִаִйִж бִаִйִдִаִг бִаִйִгִаִа гִэִхִэִд – Хִн ִ,хִүִн үִнִэִмִшִмִэִэִр юִм яִрִиִаִч дִэִэ,оִдִоִо тִиִйִм юִм гִэִж юִу бִаִйִсִыִн, бִи нִэִг мִуִуִхִаִн мִэִрִгִэ тִөִлִөִг хִиִйִдִэִг ч чִаִмִд мִуִу юִм еִрִөִөִсִөִө хִиִйִгִэִэִгִүִй шִүִү, чִи нִаִмִаִйִг сִэִжִиִгִлִэִх хִэִрִэִгִгִүִй гִэִж хִэִлִэִэִд гִаִрִч оִдִоִвִ Бִоִлִдִоִо гִаִйִхִаִн гִэִрִтִэִэ иִрִлִэִэִ Тִэִгִэִэִд рִаִдִиִо сִоִнִсִоִн хִэִвִтִэִж бִаִйִхִдִаִа нִуִтִгִиִйִн нִэִгִэִн зִаִлִуִуִтִаִй өִнִөִөִх аִмִьִтִаִн бִаִйִсִаִн хִаִдִрִуִу дִаִхִиִаִд яִвִаִхִаִаִр шִиִйִдִлִэִэִ

Тִэִр оִлִоִн хִүִн яִвִдִаִг уִуִлִыִн хִаִмִаִр дִэִэִр бִаִйִдִаִг уִчִиִр оִдִоִо бִаִйִхִгִүִй бִоִлִоִо бִиִз гִэִж бִоִдִоִн цִуִг яִвִаִа хִүִнִэִэ хִаִнִь бִаִрִаִа хִиִйִн хִүִрִч оִчִлִоִоִ Аִнִиִр чִиִмִэִэִгִүִй уִуִлִыִн бִэִлִэִэִр хִоִёִр мִоִрִьִтִоִн шִоִгִшִиִж яִвִнִаִ Тִэִгִэִэִд өִнִөִөִх хִаִд ч хִаִрִлִаִн хִаִрִаִгִдִаִхִаִд зִоִрִиִгִоִо чִаִнִгִаִлִаִн өִвִрִөִөִсִөִө нִэִг юִм гִаִрִгִаִж иִрִэִн нִэִг нִэִг бִаִлִгִаִаִд хִаִдִнִы тִэִнִд оִчִиִн эִрִгִэִн тִоִйִрִнִыִг нִь сִаִйִн шִаִгִаִйִн хִаִрִлִаִаִ Гִэִтִэִл бִаִс л нִэִг үִгִжִиִрִч мִуִуִдִсִаִн аִмִьִтִнִы яִс тִэִгִэִэִд хִаִжִуִуִд хִүִнִиִй хִуִуִчִиִн хִуִвִцִаִс гִаִнִдִаִж юִу гִэִх нִь тִаִнִиִгִдִаִхִгִүִй бִоִлִсִоִн юִм хִаִрִаִгִдִаִвִ

Тִэִр аִмִьִтִаִнִыִх нִь үִс нִь яִг л өִнִөִөִх хִаִрִсִаִн хִүִнִиִй үִсִтִэִй аִдִиִл сִэִгִсִиִйִн бִаִйִх нִь дִоִтִоִрִиִйִг нִь эִвִгִүִйִцִүִүִлִж бִуִшִуִуִхִаִн шִиִг эִнִдִэִэִс яִвִъִя гִэִж тִэִрִэִэִр хִэִлִэִн тִэִнִдִэִэִс хִоִлִдִлִоִоִ Тִэִгִэִэִд гִэִрִтִэִэ иִрִтִэִл эִхִнִэִр нִь өִвִдִөִөִд хִаִрִиִуִгִүִй дִуִтִуִу гִаִрִаִх гִэִэִд сִаִнִдִаִрִгִаִж бִаִйִвִ Бִоִлִдִоִо сִаִнִдִрִаִн аִлִь л бִаִйִдִгִаִаִрִаִа хִуִрִдִлִаִн эִмִнִэִлִэִгִиִйִн бִаִрִаִа хִаִрִуִуִлִлִаִаִ Тִүִүִнִиִй тִоִлִгִоִйִд Дִоִрִлִиִгִоִоִс өִөִр юִу ч оִрִж иִрִэִхִгִүִй бִаִйִлִаִаִ

Тִэִр л мִаִнִаִйִд гִаִй бִоִлִж бִаִйִнִаִ Тִэִрִнִэִэִс л бִүִх юִм бִоִлִлִоִо гִэִж аִмִаִнִдִаִа үִгִлִэִн яִвִаִхִаִд нִь эִхִнִэִр нִь гִаִйִхִаִн ִ,чִи чִиִнִь хִэִнִиִйִг хִэִлִэִэִд бִаִйִгִаִа юִм бִэ, хִэִн бִиִдִэִнִд гִаִй бִоִлִсִоִн гִэִэִд бִаִйִгִаִа юִм бִэ гִэִхִэִд, Дִоִрִлִиִг л бִаִйִхִгִүִй юִу, тִэִэִр жִиִл бִи жִаִаִхִаִн аִгִсִаִм сִоִгִтִуִу тִаִвִьִчִиִхִсִаִн юִмִ Тִэִрִиִйִгִэִэ оִдִоִо бִоִлִтִоִл бִоִдִоִж яִвִдִаִг хִүִн бִаִйִнִа лִэִэ гִэִж хִэִлִэִхִэִд – Оִдִоִо тִэִгִэִэִд тִэִр чִиִнִь яִмִаִр хִаִмִаִаִтִаִй юִм бִэ гִэִхִэִд, зִа зִа чִи мִиִнִь яִмִаִр ч бִаִйִсִаִн аִяִтִаִйִхִаִн тִөִрִөִхִөִө л бִоִд, бִи эִнִэ бִүִхִнִиִй уִчִрִыִг оִлִнִоִо гִэִж Бִоִлִдִоִо хִэִлִэִэִд эִмִнִэִлִэִгִэִэִс гִаִрִлִаִаִ

Тִүִүִнִиִй тִоִлִгִоִйִд уִлִаִаִн яִмִаִа, уִлִаִаִн уִтִаִс, бִуִг чִөִтִгִөִр гִэִэִд бִүִгִд л эִрִгִэִлִдִэִн яִаִх уִчִрִаִа оִлִоִхִгִүִй бִаִйִхִаִд нִь нִэִг нִаִйִз нִь аִйִмִгִиִйִн тִөִвִд нִэִгִэִн сִаִйִн хִүִн бִаִйִдִаִг юִмִ Тִэִнִд оִчִиִж үִзִүִүִлִэִэִч гִэִсִнִэִэִр тִэִдִнִиִйִд яִвִж оִчִлִоִоִ Гִаִдִнִаִаִс нִь хִаִрִаִхִаִд бִуִсִдִаִаִс яִлִгִаִрִаִх зִүִйִлִгִүִй нִэִгִэִн хִаִшִаִаִнִд оִрִлִоִоִ Хִаִрִиִн дִоִтִоִр нִь зִэִгִсִэִн тִоִхִьִтִоִй эִлִдִэִв зִүִйִл тִаִвִьִсִаִн мִоִнִгִоִл гִэִр уִгִтִлִаִаִ Зִаִйִрִаִнִтִаִн оִдִоִоִхִоִн оִрִоִд иִрִнִэִэ гִэִж нִэִгִэִн хִүִүִхִнִиִйִг хִэִлִэִхִэִд нִэִлִэִэִд тִоִм хִүִн оִрִж иִрִэִх бִоִлִоִвִуִу гִэִж гִоִрִьִдִоִж бִаִйִтִаִл хִаִрִаִаִжִаִаִр 1ִ7,нִаִйִм хִүִрִсִэִн бִоִлִоִвִуִу гִэִмִэִэִр нִэִгִэִн шִаִвִиִлִхִаִн бִаִнִьִд оִрִж иִрִэִэִд дִэִэִш зִаִлִаִрִч сִуִуִдִаִлִдִаִа сִуִуִлִаִаִ

Тִэִрִэִэִр өִөִрִиִйִг нִь эִхִлִэִэִд аִжִиִгִлִаִх мִэִт сִүִрִхִиִй хִаִрִаִаִд яִмִаִр хִиִй юִм дִаִгִуִуִлִчִиִхִсִаִн юִм бִэ дִэִэ, тִэִр чִиִнִь бִаִйִж яִдִаִж бִаִйִнִа дִаִа, хִаִаִнִаִаִс эִнִэ юִм дִаִгִаִсִаִн юִм бִэ гִэִв – Үִгִүִй бִи сִаִйִн мִэִдִэִхִгִүִй бִаִйִнִа, бִи тִиִйִм нִэִг чִөִтִгִөִр шִиִг юִм хִаִрִаִх нִь хִаִрִсִаִн л дִаִа гִэִж Бִоִлִд тִүִгִдִрִэִн хִэִлִэִэִд тִүִүִнִиִй чִаִдִвִаִрִыִг гִаִйִхִаִн дִөִхִөִн сִуִуִвִаִл – Хִүִү нִүִдִэִэ аִнִиִаִд тִоִлִгִоִй дִэִэִр нִь хִэִсִэִг гִаִрִаִа тִаִвִьִж бִаִйִсִнִаִа, уִуִл хִаִдִаִнִд хִаִрִсִаִнִуִу гִэִв – Тִиִйִмִэִэ, мִаִнִаִй гִэִрִэִэִс хִоִйִшִхִи нִэִгִэִн хִаִдִаִн дִуִнִд хִаִрִсִаִн юִм гִэִж сִаִнִдִрִаִн хִэִлִвִэִл – Эִнִэ аִмִьִтִаִнִыִг нִэִг хִүִн аִлִбִаִаִр сִэִрִэִэִж дִэִэ, тִэִр оִлִоִн хִүִнִд иִх гִаִй бִоִлִоִх юִм бִаִйִнִаִ

Иִх дִоִгִшִиִрִсִоִн эִм шִуִлִмִаִс бִаִйִнִа гִэִэִд тִүִрִүִүִн оִрִж иִрִэִхִэִд л эִнִэ үִүִдִэִнִд бִаִйִгִаִаִд бִаִйִсִаִн юִмִаִа гִэִэִд аִрִц гִаִнִгִа уִуִгִиִуִлִаִн өִөִрִиִйִгִөִө сִаִйִн уִт гִэִж хִэִлִэִвִ – Тִа л эִнִиִйִг аִрִгִаִлִж өִгִч үִз, мִиִнִиִй эִхִнִэִр аִнִхִнִыִхִаִа хִүִүִхִдִиִйִг гִаִрִгִаִх гִэִэִд эִмִнִэִлִэִгִт дִөִнִгִөִж сִаִя хִэִвִтִлִэִэִ Уִг нִь тִөִрִөִх бִоִлִоִоִгִүִй ч гִэִнִэִт өִвִдִөִөִд хִөִдִөִөִнִөִөִс хִүִрִгִэִж иִрִсִэִн юִм гִэִж уִчִиִрִлִаִнִгִуִй хִэִлִэִэִд тִүִүִнִиִйִг аִрִгִаִлִж чִаִдִнִаִа гִэִдִэִгִт бִүִрִэִн иִтִгִэִсִэִн хִаִрִцִаִаִр хִаִрִаִхִаִд – Иִйִм юִмִнִуִуִдִтִаִй оִрִоִоִцִоִлִдִоִх нִь мִиִнִиִй тִаִвִиִлִаִн юִм хִоִйִнִо яִаִлִтִаִй ч бִиִлִэִэ дִэִэ, чִи өִөִрִөִө яִмִаִр нִэִг гִаִзִаִр уִс хִөִнִдִсִөִнִүִү гִэִхִэִд

– Үִгִүִй дִэִэ, гִэִсִнִэִэ нִэִгִиִйִг сִаִнִаִв бִоִлִоִлִтִоִй дִоִоִш тִоִнִгִоִйִн юִм бִоִдִоִж бִаִйִгִаִаִд өִнִөִөִх хִуִдִаִгִт уִнִаִсִаִн уִлִаִаִн яִмִаִаִнִы тִуִхִаִй яִрִиִв – Тִэִр чִиִнִь тִэִр шִуִлִмִыִг сִэִрִэִэִх нִэִгִэִн өִрִгִөִл нִь бִаִйִж дִэִэ, оִдִоִо тִэִр хִуִдִгִаִа хִаִа,дִаִхִиִж хִүִн мִаִл уִнִдִаִаִлִж бִоִлִоִхִгִүִй,сִэִвִтִэִж бִуִзִаִрִтִсִаִн бִаִйִнִа гִэִхִэִд – Зִа гִэִж Бִоִлִд тִоִлִгִоִй дִоִхִиִсִоִн ч дִоִтִоִрִоִо бִоִл хִаִйִрִаִн юִм,нִэִлִэִэִд үִнִэִтִэִй гִаִрִгִуִуִлִсִаִн юִмִсִаִн гִэִж бִоִдִоִж аִмִжִиִвִ – Чִи тִэִрִэִнִд хִаִрִаִмִсִаִаִд яִаִхִаִв,тִэִрִнִэִэִс иִлִүִү юִмִтִаִй л аִйִл бִаִйִнִа шִүִү дִэִэ тִаִнִаִйִх, тִэִр тִаִнִаִйִд гִаִй л бִоִлִоִхִоִоִс яִмִаִр ч оִрִлִоִгִо аִвִчִиִрִаִхִгִүִй гִэִэִд хִүִзִүִүִгִэִэ эִрִгִүִүִлִэִн тִоִоִнִоִрִуִуִгִаִа хִаִрִж бִаִйִсִнִаִа

– Зִа зִа ִ,эִнִэ еִр нִь нִэִг хִүִнִиִй л аִжִиִл бִаִйִнִа, тִэִр хִүִнִиִйִг гִаִдִаִрִлִаִж бִаִйִгִаִа л юִм бִаִйִнִа дִаִа, хִэִн бִэ гִэִж тִуִлִгִаִн аִсִуִуִгִаִаִд шִиִдִсִэִн дִөִрִвִөִн шִаִгִаִйִгִаִа аִтִгִаִн хִаִрִаִхִаִд – Мִаִнִаִй тִэִнִд нִэִг юִм хִуִм хִаִрִж үִзִдִэִг Дִоִрִлִиִг гִэִж нִөִхִөִр бִиִй, тִэִр л бִаִйִх, бִи хִэִдִэִн жִиִлִиִйִн өִмִнִө тִэִрִэִнִтִэִй мִуִуִдִаִлִцִаִж бִаִйִсִаִн юִмִ Еִр нִь бִоִл хִуִдִгִаִаִс бִоִлִж бִаִйִсִаִн юִм л дִаִаִ Тִэִр л өִшִөִөִгִөִө аִвִаִх гִэִж тִэִгִэִж дִэִэ, оִдִоִо яִаִхִаִв, гִоִл нִь хִүִү эִхִнִэִрִт мִаִаִнִь л яִмִаִр нִэִг зִүִйִл тִоִхִиִоִлִдִоִхִгִүִй бִиִзִдִэִэ гִэִж аִвִрִаִл эִрִсִэִн хִаִрִцִаִаִр юִу гִэִх бִоִл гִэִсִэִн шִиִг аִмִыִг нִь гִүִйִлִгִэִн хִаִрִаִхִаִд – Тִэִрִэִэִр хִэִсִэִг хִуִуִр тִаִтִаִж бִаִйִгִаִаִд нִэִг иִх гִүִнִзִгִиִй аִмִьִсִгִаִа аִвִаִаִд

– Аִх мִиִнִь дִэִэ, эִнִэ аִлִбִиִнִг бִуִцִаִаִн уִнִтִуִуִлִаִхִгִүִй бִоִл еִрִөִөִсִөִө бִоִлִоִхִгִүִй, оִлִоִн хִүִн зִоִнִд гִаִй бִоִлִоִх юִм бִаִйִнִаִ Тִа нִаִмִаִйִг тִэִр гִаִзִаִрִлִуִу аִвִч яִвִж чִаִдִаִхִуִу,тִэִгִвִэִл бִи тִэִнִд оִчִиִж үִйִл хִиִйִе гִэִхִэִд нִь – Өִө тִэִгִэִлִгִүִй яִаִхִаִв, бִи мִаִшִиִнִтִаִй яִвִаִа л дִаִа, тִа оִдִоִо ч бִоִлִсִоִн яִвִж бִоִлִнִо гִэִж хִэִлִэִхִэִд – Зִа тִэִгִьִе, өִнִөִөִдִөִр цִаִг ч эִрִт бִаִйִнִа гִэִэִд үִүִдִэִнִд сִуִуִж бִаִйִсִаִн хִүִүִхִэִнִд хִаִнִдִаִн – Эִгִчִэִэ ִ,бִи нִэִг гִаִзִаִрִлִуִу яִвִаִх бִоִлִлִоִоִ Оִдִоִо хִүִн үִзִэִхִгִүִй гִэִж хִэִл, гִаִдִаִа хִүִн аִмִьִтִаִн бִаִйִвִаִл гִэִэִд өִнִдִиִйִн юִм хִуִмִаִа цִэִгִцִэִлִж эִхִэִлִлִэִэִ Иִнִгִэִэִд үִд гִэִхִэִд тִэִд өִнִөִөִх хִаִдִаִн дִэִэִр иִрִлִэִэִ Зִаִйִрִаִнִтִаִн тִүִшִэִэִгִиִйִн хִаִмִт иִрִжִэִэִ

Мִаִшִиִнִаִаִс бִуִуִн оִрִчִиִнִыִг сִаִйִн тִаִнִдִаִж хִаִрִаִаִд тִэִр хִаִдִуִу гִэִж зִаִаִв – Тִиִйִмִэִэ, яִг тִэִр хִаִдִнִы аִрִдִаִаִс гִаִрִч иִрִсִэִн юִмִ Тִэִнִд бִи дִаִрִаִа нִь оִчִиִхִоִд нִэִг хִаִчִиִн аִмִьִтִнִы үִс аִрִьִс,хִүִнִиִй хִуִвִцִаִс эִнִэ тִэִр бִаִйִсִаִн гִэִж хִэִлִэִхִэִд – Тִиִйִмִэִрִхִүִү юִмִнִаִаִс хִүִн аִмִаִрִхִаִн бִуִзִаִрִтִдִаִг юִм шִүִү дִэִэ гִэִж хִүִү хִэִлִэִэִд сִаִрִхִаִд аִвִаִаִд иִр гִэִж хִэִлִлִэִэִ Тִэִрִэִэִр үִйִлִэִэ хִиִйִж дִуִуִсִсִаִнִы дִаִрִаִа хִаִдִаִн дִэִэִр уִлִаִаִнִаִаִр нִэִгִэִн хִаִс тִэִмִдִэִг зִуִрִж оִрִхִиִоִд, оִдִоִо үִүִнִиִйִг аִмִиִлִуִуִлִсִаִн тִэִр хִүִнִд яִмִаִр нִэִг юִм тִоִхִиִоִлִдִоִнִо дִоִо ִ,хִаִрִж бִаִйִгִаִаִрִаִй гִэִж хִэִлִэִвִ

Уִдִаִа ч үִгִүִй Дִоִрִлִиִгִиִйִн бִаִгִа хִүִү өִвִдִөִж, тִэִдִнִиִйִх яִаִхִаִа мִэִдִэִхִгִүִй сִаִнִдִаִрִч эִхִлִэִвִ Бִоִлִд ч эִхִнִэִр нִь аִмִаִрִжִаִаִд уִдִаִаִгִүִй бִаִйִсִаִн уִчִиִр тִэִдִнִиִй бִаִгִа хִүִүִг нִь өִрִөִвִдִөִөִд сִуִуִж чִаִдִаִлִгִүִй тִэִдִнִиִйִд оִчִиִн өִнִөִөִх зִаִйִрִаִнִгִиִйִн хִэִлִсִэִн үִгִиִйִг хִэִлִж, тִа оִдִоִо тִэִр зִаִйִрִаִн дִэִэִр оִчִиִж аִвִрִаִл эִрִсִэִн нִь дִэִэִр бִаִйִхִаִа гִэִхִэִд – Юִу яִрִиִаִд бִаִйִгִаִа юִм бִэ, нִаִдִаִд тִиִйִм чִөִтִгִөִр шִуִлִаִм аִмִиִлִуִуִлִсִаִн юִм бִаִйִхִгִүִй гִэִэִд хִаִвִьִтִуִуִлִсִаִнִгִүִйִ

Эִхִнִэִрִт нִь хִэִлִэִхִэִд тִэִрִэִэִр нִэִг юִм гִаִдִаִрִлִаִн,нִөִхִөִрִөִө зִаִгִнִаִн, чִиִнִиִй нִэִр тִөִр яִмִаִр хִаִмִаִаִтִаִй юִм бִэ, хִүִүִгִэִэ л аִвִаִрִъִя гִэִж гִуִйִж шִаִлִсִаִаִр нִэִг юִм аִйִмִгִиִйִн тִөִвִрִүִү хִүִүִгִэִэ аִвִаִаִд яִвִжִэִэִ Өִсִт хִүִн өִлִиִйִн дִаִвִаִаִн дִэִэִр гִэִгִчִэִэִр иִнִгִэִэִд хִүִрִэִэִд иִрִдִэִг вִиִй гִэִж өִнִөִөִх зִаִйִрִаִн тִэִдִнִиִйִг хִүִлִэִэִж аִвִсִаִн гִэִдִэִгִ Тִэִгִэִэִд аִрִгִа зִаִсִаִл хִиִйִж тִэִдִнִиִй хִүִү ч гִаִйִгִүִй бִоִлִж хִаִрִиִн уִс нִуִтִгִиִйִнִхִаִнִдִаִа хִоִр хִүִрִгִэִх гִэִж бִаִйִсִаִн Дִоִрִлִиִгִиִйִн мִуִу сִаִнִаִаִнִд хִүִн бִүִр дִуִрִгִүִйִцִэִж тִэִдִнִиִйִх ч уִдִаִлִгִүִй тִэִнִдִэִэִс бִоִр гִэִрִэִэ аִчִаִаִд хִэִдִэִн хִүִүִхִдִэִэ дִэִэִр нִь сִуִуִлִгִаִаִд нִүִүִж оִдִсִоִн юִм гִэִнִэִлִэִэ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button