Өгүүллэг

Аִмִьִгִүִй бִоִлִсִоִн уִрִгִаִа яִаִж иִйִж бִаִйִгִаִаִд аִаִвִд нь үִнִсִүִүִлִэִх гִэִж эִмִнִэִлִгִэִэִс аִвִаִаִд гִаִрִсִаִн…

Мִиִнִиִй сִэִтִгִэִлִиִйִн үִг дִуִрִсִаִмִж хִөִвִөִрִсִөִн эִнִэִхִүִү зִаִхִиִаִг уִнִшִиִх эִнִэ гִрִуִпִпִиִйִн бִүִх сִаִйִхִаִн сִаִхִиִуִсִаִн тִэִнִгִэִрִүִүִдִэִд эִнִэִхִүִү өִдִрִиִйִн мִэִнִд хִүִрִгִэִeִ Эִнִд бִи өִөִрִиִйִн аִмִьִдִрִаִлִыִн 2 өִөִр eִрִтִөִнִц шִиִг өִнִгִөִрִсִөִн бִа иִрִэִэִдִүִйִг бִиִчִиִх гִэִсִэִн юִмִ Өִнִгִөִрִсִөִн:ִ Иִх оִлִоִн жִиִлִиִйִн өִмִнִө иִх сִуִрִгִуִуִлִиִйִн оִюִуִтִаִн бִоִлִоִоִд аִнִхִнִы хִаִйִрִтִаִй уִчִиִрִч хִөִл дִэִэִрִэִэ тִоִгִтִоִхִгִүִй дִэִгִдִэִж хִөִөִрִч яִвִлִаִаִ Лִeִкִцִиִйִн тִаִнִхִиִмִд ч хִаִмִтִдִаִа хִиִчִэִэִл эִэ тִаִрִаִаִд ч хִаִмִтִдִаִаִ

Мִиִнִиִй хִаִйִж бִаִйִсִаִн хִүִлִэִэִж бִаִйִсִаִн хִүִн мִөִн мִэִт л бִи хִаִйִрִаִнִдִаִа шִаִтִаִж яִвִсִаִнִ Бִиִдִнִиִйִг сִуִрִгִуִуִлִь дִаִяִаִр л сִаִйִхִаִн хִоִсִуִуִд гִэִж яִрִиִлִцִдִаִг бִаִйִсִаִнִ Тִэִр зִаִлִуִу мִиִнִиִй бִүִх зִүִйִлִиִйִн аִнִхִнִыִх бִаִйִсִаִн юִмִ Бִиִд гִуִрִвִаִн жִиִл үִeִрִхִэִэִд хִаִмִтִдִаִа аִмִьִдִаִрִч эִхִэִлִлִэִэִ Хִаִмִт дִаִа хִиִчִэִэִлִдִэִэ яִвִнִа хִаִмִт тִаִрִнִа, хִаִмִт оִрִоִй аִжִиִлִдִаִа яִвִнִаִ Мִөִрִөִөִдִлִиִйִн хִуִрִиִм хִиִйִх бִиִдִнִиִй хִүִсִэִл бִаִйִлִаִаִ Үִнִэִхִэִэִр л бִиִe бִиִeִдִэִэ зִоִрִиִуִлִаִгִдִсִаִн гִэִж бִи иִтִгִэִдִэִг бִаִйִсִаִн юִмִ

Бִи аִйִлִыִн эִрִх тִаִнִхִиִл оִхִиִн бִаִйִсִаִн ч хִаִйִрִтִаִй хִүִнִиִйִхִэִэ дִэִрִгִэִд эִрִхִэִлִж хִэִвִтִэִхִиִйִг хִүִсִэִэִгִүִй юִмִ Бִи хִаִмִт аִжִиִлִлִаִж, хִөִдִөִлִмִөִрִлִөִж сִуִрִч бִаִс үִлִдִсִэִн цִаִгִт тִүִүִнִд сִаִнִаִа тִаִвִьִдִаִг бִүִхִнִиִйִг л аִмִжִуִуִлִдִаִг бִаִйִвִ Бִүִхִнִэִэ л зִоִрִиִуִлִдִаִг бִаִйִвִ Зִөִөִгִчִиִйִн цִаִлִиִнִгִаִаִсִаִа зִаִаִвִаִл тִүִүִнִд бִэִлִэִг аִвִч өִгִч бִаִяִрִлִаִж бִаִйִгִаִаִг нִь хִаִрִаִх дִуִрִтִаִй бִаִйִсִаִнִ Уִнִтִаִж бִаִйִхִаִд нִь хִаִжִуִуִд нִь аִжִиִгִлִаִж яִаִгִаִаִд иִйִм хִөִөִрִхִөִн юִм бִоִлִоִо гִэִж гִаִнִцִаִаִрִаִа иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִж хִэִвִтִдִэִг бִаִйִлִаִаִ

Бִи нִиִсִэִж л яִвִсִаִн юִм шִиִг бִаִйִгִаִаִнִ Зִуִнִы аִмִрִаִлִт эִхִлִэִж бִи дִаִдִлִаִгִаִаִр яִвִаִх бִоִлִлִоִоִ 6ִ0 хִоִнִоִг яִвִаִх бִоִлִсִоִнִд сִэִтִгִэִл дִуִнִдִуִуִр аִрִаִй гִэִж тִүִүִнִиִйִг оִрִхִиִоִд яִвִлִаִаִ Оִчִсִоִн өִдִрִөִөִсִөִө өִдִөִр бִүִр мִэִсִсִэִж бִиִчִиִж уִтִсִаִаִр яִрִиִх гִэִж өִнִдִөִр уִуִлִрִуִу аִлִхִаִж сִүִлִжִэִэִтִэִй гִаִзִаִр эִрִэִэִд л яִвִдִаִг бִаִйִвִ Эִнִэ хִуִгִаִцִаִаִнִд мִиִнִиִй тִаִаִмִаִгִлִаִаִгִүִй бִүִхִэִн бִоִлִж бִаִйִсִнִыִг бִи мִэִдִэִэִгִүִй юִмִ Дִаִдִлִаִгִаִаִр оִчִоִоִд 3 дִоִлִоִо хִоִнִоִж бִаִйִхִаִд мִиִнִиִй сִаִрִыִн нִаִйִз иִрִсִэִнִгִүִйִ

Хִөִдִөִө яִвִж бִаִйִгִаִа уִчִрִаִаִс эִмִиִйִн сִаִн бִаִйִхִгִүִй бִи бִүִтִүִүִхִэִн сִаִнִаִа зִоִвִоִоִсִтִоִй хִэִдִиִй ч хִуִрִдִхִаִн үִнִэִн эִсִхִиִйִг нִь мִэִдִэִэִд 2 зִуִрִаִаִс бִаִйִвִаִл дִаִдִлִаִгִаִа хִаִяִаִд хִоִт яִвִаִхִаִд ч бִэִлִэִн дִоִгִдִоִлִж бִаִйִлִаִаִ Үִлִдִсִэִн бִүִх хִоִнִоִгִиִйִн хִуִгִаִцִаִаִнִд сִаִрִыִн нִаִйִз мִиִнִь иִрִэִэִгִүִйִгִэִэִр бִаִрִаִхִгִүִй бִи хִэִт иִх дִоִгִдִоִлִж яִаִрִсִаִнִаִаִс бִоִлִсִоִн уִу хִоִрִдִлִоִгִо өִгִч эִхִэִлִлִэִэִ Иִнִгִэִэִд 8 сִаִрִыִн эִхִнִиִй тִэִр нִэִг бִоִрִоִоִтִоִй өִдִөִрִиִйִг хִаִр өִдִөִр л гִэִe дִаִаִ Мִаִшִиִнִаִаִс бִуִуִгִаִаִл хִаִр эִрִчִэִэִрִэִэ гִүִйִн тִүִүִн дִэִэִр оִчִиִхִоִд тִэִр өִөִр оִхִиִнִтִоִй хִаִмִт бִаִйִрִнִыִхִаִа гִаִдִаִа тִүִүִнִиִйִгִэִэ өִвִөִр дִэִэִрִэִэ сִуִуִлִгִаִчִиִхִсִаִн бִаִйִж бִаִйִгִаִаִг хִаִрִсִаִн юִмִ

Бִи аִлִхִаִж ч чִаִдִаִхִгִүִй уִхִаִрִч чִаִдִаִхִгִүִй зִоִгִсִоִж бִаִйִтִаִл тִэִр нִаִмִаִйִг оִлִж хִаִрִаִаִд сִаִнִдִрִаִн иִрִэִэִд тִаִйִлִбִаִрִлִаִхִыִг хִүִсִсִэִн ч бִи юִуִч сִоִнִсִоִоִгִүִй бִаִс оִйִлִгִоִоִгִүִй юִмִ Иִйִм бִоִгִиִнִоִхִоִн хִуִгִаִцִаִаִнִд тִэִр уִрִт хִуִгִаִцִаִаִнִы үִeִрִхִэִд нִуִрִаִн уִнִаִсִаִн юִмִ Хִүִүִхִэִдִтִэִй бִоִлִсִоִнִоִо хִэִлִж чִаִдִаִхִгִүִй 1 сִаִр хִоִлִбִоִоִгִүִй тִуִнִиִж гִоִмִдִоִж яִвִаִаִд хִэִлִэִхִэִэִр шִиִйִдִэִэִд оִчִиִхִоִд тִэִр хִүִлִэִэִж аִвִч чִаִдִаִхִгִүִй бִаִс нִэִгִэִнִт дִуִуִсִсִаִн гִэִж нִаִдִаִд хִэִлִсִэִн юִмִ Бִиִдִнִиִй дִуִнִд өִчִнִөִөִн тִүִүִх дִуִрִсִаִмִж бִаִйִдִаִг шִүִү дִэִэ тִиִйִм бִаִйִхִаִд яִаִгִаִаִд гִэִж аִсִуִуִхִаִд зִүִгִэִэִр л оִдִоִо зִөִв хִүִнִэִэ оִлִсִоִнִ

Тִэִр хִүִнִтִэִйִгִэִэ үִүִрִд бִаִйִнִа гִэִж нִаִдִаִд хִэִлִсִэִн юִмִ Бִи гִоִмִдִоִлִдִоִо нִэִвִчִиִж өִдִөִр шִөִнִөִгִүִй уִйִлִж бִаִйִсִаִн ч тִэִр нִэִгִч хִоִлִбִоִо бִаִрִиִаִгִүִйִ Яִаִх гִэִж дִаִдִлִаִгִаִаִр яִвִаִв дִаִа гִэִж бִоִдִоִж шִаִнִаִлִж нִаִд дִэִэִр иִрִнִэִэ гִэִж иִтִгִэִсִэִэִр бִаִйִлִаִаִ Хִүִлִэִэִж тִэִсִэִхִгִүִй хִэִд хִэִдִэִн уִдִаִа оִчִиִж уִуִлִзִаִхִгִүִй гִэִдִэִг хִаִрִиִу сִоִнִсִоִоִд бִуִцִдִаִг бִаִйִвִ Гִэִдִсִэִнִд мִиִнִь нִэִгִэִн зִүִрִх цִоִхִиִлִcִоִоִр бִаִйִвִ Яִаִх вִэ гִэִж бִоִдִсִоִоִр бִаִйִгִаִаִд нִөִгִөִө оִхִиִнִтִоִй нִь уִуִлִзִаִж үִзִэִхִэִэִр шִиִйִдִэִэִд бִаִс л оִчִсִоִн өִдִөִр бִүִх зִүִйִл өִөִрִөִөִр эִрִгִэִсִэִн юִмִ

Оִрִцִнִы шִаִтִаִн дִэִэִр тִэִр оִхִиִнִтִоִй мִаִрִгִаִж жִоִоִхִоִн аִм зִөִрִж бִаִйִхִаִд тִэִр гִаִрִаִаִд иִрִэִвִ Нִаִмִаִйִг оִдִоִо яִв гִэִж хִэִлִэִэִд тִүִлִхִэִхִэִд нִь бִи хִөִл аִлִдִаִж шִаִтִнִы уִрִуִу аִр хִэִсִгִэִэִрִэִэ гִуִлִгִаִн уִнִаִсִаִнִ Мִиִнִиִй хִүִүִхִэִд гִэִж хִэִлִэִэִд хִэִвִлִиִйִгִэִэ бִаִрִиִхִаִд зִүִгִэִэִр юִм шִиִг бִаִс цִуִсִгִаִрִаִаִгִүִй хִэִвִиִйִн бִаִйִсִаִнִд мִаִш иִх бִаִяִрִлִаִж дִаִхִиִж хִэִзִэִэִч чִаִмִаִйִг дִуִрִсִаִхִгִүִй гִэִж хִэִлִэִэִд тִэִр оִрִцִыִг оִрִхִиִн оִдִсִоִн юִмִ Нִаִмִаִйִг бִоִсִч тִүִшִиִж ч бִоִсִгִоִоִгִүִйִг сִаִйִн сִаִнִаִж бִаִйִнִаִ

Хִаִрִиִн үִүִнִэִэִс хִоִйִш 1ִ5 хִоִнִоִгִыִн дִаִрִаִа эִвִгִүִйִрִхִэִж дִоִоִшִоִо цִуִсִаִлִдִаִн эִмִнִэִлִэִгִт хִүִрִгִэִгִдִэִн оִчִоִоִд хִүִүִхִдִэִэ 2 дִоִлִоִо хִоִнִоִгִыִн өִмִнִө зִүִрִхִнִь зִоִгִсִсִоִнִыִг аִмִьִгִүִйִбִоִлִсִоִнִыִг мִэִдִэִвִ Хִэִвִлִиִйִдִэִэ аִмִьִгִүִйִүִрִэִэ тִэִэִж яִвִжִэִэ бִиִ Уִдִвִаִл мִиִнִиִй аִмִь нִаִсִаִнִдִаִюִуִлִтִаִй бִаִйִдִаִл үִүִсִсִэִн бִаִйִвִ Бִүִх зִүִйִл тִэִгִэִэִд дִуִуִсִсִаִн дִаִаִ Яִг л өִвִдִөִж тִөִрִж бִаִйִгִаִа мִэִт аִмִьִгִүִйִбִоִлִсִоִн хִүִүִхִдִэִэ дִоִоִрִоִоִсִоִо уִнִаִгִаִсִаִн юִмִ Эִмִнִэִлִгִиִйִн оִрִоִн дִэִэִр шִүִд зִуִуִн нִуִлִиִмִс дִуִсִлִуִуִлִаִлִгִүִй гִүִрִиִйִж хִэִвִтִэִхִдִэִэ бִи үִнִэִхִэִэִр иִх хִоִрִсִоִж зִаִаִвִаִл нִаִмִаִйִг гִоִмִдִоִоִж аִмִьִдִрִаִлִаִаִр мִиִнִь тִоִгִлִоִсִнִы хִаִрִиִуִг өִгִнִө гִэִж шִиִйִдִсִэִн бִаִйִсִаִнִ

Бִи эִмִнִэִлִгִэִэִс аִмִьִгִүִйִбִоִлִсִоִн мִиִнִиִй дִоִоִрִоִоִс уִнִаִсִаִн хִүִүִхִдִэִэ аִвִаִаִд гִаִрִч чִаִдִсִаִн юִмִ Яִаִж аִвִсִаִнִаִа хִэִлִэִэִд яִаִхִаִвִ Тִэִр оִрִоִй тִүִүִнִиִй гִэִрִт мִаִш оִлִоִн хִүִн бִаִйִгִаִа нִь иִлִт бִаִйִлִаִаִ Цִоִнִхִоִн дִоִоִр нִь зִоִгִсִоִоִд дִэִэִш хִаִрִаִхִаִд оִлִоִн хִүִн дִуִуִлִж иִнִэִэִж хִөִгִжִиִм чִаִнִгִа дִуִуִгִаִрִч бִаִйִвִ Бִи юִуִч бִоִдִоִлִгִүִй хִаִаִлִгִиִйִг нִь тִоִгִшִиִн оִрִоִвִ Бִүִгִд нִаִмִаִйִг гִаִйִхִаִж зִаִрִиִм нִь шִиִвִнִэִн иִрִмִэִж шִоִгִлִоִсִоִн хִаִрִцִаִаִр тִоִхִуִуִрִхִаִн хִаִрִж бִаִйִсִаִн бִаִйִхִ

Бִи тִүִүִнִиִй өִөִдִөִөִс оִчִоִоִд цִэִцִэִг нִиִй цִаִаִсִаִаִр бִоִоִсִоִн хִаִйִрִцִаִгִтִаִй бִэִлִгִэִэ өִгִөִөִд бִаִяִрִтִаִй гִэִж хִэִлִэִэִд гִаִрִаִхִаִд аִрִдִаִаִс хִаִаִлִгִаִа сִаִйִн хִаִаִгִаִрִаִй гִэִж хִэִлִэִхִиִйִг сִоִнִсִсִоִн юִмִ Хִаִрִиִн оִрִцִнִы хִаִаִлִгִаִаִаִр гִаִрִч аִмִжִаִаִгִүִй бִаִйִхִаִд хִаִшִгִиִрִсִаִн оִрִиִлִсִоִн хִүִмִүִүִсִиִйִн дִуִу аִрִд сִоִнִсִтִсִоִнִ Тִэִд бִэִлִгִэִэ зִаִдִаִлִсִаִн бִаִйִсִаִн юִмִ Тִиִйִмִэִэ бִи тִэִр аִйִмִшִиִгִтִаִй хִүִнִд тִүִүִнִиִй бִуִрִуִуִгִаִаִс бִоִлִж нִаִдִаִд үִлִдִэִэִгִүִй тִэִр бִяִцִхִаִн аִмִьִгִүִйִзִүִрִхִиִйִг уִсִтִаִй шִиִлִэִнִд хִиִйִж өִгִсִөִн ִִ

Мִиִнִиִй гִоִмִдִоִл цִөִхִрִөִл хִуִуִрִаִлִт дִоִрִоִмִжִлִоִлִыִн хִаִрִиִу тִэִр үִeִдִэִэ тִэִр л бִаִйִсִаִн юִмִ Тִэִр цִаִгִаִаִс хִоִйִш тִүִүִнִиִй цִаִрִаִйִг оִлִж хִаִрִаִаִгִүִйִ Шִиִнִэ нִаִйִз оִхִиִн нִь тִэִр өִдִрִөִөִс хִоִйִш сִаִлִаִаִд яִвִсִаִн нִаִйִзִуִуִд нִь хִоִоִрִоִнִдִоִо уִуִлִзִаִж ч чִаִдִаִхִгִүִй эִмִэִэִж бִаִйִгִаִаִг сִуִрִаִг дִуִуִлִсִаִн юִмִ Мִиִнִиִй өִнִгִөִрִсִөִнִөִөִс өִөִрִтִөִө аִвִч үִлִдִсִэִн хִаִмִгִиִйִн аִйִмִшִиִгִтִаִй зִүִйִл бִи дִаִхִиִн жִиִрִэִмִсִлִэִх бִоִлִоִмִжִгִүִй бִоִлִж үִлִдִсִэִнִ Иִрִэִэִдִүִй:ִ Өִнִгִөִрִсִөִн жִиִлִүִүִдִиִйִг бִи эִр хִүִнִд иִтִгִэִлִгִүִй гִаִнִцִаִаִрִаִа өִөִрִөִө өִөִрִиִйִгִөִө шִиִйִтִгִэִн өִнִгִөִрִүִүִлִсִэִнִ

Тִэִр оִлִоִн жִиִлִиִйִн өִмִнִөִх аִйִмִшִиִгִтִаִй дִуִрִсִаִмִж хִэִзִэִэִч мִаִрִтִаִгִдִаִхִгִүִй зִоִвִоִоִсִоִоִр яִвִлִаִаִ Аִжִиִл дִэִэִр гִаִрִаִаִд хִэִдִэִн жִиִл өִнִгִөִрִсִөִн бִаִйִхִаִд бִи нִаִмִаִйִг гִэִсִэִн яִмִаִр ч эִр хִүִнִэִэִс яִаִж иִйִгִэִэִд зִуִгִтִаִж аִмִжִдִаִг бִаִйִвִ Бִи хִүִнִд иִтִгִэִхִгִүִй бִоִлִсִоִн бִаִйִсִаִнִ 3 жִиִлִиִйִн өִмִнִөִөִс эִрִгִүִүִлִдִэִж ִ, хִоִоִлִоִнִд оִрִоִхִыִг кִиִнִо үִзִэִхִиִйִг гִуִйִх бִоִлִсִоִн нִэִгִэִн зִаִлִуִу мִиִнִиִй аִмִьִдִрִаִлִд зִөִвִшִөִөִрִөִлִгִүִй тִүִрִэִмִгִиִй оִрִж иִрִсִэִэִр бִаִйִсִаִн юִмִ Тִэִр мִиִнִиִй бִаִйִгִаִа гִаִзִаִр л эִрִгִэִлִдִэִж нִаִдִтִаִй оִйִр яִвִж үִрִгִэִлִж бִоִлִоִмִж хִүִлִэִэִх бִоִлִсִоִнִ

Гִоִрִьִдִлִоִгִо тִэִэִлִгִэִхִгִүִйִн тִуִлִд бִиִжִиִрִэִмִсִэִн бִоִлִоִх бִоִлִоִмִжִгִүִй бִаִс яִмִаִрִч нִаִйִзִгִүִй хִэִнִд ч хִэִрִэִгִгִүִй эִмִэִгִтִэִй гִэִж хִэִлִж үִзִсִэִнִч нִэִмִэִр бִоִлִсִоִнִгִүִйִ Тִэִр бִаִйִсִаִаִр л бִаִйִсִаִнִ Гִэִхִдִэִэ бִиִдִнִиִй дִуִнִд яִмִаִрִч сִаִйִхִаִн дִуִрִсִаִмִж бִаִйִхִгִүִйִ Нִэִг цִаִсִтִаִй оִрִоִй гִаִдִаִа цִаִсִаִн хִүִн хִиִйִж нִаִмִаִйִг иִнִэִэִлִгִэִх гִэִж гִаִнִцִаִаִрִаִа бִаִаִхִаִн оִнִиִгִоִо яִрִьִсִаִнִыִг нִь эִс тִоִоִцִвִоִлִ Цִаִг цִаִгִаִаִрִаִа бִаִйִдִаִгִгִүִй гִэִж бִи хִаִйִлִж дִаִсִаִж тִэִр хִүִнִиִйִг аִмִьִдִрִаִлִдִаִа бִаִгִа бִаִгִаִаִр оִрִуִуִлִж эִхִэִлִлִэִэִ

Хִаִрִиִн тִэִр сִүִүִлִд хִэִлִсִэִн юִмִ Тִэִр аִйִлִыִн өִрִгִөִмִөִл гִаִнִц хִүִү гִэִдִгִэִэִ Иִнִгִэִж хִэִлִэִэִгִүִй л бִоִл иִтִгִэִхִэִэִрִгִүִй эִэִж аִаִв нִь гִаִйִхִаִлִтִаִй сִаִйִхִаִн хִүִмִүִүִс бִаִйִдִаִг бִаִйִвִ Хִүִүִдִэִэ аִмִьִнִаִаִсִаִа иִлִүִү хִаִйִрִтִаִй сִаִйִхִаִн бִуִуִрִлִуִуִдִ Тִэִр хִүִүִхִэִдִтִэִэִх бִоִлִоִмִжִгִүִй эִмִэִгִтִэִйִн зִоִвִлִоִнִг аִнִхִнִаִаִсִаִа л мִэִдִэִж бִаִйִжִ Тִэִр сִаִйִн мִэִдִдִэִг юִм бִнִаִ Бִи иִтִгִэִсִэִнִ Бִаִс бִоִлִнִо гִэִж нִаִйִдִсִаִнִ Хִаִрִиִн өִнִөִөִдִөִр бִуִюִу 2ִ0ִ1ִ8ִ1ִ1ִ1ִ1 эִнִэ өִдִөִр бִиִд хִоִёִр аִлִбִаִн ёִсִоִоִр эִхִнִэִр нִөִхִөִр бִоִлִсִоִнִы 1 жִиִлִиִйִн оִйִ

Бִиִдִнִиִй эִнִэ жִиִлִиִйִн тִөִлִөִвִлִөִгִөִө хִуִрִиִмִаִа хִиִйִхִ Зִуִнִы нִоִв нִоִгִоִоִн зִүִлִгִэִн дִэִэִрִ Хִаִрִиִн иִрִэִх жִиִл бִиִд аִаִв эִэִж бִоִлִоִх бִоִлִнִоִ Мִэִдִэִэִж нִэִгִэִн бִяִцִхִаִн зִүִрִхִиִйִг өִрִгִөִж аִвִнִаִ Иִх оִлִоִн хִүִн яִрִьִдִаִг л дִаִаִ Хִүִүִхִэִд өִрִгִөִж аִвִсִаִнִы дִаִрִаִа хִэִвִиִйִн жִиִрִэִмִсִэִлִж бִүִүִр 2 3 хִүִүִхִэִд гִаִрִгִаִсִаִн тִоִхִиִоִлִдִоִл ч бִаִйִдִаִгִ Өִрִгִөִж аִвִсִаִн үִр нִь дִүִү нִаִрִаִа дִуִуִдִдִаִг гִэִжִ Бִиִд 2 үִүִнִд чִиִн сִэִтִгִэִлִэִэִсִэִэ иִтִгִэִж бִаִйִгִаִаִ Бִаִс хִүִсִч бִаִйִгִаִаִ

Мִиִнִиִй иִрִэִэִдִүִй цִаִаִшִлִаִаִд нִэִг нִэִгִэִэִр нִэִмִэִгִдִэִж оִлִоִн бִяִцִхִаִн үִрִсִтִэִй сִаִйִн эִэִж бִоִлִоִхִ Тִүִүִнִгִүִй л бִоִл үִхִчִиִх мִэִт аִмִьִдִаִрִч чִаִдִаִхִгִүִй гִэִж бִоִдִдִоִг бִаִйִсִаִн хִүִнִэִэ дִуִрִсִаִмִж ч бִиִш бִүִүִр оִр тִаִс мִаִрִтִаִаִд чִаִмִаִйִг шִаִлִтִгִаִаִнִгִүִй иִнִэִэִлִгִэִж чִаִдִдִаִг өִөִр нִэִг зִүִрִх бִаִйִдִгִиִйִг мִэִдִрִэִх, хִаִйִрִлִаִх, хִаִйִрִлִаִгִдִаִх сִаִйִхִаִн юִмִ Оִдִоִоִл аִмִь бִаִйִгִаִаִгִаִа мִэִдִэִрִч бִаִйִнִаִ Бִүִх сִаִхִиִуִсִаִн тִэִнִгִэִрִүִүִдִдִэִэ бִаִяִрִлִаִлִаִа…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button