Сонирхолтой

Цэрэнлхам нִөִхִөִрִөִө өִөִр хִүִүִхִэִнִтִэִй яִвִж бִаִйִгִаִаִг гִаִдִаִрִлִаִдִаִг бִаִйִсִаִн ч оִхִиִн дִүִүִтִэִй нь яִвִаִлִдִдִаִг гִэִж яִаִхִаִн мִэִдִэִх бִиִлִэִэ…

Шִаִрִиִлִжִиִн дִуִнִд хִөִхִөִрִч зִэִвִхִиִйִрִсִэִн бִаִйִшִиִн Шִаִр хִаִдִнִы оִйִрִоִлִцִоִо бִаִйִдִаִг бִаִйִвִ Оִйִр хִаִвִиִйִнִх нִь оִрִшִиִн сִуִуִгִчִиִд тִүִүִнִиִйִг чִөִтִгִөִрִтִэִй гִэִж дִөִлִнִөִ Хִүִүִхִдִүִүִд тִэִр бִаִйִшִиִнִгִиִйִн хִаִшִаִаִг дִаִмִжִиִн бִаִйִлִдִаִж тִоִгִлִоִх бִа хִоִоִрִоִнִдִоִо тִэִр бִаִйִшִиִнִгִиִйִн чִөִтִгִөִрִиִйִг хִаִрִаִх юִмִсִаִн гִэִж дִоִгִиִрִхִоִн яִрִиִлִцִаִнִаִ Бִаִйִшִиִнִгִиִйִн гִаִдִуִуִрִх хִаִшִаִа хִаִйִс нִь цִаִгִтִаִа аִжִиִлִсִаִг нִяִмִбִаִй нִэִгִнִиִй гִаִрִаִаִр бִүִтִсִэִнִиִй шִиִнִжִтִэִй, аִхִуִй аִмִьִжִиִрִгִаִаִгִаִа иִх хִиִчִэִэִнִгִүִй тִоִрִдִоִж бִаִйִсִнִы уִл мִөִр үִлִдִсִэִн аִжִ

Бִаִйִшִиִнִг хִуִуִчִиִн эִзִнִэִэִс нִь хִоִйִш гִуִрִвִаִн ч хִүִн хִуִдִаִлִдִаִж аִвִаִаִд уִдִаִлִгִүִй нִүִүִжִэִэִ Шִаִр хִаִдִаִнִд оִлִоִн жִиִл аִмִьִдִаִрִсִаִн Гִаִлִдִаִн гִуִаִй уִг бִаִйִшִиִнִгִиִйִн тִаִлִаִаִр иִнִгִэִж яִрִьִсִаִн юִмִ Мִаִгִсִаִрִжִаִв гִэִдִэִг жִоִлִоִоִчִиִйִн бִаִйִшִиִн л дִаִаִ Мִаִгִсִаִрִжִаִв сִүִрִхִиִй аִжִиִлִч хִиִчִэִэִнִгִүִй хִүִн бִаִйִсִаִн юִмִ Аִлִь ч бִаִаִзִаִд бִиִлִэִэ дִэִэ жִоִлִоִоִч хִиִйִдִэִгִ Мִаִшִиִн тִэִрִэִг нִь гִяִл цִаִлִхִиִйִсִэִнִ Жִоִлִоִоִч хִүִн гִэִхִэִэִр л тִоִс мִаִсִлִоִтִоִй хִуִтִгִаִлִдִсִаִн хִаִлִтִаִр цִаִрִаִйִтִаִй аִмִьִтִаִн бִаִйִх ёִсִтִоִй бִиִш дִэִэִ

Тִоִрִгִоִн Мִаִгִсִаִрִжִаִв гִэִдִэִгִсִэִнִ Цִэִмִцִгִэִр тִоִрִгִоִн дִэִэִл өִмִсִч, гִаִнִгִаִн хִаִр бִүִрִх дִуִхִдִуִуִлִж яִвִнִаִ Зִаִм хִаִрִгִуִйִд сִаִаִтִаִж, эִрִэִг бִоִоִлִт эִнִэ тִэִрִтִэִй бִаִрִаִг нִоִцִоִлִдִоִж үִзִэִэִгִүִй бִаִйִхִ Тִэִр үִеִиִйִн гִоִл аִжִлִыִн нִэִг бִоִлִоִх нִаִмִрִыִн тִаִрִиִа хִуִрִаִаִлִтִаִаִр яִвִаִаִд иִрִэִхִдִэִэ тִэִр бִаִрִуִуִн аִйִмִгִиִйִн нִэִг гִоִдִгִоִр оִхִиִн дִаִгִуִуִлִж иִрִсִэִн юִмִ ִ Тִэִр хִүִүִхִэִд Сִаִнִхִүִүִгִиִйִн сִуִрִгִуִуִлִьִд сִуִрִаִлִцִдִаִг бִаִйִсִаִн бִаִйִхִ Бִаִйִх аִйִлִгִүִй тִуִл сִуִрִгִуִуִлִиִйִн дִоִтִуִуִр бִаִйִр аִжִиִлִлִаִх хִүִрִтִэִл гִэִрִтִэִэ бִаִйִлִгִаִсִаִн юִмִ

Мִаִгִсִаִрִжִаִвִыִн эִхִнִэִр цִэִцִэִрִлִэִгִиִйִн бִаִгִш, гִуִч шִүִрִгִэִсִэִн сִаִйִхִаִн л бִүִсִгִүִйִ Нִөִгִөִө сִаִнִхִүִүִгִиִйִн сִуִрִгִуִуִлִиִйִн оִюִуִтִаִн оִхִиִн ч дִоִтִуִуִр бִаִйִрִаִнִд оִрִоִхִгִүִй тִэִдִнִиִйִд бִаִйִсִаִаִр өִвִөִлִтִэִй зִаִлִгִаִсִаִн юִмִ Сִүִүִлִдִэִэ Мִаִгִсִаִрִжִаִвִыִн эִхִнִэִр нִөִхִрִөִө нִөִгִөִө оִюִуִтִаִн оִхִиִнִтִоִй хִаִрִдִаִх бִоִлִоִвִ Нִөִхִөִр нִь оִгִт тִоִоִхִгִүִй хִөִхִөִрִч ִ“Чִи оִдִоִо нִаִмִаִйִг эִнִэ хִүִүִхִэִдִтִэִй хִаִрִдִаִж бִаִйִгִаִа хִэִрִэִг үִү?ִ Мִиִнִиִй тִаִлִиִйִгִаִаִч Эִэִбִэִэִтִэִй аִдִиִлִхִаִн сִаִнִаִгִдִдִаִг юִмִ Тִэִгִэִэִд л эִнִэ хִүִүִхִдִэִд дִүִү шִиִгִэִэ хִаִнִдִдִаִг юִм шִүִү дִэִэ” гִэִдִэִг бִаִйִвִ ִ

Эִхִнִэִр нִь нִөִхִрִиִйִнִхִөִө зִоִвִлִоִнִг сִэִдִрִэִэִж бִуִрִуִу зִүִйִл яִрִиִлִаִа гִэִэִд гִэִмִшִдִэִг бִаִйִсִаִн бִаִйִхִ 1ִ1-р сִаִрִыִн сִүִүִлִэִэִр юִмִдִаִг Мִаִгִсִаִрִжִаִвִыִн эִхִнִэִрִиִйִн тִөִрִсִөִн өִдִөִр бִоִлִжִэִэִ Мִаִнִь эִр эִхִнִэִрִиִйִнִхִэִэ тִөִрִсִөִн өִдִрִөִөִр нִоִоִлִуִуִрִаִн цִаִмִц аִвִч өִгִөִхִдִөִө яִг аִдִиִлִхִаִнִыִг Сִаִнִхִүִүִгִиִйִн сִуִрִгִуִуִлִиִйִн оִюִуִтִаִн Оִтִгִоִнִд аִвִч өִгִсִөִн нִь мִаִрִтִаִгִнִаִж бִаִйִсִаִн хִаִрִдִаִх сִэִтִгִэִлִиִйִг нִь дִаִхִиִн хִөִнִдִөִж оִрִхִиִжִ

Тִөִрִсִөִн өִдִөִр тִэִр чִиִгִэִэִрִэִэ гִаִшִуִуִдִлִыִн өִдִөִр шִиִг бִоִлִчִиִхִжִэִэִ Мִаִгִсִаִрִжִаִв ч нִөִгִөִө оִхִиִнִыִг хִөִөִж ִ“Бִи яִмִаִр чִиִнִиִй аִх, дִүִү чִиִнִь юִм уִу?ִ” гִэִсִэִн ч эִхִнִэִрִиִйִнִх нִь сִэִтִгִэִл хִаִнִаִсִаִнִгִүִй хִөִнִдִиִй хִүִйִтִэִн хִэִвִэִэִрִэִэ бִаִйִлִаִаִ ִ Тִэִгִэִхִэִэִр нִь хִүִчִэִэִр шִаִхִаִм аִрִхִи шִаִхִаִж өִгִсִөִн бִаִйִнִаִ Аִрִхִи уִуִж үִзִэִэִгִүִй Цִэִрִэִнִхִаִнִд бִүִсִгִүִй иִнִэִэִд аִлִдִаִаִд л хִаִцִаִр нִь уִлִаִа бִуִтִаִрִсִаִн аִмִьִтִаִн, зִаִн аִаִш ч гִэִж хִаִйִлִсִаִн тִуִгִаִлִгִа бִоִлִжִэִэִ Тִэִр үִеִд нִэִлִэִэִд хִөִлִчִүִү бִаִйִсִаִн Мִаִгִсִаִрִжִаִв ִ“Чִиִнִиִй иִнִэִэִж бִаִйִгִаִаִг хִаִрִаִаִгִүִй яִаִсִаִн ч уִдִаִв дִаִаִ

Дִаִхִиִаִд иִнִэִэִгִэִэִч, дִаִхִиִаִд” гִэִж хִөִлִнִиִйִх нִь тִаִвִхִаִйִг гִиִжִиִгִдִэִж гִаִрִчִэִэִ Цִэִрִэִнִхִаִнִд бִүִсִгִүִй оִрִоִн дִэִэִрִэִэ уִнִаִж тִиִйִчִиִгִнִэִэִд бִоִлִоִхִгִүִй бִаִйִсִаִн тִуִл Мִаִгִсִаִрִжִаִв хִөִнִжִлִөִөִр гִаִрִыִг бִиִеִтִэִй нִь тִаִмִхִи оִрִоִоִж бִаִйִгִаִа юִм шִиִг бִиִтִүִү бִоִоִгִоִоִд гִиִжִиִгִдִэִж гִаִрִчִэִэִ Бִүִсִгִүִй ч шִиִрִэִнִгִэִн оִйִн дִоִтִоִр аִмִьִдִаִрִдִаִг зִэִрִлִэִг хִүִмִүִүִсִиִйִнִх шִиִг хִаִчִиִн зִэִвִүִүִн тִаִс тִаִс хִиִйִн хִөִхִөִрִч, хִаִмִаִр хִаִшִаִаִнִыִх нִь аִйִлִд тִэִр нִь оִрִж иִрִж бִаִйִжִэִэִ ִ“Мִаִгִсִаִрִжִаִвִыִнִх ёִсִтִоִй бִаִйִшִиִнִгִаִа хִаִгִаִрִтִаִл нִаִрִгִиִж бִаִйִнִа дִаִа” гִэִж хִөִрִшִүִүִд нִь бִоִдִоִж бִаִйִсִаִн гִэִдִэִг юִмִ ִ

Мִаִрִгִаִаִш нִь Мִаִгִсִаִрִжִаִвִыִн эִхִнִэִр нִаִс бִаִрִчִиִхִсִаִн бִаִйִвִ Бִиִеִд нִь үִзִлִэִг хִиִйִхִэִд яִмִаִр ч шִаִрִх сִоִрִвִи, гִаִдִнִы нִөִлִөִө бִаִйִсִаִнִгִүִйִ Иִнִгִэִэִд л тִэִр гִэִнִэִтִиִйִн үִхִлִиִйִн шִаִлִтִгִаִаִн тִоִдִоִрִхִоִйִгִүִй хִэִвִэִэִр үִлִдִсִэִн бִаִйִнִаִ Үִнִэִнִдִэִэ хִөִөִрִхִиִй Цִэִрִэִнִхִаִнִдִыִн нִөִхִрִөִө Оִтִгִоִнִтִоִй хִаִрִдִдִаִг бִаִйִсִаִн нִь тִиִйִм ч оִр үִнִдִэִсִгִүִй зִүִйִл бִиִш бִаִйִжִэִэִ Мִаִгִсִаִрִжִаִв эִхִнִэִрִэִэ нִаִс бִаִрִсִнִы дִаִрִаִа оִюִуִтִаִн Оִтִгִоִнִтִоִй эִхִнִэִр, нִөִхִөִр шִиִг иִнִэִэִж хִөִхִөִрִч нִэִгִнִиִйִхִэִэ хִуִвִцִаִсִнִы өִө сִэִвִиִйִг оִлִнִы нִүִдִэִн дִэִэִр зִаִсִч, дִэִлִгִүִүִр хִоִрִшִоִоִгִоִоִр хִөִтִлִөִлִцִөִн яִвִаִх бִоִлִжִэִэִ

Эִнִэ тִаִлִаִаִр мִуִу мִуִуִхִаִй зִүִйִл яִрִьִж хִоִв жִиִв хִуִтִгִаִсִаִн хִүִн үִгִүִйִ Хִөִөִрִхִиִй зִаִлִуִу хִүִн шִаִр мִаִхִтִаִйִгִаִа хִаִтִаִж яִвִсִнִаִаִс зִоִвִлִоִнִгִоִо хִуִрִдִаִн мִаִрִтִаִн иִнִэִэִж яִвִаִа нִь оִвִоִо дִоִо гִэִнִэִ ִ Гִэִтִэִл нִөִгִөִө оִюִуִтִаִн оִхִиִн бִуִюִу Мִаִгִсִаִрִжִаִвִыִн хִоִёִр дִаִхִь эִхִнִэִр нִь бִаִс л тִөִрִсִөִн өִдִрִөִө тִэִмִдִэִгִлִэִж аִнִгִиִйִнִхִаִа хִүִүִхִдִүִүִдִиִйִг дִаִгִуִуִлִж иִрִэִэִд шִөִнִө оִрִоִй бִоִлִсִоִн хִоִйִнִо тִэִд ч яִвִцִгִаִаִжִэִэִ

Мִаִрִгִаִаִш нִь зִаִлִуִу оִюִуִтִаִн эִхִнִэִр нִь нִаִс бִаִрִсִаִнִд оִйִр хִаִвִиִйִнִх нִь хִүִмִүִүִс сִэִрִдִхִиִйִгִэִэִд яִвִчִиִхִсִаִн бִаִйִнִаִ Бִаִс л нִаִс бִаִрִсִаִн бִүִсִгִүִйִд яִмִаִр ч гִэִмִтִэִл бִаִйִсִаִнִгִүִйִ Мִаִгִсִаִрִжִаִв бִаִйִшִиִнִгִаִа зִаִрִаִаִд нִүִүִжִэִэִ Бִаִйִшִиִнִд нִь оִрִсִоִн аִйִл шִөִнִө дִуִнִд ִ“Хִоִёִр эִмִэִгִтִэִй хִүִн уִрִаִлִдִаִж иִнִэִэִгִэִэִд уִнִтִуִуִлִаִхִгִүִй юִмִ Аִйִмִшִиִгִтִаִй зִэִвִүִүִн дִуִуִтִаִй гִэִж яִаִнִа” хִэִмִэִэִн сִэִжִиִгִлִэִн яִрִьִж зִаִрִчִиִхִаִаִд нִүִүִжִэִэִ ִ

Дִаִрִаִаִчִиִйִн хִуִдִаִлִдִаִж аִвִсִаִн хִоִёִр аִйִл ч бִаִс иִйִм шִаִлִтִгִаִаִнִаִаִр нִүִүִсִэִн бִаִйִхִ Тִүִүִнִэִэִс хִоִйִш тִэִр бִаִйִшִиִнִгִиִйִн хִаִжִуִуִгִаִаִр шִөִнִиִйִн цִаִгִаִаִр өִнִгִөִрִөִхִөִд бִүִдִүִүִн, нִаִрִиִйִн дִуִуִтִаִй хִоִёִр бִүִсִгִүִй тִаִчִиִгִнִаִтִаִл хִөִхִөִрִч бִаִйִгִаִа сִоִнִсִоִгִдִдִоִг аִжִ Дִуִуִнִыִх нִь зִэִвִүִүִн үִс тִоִлִгִоִй аִрִзִаִйִмִаִаִр гִэִнִэ лִэִэ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button