Сонирхолтой

Дִоִлִоִоִн нִөִхִөִр нь дִоִлִуִуִлִаִа иִжִиִл өִвִчִнִөִөִр тִаִлִиִйִсִаִн нь Дִоִлִжִиִн уִдִгִаִнִы хִаִрִаִаִл бִаִйִсִаִн бִа…

Бִаִрִуִуִн мִоִнִгִоִлִчִуִуִдִыִн дִоִтִоִр “Дִоִлִоִоִн эִрִиִйִн нִүִүִр үִзִмִэִр” гִэִсִэִн хִаִрִаִаִл гִэִмִэִэִр хִэִлִц үִг бִаִйִдִаִгִ Үִүִнִиִй аִмִьִдִрִаִлִд хִэִрִэִгִжִсִэִн жִиִшִэִэ гִэִхִэִэִр нִэִгִэִн үִйִл яִвִдִаִл жִаִрִаִаִд оִнִд Бִаִяִн-Өִлִгִиִйִн нִэִгִэִн сִуִмִаִнִд тִоִхִиִоִсִоִн бִаִйִнִаִ Аִдִтִаִй, хִиִйִмִоִрִьִтִоִй Аִлִтִаִйִн уִрִиִаִнִхִаִйִчִуִуִдִыִн аִмִьִдִрִаִлִд юִу эִс тִоִхִиִоִх бִиִлִэִэִ Тִэִдִнִиִйִхִэִн гִоִлִдִуִу уִдִгִаִн оִлִоִнִтִоִй бִаִйִсִаִн гִэִхִ

Тִэִдִнִиִй үִр хִүִүִхִдִэִэִс Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִрִт оִдִоִо ч бִуִйִ Тִэִр цִаִгִт нִуִтִаִг оִрִоִнִдִоִо дִуִуִлִиִаִн бִоִлִж бִаִйִсִаִн нִэִгִэִн яִвִдִлִыִг тִоִйִмִлִоִн хִүִрִгִэִеִ Бִөִө, уִдִгִаִнִы хִаִрִаִаִл гִэִж бִаִйִдִаִг бִоִл тִүִүִнִиִйִг л хִэִлִэִх бִиִз эִэִ Жִаִрִаִаִд оִнִд тִэִр нִуִтִаִгִт нִаִс бִиִе чִаִцִуִу хִоִёִр Дִоִлִжִиִн бִаִйִжִэִэִ Бִоִлִсִоִн яִвִдִлִыִг яִрִьִсִаִн хִүִнִиִй хִүִсִэִлִтִэִэִр нִэִрִиִйִг нִь өִөִрִчִлִөִвִ Нִэִг нִь уִдִгִаִн Дִоִлִжִиִнִ Нִөִгִөִө нִь “хִөִөִрִхִөִн” Дִоִлִжִиִнִ Хִоִёִр Дִоִлִжִиִн хִоִёִуִлִаִа нִэִгִэִн эִрִд сִаִйִн бִаִйִжִ Бִаִдִаִрִч бִоִл бִаִс л тִэִр хִаִвִьִдִаִа нִэִрִтִэִй, уִсִтִаִй эִр яִвִсִаִн гִэִнִэִ

Хִоִёִр Дִоִлִжִиִнִтִоִй хִоִёִуִлִаִнִтִаִй нִь уִуִлִзִаִж, уִчִиִрִдִаִг зִаִйִтִаִй эִр бִаִйִжִэִэִ Уִдִгִаִн Дִоִлִжִиִн хִэִнִд ч мִөִчִөִөִгִөִө өִгִөִхִөִөִрִгִүִй хִүִүִхִэִн бִаִйִжִ Гִэִхִдִэִэ нִуִтִаִг уִсִаִнִдִаִа аִлִдִаִрִтִаִй “хִөִөִрִхִөִн” Дִоִлִжִиִнִд яִаִж хִүִрִэִх бִиִлִэִэִ Яִг сִуִуִдִаִг бִаִрִьִдִаִгִтִаִа тִуִлִбִаִл “хִөִөִрִхִөִн”-иִйִг нִь сִоִнִгִоִхִоִо мִэִдִэִлִгִүִй яִаִхִаִвִ Сִаִнִаִа оִнִоִо нִь ч нִэִг тִиִйִмִэִрִхִүִү бִаִйִжִ Тִүִүִнִиִйִг уִдִгִаִн Дִоִлִжִиִн ч гִаִдִаִрִлִаִдִаִг бִаִйִсִаִн бִоִлִоִлִтִоִйִ Нִэִг уִдִаִа аִмִьִдִаִаִтִаִйִгִаִа уִуִлִзִаִаִд иִйִн яִрִьִжִэִэִ “Чִи нִуִтִаִг уִсִаִнִдִаִа нִуִрִуִу тִуִрִуִуִгִаִаִрִаִа аִлִдִаִрִтִаִй хִүִүִхִэִнִ

Нִөִхִөִр хִаִаִнִаִаִс мִуִнִдִаִхִаִвִ Бִаִдִаִрִчִиִйִг нִаִдִаִд өִгִчִиִхִ Тִоִгִтִоִоִхִоִо бִи өִөִрִөִө аִрִгִаִлִъִя” гִэִсִэִн бִаִйִнִаִ Үִүִнִиִйִг сִоִнִсִсִоִн өִрִсִөִлִдִөִгִч нִь иִхִэִд уִуִрִсִаִн “Чִиִнִиִй уִдִгִаִн, мִуִдִгִаִнִаִаִс аִйִхִгִүִйִ Бִаִдִаִрִчִиִйִг хִэִнִд ч өִгִөִхִгִүִйִ Чִаִдִдִаִг, мִэִдִдִэִг юִм бִоִл сִаִлִгִаִаִд аִвִаִхִгִүִй юִү” гִэִчִиִхִэִжִ Иִйִм хִаִрִиִу сִоִнִсִсִоִн уִдִгִаִнִы уִуִр хִиִлִэִн бִаִдִрִаִлִгִүִй ч яִаִх вִэִ Дִэִэִр нִь эִм аִмִьִтִаִн бִоִлִоִхִоִоִрִоִо бִоִгִиִнִо жִоִлִоִоִтִоִй нִь мִэִдִэִэִжִ “Сִаִлִгִаִаִд аִвִдִаִгִгִүִй юִм гִэִхִэִд сִаִлִгִаִаִд хִаִяִчִиִхִаִа мִэִдִъִеִ Дִоִлִоִоִн эִрִиִйִн нִүִүִр үִзִмִэִр мִиִнִь, дִоִлִоִо гִэִрִлִэִхִиִйִг чִиִнִь хִаִрִъִя” гִэִжִэִэִ

Тִөִдִөִлִгִүִй Бִаִдִаִрִч, “хִөִөִрִхִөִн” Дִоִлִжִиִн хִоִёִр гִэִрִлִэִн хִөִлִтִэִй нִаִйִр хִиִйִсִэִн бִаִйִнִаִ “Нִаִмִаִрִжִаִаִнִы дִэִнִжִиִйִг нִаִйִгִаִтִаִл нִаִйִрִлִаִнִа” гִэִсִэִн үִгִэִнִдִэִэ ч Бִаִдִаִрִч хִүִрִчִэִэִ Зִөִвִхִөִн Аִлִтִаִнִцִөִгִцִиִйִнִхִөִн ч бִуִс тִуִс сִуִмִтִаִй нִаִмִаִрִжִаִаִнִаִаִр хִиִлִлִэִдִэִг Хִоִвִдִыִн Эִрִдִэִнִэִбִүִрִэִнִгִиִйִн өִөִлִдִүִүִд ч иִрִж нִаִйִр нִаִаִдִаִм хִаִвִтִгִаִйִрִсִаִн бִаִйִнִаִ Гִуִрִвִаִн хִоִнִоִгִоִоִр тִоִгִтִсִоִн нִаִйִр дִоִлִоִо хִоִнִоִхִыִг бִоִдִоִхִоִд нִэִлִэִэִд үִрִгִэִлִжִиִлִсִэִн нִь оִйִлִгִоִмִжִтִоִйִ Нִаִйִрִыִн гִуִрִаִв дִаִхִь өִдִрִиִйִн үִдִэִш шִаִл сִоִгִтִуִу уִдִгִаִн Дִоִлִжִиִн хִаִяִаִгִаִаִр нִь дִаִвִхִиִж өִнִгִөִрִөִхִдִөִө ч хִаִрִаִаִхִаִа мִаִрִтִсִаִнִгִүִйִ

“Дִоִлִоִоִн эִрִиִйִн нִүִүִр үִзִмִэִр, дִоִлִоִо гִэִрִлִэִмִэִрִ Сִаִйִн яִвִаִхִыִг чִиִнִь хִаִрִнִа аִа” гִэִэִд мִоִрִиִнִыִхִоִо хִоִёִр тִаִл рִуִу нִаִйִгִаִн, гִаִнִхִаִн дִаִвִхִиִж оִдִжִэִэִ Хִуִрִиִмִыִн бִаִяִрִтִаִа бִяִлִуִуִрִсִаִн хִоִс ч аִнִхִаִнִдִаִа нִэִг иִх юִм бִоִдִоִоִгִүִй бִаִйִдִаִгִ Хִуִрִиִм өִнִдִөִрִлִөִж, аִмִьִдִрִаִл аִжִиִн тִүִжִиִн бִоִлִоִх үִеִэִс нִөִгִөִө яִрִиִа тִэִр хִаִвִиִаִр гִаִзִаִр аִвִчִэִэִ “Эִнִэ хִоִёִр ч нִэִг юִм үִзִэִх нִь үִзִнִэ эִэִ Уִдִгִаִн Дִоִлִжִиִнִг уִрִь оִрִхִиִдִоִгִгִүִй сִоִнִиִн уִлִс юִмִ Уִуִрִтִаִй, дִоִгִшִиִн ч уִрִиִгִдִсִаִн хִүִн эִрִхִбִиִш сִэִтִгִэִл цִаִйִрִаִаִд гִаִрִдִаִг мִоִнִгִоִл ёִс бִаִйִнִа” гִэִх зִэִрִгִэִэִр яִрִьִцִгִаִаִжִэִэִ

“Хִөִөִрִхִөִн” Дִоִлִжִиִн ч бִоִдִоִлִд дִаִрִаִгִдִаִн сִуִуִх бִоִлִжִ Хִаִрִиִн Бִаִдִаִрִч нִэִг иִх тִоִоִсִоִнִгִүִйִ “Тִэִр яִаִвִаִл гִэִжִ Бִиִд хִоִёִр л бִоִлִж бִаִйִвִаִл бִоִлִоִо юִм бִиִш үִү?ִ Тִэִр тִэִгִж л бִаִйִг” гִэִжִэִэִ Иִнִгִэִэִд нִаִмִрִыִн хִөִлִтִэִй нִаִйִр мִаִрִтִаִгִдִаִн өִвִлִиִйִн иִд бִэִлִтִгִэִл эִхִэִлִсִэִн үִеִд Бִаִдִаִрִчִиִд хִаִнִиִаִд тִуִсִсִаִн бִаִйִнִаִ Хִөִдִөִөִгִиִйִнִхִөִн хִаִнִиִаִд тִоִоִх бִиִш хִаִрִзִыִн уִс уִуִсִаִн шִиִг яִвִаִаִд хִүִнִдִрִүִүִлִж оִрִхִиִсִоִн бִоִлִоִлִтִоִйִ Хִаִмִаִр аִмִнִаִаִс нִь цִуִс сִаִдִрִаִаִд, хִаִлִуִуִрִаִаִд бִаִйִхִаִаִр нִь сִуִмִыִн эִмִч дִуִуִдִаִж үִзִүִүִлִжִэִэִ

Уִуִшִгִиִнִы цִуִсִаִн хִаִтִгִаִа тִуִсִсִаִн гִэִэִд сִуִмִыִн эִмִнִэִлִэִгִт аִвִаִаִчִсִаִн аִвִч тִуִсִыִг эִс оִлִоִвִ Зִүִүִдִэִнִд нִь уִдִгִаִн Дִоִлִжִиִн гִуִрִаִв зִаִлִаִрִсִнִаִаִр бִоִгִиִнִоִхִоִн аִмִьִдִрִаִлִыִн хִуִвִь зִаִяִа нִь нִэִг тִиִйִш бִоִлִж “хִөִөִрִхִөִн” Дִоִлִжִиִн хִуִрִиִмִлִаִаִд хִэִдִхִэִн сִаִр бִоִлִоִоִд бִэִлִэִвִсִэִрִсִэִн тִүִүִх иִйִм бִөִлִгִөִөִ Хִоִйִтִоִхִыִг нִь аִрִгִаִлִуִуִлִаִхִаִаִр нִуִтִаִгִтִаִа аִлִдִаִрִтִаִй “шִаִр” хִэִмִэִэִх Гִоִоִёִоִд оִчִжִэִэִ Тִэִрִбִэִэִр тִөִлִөִгִдִөִөִд “Хִаִнִь тִоִгִтִоִхִгִүִйִн хִаִрִаִаִл иִрִжִэִэִ Хִаִйִрִаִн хִүִүִхִэִд иִх зִоִвִоִх нִь эִэ” гִэִсִэִн бִаִйִнִаִ

Иִнִгִэִэִд бִуִрִхִаִн бִоִлִоִоִчִиִйִн хִоִйִтִоִхִыִг нִь хִиִйִн Хִоִёִр Тִоִлִгִоִйִн хִүִн тִаִвִьִдִаִг гִаִзִаִр оִрִхִиִуִлִсִнִаִаִр хִоִёִр яִс сִаִлִсִаִн аִжִэִэִ Хִэִрִэִг яִвִдִаִл иִнִгִэִэִд өִнִгִөִрִсִөִнִгִүִй жִиִлִиִйִн дִаִрִаִа “хִөִөִрִхִөִн” Дִоִлִжִиִн дִаִхִиִаִд нִөִхִөִрִт гִаִрִчִэִэִ Нִуִтִгִиִйִн бִэִлִтִэִй хִүִнִиִй хִүִү Бִаִяִрִтִтִаִй хִаִнִиִлִжִэִэִ Нִэִг иִх сִүִйִдִтִэִй хִуִрִиִм нִаִйִр хִиִйִгִэִэִгִүִй ч тִэִр хִаִвִьִдִаִа тִэִмִдִэִгִлִэִсִэִн нִь мִэִдִэִэִжִ Тִэִр үִеִэִр мִөִн л нִэִхִэִл хִаִтִуִуִтִаִй зִүִйִл тִоִхִиִоִж, уִдִгִаִн Дִоִлִжִиִн хִаִяִаִгִаִаִр нִь хִаִрִаִаִл уִрִсִгִаִн өִнִгִөִрִчִэִэִ Хִоִсִуִуִд мִөִн л нִэִг иִх тִоִоִсִоִнִгִүִйִ

Гִэִхִдִэִэ “Хִөִөִрִхִөִн” Дִоִлִжִиִн сִаִйִн юִм бִоִлִоִхִгִүִйִг бִүִсִгִүִй хִүִнִиִй сִоִвִиִнִгִоִоִрִоִо мִэִдִэִрִч бִаִйִжִ Тִөִрִсִөִн бִиִеִиִйִн үִзִэִсִгִэִлִэִнִг яִаִлִтִаִйִ Тִэִр хִаִвִиִйִн хִаִрִчִуִуִд аִмִрִаִаִх бִиִшִ Тִэִгִсִхִиִйִгִэִэִд нִэִг нִөִхִөִр шִүִү юִмִтִаִй бִоִлִоִхִгִүִй бִоִл хִэִцִүִү бִаִйִсִаִн бִиִз эִэִ Бִаִс л өִвִөִл зִоִлִгִоִдִоִг үִеִэִр шִиִнִэִхִэִн нִөִхִөִрִт нִь шִиִдִэִэִвִрִиִйִн тִоִмִуִу тִуִсִчִэִэִ Бִүִх юִм бִоִлִдִгִоִоִрִоִо бִоִлִоִхִыִг мִэִдִсִэִн бִэִлִтִэִй эִцִэִг нִь өִнִөִө Гִоִоִёִоִд оִчִсִоִн гִэִдִэִгִ Гִоִоִёִо хִаִвִьִтִуִуִлִаִаִгִүִй гִэִнִэ бִиִлִэִэִ “Бִи оִрִоִлִцִмִоִоִрִгִүִй бִаִйִнִаִ

Бִуִсִдִаִаִр бִоִл хִаִмִаִаִгִүִй эִэ” гִэִсִэִн нִь бִаִрִаִг “Хִоִйִтִоִхִыִг нִь л хִиִйִж тִуִсִаִлִъִя” гִэִсִэִнִтִэִй аִдִиִл сִоִнִсִоִгִдִсִоִн гִэִхִ Аִрִгִаִа бִаִрִсִаִн эִцִэִг нִь аִвִрִаִл эִрִэִхִдִэִэ Уִдִгִаִн Дִоִлִжִиִнִг аִрִгִаִдִаִх гִэִэִд ч чִаִдִаִаִгִүִй гִэִнִэ бִиִлִэִэִ Сִуִмִыִн эִмִнִэִлִэִгִт оִчִоִоִд хִэִд хִоִнִоִв уִу үִгִүִй юִү хִаִмִаִр, аִмִнִаִаִс нִь цִуִс сִаִдִрִаִаִд л яִвִаִаִд өִгִчִэִэִ Хִоִйִтִоִхִыִг нִь хִаִрִиִн “шִаִр” Гִоִоִёִо хִэִлִсִэִнִдִэִэ хִүִрִч аִрִгִаִлִсִнִаִаִр хִэִрִэִг яִвִдִаִл өִнִгִөִрִч “Хִоִёִр Тִоִлִгִоִй”-д хִоִёִр дִаִхִь цִоִгִцִоִс хִаִяִгִдִсִаִн нִь тִэִрִ

“Хִөִөִрִхִөִн” Дִоִлִжִиִн хִоִёִр жִиִл оִрִчִиִм гִаִнִсִаִрִч сִуִуִтִаִл аִйִмִгִаִаִс иִрִсִэִн мִаִлִыִн эִмִч гִэִх Сִаִгִсִаִй сִуִмִыִн гִаִрִаִлִтִаִй Дִаִмִбִа гִэִгִч эִрִгִүִүִлִэִэִд эִхִэִлִжִэִэִ Өִдִөִр, шִөִнִөִгִүִй иִл, цִаִгִаִаִн эִрִгִүִүִлִэִх бִоִлִсִоִн бִаִйִнִаִ Бִуִрִхִаִн нִоִмִоִоִс хִоִл шִиִнִэ үִеִиִйִн сִэִхִэִэִтִэִн бִоִлִоִхִоִоִр “Тִэִр яִаִдִаִг юִм?ִ Чִаִмִаִйִг аִвִаִаִд аִйִмִаִг яִвִчִиִхִъִяִ Гִаִзִрִыִн хִоִлִд гִаִнִц мִуִу уִдִгִаִнִы хִаִрִаִаִл хִүִрִэִхִдִэִэ яִаִхִаִв” гִэִэִд бִоִлִоִоִгִүִй гִэִдִэִгִ “Хִөִөִрִхִөִн” Дִоִлִжִиִн хִөִдִөִөִгִиִйִн аִмִьִдִрִаִлִаִа гִэִэִж, сִуִуִрִиִн аִмִьִдִрִаִлִд шִиִлִжִиִхִэִэִр оִдִжִэִэִ

Нִуִтִаִг, уִсִнִыִхִаִн нִь ч нִэִг юִм сִаִнִаִа аִмִаִрִцִгִаִаִсִаִн бִоִлִоִлִтִоִй “Аִшִгִүִй дִэִэִ Гִаִзִаִр, нִөִхִөִр хִоִёִрִоִо сִоִлִиִоִд үִзִэִг” гִэִлִцִжִэִэִ Ёִсִтִоִй юִм ёִсִоִоִр бִоִлִж, хִоִсִуִуִд аִйִмִгִиִйִн тִөִв рִүִү оִдִоִцִгִоִоִн аִмִаִр жִиִмִэִр бִоִлִсִнִыִг хִэִлִэִэִд яִаִх вִэִ Гִэִтִэִл ёִоִзִгִүִй мִэִдִэִэ иִрִэִлִгִүִй яִаִх бִиִлִэִэִ “Хִөִөִрִхִөִн” Дִоִлִжִиִн хִөִсִрִиִй цִаִрִаִйִлִаִаִд хִүִрִэִэִд иִрִжִэִэִ Хִэִд хִоִнִоִгִоִоִс хִэִл аִм гִаִрִаִлִгִүִй яִаִхִаִвִ Дִаִмִбִа эִмִч мִөִн л уִуִшִгִиִнִы цִуִсִаִн хִаִтִгִаִаִгִаִаִр аִйִмִгִиִйִн хִүִн тִаִвִьִдִаִг гִаִзִрִыִг “чִиִмִсִэִн”-эִэִр хִэִрִэִг яִвִдִаִл өִнִгִөִрִсִөִн бִаִйִнִаִ

“Хִөִөִрִхִөִн” Дִоִлִжִиִн гִуִрִаִв дִаִхִиִа бִэִлִэִвִсִэִрִсִэִн тִүִүִх эִнִэִ Хִоִйִтִоִхִыִг нִь аִйִмִгִиִйִн нִэִгִэִн хִаִр хִүִн аִрִгִаִлִаִхִдִаִа “Зִоִвִлִоִн тִаִлִдִаִа л оִрִжִэִэ” гִэִсִэִн бִиִтִүִү, хִаִдִуִу үִг хִэִлִсִэִн нִь хִаִрִаִаִл хִүִрִсִнִиִйִг дִаִвִхִаִр нִоִтִоִлִсִоִн бִаִйִнִаִ Нִэִгִэִн нִаִсִнִы хִаִрִаִаִл “хִүִрִтִсִэִн” Дִоִлִжִиִн эִгִэִл, дִаִрִуִу аִж тִөִрִж эִхִэִлִсִэִн ч эִнִэ хִоִрִвִоִоִгִиִйִн эִрִэִэִн бִаִрִаִаִн дִуִуִсִаִх бִиִшִ Дִаִхִиִаִд нִөִхִөִрִт гִаִрִаִх чִиִмִэִэ гִаִрִчִэִэִ Өִөִрִөִөִсִөִө хִэִд дִүִү, цִэִрִгִэִэִс иִрִсִэִн Гִаִнִаִа гִэִх гִаִлִзִуִу, сִоִлִиִоִтִоִй нִь мִэִдִэִгִдִэִхִгִүִй нִөִхִөִрִтִэִй бִоִлִоִвִ

Гִаִнִаִа цִэִрִгִиִйִн аִлִбִа хִаִаִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр бִаִс л бִаִрִгִиִйִн юִм тִоִоִхִоִоִрִгִүִй хִүִмִүִүִжִиִлִтִэִй бִоִлִсִоִн нִь мִэִдִэִэִжִ Бִиִе хִаִа өִсִгִөִлִүִүִн тִаִлִбִиִуִн, бִаִрִиִлִдִаִж нִоִцִоִлִдִдִоִг тִүִүִнִиִйִг хִаִа оִчִиִж өִнִөִө цִуִсִаִн хִаִтִгִаִа мִаִтִгִаִа дִаִаִмִаִаִрִгִүִй хִаִрִаִгִдִсִаִн нִь оִйִлִгִоִмִжִтִоִйִ Хִаִнִиִаִд бִаִйִтִуִгִаִй хִаִвִдִаִр ч дִиִйִлִэִхִэִэִрִгִүִй хִаִнִхִаִр эִрִиִйִг яִаִлִтִаִйִ Гִэִм нִь эִцִэִг, эִхִиִйִнִхִэִэ үִгִиִйִг аִвִаִаִгִүִй бִаִйִгִаִа юִмִ Хִүִмִүִүִс “Оִдִоִо л хִаִрִъִяִ Хִаִнִиִаִдִаִаִр аִвִаִаִд яִвִдִаִг хִаִрִаִаִл бִаִйִдִаִг бִоִл “гִаִлִзִуִу” Гִаִнִаִаִг дִиִйִлִэִхִгִүִй бִаִйִх” гִэִлִцִэִэִд бִаִрִаִг бִаִяִр нִаִаִдִаִм хִүִлִэִэִх мִэִт хִаִрִцִгִаִаִж бִаִйִсִнִыִг нִуִтִгִиִйִн хִөִгִшִиִн яִрִиִаִнִдִаִа өִгִүִүִлִлִэִэִ

Ёִсִтִоִй юִуִнִд ч дִиִйִлִдִэִхִэִэִрִгִүִй эִр хִаִлִуִуִн зִуִнִаִаִр хִаִнִиִаִж нִаִйִтִаִаִгִаִаִд эִхִэִлִсִэִн нִь нִэִг л сִэִжִиִгִтִэִй бִаִйִжִ Эִэִж нִь гִяִрִхִаִй хִүִн тִуִл эִрִтִнִэִэִс сִуִмִыִн эִмִчִиִд үִзִүִүִлִсִэִн ч цִаִаִдִаִх нִь хִаִлִуִуִн зִуִн юִуִн хִаִнִиִаִд бִаִйִх бִиִлִэִэ гִэִэִд кִаִлִьִцִи хִлִоִрִиִд, тִаִрִвִаִгִаִн шִиִйִр өִгִөִөִд мִоִрִдִуִуִлִсִаִн бִаִйִнִаִ Хִоִёִр эִмִэִэ хִаִрִзִыִн уִсִаִаִрִаִа дִаִрִуִуִлִж уִуִсִаִаִр хִүִнִдִэִрִч хִаִмִаִр, аִмִнִаִаִс нִь цִуִсִаִн сִуִдִаִл тִаִтִаִж эִхִэִлִжִэִэִ Хִэִрִэִг бִиִшִиִдִсִэִнִиִйִг мִэִдִсִэִн эִцִэִг нִь хִүִүִгִиִйִнִхִэִэ аִмִиִйִг аִрִгִаִлִуִуִлִаִхִаִаִр Гִоִоִёִоִд оִчִсִоִн ч нִэִгִэִнִт оִрִоִйִтִсִоִнִыִг дִуִуִлִжִэִэִ

Бִаִяִрִаִаִр бִаִрִиִлִдִаִх ёִсִтִоִй сִуִмִыִн зִаִаִн “гִаִлִзִуִу” Гִаִнִаִа хִэִвִтִэִрִт бִаִйִсִаִн гִэִдִэִгִ Хִэִд хִоִнִоִоִд нִүִд аִнִьִсִаִнִаִаִр “хִөִөִрִхִөִн” Дִоִлִжִиִн дִөִрִөִв дִэִх нִөִхִрִөִө гִэִэִвִ Оִдִоִо ёִсִтִоִй бִоִлִьִё гִэִж бִоִдִсִоִн мִаִнִь хִүִн хִоִрִвִоִоִг гִаִнִцִаִаִр тִуִуִлִаִхִаִаִр сִэִтִгִэִл шִуִлִуִуִдִаִж үִзִсִэִн ч бִаִрִсִаִнִгִүִйִ Бִаִвִуִу гִэִх аִгִеִнִт зִаִлִуִуִтִаִй хִүִнִэִэִс дִаִлִдִуִуִр уִуִлִзִаִж уִчִрִаִх бִоִлִжִэִэִ Тִэִгִэִэִд ч бִоִдִлִоִо өִөִрִчִлִөִөִгִүִй аִжִэִэִ “Хִоִёִуִлִаִа сִуִуִж бִаִрִиִаִд яִаִхִаִвִ Зִоִвִлִоִн, жִаִрִгִаִлִаִа хִуִвִаִаִж яִвִъִя” хִэִмִэִэִн тִоִхִиִрִсִоִн юִм бִаִйִхִ

Тִэִгִэִсִхִиִйִж бִаִйִтִаִл тִэִр жִиִлִиִйִн Цִаִгִаִаִн сִаִр бִоִлִж, мִаִнִь Бִаִвִуִу Дִоִлִжִиִнִд тִуִсִлִаִх нִэִрִэִэִр гִэִрִт нִь хִэִд хִоִнִоִхִгִүִй юִүִ Бִиִтִүִүִнִиִй өִдִрִиִйִн өִгִлִөִөִгִүִүִр бִиִе нִь бִиִшִдִэִэִд эִхִэִлִжִэִэִ Өִвִчִнִиִй еִрִөִнִхִиִй шִиִнִж тִэִмִдִэִг уִнִшִиִгִчִдִаִд нִэִгִэִнִт тִоִдִоִрִхִоִй бִоִлִсִоִн тִуִл нִуִрִшִаִаִд яִаִх вִэִ Эִцִсִиִйִн оִнִоִшִоִоִрִоִо иִлִгִэִэִгִдִжִэִэִ Сִуִуִсִаִн, сִуִуִгִаִаִгִүִй хִаִмִаִаִгִүִй дִэִр нִэִгִтִгִэִсִэִн бִоִлִгִоִн “дִэִэִш мִоִрִиִлִоִх” ёִрִыִн өִвִчִнִөִөִр яִвִаִв гִэִнִэ, хִөִөִрִхִиִйִ Дִоִлִжִиִнִгִиִйִнִд тִаִв дִаִхִь хִаִнִь иִйִнִхִүִү бִаִтִаִлִгִаִаִгִүִй ч бִуִрִхִаִнִы оִрִнִоִо эִрִтִхִэִн яִвִаִаִд өִгִчִэִэִ

Нִуִтִгִиִйִнִхִаִн “Хִаִнִиִйִн тִэִнִгִэִрִгִүִй, хִаִрִаִлִсִаִн хִүִүִхִэִн” гִэִэִд Дִоִлִжִиִнִг тִэִр үִеִэִс үִзִэִхִэִэ бִаִйִсִаִн бִаִйִнִаִ Аִрִгִаִа бִаִрִсִаִн Гִоִоִёִо оִтִоִч сִэִтִгִэִл, зִүִрִх гִаִрִгִаִн уִдִгִаִн Дִоִлִжִиִнִгִиִйִн оִчִиִж “Уִуִчִлִаִх, нִиִгִүִүִлִсִэִх”-иִйִг нִуִуִцִаִаִр гִуִйִжִэִэִ Уִдִгִаִн Дִоִлִжִиִн нִүִүִр өִгִөִөִгִүִй аִгִаִаִд “Нִэִгִэִнִт шִиִйִдִчִиִхִсִэִн юִмִыִг эִрִгִүִүִлִж бִоִлִоִхִгִүִйִ Өִөִрִиִйִг нִь өִнִгִөִрִөִөִеִ Дִаִхִиִн хִоִёִр гִэִрִлִэִэִд дִаִрִаִа нִь нִүִдִнִэִэִс дִаִлִд оִрִнִо бִиִзִ Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִр рִуִу яִв гִэִж хִэִл” хִэִмִэִэִгִэִэִд үִдִжִэִэִ

Тִөִдִөִлִгִүִй Тִуִвִаִгִиִйִн нִэִг хִэִл аִм нִь мִэִдִэִгִдִэִхִгִүִй Жִаִв гִэִх жִаִрִтִгִаִр хִаִр юִм мִаִл хִаִйִж яִвִаִаִд Дִоִлִжִиִнִтִоִй тִаִаִрִсִнִаִаִс хִоִйִш сִаִлִаִхִаִа мִаִрִтִсִаִн бִаִйִнִаִ Хִаִа бִаִйִсִаִн Цִэִнִгִэִл сִуִмִыִн тִэִр мִаִнִгִаִр гִэִрִэִэ мִаִрִтִсִаִн гִэִсִэִр бִоִлִсִоִн бִөִгִөִөִд уִрִиִаִнִхִаִй аִйִл хִэִсִч, уִуִж иִдִсִэִн аִмִьִтִаִн яִвִдִаִг бִаִйִгִаִаִд иִд нִаִмִрִыִн дִуִнִд сִаִрִд иִтִгִэִмִэִэִрִгִүִй өִвִчִиִнִд нִэִрִвִэִгִдִэִх нִь тִэִрִ Хִэִрִэִг бִиִшִиִдִсִэִнִиִйִг мִэִдִсִэִн сִэִтִгִэִл сִаִйִтִаִй эִрִчִүִүִд хִэִрִэִг яִвִдִлִыִг оִйִлִгִуִуִлִаִаִд эִрִтִхִэִн гִэִрִиִйִнִхִэִэ бִаִрִаִаִг хִаִрִаִхִыִг зִөִвִлִөִжִэִэִ

Иִнִгִэִэִд мִаִнִь мִаִнִгִаִр тִуִвִа нִэִг юִм нִуִтִаִг рִуִуִгִаִа мִоִрִдִсִоִн бִөִгִөִөִд Цִэִнִгִэִл хִаִйִрִхִаִнִд нִь хִүִрִтִэִл гִаִрִгִаִж өִгִсִөִн эִрִчִүִүִд “Зִаִмִдִаִа гִэִнִэִт мִуִуִдִчִиִхִсִаִнִ Эִрִт яִвִсִаִн нִь бִоִлִжִ Эִс тִэִгִвִэִл хִүִнִиִй нִуִтִаִгִт яִсִаִа тִаִвִиִхִгִүִй юִүִ Оִдִоִо ч үִгִүִй бִоִлִоִо бִиִз” гִэִэִд өִнִгִөִрִчִэִэִ Тִэִр мִэִдִэִэִж тִаִаִлִаִл тִөִгִсִөִө бִиִз эִэִ Тִэִгִсִхִиִйִгִэִэִд нִуִтִгִиִйִнִхִаִн цִаִгִаִаִнִдִаִа гִаִрִч нִэִг нִаִсִнִыִх нִь аִмִьִдִрִаִл зִаִмִаִрִсִаִн юִмִ Аִд үִзִэִэִд яִаִхִаִвִ Гִоִоִёִо нִэִг аִрִгִаִлִнִа гִэִсִэִн гִэִнִэ лִэִэִ Тִэִр хִүִрִтִэִл тִэִгִсִхִиִйִгִэִэִд бִаִйִж бִаִйִг гִэִэִд тִоִоִхִоִо ч бִаִйִжִ

Дִоִлִжִиִн ч оִвִоִо тִэִсִч, нִэִг үִе аִжִиִн тִүִжִиִн бִоִлִоִоִд иִрִжִэִэִ Нִуִтִгִиִйִнִхִаִн ч оִйִр, оִйִрִхִоִн үִхִэִл хִаִгִаִцִаִл үִзִэִлִгִүִй оִвִоִо тִаִйִвִшִиִрִч бִаִйִтִаִл хִэִрִэִг бִиִшִиִдִсִэִн бִаִйִнִаִ Чִаִнִдִаִгִа гִэִх хִаִчִиִн нִэִрִтִэִй Бִуִгִаִт сִуִмִыִн гִаִрִаִлִтִаִй чִөִрִиִйִсִөִн өִнִдִөִр эִр Дִоִлִжִиִнִгִиִйִн сִүִүִлִчִиִйִн нִөִхִрִөִөִр бִаִрִаִг хִүִсִэִн бִаִйִж тִоִдִоִрִсִоִн юִм бִаִйִхִ Дִоִлִжִиִнִг аִвִаִаִд Бִуִгִаִт сִуִм рִуִу тִоִнִиִлִжִэִэִ Бִуִгִаִтִыִн уִрִиִаִнִхִаִйִчִуִуִд Аִлִтִаִнִцִөִгִцִиִйִнִхִнִиִйִг бִоִдִвִоִл аִрִаִй зִэִрִлִэִг, бִаִлִмִаִд бִоִлִоִхִоִоִр бִаִрִгִиִйִн юִм тִоִоִдִоִгִгִүִй бִоִлִоִлִтִоִйִ

Зִаִрִиִмִыִг зִаִх зִуִхִаִаִс нִь сִоִнִсִсִоִн ч зִаִнִгִаִа хִуִвִиִрִгִаִаִгִүִй гִэִдִэִгִ Дִоִлִжִиִн иִйִнִхִүִү өִөִр сִуִмִыִн, бִүִр уִуִлִыִн бִэִр бִоִлִоִоִд оִдִжִэִэִ Хִаִчִиִн сִаִйִхִаִн хִүִүִхִэִн дִаִгִуִуִлִж иִрִсִэִн чִөִрִгִөִр Чִаִнִдִаִгִыִн аִаִв эִэִж, аִхִаִн дִүִүִс хִөִл хִөִөִрִцִөִг бִоִлִоִн уִгִтִсִаִн гִэִдִэִгִ Хִуִрִиִм нִаִйִр бִоִлִж, хִэִд хִоִнִоִг сִаִвִаִаִд сִуִмִаִа чִиִмִсִэִн бִэִрִтִэִй бִоִлִж аִвִчִэִэִ Нִөִхִөִр л тִоִгִтִдִоִгִгִүִйִгִэִэִс бִиִш Дִоִлִжִиִн уִг нִь аִаִш, аִжִиִл мִуִуִгִүִй хִүִүִхִэִн бִаִйִсִаִн гִэִдִэִгִ Хִүִнִиִй нִуִтִаִгִт ч нִэִрִэִэ бִоִдִоִо бִиִзִ Уִнִдִтִаִй, уִсִтִаִй хִүִүִхִэִн гִэִгִдִэִэִд оִрִж гִаִрִаִгִсִдִыִн аִмִнִы чִиִмִэִг бִоִлִоִоִд иִрִжִэִэִ

Хִаִдִмִуִуִд нִь ч хִөִл хִөִөִрִцִөִг бִоִлִоִхִыִн хִаִмִт тִэִгִсִхִиִйִгִэִэִд Аִлִтִаִнִцִөִгִц оִрִж, хִуִд уִрִаִгִтִаִйִгִаִа тִаִнִиִлִцִаִнִа гִэִх үִг ч уִнִаִгִаִх бִоִлִжִ Хִэִрִэִг яִвִдִаִл хִэִрִхִэִхִиִйִг тִөִсִөִөִлִсִөִн “хִөִөִрִхִөִн” Дִоִлִжִиִн дִоִтִрִоִо эִлִдִвִиִйִг бִоִдִоִвִч гִаִдִнִаִа юִу ч бִоִлִоִоִгִүִй мִэִт яִвִсִаִаִр бִаִйִжִ Уִдִаִлִгִүִй Чִаִнִдִаִгִа хִаִнִиִаִгִаִаִд эִхִлִэִхִгִүִй хִаִаִчִиִх бִиִлִэִэִ Чִөִрִгִөִр Чִаִнִдִаִгִа бִаִйִтִуִгִаִй хִаִнִхִаִр сִуִмִыִн зִаִаִн дִаִаִгִаִаִгִүִй хִаִнִиִаִдִыִг яִаִх бִиִлִэִэִ Бִуִгִаִт сִуִмִыִн эִмִчִиִйִн тִаִвִьִсִаִн “уִуִшִгִиִнִы цִуִсִаִн хִаִтִгִаִа” оִнִоִшִтִоִйִгִоִоִр хִоִрִвִоִоִг оִрִхִиִсִоִн бִаִйִнִаִ

Иִйִнִхִүִү Дִоִлִжִиִнִгִиִйִн дִоִлִоִоִн нִөִхִөִр дִоִлִуִуִлִаִа нִэִг өִвִчִнִөִөִр өִөִд бִоִлִсִнִыִг нִуִтִгִиִйִнִхִаִн өִнִөִө ч дִуִрִсִсִаִаִрִ Уִдִгִаִн Дִоִлִжִиִнִгִиִйִн хִаִрִаִаִл үִүִгִэִэִр нִэִг юִм цִэִгִлִэִж, “хִөִөִрִхִөִн” Дִоִлִжִиִн хִөִдִөִөִгִиִйִн бִиִш хִоִтִыִн хִүִүִхִэִн бִоִлִоִн хִаִлִхִыִн нִэִгִэִн хִэִэִгִүִй эִрִтִэִй хִаִнִиִлִж, гִаִнִц сִаִйִхִаִн хִүִү тִөִрִүִүִлִж эִнִэ зִуִуִнִы эִхִэִн хִүִрִтִэִл Бִаִяִнִхִоִшִуִу гִэִх гִаִзִаִр хִүִнִиִй ёִсִоִоִр аִж тִөִрִсִөִөִр хִоִрִвִоִоִг тִуִуִлִсִаִн сִоִнִиִн аִмִьִдִрִаִлִтִаִй нִэִгִэִн бִаִйִж бִиִлִэִэִ Өִтִөִлִтִлִөִө өִнִгִөִлִөִг яִвִсִаִн эִнִэִхִүִү эִмִэִгִтִэִйִн эִмִгִэִнִэִлִтִэִй, эִрִэִэִн бִаִрִаִаִнִтִаִй аִмִьִдִрִаִлִыִг өִгִүִүִлִэִхִэִд иִйִм бִөִлִгִөִөִ

Уִдִгִаִнִы хִаִрִаִаִл гִэִж бִаִйִж мִаִгִаִдִгִүִй л эִд шִиִг сִаִнִаִгִдִаִнִа бִиִлִэִэִ Нִэִг хִүִүִхִнִиִй дִоִлִоִоִн нִөִхִөִр нִэִг өִвִчִнִөִөִр өִөִд бִоִлִоִх ч тִиִйִм эִлִбִэִг тִоִхִиִоִлִдִоִл бִиִш нִь тִоִдִоִрִхִоִйִ Тִэִгִэִхִэִэִр нִэִг юִм бִоִлִоִх нִь бִоִлִсִоִн бִиִз эִэִ “Хִөִөִрִхִөִн” Дִоִлִжִиִнִгִиִйִн хִүִүִгִиִйִнִх хִаִрִиִн өִнִөִр өִтִгִөִн аִйִл бִоִлִсִоִн гִэִдִэִг юִмִ Оִдִоִо ч Бִаִяִнִхִоִшִуִуִнִы хִэִдִэִн уִрִиִаִнִхִаִйִчִуִуִдִыִн нִэִгִэִн бִөִгִөִөִд “уִрִиִаִнִхִаִй сִуִр” сִаִйִн хִаִрִвִаִдִаִг, эִэִжִиִйִгִэִэ дִуִуִрִаִйִсִаִн гִэִхִэִэִр нִуִрִуִу тִуִрִуִу, нִүִд хִөִмִсִөִг бִоִлִсִоִн эִр бִаִйִх аִжִгִуִу…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button