Сонирхолтой

Дִоִтִуִуִр бִаִйִрִнִы нִэִг өִрִөִөִнִд баִйִсִаִн оִхִиִн мִаִаִнִь сִүִнִс бִаִйִнִа гִэִэִд оִрִиִлִоִоִд бִаִйִхִаִаִр нִь зִаִгִнִаִж уִнִтִуִуִлִтִаִл өִгִлִөִө бִуִрִхִаִн бִоִлִчִиִхִсִоִн бִаִйִсִаִн…

ШִУִТִИִС-иִйִн оִюִуִтִнִы 2-р дִоִтִуִуִр бִаִйִрִыִг чִөִтִгִөִрִтִэִй гִэִж яִрִиִхִыִг сִоִнִсִоִоִд уִг бִаִйִрִаִнִд аִмִьִдִаִрִч бִаִйִгִаִаִд дִэִэִрִхִи шִаִлִтִаִаִнִы уִлִмִаִаִс уִг бִаִйִрִнִаִаִс гִаִрִсִаִн тִуִс сִуִрִгִуִуִлִиִйִн оִюִуִтִаִн М гִэִдִэִг оִхִиִнִтִоִй уִуִлִзִаִж яִрִиִлִцִсִаִн юִмִ Тִэִр эִхִлִэִэִд дִуִрִгִүִйִцִэִж бִаִйִсִаִн ч нִэִрִэִэ нִуִуִцִлִаִн тִэִр тִуִхִаִй яִрִиִхִыִг зִөִвִшִөִөִрִсִөִн юִмִ Иִнִгִэִэִд тִүִүִнִд тִоִхִиִоִлִдִсִоִн яִвִдִлִыִг сִоִнִиִрִхִуִуִлִъִяִ

Бִи тִэִр бִаִйִрִаִнִд оִрִоִоִд уִдִаִаִгִүִй бִаִйִлִаִаִ Тִэִгִтִэִл мִаִнִаִй тִаִсִаִгִт нִэִг хִөִдִөִөִнִиִй оִхִиִн нִэִмִэִгִдִэִн оִрִж иִрִсִэִнִТִэִрִиִйִг Нִяִмִаִа гִэִдִэִг юִмִ Бִиִд цִг аִмִьִдִрִаִаִд уִдִаִаִгִүִй бִаִйִлִаִаִ Тִэִгִтִэִл нִэִг шִөִнִө мִиִнִиִй нִоִйִр еִр хִүִрִэִхִгִүִй сִэִрִүִүִн хִэִвִтִэִж бִаִйִтִаִл цִоִнִх гִаִдִнִаִаִс нִь тִоִгִшִиִх чִиִмִэִэ гִаִрִлִаִаִ Бִи өִнִдִиִйִгִөִөִд хִаִрִсִаִн чִиִнִь нִэִг тִаִйִрִмִаִл үִсִтִэִй оִхִиִн шִаִлִнִы мִоִд шִиִг юִм гִаִрִтִаִа бִаִрִьִчִиִхִсִаִн нִаִмִаִйִг гִаִрִаִаִд иִр гִэִэִд бִаִйִх шִиִг дִоִхִиִоִд зִоִгִсִч бִаִйִсִаִнִ

Бִи нִэִг иִх юִм бִоִдִсִоִнִгִүִй пִоִрִчִиִкִоִоִр шִаִгִаִйִгִаִаִд хִаִрִаִх хִоִоִрִоִнִд өִнִөִөִх чִиִнִь аִлִгִа бִоִлִчִиִхִсִоִнִ Бִи мִэִл гִаִйִхִсִаִн ч тִэִр үִеִд чִөִтִгִөִр шִуִлִаִм гִэִж сִаִнִаִаִнִд оִрִоִоִгִүִйִ Тִэִр өִдִрִөִөִс хִоִйִш өִдִрִиִйִн цִаִгִт юִм аִжִиִгִлִаִгִдִаִхִгִүִй ч шִөִнִө бִоִлִоִхִоִоִр эִлִдִвִиִйִн юִм үִзִэִгִдִэִх бִоִлִсִоִнִ Тִэִрִнִэִэִс хִоִйִш нִэִлִэִэִд хִэִд хִоִнִоִгִиִйִн дִаִрִаִа шִөִнִө дִуִнִдִыִн үִеִд цִоִнִхִнִы дִоִоִгִуִуִр оִлִоִн цִэִрִгִүִүִд аִлִхִаִаִд бִаִйִгִаִа юִм шִиִг чִиִмִэִэ гִаִрִч бִаִйִсִнִаִа өִрִөִөִнִиִй хִаִаִлִгִаִнִы бִаִрִиִуִлִыִг хִэִн нִэִг хִүִн тִоִр тִоִр хִиִйִтִэִл оִрִоִлִдִоִж эִхִэִлִсִэִнִ

Хִаִрִиִн өִгִлִөִө сִэִрִсִэִн чִиִнִь нִөִгִөִө шִиִнִэִэִр иִрִсִэִн оִхִиִн бִөִөִн шִуִуִгִиִаִн дִэִгִдִэִэִчִиִхִсִэִн бִаִйִлִаִаִ Яִаִсִаִн бִэ гִэִсִэִн чִиִнִь өִчִиִгִдִөִр оִрִоִйִхִоִн нִь эִвִхִэִэִд тִаִвִьִсִаִн бִаִйִсִаִн хִуִвִцִаִсִыִг нִь хִэִн нִэִгִэִн шִаִлִаִн дִэִэִгִүִүִр тִаִрִаִаִгִаִаִд хִөִгִлִөִрִүִүִлִэִэִд хִаִяִчִиִхִсִаִн бִаִйִсִаִн юִм бִаִйִхִ Тִэִгִэִэִд нִөִгִөִөִх чִиִнִь хִаִжִуִу оִрִнִы Тִуִяִаִг иִнִгִэִлִэִэ гִэִэִд хִэִрִэִлִдִэִэִд бִаִйִсִаִнִ Бִи тִэִр үִеִд хִуִрִдִхִаִн хִуִвִцִаִсִлִаִаִд хִиִчִэִэִлִдִэִэ яִвִаִаִд өִгִлִөִө хִоִёִр цִаִгִиִйִн хִиִчִэִэִл оִрִчִиִхִоִоִд иִрִсִэִн чִиִнִь Нִяִмִаִа иִрִчִиִхִсִэִн бִаִйִлִаִаִ

Бִи гִаִйִхִаִаִд “Чִи чִиִнִь хִиִчִэִэִлִгִүִй юִмִуִу” гִэִвִэִл Нִяִмִаִа “Бִи чִаִмִд нִэִг юִм яִрִъִяִ Бִи өִгִлִөִө гִаִрִч яִвִаִаִд зִаִм гִаִрִаִх гִэִэִд зִоִгִсִоִж бִаִйִтִаִл гִэִнִэִт мִиִнִиִй аִрִаִаִс хִэִн нִэִгִэִн тִүִлִхִэִэִд бִи зִоִлִтִоִй л мִаִшִиִн дִоִоִгִуִуִр оִрִчִиִхִсִоִнִгִүִйִ Аִшִгִүִй тִэִр жִоִлִоִоִч аִх иִх уִдִаִаִн яִвִж бִаִйִсִаִн тִуִлִдִаִа л зִүִгִэִэִр өִнִгִөִрִсִөִнִ Хִэִн нִаִмִаִйִг тִүִлִхִчִиִхִдִэִг бִаִйִнִаִа гִэִэִд бִоִсִоִоִд хִаִрִсִаִн чִиִнִь нִэִг хִаִчִиִн цִаִрִаִйִтִаִй оִхִиִн аִйִмִаִаִр хִаִрִаִаִд зִоִгִсִоִж бִаִйִсִнִаִа нִүִдִнִиִй мִиִнִь өִмִнִүִүִр аִлִгִа бִоִлִчִиִхִсִоִнִ

Ёִсִтִоִй аִйִмִаִаִрִ Тִэִгִэִэִд бִоִлִоִоִгִүִйִэִэ, хִиִчִэִэִл дִэִэִр бִи яִмִаִрִч хִуִвִцִаִс өִмִсִөִөִгִүִй юִм шִиִг дִаִаִрִаִаִд чִиִчִрִэִэִд бִаִйִсִаִнִ Тִэִгִэִэִд бִи иִрִчִиִхִэִэִд бִаִйִнִа” гִэִж яִрִиִхִаִд нִь бִи иִтִгִэִх ч бִиִш ִִ бִаִйִх ч бִиִш бִоִлִоִоִд өִнִгִөִрִсִөִнִТִэִгִсִэִн бִиִнִь тִэִр шִөִнִө цִоִнִх хִаִгִаִрִаִх чִиִмִэִэ гִаִрִаִхִаִаִр нִь цִоִчִоִоִд хִаִрִсִаִн чִиִнִь цִоִнִхִоִоִр нִэִг хִүִн гִуִлִгִаִаִд оִрִоִоִд иִрִдִэִг бִаִйִгִаִаִ Бִи ч дִуִуִгִаִрִч чִаִдִаִхִгִүִй хִаִрִсִаִаִр бִаִйִтִаִл тִэִр шִуִуִд Нִяִмִаִа рִуִу оִчִоִоִд дִэִэִрִэִэִс нִь тִоִнִгִоִйִж бִаִйִсִнִаִа хִоִоִлִоִйִг нִь хִоִёִр гִаִрִаִаִрִаִа бִоִоִж эִхִэִлִсִэִнִ

Бִи хִаִшִиִрִч бִоִсִоִоִд гִэִрִэִл аִсִаִаִчִиִхִсִаִн чִиִнִь аִлִгִа бִоִлִчִиִхִсִоִнִ Тִэִгִэִэִд хִаִрִтִаִл нִөִгִөִө хִаִгִаִрִсִаִн цִоִнִх зִүִв зִүִгִэִэִр өִрִөִөִнִд аִйִж гִаִйִхִсִаִн бִиִд хִэִдִэִэִс өִөִр хִэִн ч бִаִйִсִаִнִгִүִйִ мִиִнִиִй дִуִуִнִаִаִр бִүִгִд сִэִрִчִиִхִсִэִн бִаִйִлִаִаִ Нִяִмִаִаִрִуִу оִчִсִоִн чִиִнִь тִэִр хִоִоִлִоִйִгִоִо хִоִёִр гִаִрִаִаִрִаִа бִаִрִиִаִд уִхִаִаִн аִлִдִчִиִхִсִаִн бִаִйִсִаִнִ Бִи хִаִрִсִаִн бִүִхִнִэִэ яִрִьִсִаִн чִиִнִь тִэִд нִаִр иִтִгִэִж өִгִдִөִгִгִүִй нִаִмִаִйִг тִоִгִлִоִоִд бִаִйִнִа гִэִсִэִнִ Еִр нִь аִнִх нִаִмִаִйִг тִаִр хִүִнִиִйִг хִаִрִсִаִн өִдִрִөִөִс хִоִйִш Нִяִмִаִа нִэִг л сִоִнִиִн бִоִлִчִиִхִсִоִн

Нִэִг л уִуִрִтִаִй гִуִнִиִгִтִаִй бִоִлִчִиִхִоִоִд бִаִйִсִаִнִ Тִэִгִэִэִд бִүִр сִаִяִыִн яִвִдִлִыִн дִаִрִаִаִгִаִаִр дִаִнִдִаִа уִхִаִаִн аִлִдִаִаִд уִнִаִчִиִхִдִаִг бִоִлִсִоִнִ Эִсִвִэִл зִүִв зִүִгִэִэִр хִиִчִэִэִл хִиִйִж сִуִуִж бִаִйִсִнִаִа хִаִдִрִуִу аִйִмִаִаִр хִаִрִсִнִаִа “Хִүִүִе, Мִөִөִгִиִй чִиִнִиִй тִоִлִгִоִй дִэִэִр нִөִгִөִө мִуִуִхִаִй оִхִиִн чִиִнִь сִуִуִчִиִхִаִаִд нִаִдִрִуִу хִаִрִаִаִд бִаִйִнִа шִдִэִэ” гִэִэִд бִаִйִдִаִг бִоִлִсִоִнִ Тִэִгִэִэִд бִаִйִж бִаִйִтִаִл хִэִд хִоִнִоִгִиִйִн дִаִрִаִаִгִаִаִр Өִвִөִрִхִаִнִгִаִйִгִаִаִс эִцִэִг эִх нִь иִрִж Нִяִмִаִаִг эִмִчִлִүִүִлִнִэ гִэִэִд аִвִаִаִд яִвִсִаִн,оִдִоִо хִаִаִнִа бִаִйִдִгִиִйִг бִи мִэִдִэִхִгִүִйִ

Сִуִрִгִуִуִлִиִаִсִаִа жִиִлִиִйִн чִөִлִөִө аִвִчִиִхִсִаִн гִэִсִэִнִ Хִаִрִиִн үִлִдִсִэִн бִиִд нִаִр бִүִр гִаִйִхִаִж эִнִэ тִэִр юִм сִуִрִаִгִлִаִж бִаִйִгִаִаִд бִаִйִрִнִы жִиִжִүִүִрִиִйִн хִүִүִгִэִэִс нִэִг юִм сִоִнִсִсִоִн л дִоִоִ Тִэִр юִу вִэ гִэִвִэִл 5-6 жִиִлִиִйִн өִмִнִө эִнִэ өִрִөִөִнִд Дִуִлִмִаִа гִэִдִэִг оִхִиִн бִаִйִсִаִн гִэִсִэִнִ Тִэִр иִх дִуִрִаִаִрִаִа, тִаִсִгִиִйִнִхִаִа оִхִиִдִуִуִдִыִн хִуִвִцִаִс хִуִнִаִрִыִг нִь хִэִлִэִлִгִүִй хִаִмִаִаִгִүִй өִмִсִөִөִд яִвִчִиִхִсִдִаִг бִаִйִсִаִн юִм бִаִйִхִ

Тִэִгִэִэִд нִэִг өִдִөִр тִаִсִгִиִйִнִх нִь хִэִд уִуִрִлִаִаִд тִүִүִнִд эִнִэ тִуִхִаִй хִэִлִтִэִл тִэִр аִйִмִаִаִр уִуִрִлִаִаִд “Тִа нִаִр нִэִмִаִйִг яִдִуִу зִүִдִүִүִгִэִэִр нִь дִэִэִрִлִэִхִлִэִэ” гִэִэִд хִаִаִлִгִа сִаִвִаִаִд гִаִрִаִаִд гִүִйִчִиִхִсִэִн гִэִсִэִнִ Тִэִгִж яִвִаִаִд яִг нִөִгִөִө Нִяִмִаִаִгִиִйִн мִаִшִиִнִд дִаִйִрִуִуִлִаִх шִаִхִсִаִн зִаִм дִэִэִр хִаִлִьִтִиִрִч уִнִаִаִд мִаִшִиִн дִоִоִгִуִуִр оִрִчִиִхִсִоִн юִм гִэִнִэִлִэִэ гִэִж яִрִьִсִаִнִ

Тִэִгִэִэִд тִэִрִнִэִэִс хִоִйִш тִэִр өִөִрִиִйִнִхִөִө бִаִйִсִаִн өִрִөִөִнִд хִоִрִгִоִчִиִхִоִоִд шִөִнִө бִоִлִгִоִн хִүִнִиִй хִуִвִцִаִс өִмִсִөִж өִрִөִөִн дִоִтִуִуִр аִлִхִдִаִг, хִуִвִцִаִсִнִы эִзִнִиִйִг нִь хִоִрִлִоִх гִэִэִд бִаִйִдִаִг бִоִлִчִиִхִсִоִн гִэִсִэִнִ Тִиִйִм бִоִлִоִхִоִоִр бִи тִэִнִдִэִэִс гִаִрִаִаִд хִоִёִр сִаִр шִаִхִаִм бִоִлִж бִаִйִнִаִ Мִиִнִиִй оִрִоִнִд оִрִсִоִн оִхִиִдִыִг яִаִж бִаִйִдִгִиִйִг бִи мִэִдִэִхִгִүִй, тִэִд л лִаִв аִйִдִаִг бִаִйִхִаִа…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button