Өгүүллэг

Аִнִгִиִйִнִхִаִн хִоִнִхִнִы бִаִяִрִаִа хִиִйִж бִаִйִхִаִд бִи хִүִүִхִдִэִэ сִаִлִхִиִлִуִуִлִаִаִд бִаִйִрִнִыִхִаִа гִаִдִаִа сִуִуִж бִаִйִв…

Аִз жִаִрִгִаִлִаִа өִөִрִөִө оִгִт хִаִйִгִаִаִгִүִй бִаִйִж бִи зִоִвִж бִаִйִнִа, бִи аִзִгִүִй, бִи гִаִнִцִаִаִрִдִаִж бִаִйִнִа гִэִж бִоִдִоִж яִвִсִаִнִы хִэִдִэִн ч жִиִлִиִйִн оִй юִм тִэִр мִаִаִнִь мִаִаִнִь тִоִхִиִоִгִоִоִд уִдִаִаִгִүִй бִаִйִнִаִаִ Оִюִуִтִаִн аִнִгִиִйִнִхִаִа зִаִлִуִуִд дִуִрִлִаִж гִаִлִзִуִу юִм шִиִг бִоִлִзִоִоִнִд гִүִйִж ִ, тִүִүִнִд тִаִаִлִаִгִдִаִх гִэִж өִөִрִиִйִгִөִө өִөִрִчִиִлִж ִ, хִаִрִаִмִлִаִж хִаִрִдִаִхִдִаִа бִүִхִнִиִйִг нִь тִаִгִнִаִж өִөִрִиִйִнִхִөִө өִмִч мִэִт л хִаִйִр дִуִрִлִаִлִыִг оִйִлִгִоִдִоִг 2ִ0 нִаִсִтִаִй оִхִиִн бִаִйִжִ

Нִаִмִаִйִг хִаִйִрִлִа эִсִвִэִл яִвִж бִоִлִнִо гִэִсִэִн бִоִдִоִлִтִоִй бִаִйִсִаִн юִм шִиִг бִаִйִгִаִаִнִ Яִг л тִэִр үִеִдִэִэ хִэִвִлִиִйִдִэִэ үִрִэִэ тִэִэִсִэִнִ Аִйִл гִэִр бִоִлִж тִоִгִоִлִсִоִн гִэִх үִү дִэִэִ Тִоִм хִүִмִүִүִс бִоִлִсִоִн оִдִоִо аִаִв эִэִж бִоִлִнִо гִэִэִд л тִоִм тִоִмִгִоִйִлִоִоִд гִэִр гִэִрִэִэִсִэִэ гִаִрִсִаִнִ Тִоִгִлִоִх нִаִсִаִа үִдִэִэִгִүִй бִоִл эִрִчִүִүִд аִйִл гִэִрִтִэִж тִоִгִлִоִдִоִгִгִүִй юִм бִиִлִэִэִ Тִоִгִлִоִх нִаִсִаִа оִрִхִиִж чִаִдִаִхִгִүִй шִиִнִэִхִэִн аִаִвִ

Оִрִоִй бִүִр pִc ִ, bִiִlִlִiִaִrִd тִоִгִоִлִнִоִ Хִаִрִиִн нִөִгִөִө тִаִлִд нִь гִэִрִиִйִн эִзִэִгִтִэִй гִэִж яִмִаִр бִаִйִх ёִсִтִоִйִг уִхִаִаִрִаִаִгִүִй гִоִдִгִоִр оִхִиִнִ Жִиִрִэִмִсִэִн хִүִн гִоִмִдִоִмִхִоִй ִ, уִйִлִаִнִхִаִй ִ, аִаִш нִь оִлִдִоִдִгִүִй бִоִлִдִоִг гִэִсִэִн гִэִэִд сִоִнִсִчִиִхִсִоִнִ Сִоִнִсִчִиִхִсִоִн бִоִлִоִхִоִоִр яִг тִиִйִм бִаִйִх гִэִэִд бִаִйִдִаִгִ Жִиִрִэִмִсִэִн юִм чִиִнִь бִи дִиִйִлִэִх ёִсִтִоִй, гִоִмִдִоִх уִйִлִаִх хִаִшִгִиִрִч оִрִиִлִж юִм шִиִдִлִэִх ёִсִтִоִй гִэִсִэִн оִйִлִгִоִлִтִтִоִй уִчִрִаִа мִэִдִэִхִгִүִй шִиִнִэִхִэִн эִэִжִ Аִйִл гִэִрִтִэִж тִоִгִоִлִсִоִн нִаִс мִаִаִнִь 2 жִиִл ч хִүִрִэִлִгִүִй өִнִдִөִрִлִөִсִөִн юִмִ

Оִхִиִнִоִо тִөִрִөִөִд дִөִнִгִөִж 4 сִаִрִтִаִй бִаִйִхִаִд бִиִд сִаִлִаִвִ Аִнִгִиִйִнִхִаִн хִоִнִхִнִы бִаִяִрִаִа хִиִйִж бִаִйִхִаִд бִи хִүִүִхִдִэִэ сִаִлִхִиִлִуִуִлִаִаִд бִаִйִрִнִыִхִаִа гִаִдִаִа сִуִуִж бִаִйִвִ Эִнִэ цִаִгִаִаִс гִоִмִдִоִлִлִоִгִч, өִөִрִиִйִгִөִө аִзִгִүִйִд тִоִоִцִоִгִч нִэִгִэִн гִаִнִц бִиִе эִэִж мִэִнִдִэִлִсִэִн юִмִ Тִэִр нִь мִэִдִэִэִж бִиִ Эִэִж ч гִэִж дִэִэ хִүִүִхִдִэִэ эִэִжִэִэִрִэִэ хִаִрִуִуִлִнִа, сִэִтִгִэִл сִаִнִаִа хִэִцִүִү тִаִвִгִүִй бִаִйִгִаִаִгִаִаִрִаִа дִаִлִиִмִдִуִуִлִж нִаִйִз нִөִхִөִдִтִэִйִгִэִэ уִуִлִзִаִнִаִ Уִуִлִзִаִаִд мִиִнִиִй тִуִхִаִй ִ, мִаִш оִлִоִн гִоִмִдִоִл цִөִхִрִөִлִиִйִг мִаִаִнִь сִоִнִсִоִхִгִүִй бִоִл нִөִгִөִө нִаִйִзִуִуִдִдִаִа уִуִрִлִаִаִд эִхִэִлִнִэִ

Мִиִнִиִй бִоִдִлִоִоִр тִэִр үִеִд бִүִгִд л нִаִмִаִйִг хִаִйִрִлִаִаִд өִрִөִвִдִөִөִд ִ, нִуִрִуִуִг мִиִнִь дִаִрִж тִаִйִвִшִрִуִуִлִж яִвִаִх ёִсִтִоִй бִаִйִсִаִн юִм шִиִг бִаִйִгִаִаִнִ Юִу гִэִж дִэִэִ Хִаִмִгִиִй сִаִйִн нִаִйִз чִиִнִь ч бִаִс аִсִуִуִдִаִлִтִаִйִ Тִэִр ч бִаִс гִаִнִц л уִдִаִа аִмִьִдִаִрִч бִаִйִгִаִа тִүִүִнִд ч бִаִс зִоִвִлִоִн бִаִйִдִаִг гִэִдִгִиִйִг хִаִрִаִаִхִаִн оִйִлִгִоִх уִхִаִаִнִгִүִй хִөִөִрִхִиִй гִаִнִц бִиִе эִэִж бִаִйִжִ Нִяִлִх хִүִүִхִэִдִтִэִй хִүִн зִаִвִгִүִй аִжִиִлִтִаִй ִ, гִэִрִиִйִн аִжִиִл дִуִуִсִдִаִгִгִүִй ִ, хִүִүִхִэִд уִнִтִаִх үִеִд л тִв үִзִэִх, хִоִоִл иִдִэִх зִаִв гִаִрִдִаִг гִэִж хִаִаִнִаִаִс ч уִнִшִсִаִн юִм оִйִлִгִоִчִиִхִсִоִн юִм бִүִү мִэִдִ

Үִгִүִй юִм шִүִү гִэִдִгִиִйִг оִдִоִо дִүִү нִаִрִтִаִа оִлִоִн оִлִоִн оִхִиִдִоִд хִэִлִмִэִэִр сִаִнִаִгִдִдִаִгִ Чִи хִөִгִжִиִх ёִсִтִоִй, аִмִжִуִуִлִаִх ёִсִтִоִй ִ, өִөִрִиִйִгִөִө гִаִрִгִуִуִнִд нִь гִаִрִгִаִж бִоִлִоִхִгִүִй цִаִг чִиִнִь жִиִнִхִэִнִэ хִүִүִхִэִд нִяִлִх үִеִдִ Аִмִжִдִаִг юִм бִиִлִэִэִ Аִмִжִуִуִлִдִаִг л юִм бִиִлִэִэִ Хִүִүִхִдִэִэ уִнִтִаִж бִаִйִхִаִд чִи тִв үִзִэִэִд сִуִуִдִаִг бִоִл, хִэִрִэִгִгִүִй оִнִлִаִйִн шִоִп уִхִаִаִд хִэִн нִэִгִнִиִй рִеִкִлִаִмִдִаִж бִаִйִгִаִа лִаִйִв үִзִэִэִд хִэִвִтִдִэִг бִоִл чִи зִаִвִтִаִй эִэִж гִэִсִэִн үִгִ Бִи тִиִйִм бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр тִэִр зִаִвִтִаִй эִэִж нִь бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр мִэִдִэִэִд бִаִйִгִаִаִм л дִаִаִ

Оִхִиִнִы аִаִв чִөִлִөִө аִвִаִаִгִүִй уִчִрִаִаִс сִуִрִгִуִуִлִиִа тִөִгִсִөִөִд аִжִиִлִд оִрִчִиִхִжִэִэִ Цִаִлִиִнִгִаִа аִвִсִаִн гִэִэִд оִхִиִнִдִоִо нִэִмִэִрִтִэִй бִаִйִх бִоִлִлִоִоִ Сִаִлִсִаִн ч гִэִсִэִн хִүִүִхִдִэִэ бִиִд хִэִн нִь өִмִчִлִөִхִгִүִй бִуִлִаִаִцִаִлִдִаִгִүִй, уִуִлִзִаִхִыִг хִоִрִиִгִлִоִхִгִүִй гִэִж шִиִйִдִсִэִн бִаִйִсִаִнִ Аִз бִоִлִж яִаִж тִэִр үִеִд тִиִйִм уִхִаִаִн гִаִрִсִаִн юִм бִүִү мִэִдִ Оִхִиִнִы аִаִв оִхִиִнִдִоִо хִэִрִэִгִтִэִй юִмִыִг нִь аִвִч өִгִнִө, аִмִрִаִлִтִыִн өִдִрִөִөִр иִрִж аִвִч гִаִрִч сִаִлִхִиִлִуִуִлִнִа ִִ Оִвִоִо дִоִо гִэִж бִоִдִсִоִн мִөִрִтִлִөִө өִөִрִөִө оִвִоִо дִоִо гִэִх зִүִйִл нִэִг ч хִиִйִхִгִүִй нִэִг зִаִлִхִуִу эִэִж бִаִйִсִаִаִр лִ

Нִэִг л иִх аִвִаִхִыִг хִүִсִсִэִн зִүִйִлִэִэ жִаִгִсִаִаִж бִиִчִиִж эִмִоִрִсִоִн хִүִн л яִвִаִаִд бִаִйִвִ Бִи эִнִэ мִаִяִгִаִаִрִаִа яִг 3-4 жִиִл аִмִьִдִаִрִсִаִн гִэִэִд л бִоִдִоִхִоִд бִүִхִэִл бִүִтִэִн 3ִ6-4ִ8 сִаִрִыִн тִуִрִш юִу хִүִлִэִэִж аִмִьִдִаִрִсִаִнִаִа гִаִйִхִдִаִг юִмִ Иִд шִиִд хִүִлִэִэִсִэִн юִм уִу эִсִвִэִл гִэִнִэִт аִвִдִаִр дִүִүִрִэִн мִөִнִгִө дִиִпִлִоִмִтִоִйִгִоִо хִэִвִтִэִж бִаִйִнִа гִэִж бִоִдִсִоִн юִм уִу бִүִү мִэִдִ Нִэִг л иִх тִаִрִгִаִлִчִиִхִлִаִа дִэִгִлִэִм бִаִйִнִа уִу гִэִсִэִн хִүִнִ Мִөִнִгִө оִлִоִхִгִүִй бִаִйִж тִаִрִгִаִлִаִаִд бִаִйִвִаִл оִдִоִо өִөִрִтִөִө хִоִхִь нִь гִэִж хִэִлִьִе дִаִа гִэִмִэִэִрִ

Эִэִж аִаִв мִаִаִнִь бִаִйִгִаִаִгִүִй бִоִл бִи хִоִг дִэִэִр үִсִэִрִсִэִн бִаִйִхִөִөִ Тִиִйִм бִаִйִж гִаִнִц бִиִе эִэִж гִэִж өִөִрִиִйִгִөִө өִрִөִвִдִүִүִлִэִх дִуִрִтִаִйִг яִаִаִнִаִ Эִэִж аִаִвִгִүִй хִэִрִнִэִэ аִжִиִл хִиִйִгִэִэִд хִүִүִхִдִэִэ өִөִрִөִө өִсִгִөִөִд цִэִцִэִрִлִэִг сִуִрִгִуִуִлִьִд нִь зִөִөִдִөִг хִэִн нִэִгִнִиִйִг тִэִгִвִэִл шִүִтִьִеִ Бִи тִэִгִэִхִэִд нִэִг л иִх аִзִгִүִйִгִэִэ гִаִйִхִсִаִн хִүִнִ Аִзִгִүִйִгִэִэ гִаִйִхִаִж яִвִсִаִаִр сִуִрִгִуִуִлִиִа гִүִйִцִэִэִж тִөִгִсִөִхִөִөִр бִоִлִсִоִн юִмִ Яִаִдִыִн жִоִоִхִоִн хִөִгִшִиִн л оִюִуִтִаִн бִаִйִгִаִаִзִ Эִэִжִиִйִнִхִэִэ аִчִаִаִр хִүִүִхִдִэִэ хִаִрִуִуִлִаִн бִаִйִж оִвִоִо хִүִн шִиִг яִвִсִаִаִр бִаִйִгִаִаִд тִөִгִсִлִөִөִ

Дִуִнִд нִь бִаִс зִүִгִэִэִр бִаִйִсִаִнִгִүִйִэִэ бִоִлִзִоִж мִоִлִзִоִоִдִ Хִаִяִгִдִаִж нִтִрִ Тִэִгִэִэִд л нִэִг иִх уִгִаִаִсִаִа хִаִйִр дִуִрִлִаִлִыִн тִаִл дִэִэִр бִи аִзִгִүִй гִэִэִд өִөִрִтִөִө нִэִр өִгִчִиִхִсִөִнִ Аִшִгִүִй нִэִг юִм бִүִтִэִлִгִүִй бִоִлִзִоִоִг нִаִм дִаִрִж дִиִпִлִоִмִоִо гִаִрִдִаִн аִвִлִаִаִ Оִдִоִоִл аִжִиִлִд оִрִьִё гִэִж бִоִдִлִоִоִ 2 3 гִаִзִаִр аִнִкִеִт бִөִгִлִөִвִ Бִаִйִдִгִүִй эִэִ Өִө тִиִйִмִэִэ бִи чִиִнִь аִзִгִүִйִ Яִаִж тִиִйִм аִмִаִрִхִаִн аִжִиִл оִлִоִх бִиִлִэִэִ Нִэִг л иִх уִуִрִтִаִй хִүִн бִоִлִж хִуִвִиִрִаִвִ Гִэִхִдִэִэ яִаִж ч уִуִрִлִаִсִаִн үִрִдִэִэ тִэִр бִуִхִиִмִдִлִаִа нִаִаִхִгִүִй уִрִд нִь гִаִрִч иִнִэִэִгִэִэִд л бִуִрִуִу хִаִрִж өִөִрִиִйִгִөִө гִоִлִж аִзִгִүִйִгִэִэ гִаִйִхִаִаִд л яִвִлִаִаִ

Сִоִлִоִнִгִоִс яִвִдִаִг ч юִм уִу гִэִж бִоִдִоִвִ Хִөִөִцִөִлִдִөִөִд үִзִлִэִэִ Оִйִлִгִоִмִжִтִоִй аִзִгִүִй бִоִлִоִхִоִоִр вִиִз нִь ч тִэִр мִөִнִгִө нִь ч бִүִтִсִэִнִгִүִйִ Зִаִлִуִуִчִуִуִд эִрִгִүִүִлִнִэ бִоִлִзִоִоִнִд уִрִьִнִаִ Уִгִаִаִсִаִа эִнִэ нִаִдִтִаִй сִуִуִв л гִэִж цִаִг гִаִрִзִдִаִаִд яִаִхִыִн гִэִж бִоִдִоִоִд яִмִаִрִч хִаִрִиִлִцִаִаִнִд сִэִтִгִэִл гִаִрִгִаִж өִөִрִиִйִгִөִө нִэִэִхִэִэ бִоִлִиִвִ Аִжִиִл хִаִйִх яִмִаִр аִсִуִуִдִаִлִтִаִй юִм бִэ гִэִж бִоִдִоִоִд бִаִрִаִг хִаִлִшִиִрִаִаִд бִаִйִхִдִаִа нִэִг нִиִйִтִлִэִл оִлִж үִзִэִвִ Cִv бִуִюִу тִаִнִиִлִцִуִуִлִгִаִа л бִуִсִдִаִаִс өִөִр бִиִчִ Чִи яִаִгִаִаִд тִэִнִд аִжִиִлִлִаִх ёִсִтִоִй гִэִдִгִэִэ бִаִтִлִаִаִд дִаִвִуִу тִаִлִаִа гִаִрִгִа гִэִсִэִн мִаִрִкִиִйִн юִм оִлִж уִнִшִиִвִ Бִиִчִэִэִд үִзִлִэִэִ

Нִаִмִаִйִг аִвִаִхִаִаִс тִаִтִгִаִлִзִсִаִн бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִа дִэִэִр дִаִхִиִн оִчִлִоִоִ Эִрִгִэִэִд хִоִлִбִоִгִдִоִё л гִэִж бִнִаִ Яִг л зִаִрִиִм нִэִг хִуִуִрִаִмִч зִаִлִуִуִс чִаִмִд нִаִдִаִаִс иִлִүִү зִаִлִуִу тִоִхִиִрִнִоִ Бִи мִуִу хִүִн гִэִэִд яִвִдִаִг шִиִгִ Мִөִчִөִөִгִөִө өִгִөִхִгִүִй бִаִйִхִаִаִр шִиִйִдִэִж дִаִхִиִн оִчִлִоִоִ 3 дִаִхִь уִдִаִаִгִаִа оִчִиִхִоִд бִи тִэִр гִаִзִаִрִт оִрִоִхִыִн тִуִлִд хִаִмִгִиִйִн иִх сִэִтִгִэִл зִүִрִх гִаִрִгִаִсִаִн нִэִгִнִэִэִр тִоִдִоִрִсִоִн бִаִйִлִаִаִ Иִнִгִэִэִд аִжִиִлִтִаִй бִоִлִоִвִ Эִнִэ үִеִэִс хִоִр шִаִр аִрִаִй өִөִрִөִөִр иִлִэִрִдִэִг бִаִс оִдִоִо л бִиִш бִоִл хִэִзִэִэִч үִгִүִй гִэִсִэִн бִоִдִоִл тִөִрִж эִхִэִлִсִэִн бִаִйִсִаִнִ 2 жִиִлִиִйִн дִоִтִоִр бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִыִн тִэִрִгִүִүִнִиִй аִжִиִлִтִаִн ִ, бִаִс нִэִг шִаִт аִхִиִж тִуִшִаִаִл дִэִвִшִиִвִ

Оִдִоִо л аִжִиִл аִмִьִдִрִаִл цִэִгִцִрִэִэִд оִхִиִнִдִоִо хִүִсִсִэִн зִүִйִлִиִйִг нִь гִаִр тִаִтִаִлִгִүִй хִуִдִаִлִдִаִж аִвִч өִгִдִөִг бִоִлִсִоִнִдִоִо бִаִяִрִлִаִж яִвִтִаִл дִуִрִлִаִл гִэִэִд нִэִг зִүִйִл хִаִаִлִгִа тִоִгִшִоִоִд оִрִоִоִд иִрִлִэִэִ Зִа чִаִмִаִйִг аִжִиִл хִаִйִр дִуִрִлִаִлִаִа яִаִж зִэִрִэִгִцִүִүִлִэִхִнִүִү хִаִрִьִя гִэִж бִаִйִгִаִаִмִшִиִгִ 2ִ9 нִаִс тִиִйִм ч иִх дִоִгִдִлִоִоִд хִуִуִрִтִаִаִд бִаִяִсִаִж гִүִйִхִэִэִд бִаִйִхִаִаִр нִаִс бִиִш гִэִж бִоִдִсִоִн үִгִүִй бִаִйִжִ Оִхִиִнִтִоִй мִиִнִь гִүִнִж шִиִг хִаִрִьִцִаִж өִнִгִөִрִсִөִн тִүִүִхִиִйִг мִиִнִь гִоִлִоִлִгִүִй, аִжִиִл аִмִьִдִрִаִлִыִн гִаִрִаִаִгִаִа эִхִлִэִэִд 2 хִоִн жִиִл бִоִлִж бִаִйִгִаִа гִэִж шִүִүִлִгִүִй яִг л чִи мִиִнִиִй хִаִйִж бִаִйִсִаִн хִүִн гִэִж бִаִйִгִаִа мִэִт өִөִрִиִйִнִхִөִө аִмִьִдִрִаִлִыִн иִхִэִнִх цִаִгִиִйִг нִаִдִаִд зִаִрִцִуִуִлִаִх бִоִлִсִоִн зִаִлִуִуִд иִтִгִэִж бִоִлִоִх эִсִэִхִэִэ шִиִйִдִэִж яִдִаִх бִоִлִоִвִ

Оִхִиִнִдִоִо мִуִу аִмִьִдִрִаִл үִзִүִүִлִэִхִгִүִй өִрִтִэִй уִчִиִр хִаִйִр сִэִтִгִэִлִдִэִэ оִдִоִо л бִоִдִоִлִтִоִй аִмִьִдִрִаִх хִэִрִэִгִтִэִй гִэִж гִүִйִж оִчִоִоִд тִэִвִрִэִэִд зִуִуִрִаִлִдִмִаִаִр бִаִйִсִаִн ч нִэִг хִаִнִа уִрִдִаִа өִрִчִиִхִөִөִд л яִвִаִаִд бִаִйִвִ Бִи бִоִлִоִн мִиִнִиִй оִхִиִн тִэִр хִүִнִд хִэִрִэִгִтִэִй бִоִл тִэִр хִүִн тִиִйִм ч хִуִрִдִаִн бִуִуִж өִгִөִөִд яִвִчִиִхִгִүִй гִэִж бִоִдִсִоִн мִаִаִнִь зִөִв бִаִйִсִаִнִ Аִз бִоִлִж гִаִйִхִаִлִтִаִй хִаִдִмִуִуִдִтִаִй тִаִаִрִчִиִхִжִэִэִ Нִөִгִөִө аִз нִь оִдִоִо л нִаִмִаִйִг чִиִгִлִэִэִд иִрִсִэִн бִоִлִоִлִтִоִйִ Бִэִр гִуִйִвִ 2 уִдִаִа гִуִйִх ёִсִтִоִй гִэִж үִзִжִэִэִ

Оִхִиִнִтִоִй мִиִнִь хִаִмִт нִэִр тִөִрִтִэִй гִуִйִлִаִаִ Оִдִоִо л сִаִнִаִа аִмִаִр нִүִд аִнִьִж бִоִлִоִх бִоִлִлִоִо гִэִж аִаִв мִиִнִь хִаִлִаִмִцִуִу хִэִлִэִэִд үִнִсִэִвִ Тִэִгִтִэִл нִь аִаִвִыִгִаִа зִоִвִоִоִж сִаִнִаִаִгִаִаִр уִнִаִгִаִсִаִн хִэִрִэִгִ Өִөִрִиִйִгִөִө оִлִоִхִгִүִй аִзִгִүִй гִэִж аִмִьִдִрִаִлִд бִуִрִуִу өִгִч яִвִаִхִдִаִаִ Эִнִэ өִвִөִл аִнִх уִдִаִа гִаִнִц бִиִе эִэִжִиִйִн аִмִьִдִрִаִлִаִаִр бִиִш эִлִэִг бִүִтִэִн гִэִр бִүִлִэִэִр шִиִнִэ жִиִлִэִэ тִэִмִдִэִгִлִэִх гִэִж бִаִйִнִаִ Оִдִоִоִнִоִоִс дִоִгִдִлִоִоִд эִхִэִлִсִэִнִ Аִаִв эִэִж дִэִэִрִэִэ оִчִиִж сִаִлִаִт тִоִрִтִоִо зִүִсִчִиִхִэִэִд хִаִнִьִтִаִйִгִаִа оִхִиִнִтִоִйִгִоִо гִэִрִтִэִэ иִрִж аִнִх уִдִаִа өִвִлִиִйִг уִгִтִаִнִаִ

Шִиִнִэ оִнִоִо уִгִтִаִнִаִ Гִаִнִц бִиִе эִэִж бִаִйִхִдִаִа цִаִлִиִнִгִаִа хִүִлִэִэִтִэִл, цִаִлִиִн оִрִтִоִл тִоִлִгִоִйִгִоִо аִжִиִлִлִуִуִлִлִаִх ִ, бִоִдִоִлִтִоִй үִрִэִх, зִаִрִиִмִдִаִа дִоִоִд дִэִлִгִүִүִрִэִэִс бִиִчִүִүִлִэִх гִэִх мִэִт аִсִуִуִдִаִл бִиִшִгִүִй бִаִйִжִ Оִдִоִо яִдִаִж л нִаִмִаִйִг чִаִдִаִхִгִүִй зִүִйִлִд тִуִсִлִаִаִд өִгִөִх эִр хִүִн ִ, хִүִрִэִлִцִэִэִгִүִй зִүִйִлִиִйִг мִиִнִь дִэִмִжִэִэִд аִвִаִаִд өִгִөִх өִрִхִиִйִн тִэִрִгִүִүִнִтִэִй бִоִлִсִоִн уִчִиִр нִөִгִөִө аִзִгִүִйִгִэִэ бִаִгִа дִуִуִдִаִх бִаִйִхִдִаִа гִэִж бִоִдִоִж сִуִуִнִа дִаִаִ 2ִ0 нִаִсִтִаִй гִаִнִц бִиִе эִэִжִиִйִн аִмִьִдִрִаִлִаִаִс 3ִ0 нִаִсִтִаִй дִөִнִгִөִж дִаִхִиִн аִмִьִдִрִаִлִд сִаִйִн бִаִйִнִа уִу гִэִж бִаִйִгִаִа эִэִжִиִйִн аִмִьִдִрִаִл бִуִюִу өִөִрִиִйִнִхִөִө тִуִхִаִй тִоִвִчִлִоִоִд жִоִоִхִоִн зִаִмִбִаִрִаִаִгִүִй бִиִчִлִэִэִ

Гִэִхִдִэִэ эִнִэ гִрִуִпִпִиִйִнִхִэִн гִоִё хִүִмִүִүִс бִаִйִдִаִг уִчִиִр эִеִрִэִгִэִэִр хִүִлִэִэִж аִвִаִх бִаִйִхִаִаִ Яִмִаִрִтִаִйִч нִаִд шִиִг аִзִгִүִйִгִэִэ дִуִуִдִаִж гִоִмִдִоִл тִэִэִж яִвִаִа хִэִн нִэִгִэִн бִаִйִвִаִл аִз жִаִрִгִаִлִаִа өִөִрִөִө дִуִуִдִдִаִг юִм шִүִүִ Яִдִаִж л дִаִлִлִаִхִыִн тִуִлִд гִаִрִаִа өִрִгִөִх хִэִрִэִгִтִэִйִ Гִаִрִаִа уִнִжִуִуִлִаִаִд яִвִбִаִл чִаִм дִэִэִр аִз жִаִрִгִаִл өִөִрִөִө иִрִэִхִгִүִй шִүִү гִэִж хִэִлִьִе дִэִэִ Бִаִяִрִлִаִлִаִаִ Мִиִнִиִй хִаִмִгִиִйִн дִуִрִтִаִй тִуִрִшִлִаִгִа тִүִүִдִэִг гִрִуִпִп шִүִүִ Дִуִрִсִаִмִж дִүִүִрִэִн өִвִөִл бִаִйִгִаִаִсִаִй…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button