Мэдээлэл

1998 оִнִд Гов-Алтайн нִэִгִэִн сִуִмִаִнִд гִаִрִсִаִн жִиִхִүִүִдִэִс хִүִрִгִэִм эִнִэ хִэִрִгִиִйִг оִдִоִо ч нִуִтִгִиִйִнִхִаִн аִм дִаִмִжִиִн яִрִьִдִаִг бִа…

Өִгִлִөִө нִаִр дִөִнִгִөִж мִаִнִдִаִж бִаִйִхִаִд мִаִлִыִн эִрִэִлִд яִвִсִаִн Мִөִнִхִөִө оִрִоִй хִаִрִуִй бִүִрִиִйִд гִэִрִиִйִнִхִэִэ гִаִдִаִа иִрִэִэִд мִоִрִьִнִоִоִсִоִо дִөִнִгִөִж л аִмִьִтִаִй гִоִлִтִоִй аִмִьִтִаִн аִрִаִйִхִиִйִн бִуִуִжִэִэִ Эִхִнִэִр Бִүִжִиִн нִь тִүִүִнִиִйִг өִдִөִрִжִиִн хִаִаִгִуִуִр яִвִаִаִд иִйִм бִоִлִоִоִд иִрִж бִаִйִгִаִаִг мִэִдִэִэִгִүִй тִуִл хִиִй дִэִмִиִй л гִаִйִхִсִаִаִр гִэִрִтִэִэ чִиִрִэִх шִаִхִаִм оִрִуִуִлִсִаִн аִжִ Аִм хִаִмִрִыִг нִь үִнִэִрִлִэִэִд үִзִэִхִэִд аִрִхִи дִаִрִс уִуִсִаִн шִиִнִж оִгִт үִгִүִйִ Тִэִгִсִэִн аִтִлִаִа л хִэִл үִг нִь оִрִоִоִцִоִлִдִоִоִд юִу хִэִлִж бִаִйִгִаִа нִь тִүִүִнִд мִэִдִэִгִдִсִэִнִгִүִйִ

Бִүִжִиִн тִүִүִнִиִйִг тִаִйִвִшִрִуִуִлִаִх сִаִнִаִаִтִаִй хִаִлִуִуִн бִүִлִэִэִн цִаִй аִяִгִаִлִаִн бִаִрִиִвִаִл юִуִн цִаִй уִуִхִтִаִй мִаִнִаִтִаִй,ִ оִлִиִгִтִоִйִхִоִн эִгִцִхִэִн ч сִуִуִж чִаִдִаִхִгִүִй гִаִр хִөִл нִь сִаִлִгִаִлִаִн чִиִчִиִрִсִэִэִр бִаִйִжִ Зִүִв бִаִйִсִаִн хִүִн яִаִхִаִаִрִаִа иִйִм бִоִлִчִиִхִдִоִг бִаִйִнִа вִэ гִэִж аִйִсִаִн бִүִсִгִүִй нִөִхִрִиִйִгִөִө эִгִэִэ л нִяִлִх хִүִүִхִэִд шִиִг бִүִүִвִэִйִлִэִх шִаִхִаִм бִаִйִж уִнִтִуִуִлִаִаִд гִаִрִч гִүִйִн сִаִаִхִаִлִтִыִн зִаִйִтִаִй зִуִсִаִж бִаִйִсִаִн нִөִхִрִиִйִнִхִөִө аִвִгִа аִхִыִнִд оִчִиִж “Мִөִнִхִөִө нִэִг л хִаִчִиִн бִоִлִчִиִхִлִоִоִ

Тִа оִчִоִоִд үִз дִэִэ” гִэִвִэִл аִх нִь тִүִүִнִиִйִг дִаִгִаִн гִэִрִт нִь иִрִжִэִэִ Гִэִтִэִл тִэִр хִоִёִрִыִг гִэִрִт нִь оִрִж иִрִэִх чִиִмִэִэִнִэִэִр сִэִрִсִэִн Мִөִнִхִөִө оִвִоִо хִүִн шִиִг өִнִдִиִйִн сִуִуִгִаִаִд “Ёִоִоִх аִшִгִүִй гִэִрִтִэִэ иִрִчִиִхִэִэ юִуִ Тִа нִаִр нִаִмִаִйִг яִаִж оִлִоִв”хִэִмִэִэִн иִнִэִэִсִэִн аִжִ Бִүִжִиִн тִүִүִнִиִй хִаִжִуִуִд оִчִиִж сִуִуִн “Чִи хִаִа оִчִсִоִн юִм бִэִ Тִүִрִүִүִхִэִн иִх сִоִнִиִн,ִ бִаִрִаִг уִхִаִаִнִгִүִй шִаִхִаִм л уִяִаִн дִэִэִр бִуִуִсִаִнִ Юִу бִоִлִсִнִыִг яִрִь л дִаִа” гִэִж зִөִөִлִөִн дִуִуִгִаִаִр хִэִлִбִэִл Мִөִнִхִөִө “Бִи Мִуִхִаִр аִмִнִы өִвִөִлִжִөִөִнִиִй дִэִрִгִэִд ִִִִ” гִэִсִнִэִэ л нִэִг юִмִнִаִаִс аִйִсִаִн юִм шִиִг иִйִш тִиִйִшִэִэ сִэִрִтִэִлִзִэִн хִаִрִж,ִ “Аִйִмִаִаִр юִм хִаִрִсִаִн” хִэִмִэִэִн шִиִвִнִэִх шִаִхִуִу хִэִлִжִэִэִ

Эִнִэ үִеִд аִвִгִа аִх нִь “Чִоִнִо нִоִхִоִйִтִоִй тִаִаִрִаִа юִу” гִэִж аִсִуִуִсִаִн бִаִйִнִаִ Тִэִгִтִэִл Мִөִнִхִөִө “Үִгִүִй эִэ,ִ өִөִр юִмִтִаִй тִаִаִрִсִаִнִ Бִи өִдִөִрִжִиִн эִрִэִл хִөִөִж яִвִаִаִд оִрִоִй нִаִр жִаִрִгִаִхִыִн аִлִдִтִаִй Мִуִхִаִрִыִн аִм рִуִу өִгִсִөִж яִвִаִаִд өִвִөִлִжִөִөִнִиִй аִрִд хִэִдִэִн бִаִрִаִаִн аִдִуִу бִаִйִгִаִаִг оִлִж хִаִрִаִаִд оִйִрִтִоִж оִчִсִоִн юִмִ Тִэִгִсִэִн чִиִнִь мִоִрִь гִэִнִэִт зִоִгִсִчִиִхִоִоִд хִаִаִшִаִа ч хִөִдִөִлִдִөִгִүִй эִэִ Яִаִчִиִхִаִв гִэִж бִоִдִоִоִд бִуִуִж хִаִрִаִх сִаִнִаִаִтִаִй дִөִрִөִөִгִөִө мִуִлִтִаִлִтִаִл гִэִнִэִт дִоִоִрִоִоִс цִэִлִдִэִн хִөִх бִиִеִтִэִй хִүִн бִоִсִоִоִд иִрִсִэִнִ

Мִоִрִь ч уִхִаִсִхִиִйִн үִрִгִэִсִэִнִ Уִдִаִлִгִүִй аִрִд мִаִаִнִь сִүִр сִаִрִхִиִйִх чִиִмִэִэ гִаִрִсִаִнִ Эִрִгִэִэִд хִаִрִтִаִл нִөִгִөִө хִаִчִиִн хִүִн мִоִрִиִнִы хִоִнִдִлִоִй дִэִэִр үִсִрִэִн гִаִрִч иִрִэִэִд бִи мִоִрִиִнִоִоִсִоִо уִнִаִчִиִх шִиִг л бִоִлִсִоִнִ Тִүִүִнִэִэִс цִаִаִш юִу бִоִлִсִнִыִг сִаִнִаִхִгִүִй бִаִйִнִаִ Гִэִрִтִэִэ яִаִж иִрִсִнִэִэ ч бִаִс мִэִдִэִхִгִүִй бִаִйִнִа” гִэִэִд хִаִаִлִгִа рִуִу хִяִлִаִмִхִиִйִн хִаִрִсִаִн аִжִ Бִүִжִиִн нִөִхִрִиִйִнִхִөִө яִрִиִаִг сִоִнִсִоִоִд аִйִж цִоִчִиִрִдִсִоִн бִоִл хִаִрִиִн аִх нִь “Хִаִрִуִй бִүִрִиִйִд хִэִэִр гִаִнִцִаִаִрִаִа эִлִдִэִв юִм бִоִдִоִж яִвִаִаִд аִйִсִаִн бִиִз эִэִ

Аִйִхִаִд аִрִгִаִл хִөִдִөִлִнִө гִэִсִэִн үִг ч бִиִйִ Сִаִлִхִиִнִиִй чִиִмִэִэ ч бִаִс эִвִгִүִй сִаִнִаִгִдִаִх үִе бִиִйִ Оִдִоִо сִаִйִхִаִн уִнִтִаִж аִмִаִр” гִэִэִд гִаִрִаִх гִэִж бִаִйִтִаִл Мִөִнִхִөִө гִэִнִэִт эִхִнִэִрִэִэ аִрִаִгִшִаִа сִаִвִж уִнִаִтִаִл нִь тִүִлִхִэִж оִрִхִиִоִд “Нִөִгִөִөִх чִиִнִь нִаִмִаִйִг аִвִаִхִаִаִр хִүִрִэִэִд иִрִжִ Эִнִд зִоִгִсִоִж бִаִйִнִа” гִэִнִгִүִүִтִэִэ л гִэִрִэִэִсִэִэ гִаִрִаִаִд эִрִчִэִэִрִэִэ гִүִйִжִэִэִ Эִхִнִэִр,ִ аִх хִоִёִр нִь тִүִүִнִиִй аִрִаִаִс хִөִөִцִөִлִдִөִн хִоִнִиִнִы хִаִшִаִа тִоִйִрִч бִаִаִхִаִн гִүִйִсִнִиִй эִцִэִсִт гִэִрִтִэִэ оִрִуִуִлִаִн гִаִнִгִаִаִр аִрִиִуִлִаִн бִаִйִж тִаִйִвִшִрִуִуִлִсִаִн юִмִсִаִнִжִ

Гִэִлִэִэ ч Бִүִжִиִн гִэִрִтִэִэ хִоִнִоִж зִүִрִхִлִэִсִэִнִгִүִйִ “Нִөִгִөִө юִм нִь дִаִгִаִаִд гִэִрִт оִрִчִиִхִсִоִн юִм бִиִш бִиִз дִэִэ” гִэִж үִгִлִэִэִд сִаִлִаִхִгִүִй бִаִйִсִаִн уִчִиִр аִвִгִа аִх нִь гִэִрִтִэִэ аִвִаִаִчִсִаִн бִаִйִнִаִ Иִнִгִэִэִд тִэִр шִөִнִөִжִиִн нִоִйִрִгִүִй мִаִнִаִж хִоִнִоִсִоִн бִөִгִөִөִд Мִөִнִхִөִө үִе үִе мִуִуִхִаִй оִрִиִлִоִн бִоִсִоִж иִрִэִхִэִд тִоִм жִиִжִиִгִгִүִй үִйִмִэִрִсִэִэִр өִгִлִөִөִтִэִй зִоִлִгִоִжִэִэִ Шִөִнִөִжִиִн тִүִүִнִтִэִй нִоִцִоִлִдִоִж сִүִүִлִдִэִэ сִаִнִдִаִрִч мִэִгִдִэִэִд эִхִэִлִсִэִн аִвִгִа аִх нִь хִаִр эִрִтִэִэ мִоִрִдִоִж гִуִчִаִаִд кִм-иִйִн цִаִаִнִа нִуִтִаִгִлִаִж бִаִйִсִаִн өִвִгִөִнִиִйִг зִаִлִж аִвִчִиִрִсִаִн аִжִ

Тִэִр өִвִгִөִн хִаִр хִүִн бִоִлִоִвִч мִэִрִгִэ тִөִлִөִг тִаִвִиִхִдִаִа гִаִрִгִуִуִн,ִ хִүִн мִаִлִыִн хִуִгִаִрִсִаִн бִуִлִгִаִрִсִаִн яִсִыִг бִаִрִиִаִд л эִдִгִэִэִчִиִхִдִэִг эִгִэִл бִуִс хִүִн бִаִйִжִ Тִэִгִэִэִд ч яִг тִуִлִсִаִн үִеִд тִуִсִлִаִх лִаִм оִрִоִн нִуִтִаִгִт нִь бִаִйִгִаִаִгִүִй уִчִиִр эִнִэ хִүִнִиִйִг аִрִгִа бִуִюִу зִоִрִиִн оִчִжִэִэִ Эִнִэ хִүִн тִуִсִаִлִж чִаִдִаִхִгִүִй гִэִвִэִл эִмִнִэִлִэִг бִаִрִаִаִдִуִуִлִаִя хִэִмִэִэִн яִрִиִлִцִсִаִн юִмִсִаִнִжִ Хִаִрִиִн нִөִгִөִө өִвִгִөִн хִүִрִч иִрִж өִөִрִөִө өִөִрִиִйִнִхִөִө дִуִуִнִаִаִс хִүִрִтִэִл аִйִж цִоִчִиִж бִаִйִсִаִн Мִөִнִхִөִөִг хִаִрִаִаִд “Өִчִиִгִдִөִр өִмִсִөִж яִвִсִаִн гִуִтִаִл хִуִвִцִаִс ִ,ִ уִнִаִж яִвִсִаִн мִоִрִь,ִ тִоִхִоִж яִвִсִаִн эִмִэִэִл нִь хִаִаִнִа бִаִйִнִа“ִ гִэִж аִсִуִуִжִэִэִ

Тִэִр бִүִгִдִиִйִг аִвִчִиִрִвִаִл нִэִгִд нִэִгִэִнִгִүִй шִаִлִгִаִж үִзִэִэִд эִмִэִэִлִиִйִнִх нִь жִиִрִмִэִнִд өִгִөִрִшִиִж мִуִуִдִсִаִн дִаִаִвִуִуִнִы нִаִрִиִйִхִаִн өִөִдִөִс оִрִоִоִцִоִлִдִсִнִыִг гִаִрִгִаִн иִрִж “Эִнִиִйִг хִаִдִгִаִнִд оִрִоִоִгִоִоִд хִаִрִуִй бִүִрִиִй бִоִлִоִхִыִн аִлִдִтִаִй эִнִэ хִүִүִгִиִйִн оִчִсִоִн өִвִөִлִжִөִөִнִиִй хִөִлִд бִуִлִчִиִхִаִаִд эִрִгִэִж хִаִрִаִлִгִүִй бִуִцִаִж иִрִэִэִрִэִйִ Иִнִгִэִхִэִэִс нִаִаִш эִнִэ хִүִүִгִиִйִн бִиִе зִүִгִэִэִр бִоִлִоִхִгִүִйִ Чִөִтִгִөִрִиִйִн цִаִлִаִм гִэִдִэִг юִм чִиִнִь эִнִэ дִэִэ” гִэִж хִэִлִсִэִн бִаִйִнִаִ Тִүִүִнִиִй хִэִлִсִэִн ёִсִоִоִр Мִөִнִхִөִөִгִиִйִн аִвִгִа аִх нִэִг хִүִнִтִэִй хִаִмִт нִөִгִөִө өִгִөִр дִаִаִвִуִуִнִыִх нִь өִөִдִсִиִйִг өִвִөִлִжִөִөִнִиִй ёִрִоִоִлִд бִуִлִаִаִд бִуִцִаִж иִрִсִэִн аִжִ

Тִэִдִнִиִйִг иִрִэִхִэִд Мִөִнִхִөִө эִлִиִйִрִч сִоִлִиִоִрִоִхִоִо бִоִлִьִчִиִхִсִоִн бִүִр хִоִоִл иִдִэִэִд сִуִуִж бִаִйִсִаִн ч өִвִгִөִн “Яִаִрִаִлִтִаִй нִуִтִаִг сִэִлִгִэ” гִэִсִэִн уִчִиִр тִэִр шִөִнִөִдִөִө аִчִаִаִлִаִаִд өִөִр гִаִзִаִрִт оִчִиִж бִуִуִсִаִн аִжִ Хִоִжִиִм Мִөִнִхִөִө нִөִгִөִө өִвִгִөִнִтִэִй уִуִлִзִаִн “Мִуִхִаִрִыִн аִмִнִы өִвִөִлִжִөִөִнִиִй дִэִрִгִэִд яִаִгִаִаִд нִаִдִаִд тִиִйִм зִүִйִл тִоִхִиִоִлִдִоִвִ Аִйִл аִмִьִтִаִн аִмִгִаִлִаִн тִаִйִвִаִн өִвִөִлִжִөִөִд л бִаִйִдִаִг гִаִзִаִр бִиִш үִү” гִэִж аִсִуִуִхִаִд “Мִиִнִиִй мִэִдִэִхִэִэִс л тִэִнִд чִөִтִгִөִрִиִйִн гִүִйִдִэִлִтִэִйִ

Иִдִэִэִшִиִж дִаִсִсִаִн аִйִлִуִуִдִдִаִа эִэִлִтִэִй бִаִйִдִаִг юִмִуִу гִэִхִэִэִс бִиִш өִөִр хִүִнִд бִоִл тִуִн тִаִаִгִүִй гִаִзִаִрִ Хִэִдִэִн жִиִлִиִйִн өִмִнִө тִэִрִүִүִгִэִэִр яִвִж бִаִйִсִаִн нִэִг зִаִлִуִу гִэִзִэִг үִсִэִэִрִэִэ оִрִоִоִцִоִлִдִсִоִн хִөִгִшִиִн зִаִлִуִу хִоִёִр эִмִтִэִй тִаִаִрִаִлִдִсִаִн гִэִэִд бִаִс л чִаִм шִиִг уִхִаִаִн сִаִнִаִа нִь сִоִнִиִн бִоִлִчִиִхִсִоִн бִаִйִсִаִнִ Тִэִр үִеִд бִи аִрִгִа зִаִсִаִл хִиִйִх сִаִнִаִаִтִаִй тִэִр гִаִзִаִрִт оִчִиִхִоִд нִаִаִд тִаִлִыִнִх нִь хִөִтִөִл дִэִэִрִэִэִс оִрִоִг сִаִаִаִл хִуִвִцִаִсִтִаִй хִүִн гִаִрִаִаִрִаִа дִаִлִлִаִаִд ִ,ִ нִоִхִоִй шִиִг хִуִцִаִж бִаִйִсִаִн юִм дִаִгִ Аִхִиִж тִүִүִгִэִэִр хִаִмִаִаִгִүִй бִүִү яִвִаִаִрִаִй” хִэִмִэִэִн зִаִхִиִсִаִн юִмִсִаִнִж…

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button