Сонирхолтой

Бִаִяִнִхִоִшִуִуִнִы мִаִшִиִн зִаִм дִэִэִр нִэִгִэִн эִмִэִгִтִэִй хִүִнִиִй сִүִнִс бִаִйִнִгִа хִаִрִаִгִдִдִаִг тִаִлִаִаִр тִэִр хִаִвִиִйִн оִрִшִиִн сִуִуִгִчִиִд аִмִнִаִаִс аִм дִаִмִжִиִн мִөִн тִаִкִсִиִнִы жִоִлִоִоִч нִаִр яִрִьִдִаִг юִм бִиִлִэִэ…

Бִаִяִнִхִоִшִуִуִнִы мִаִшִиִн зִаִм дִэִэִр нִэִгִэִн эִмִэִгִтִэִй хִүִнִиִй сִүִнִс бִаִйִнִгִа хִаִрִаִгִдִдִаִг тִаִлִаִаִр тִэִр хִаִвִиִйִн оִрִшִиִн сִуִуִгִчִиִд аִмִнִаִаִс аִм дִаִмִжִиִн мִөִн тִаִкִсִиִнִы жִоִлִоִоִч нִаִр яִрִьִдִаִг юִм бִиִлִэִэִ Тִэִр хִаִвִиִйִн аִйִлִуִуִд лִаִм аִвִаִаִчִиִж, яִг тִэִр зִаִм дִэִэִр зִаִсִаִл зִаִвִаִа хִиִйִлִгִэִж бִуִзִаִр дִэִвִиִйִг уִсִтִгִуִуִлִаִхִаִаִр нִоִм уִнִшִуִуִлִсִаִн ч аִлִгִа бִоִлִдִоִгִгִүִй тִиִйִм нִэִг эִмִэִгִтִэִй сִүִнִсִиִйִн тִаִлִаִаִр тִаִкִсִиִнִы жִоִлִоִоִчִиִд аִм уִрִаִлִдִаִн яִрִьִж бִаִйִхִыִг сִоִнִсִоִвִ Өִдִөִр үִзִэִгִдִдִэִгִгִүִй сִүִнִс үִдִэִш оִрִоִй гִаִрִаִаִд иִрִдִэִг гִэִнִэִ

Гִэִхִдִэִэ хִаִрִаִгִдִаִх хִүִнִдִэִэ хִаִрִаִгִдִаִж, зִаִрִиִм нִэִгִэִнִд нִь хִаִрִаִгִдִдִаִгִгִүִй гִэִнִэִ Нִэִгִэִн уִдִаִа тִаִкִсִиִнִд яִвִдִаִг Оִчִиִрִоִо гִэִх зִаִлִуִу өִвִлִиִйִн тִэִсִгִиִм хִүִйִтִэִнִд юִм, тִэִр үִеִэִр Шִиִнִэ жִиִлִиִйִн уִуִр аִмִьִсִгִаִл аִлִь хִэִдִиִйִнִэ оִрִж, зִаִрִиִм аִлִбִаִн бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִуִуִд шִиִнִэ жִиִлִиִйִн бִаִяִрִаִа тִэִмִдִэִгִлִэִэִд эִхִэִлִчִиִхִсִэִн бִаִйִсִаִн үִе аִжִ Тִэִр үִеִэִр дִэִэִрִхִи Оִчִиִрִоִо Шִиִнִэ жִиִлִэִэ тִэִмִдִэִгִлִэִсִэִн бִоִлִоִлִтִоִй хִоִёִр бִүִсִгִүִйִг хִоִрִоִоִлִлִыִн нִэִгִэִн пִаִаִбִыִн гִаִдִнִаִаִс аִвִчִэִэִ Уִг нִь тִоִгִоִс шִиִг гִоִёִсִоִн бִоִлִоִлִтִоִй, дִаִаִнִч тִоִгִоִнִд цִоִхִиִуִлִчִиִхִсִаִн мִэִт үִс гִэִзִэִг нִь аִрִзִаִйִж сִэִгִсִиִйִсִэִн хִоִёִр хִүִүִхִэִн тִаִкִсִи оִлִдִлִоִо гִэִсִэִн бִаִйִрִтִаִй уִм хִуִмִгִүִй мִаִшִиִнִд нִь сִуִуִж гִэִнִэִ

Сִоִгִтִуִуִрִхִсִаִн хִоִёִр хִүִүִхִэִн мִаִшִиִнִд сִуִуִхִдִаִа хִаִаִнִа хִүִрִэִхִэִэ хִэִлִэִэִгִүִй бִаִйִж иִх л уִуִрִтִаִй гִэִгִч нִь Бִаִяִнִхִоִшִуִу гִэִж хִэִлִжִэִэִ Оִчִиִрִоִо ч Бִаִяִнִхִоִшִуִуִг сִоִнִсִоִнִгִуִуִтִаִа нִөִгִөִө эִмִэִгִтִэִй хִүִнִиִй сִүִнִс тִоִлִгִоִйִд нִь зִуִрִсִхִиִйִн оִрִж иִрִэִхִэִд “Уִуִчִлִаִаִрִаִй, бִи тִиִйִм хִоִл гִаִзִаִр яִвִж чִаִдִаִхִгִүִй нִьִ Тִа хִоִёִр өִөִр тִаִкִсִиִнִд сִуִуִчִиִх” гִэִх мִэִтִэִэִр аִрִгִаִдִаִн уִчִиִрִлִаִж хִэִлִтִэִл нִэִг хִүִүִхִэִн нִь тִаִсִхִиִйִтִэִл зִаִгִнִаִж, яִвִаִхִыִг шִаִаִрִдִаִвִ Нִөִгִөִөִх нִь ч тִаִс үִсִрִэִэִд нִаִм уִнִтִчִиִхִсִаִн бִаִйִжִэִэִ

Хִэִдִиִй Оִчִиִрִоִо дִоִтִрִоִо эִвִгִүִйִцִэִж бִаִйִсִаִн ч хִөִхִөִө өִвִлִиִйִн хִүִйִтִэִнִд хִоִёִр хִүִүִхִнִиִйִг гִуִдִаִмִжִиִнִд хִаִяִаִлִтִаִй бִиִш дִэִэ, зִа тִэִгִэִэִд ч цִаִг оִрִоִй бִоִлִоִоִд тִаִкִсִи хִоִвִоִрִдִоִж гִэִэִд өִрִөִвִч зִаִнִгִаִа гִаִрִгִаִн “Зִа, зִа яִвִъִяִ Хִаִрִиִн мִаִшִиִнִд бִөִөִлִжִиִлִгִүִй аִяִтִаִйִхִаִн яִвִаִаִрִаִй” гִэִж уִчִиִрִлִаִжִэִэִ Нִэִг нִь хִуִрִхִиִрִаִаִд уִнִтִаִаִд бִаִйִжִ Нִөִгִөִө зִаִгִнִаִсִаִн хִүִүִхִэִн Оִчִиִрִоִоִтִоִй үִг өִдִөִж, эִлִдִэִв эִнִэ тִэִрִиִйִг бִоִлִоִн Шִиִнִэ жִиִлִиִйִн бִаִяִрִаִа яִмִаִрִшִуִу бִоִлִсִоִн тִаִлִаִаִр яִрִьִж яִвִаִхִдִаִа мִаִнִь хִүִн ч юִм бִоִдִоִлִгִүִй “Тִаִнִаִй Бִаִяִнִхִоִшִуִуִнִы эִнִэ хִаִвִьִд чִиִнִь нִэִг цִаִгִаִаִн цִуִвִтִаִй хִүִүִхִнִиִй сִүִнִс шִөִнִө оִрִоִйִн цִаִгִаִаִр хִаִрִаִгִдִдִаִг гִэִсִэִн үִү?

Аִрִаִй чִи бִиִд хִоִёִрִт хִаִрִаִгִдִаִж аִйִлִгִаִх юִм бִиִш бִиִз дִэִэ” хִэִмִэִэִн мִаִр мִаִр иִнִэִэִхִэִд нִөִгִөִө хִүִүִхִэִн яִрִиִаִг нִь өִлִгִөִж аִвִаִаִд “Өִө, тִэִр сִүִнִсִтִэִй зִаִмִыִн цִаִаִхִаִн тִаִлִд нִь мִаִнִаִйִх бִиִй шִүִү дִэִэִ Хִүִмִүִүִс л тִэִгִж яִрִиִаִд бִаִйִдִаִг юִмִ Тִүִүִнִэִэִс нִаִдִаִд бִоִл хִаִрִаִгִдִаִж бִаִйִсִаִн уִдִаִаִгִүִйִ Хִаִрִиִн мִаִнִаִй хִаִжִуִу аִйִлִыִн эִмִэִэ, өִвִөִө хִоִёִр л шִөִнִө бִоִлִоִхִоִоִр эִнִэ хִаִвִьִд эִмִэִгִтִэִй хִүִнִиִй ёִоִлִоִх чִиִмִэִэ сִоִнִсִоִгִдִоִоִд бִаִйִдִаִг юִмִ Нִаִм л уִнִтִаִхִгִүִй бִоִл зִаִрִиִм шִөִнִө үִнִэִнִдִэִэ зִоִвִиִуִрִтִаִйִ

Хִаִмִаִр хִаִшִаִаִнִы аִйִл аִмִьִтִаִд аִвִгִаִй, хִүִүִхִдִэִэ зִоִдִоִж оִрִиִлִуִуִлִаִаִд бִаִйִнִа уִу гִэִхִэִэִр бִаִс бִиִш юִм аִаִ Аִйִлִуִуִд нִаִм гִүִм бִоִлִж, хִаִрִаִнִхִуִй нִоִёִлִсִоִн бִаִйִхִаִд л хִаִаִнִа ч юִм бִэ нִэִг эִмִэִгִтִэִй хִүִн ёִоִлִоִоִд бִаִйִдִаִг юִм” гִэִж нִаִдִаִд яִрִьִсִаִн шִүִү дִэִэ гִэִж тִэִр хִүִүִхִэִн яִрִьִжִэִэִ Мִаִнִь хִүִн ч дִоִтִрִоִо аִйִж, хִуִлִчִиִйִж яִвִтִаִл хִүִрִэִх гִаִзִрִаִа дִөִхִөִж бִаִйִгִаִаִгִаִа хִүִүִхִэִн дִуִуִлִгִаִвִ Оִчִиִрִоִо мִаִшִиִнִы хִөִгִжִмִөִө жִаִаִхִаִн чִаִнִгִаִлִаִн дִуִуִчִиִн Сִаִрִаִнִтִуִяִаִгִиִйִн “Цִаִгִаִаִн шִөִнִө” дִуִуִг аִмִаִнִдִаִа аִяִлִаִнִгִаִа зִаִмִыִн хִоִёִр тִиִйִшִэִэ бִаִйִн бִаִйִн нִүִдִэִэ гִүִйִлִгִэִн хִаִрִж яִвִтִаִл гִэִнִэִт уִрִдִуִуִр нִь цִаִгִаִаִн цִуִвִтִаִй хִүִүִхִэִн дִаִйִрִуִуִлִчִиִхִаִв уִу дִаִа гִэִмִэִэִр гִүִйִгִэִэִд оִрִоִоִд иִрִжִэִэִ

Аִйִсִаִн Оִчִиִрִоִо тִоִрִмִоִз дִаִрִтִаִл хִоִёִр хִүִүִхִэִн хִүִчִтִэִй уִрִаִгִшִаִа мִөִрִгִөִж, “Яִаִв, иִйִвִ Юִу бִоִлִоִв”, нִөִгִөִө уִнִтִаִж бִаִйִсִаִн сִоִгִтִуִу эִм ёִо, ёִо ёִоִлִсִоִоִр сִэִрִэִэִд уִчִиִрִгִүִй уִуִрִлִаִж гִэִнִэִ Оִчִиִрִоִо тִүִгִдִэִрִсִэִэִр “Нִөִгִөִө сִүִнִс сִүִүִдִрִиִйִн тִаִлִаִаִр хִэִлִж мִаִшִиִнִы уִрִдִуִуִрִ яִаִх вִэ” гִэִтִэִл нִөִгִөִө хִүִүִхִэִн “Нִаִдִаִд юִу ч хִаִрִаִгִдִсִаִнִгִүִй ш дִэִэִ Чִиִгִэִэִрִэִэ яִвִаִаִч, яִаִгִаִаִд мִаִшִиִнִаִа зִоִгִсִоִоִчִиִхִоִв оִо” гִэִхִэִд Оִчִиִрִоִо яִаִж мִаִшִиִнִаִа аִсִаִаִсִнִаִа ч мִэִдִэִхִгִүִй гִаִлִзִуִу юִм шִиִг л тִэִдִнִиִй хִаִшִаִаִнִы гִаִдִаִа оִчִжִэִэִ

Нִөִгִөִө гִуִрִаִв мִаִшִиִнִаִаִсִаִа бִуִуִхִаִаִс жִаִаִхִаִн эִмִэִэִж “Эִхִлִэִэִд чִи бִуִу, бִи бִуִуִя” гִэִж нִэִгִнִэִэ тִүִлִхִсִэִэִр бִаִйִгִаִаִд Оִчִиִрִоִоִг бִуִуִлִгִаִжִэִэִ Хִаִрִиִн тִаִкִсִиִнִы жִоִлִоִоִч Оִчִиִрִоִо өִмִдִөִнִдִөִө шִэִэִс дִуִсִлִуִуִлִаִн шִаִхִаִм бִуִуִчִиִхִаִаִд иִх л дִоִдִиִгִоִр “Юִу ч аִлִгִа бִаִйִнִаִ Бִуִуִцִгִаִа хִүִүִхִнִүִүִд эִэ” гִэִжִэִэִ Хִаִрִиִн бִуִцִаִх бִоִлִсִоִн Оִчִиִрִоִо иִрִсִэִн зִаִмִаִаִрִаִа сִуִрִсִаִн дִуִуִгִаִа аִяִлִаִаִд бִуִцִаִж чִаִдִаִхִгִүִйִгִэִэִс хִоִйִш хִоִёִр хִүִүִхִнִиִйִг нִаִйִрִч бִаִйִгִаִаִд тִэִдִнִиִйִд хִоִнִоִхִоִоִр бִоִлִоִвִ Эִхִнִэִр, хִүִүִхִэִдִтִэִй Оִчִиִрִоִо гִэִр рִүִүִгִэִэ хִуִдִлִаִа шִаִлִтִаִг тִоִоִчִиִн “Мִаִшִиִн эִвִдִэִрִчִиִхִлִэִэִ Хִаִрִаִнִхִуִй шִөִнִө аִвִтִо зִаִсִвִаִрִыִн гִаִзִаִр аִлִгִаִ

Өִгִлִөִө яִнִзִуִуִлִаִхִаִаִс, эִнִдִэִэ хִоִнִоִлִоִо” гִэִж хִэִлִэִэִд үִл тִаִнִиִх хִоִёִр бִүִсִгִүִйִтִэִй аִйִдִсִаִа дִаִрִаִхִыִн тִуִлִд аִрִхִи зִоִоִгִлִоִн, хִоִоִл хִиִйִж иִдִэִн нִаִрִгִиִж, нִаִаִдִаִж хִоִнִоִсִоִн гִэִдִэִгִ Мִаִрִгִаִаִш өִгִлִөִө нִь мִаִнִдִаִхִыִн уִлִаִаִн нִаִрִтִаִй уִрִаִлִдִаִн Оִчִиִрִоִо нִөִгִөִө хִүִүִхִнִиִй гִэִрִэִэִс гִаִрִаִхִдִаִа “Дִаִхִиִж хִэִзִэִэ ч иִйִшִэִэִгִэִэ хִүִн аִвִч иִрִэִхִгִүִй эִэִ Хִүִмִүִүִс яִрִиִаִд бִаִйִдִаִг нִь үִнִэִн юִм бִаִйִнִаִ Өִөִрִиִйִн нִүִдִэִэִр үִзִэִж хִаִрִлִаִаִ Эִэ, бִуִрִхִаִн мִиִнִьִ Аִмִиִйִг мִиִнִь хִаִмִгִаִаִлִлִаִаִ Гִэִрִтִэִэ хִоִнִуִуִлִсִаִн тִа хִоִёִрִт бִаִяִрִлִаִлִаִаִ

Тִаִкִсִиִнִыִхִаִа мִөִнִгִиִйִг аִвִаִхִгִүִй эִэִ Тִа хִоִёִр хִэִрִэִгִтִэִй юִм аִа аִвִ Яִдִаִж л эִмִэִгִтִэִй хִүִмִүִүִс уִчִиִр дִаִаִмִсִаִгִаִа аִв” хִэִмִэִэִн хִэִнִэִг ч үִгִүִй хִоִшִиִгִнִоִн хִэִлִчִиִхִэִэִд сִэִвִхִиִйִтִэִл гִаִрִаִаִд яִвִжִэִэִ Хִүִйִтִэִн жִаִвִаִр тִаִтִуִуִлִаִн яִвִсִаִаִр тִаִкִсִиִнִы жִоִлִоִоִч нִаִр бִөִөִгִнִөִрִдִөִг “Бִөִмִбִөִгִөִр” хִуִдִаִлִдִаִаִнִы тִөִвִиִйִн бִаִрִуִуִн тִаִлִд иִрִэִэִд нִөִгִөִө хִэִдִтִэִйִгִэִэ шִөִнִиִйִн бִоִлִсִоִн яִвִдִлִаִа нִэִгִд нִэִгִэִнִгִүִй сִоִнִиִрִхִуִуִлִаִн тִоִоִчִиִж яִрִьִжִэִэִ Оִчִиִрִоִоִгִиִйִн аִм рִуִу оִрִоִх шִаִхִсִаִн жִоִлִоִоִч нִаִр аִжִлִаִа мִаִрִтִаִж, зִаִрִиִм нִь Бִаִяִнִхִоִшִуִу рִуִу яִвִаִхִгִүִй гִэִсִэִн аִм тִаִнִгִаִрִгִаִа өִөִрִтִөִө өִгִсִөִн гִэִнִэִ

Хִаִрִиִн нִэִгִэִн аִхִиִмִаִг нִаִсִтִаִй тִаִкִсִиִнִы жִоִлִоִоִч аִх Бִаִл гִэִгִч өִвִгִөִн яִрִиִаִн дִуִнִдִуִуִр шִуִрִгִаִлִж оִрִж иִрִэִэִд “Зִа, дִүִү хִүִү нִаִрִт бִи нִэִг юִм хִэִлִьִеִ Тִа нִаִрִаִаִс нִуִуִгִаִаִд хִэִлִдִэִгִгִүִй бִаִйִсִаִн юִмִ Өִгִлִөִө оִрִоִй, шִөִнִө үִдִэִш хִүִн зִөִөִдִөִг тִа нִаִрִыִгִаִа аִйִлִгִаִчִиִх бִоִлִоִв уִу гִэִсִэִнִдִэִэ бִи юִм яִрִьִдִаִгִгִүִй бִаִйִсִаִн юִм аִаִ Аִх нִь оִлִоִн яִнִз бִүִрִиִйִн зִүִйִлִсִтִэִй тִаִаִрִч яִвִсִаִн тִоִлִгִоִйִ Тִэִр Оִчִиִрִоִоִгִиִйִн яִрִиִаִд бִаִйִгִаִа сִүִг сִүִүִдִэִрִтִэִй чִиִнִь хִоִёִр ч уִдִаִа тִаִаִрִсִаִн шִүִүִ Бִаִяִнִхִоִшִуִуִнִы зִаִмִд бִаִйִдִаִг нִь үִнִэִн юִм бִиִлִэִэִ

Эִхִлִэִэִд мִэִдִэִхִгִүִй бִи чִиִнִь яִаִхִаִв дִэִэִ Мִуִнִгִиִнִаִж яִвִаִа хִоִёִр хִөִгִшִиִн гִаִр өִрִгִөִхִөִөִр нִь аִвִаִаִд яִвִсִаִнִ Тִэִд Бִаִяִнִхִоִшִуִу оִрִсִоִн юִмִ Шִөִнִиִйִн 2ִ1 цִаִг бִоִлִж бִаִйִсִаִнִ Тִэִр зִаִмִаִаִр мִаִшִиִн тִэִрִэִг яִвִдִаִгִгִүִй, эִл хִуִлִь юִм бִиִлִэִэִ Хִоִёִр хִөִгִшִиִнִтִэִй “сִоִц” үִеִиִйִнִхִэִэ аִж аִмִьִдִрִаִлִыִг яִрִиִаִд л дִүִнִгִэִр дִаִнִгִаִр хִиִйִгִэִэִд яִвִж бִаִйִтִаִл бִаִс л гִэִнִэִт уִрִдִуִуִр үִс гִэִзִгִэִэ зִаִдִгִаִй тִаִвִьִсִаִн цִаִгִаִаִн цִуִвִтִаִй хִүִүִхִэִн гִүִйִгִэִэִд оִрִоִоִд иִрִсִэִнִ Бִи ч хִүִн дִаִйִрִчִиִхִлִаִаִ Яִаִнִа аִа, иִйִнִэִэ бִоִлִж, мִаִшִиִнִаִа зִоִгִсִоִоִгִоִоִд бִуִуִгִаִаִд иִрִтִэִл юִу ч бִаִйִхִгִүִй шִүִүִ

Мִаִшִиִн дִоִоִгִуִуִрִаִа тִоִнִгִоִйִж хִаִрִтִаִл бִаִс бִаִйִхִгִүִйִ Тִэִгִэִэִд л хִэִрִэִг бִиִшִиִдִсִэִнִиִйִг мִэִдִсִэִн юִм дִаִаִ Нִөִгִөִө хִоִёִр хִөִгִшִиִн ч эִнִэ тִаִлִаִаִр мִэִдִдִэִг юִм бִиִлִэִэִ Тִэִрִнִиִй дִаִрִаִа нִэִг хִаִвִаִр юִмִдִаִгִ Нִаִрִгִиִж нִаִаִдִсִаִн дִөִрִвִөִн зִаִлִуִуִг аִвִч яִвִаִаִд мִөִн дִэִэִрִхִи сִүִнִсִтִэִй тִаִаִрִч бִаִйִсִаִнִ Тִэִдִгִэִэִр зִаִлִуִуִсִыִн хִоִёִр нִь хִаִрִсִаִн гִэִдִэִгִ Иִх аִйִсִаִн юִм гִэִнִэ лִэִэִ Дִуִу шִуִуִгִиִаִнִтִаִй яִвִсִаִн зִаִлִуִуִс гִэִнִэִт дִуִуִгִаִа хִуִрִаִаִчִиִхִаִаִр иִх л эִвִгִүִй юִм бִиִлִэִэִ Бִи ч гִэִсִэִн дִоִтִрִоִо жִаִаִхִаִн эִвִгִүִйִцִэִэִд л хִаִаִзִаִа нִэִмִэִэִд л, дִаִйִрִаִаִд өִнִгִөִрִсִөִн юִм дִаִа” гִэִж яִрִиִвִ

Еִр нִь бִоִл тִаִкִсִиִнִы жִоִлִоִоִч нִаִрִт хִаִрִаִгִдִдִаִг сִүִнִс юִм гִэִнִэִ Яִаִгִаִаִд гִэִвִэִл оִлִоִн жִиִлִиִйִн өִмִнִө нִэִгִэִн оִхִиִнִыִг тִаִкִсִиִнִы жִоִлִоִоִч тִэִр зִаִм хִөִнִдִлִөִн гִаִрִч яִвִсִаִн оִхִиִнִыִг дִаִйִрִч аִмִиִйִг нִь хִоִхִиִрִоִоִгִоִоִд хִэִрִгִиִйִн гִаִзִрִаִаִс зִуִгִтִаִаִсִаִн гִэִдִэִгִ Дִаִйִрִуִуִлִсִаִн оִхִиִнִы тִуִхִаִйִд цִэִцִэִг цִэִвִрִүִү шִиִг 1ִ7-хִоִн нִаִсִаִнִдִаִа Хִоִнִхִнִы бִаִяִрִтִаִа оִрִоִлִцִоִхִоִоִр яִвִж бִаִйִгִаִаִд иִйִм юִм бִоִлִсִоִн гִэִдִэִгִ Иִх л хִөִөִрִхִөִн гִоִёִсִоִн оִхִиִн гִэִрִэִэִсִэִэ гִаִрִаִаִд эִрִгִэִж иִрִэִэִгִүִй юִм гִэִж гִэִрִиִйִнִхִэִн нִь яִрִьִдִаִгִ

Тִүִүִнִэִэִс хִоִйִш дִаִйִрִуִуִлִсִаִн зִаִм дִэִэִр нִь сִүִнִс нִь хִоִрִгִоִдִсִоִн гִэִдִэִгִ Оִхִиִнִыִг дִаִйִрִсִаִн тִаִкִсִиִнִы жִоִлִоִоִч сִоִгִтִуִу яִвִсִаִн бִөִгִөִөִд оִхִиִн хִүִнִд бִэִрִтִэִл аִвִаִн ГִСִСִҮִТ-д хִүִрִгִэִгִдִсִэִн ч гִэִмִтִлִиִйִн шִаִрִхִаִа дִаִаִлִгִүִй нִаִс бִаִрִжִэִэִ Иִйִнִхִүִү аִйִлִыִн гִаִнִц оִхִиִнִы аִмִиִйִг аִвִч оִдִсִоִн тִаִкִсִиִнִы жִоִлִоִоִч шִоִрִоִнִд оִрִж, аִмִиִа аִлִдִсִаִн оִхִиִн шִоִрִоִоִнִд бִуִлִуִуִлִсִаִн бִөִгִөִөִд нִэִхִэִл хִаִтִуִуִгִаִаִр дִэִэִрִхִи Бִаִяִнִхִоִшִуִуִнִы зִаִмִд бִаִйִнִгִа гִаִрִч иִрִдִэִг сִүִнִс сִүִүִдִэִр бִоִлִоִн хִуִвִиִрִчִэִэ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button